Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2015/135139

İhale No: 2015/135139
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Araç ve İş Makinelerimiz İçin Yedek Parça, Bakım Onarım Hizmet Alım İşi(2016 Yılı)
 • İhale No 2015/135139
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 11.11.2015 11:00
 • Eklenme Tarihi 13.10.2015 04:54
 • Telefon 2164435600
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 Ümraniye / İSTANBUL
 • İşin Yeri ümraniye ilçe sınırları dahilinde
 • Kurum Ümraniye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Araç ve İş Makinelerimiz İçin Yedek Parça, Bakım Onarım Hizmet Alım İşi(2016 Yılı)
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİMİZ İÇİN YEDEK PARÇA, BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ(2016 YILI) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/135139
1-İdarenin
a) Adresi: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2164435600 - 2163355118
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
7964 kalemden oluşan yedek parça ,bakım onarım hizmet işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ümraniye ilçe sınırları dahilinde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 Ümraniye / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:11.11.2015 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak firmalar TS12047 "Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar" *N2 *N1 Sınıf veya TS12047 "Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar" *M3 *N2 *N3 Sınıf a ait standartları gösteren hizmet yeterlilik belgelerinden birine sahip olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türden araç, ekipman ve makinaların bakım onarımı ile yedek parça temini hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ümraniye Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Araç ve İş Makinelerimiz İçin Yedek Parça, Bakım Onarım Hizmet Alım İşi(2016 Yılı)

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİMİZ İÇİN YEDEK PARÇA, BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ(2016 YILI)

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: ÜMRANİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 ÜMRANİYE İSTANBUL - ÜMRANİYE / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2164435600

ç) Faks numarası: 2163355118

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Furkan KAYADUMAN - Destek Hizmetleri Md.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİMİZ İÇİN YEDEK PARÇA, BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ(2016 YILI)

b) Miktarı ve türü:

7964 kalemden oluşan yedek parça ,bakım onarım hizmet işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: ümraniye ilçe sınırları dahilinde

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 Ümraniye / İSTANBUL

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761Ümraniye / İSTANBUL

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 200 TRY (Türk Lirası) (iki yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. İhaleye katılacak firmalar TS12047 "Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar" *N2 *N1 Sınıf veya TS12047 "Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar" *M3 *N2 *N3 Sınıf a ait standartları gösteren hizmet yeterlilik belgelerinden birine sahip olacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türden araç, ekipman ve makinaların bakım onarımı ile yedek parça temini hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1.Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. Tekliflerde geçerli para birimleri: TRY (Türk Lirası), , , 'dır.

Ödemelerde geçerli para birimleri: TRY (Türk Lirası), , , dir.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 24.01.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

İsteklinin sunmuş olduğu teklif mektubu değerlendirilirken eki birim fiyat cetvelindeki kalemler de tek tek kontrol edilip yaklaşık maliyete göre aşırı yüksek olması halinde teklif kabul edilmeyecektir.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ASFALT PLENTİ Oring 0663 2101 09 adet 1
2 ASFALT PLENTİ 1 1/2'' Galvanizli Nipel adet 14
3 ASFALT PLENTİ 1 1/2'' v-2t Paslanmaz Küresel Vana adet 3
4 ASFALT PLENTİ 1'' Hortum Rekoru adet 2
5 ASFALT PLENTİ 1'' Küresel Vana adet 2
6 ASFALT PLENTİ 1'' Nipel Sarı adet 2
7 ASFALT PLENTİ 100x100 Termometre adet 2
8 ASFALT PLENTİ 14x125 Ateşleme Elektrotu adet 2
9 ASFALT PLENTİ 14x125 İyonizasyon Elektrotu adet 2
10 ASFALT PLENTİ 15'lik Konveyor Bant 50Mt adet 4
11 ASFALT PLENTİ 17x1325 V Kayışı adet 8
12 ASFALT PLENTİ 17x1775 V Kayışı adet 13
13 ASFALT PLENTİ 17x1825 V Kayışı adet 6
14 ASFALT PLENTİ 17x2000 V Kayışı adet 8
15 ASFALT PLENTİ 17x2600 V Kayışı adet 5
16 ASFALT PLENTİ 17x2800 V Kayışı adet 4
17 ASFALT PLENTİ 22x1900 V Kayışı adet 6
18 ASFALT PLENTİ 27'lik Konveyor Bant 50Mt adet 4
19 ASFALT PLENTİ 2x2,5 Ttr Kablo metre 1
20 ASFALT PLENTİ 32x10 Atü Lacivert Polietilen Boru metre 1
21 ASFALT PLENTİ 37Kw 50Hp 1500D/D Sıemens Motor adet 6
22 ASFALT PLENTİ 3Rg7012-0Be00 Opto -Bero Sensör adet 3
23 ASFALT PLENTİ 3Rg7012-0Ccoo Opto -Bero Sensör adet 5
24 ASFALT PLENTİ 46,52 24V Ac Minyatür Role adet 1
25 ASFALT PLENTİ 4Kw 5,5Hp 1500Db Flanşlı Motor adet 1
26 ASFALT PLENTİ 555W/MT Ken.Reg.ısıtıcı Kablo metre 20
27 ASFALT PLENTİ 63x10 Polietilen Hdp-100 metre 1
28 ASFALT PLENTİ Açma Kapama Şalteri adet 2
29 ASFALT PLENTİ Bakır Pul Seti takım 1
30 ASFALT PLENTİ Baklavalı Sac kilogram 250
31 ASFALT PLENTİ Bilya 22216 K adet 18
32 ASFALT PLENTİ Bilya 22218KCJW33 adet 2
33 ASFALT PLENTİ Bilya UCP208 adet 4
34 ASFALT PLENTİ Bilye Yatağı adet 18
35 ASFALT PLENTİ Brülor Otomatiği adet 4
36 ASFALT PLENTİ Civata M 3/4 11cm adet 1
37 ASFALT PLENTİ Civata M 3/4 6cm adet 1
38 ASFALT PLENTİ Coverto Motor 5.5 Hp Tree Faze adet 5
39 ASFALT PLENTİ Çelik Cıvata 8,8 Unf 3/4x5 1/2' adet 20
40 ASFALT PLENTİ Çelik Çift Taraflı Dişli Parça (İmalat) adet 1
41 ASFALT PLENTİ Çelik Geniş AltıKöşe Malzeme (İmalat) adet 1
42 ASFALT PLENTİ Danfoss Vlt Fc302 adet 4
43 ASFALT PLENTİ Digital Setpoint adet 3
44 ASFALT PLENTİ Dijital Termostat adet 3
45 ASFALT PLENTİ Disk Balata adet 3
46 ASFALT PLENTİ Dungs Gf40100/3 Art Filtre Kartuşu adet 3
47 ASFALT PLENTİ Dungs Gw10-Ag Presostat adet 1
48 ASFALT PLENTİ Dungs Lgw A4 Prosestat adet 4
49 ASFALT PLENTİ Et1412-Ntc Termostat adet 3
50 ASFALT PLENTİ Fan Balans Ayarı adet 2
51 ASFALT PLENTİ Filter Element 1613610590 adet 14
52 ASFALT PLENTİ Filter Element 1613872000 adet 14
53 ASFALT PLENTİ Filtre Timer Ft-100-8r adet 4
54 ASFALT PLENTİ Fotosel adet 3
55 ASFALT PLENTİ Gaz Dedektörü adet 3
56 ASFALT PLENTİ Hardox Sac kilogram 500
57 ASFALT PLENTİ Hava Probu adet 1
58 ASFALT PLENTİ Hb. Tırnaklı Cıvata M16x100 adet 10
59 ASFALT PLENTİ Hb. Tırnaklı Cıvata M16x60 adet 80
60 ASFALT PLENTİ Hb. Tırnaklı Cıvata M16x65 adet 10
61 ASFALT PLENTİ Hb. Tırnaklı Cıvata M16x80 adet 20
62 ASFALT PLENTİ Isı Bant (5Mt) adet 2
63 ASFALT PLENTİ Isı Transfer Yağı varil 8
64 ASFALT PLENTİ Kaplin adet 4
65 ASFALT PLENTİ Kaplin Lastiği adet 10
66 ASFALT PLENTİ Keçe 110x140x13 adet 6
67 ASFALT PLENTİ Keçe 475548 adet 1
68 ASFALT PLENTİ KEÇE 80x60x10 adet 1
69 ASFALT PLENTİ Kuru Hava Filtresi 400Gr/M2 adet 100
70 ASFALT PLENTİ Kuru Hava Filtresi Kafesi adet 100
71 ASFALT PLENTİ Lf10 Alev Kontrol Dedektörü adet 4
72 ASFALT PLENTİ M20 Gijon adet 1
73 ASFALT PLENTİ M20 Somun adet 1
74 ASFALT PLENTİ Makara Ayağı adet 1
75 ASFALT PLENTİ Makara Bilyası adet 1
76 ASFALT PLENTİ Manometre adet 3
77 ASFALT PLENTİ Manyetik Ventil Bobini adet 3
78 ASFALT PLENTİ Mikser Kepi adet 3
79 ASFALT PLENTİ Mikser Oluğu adet 1
80 ASFALT PLENTİ Mixer Büyük Palet Döküm adet 30
81 ASFALT PLENTİ Mixer Büyük Palet Modeli adet 3
82 ASFALT PLENTİ Mixer Karıştırıcı Kol Modeli adet 3
83 ASFALT PLENTİ Mixer Kepi Döküm adet 1
84 ASFALT PLENTİ Mixer Küçük Palet Döküm adet 1
85 ASFALT PLENTİ Mixer Küçük Palet Modeli adet 3
86 ASFALT PLENTİ Mobil Luxep2 Gres varil 10
87 ASFALT PLENTİ Norgren Q63mm Silindir Tamir Takımı adet 8
88 ASFALT PLENTİ Oerlikon TG-2 2,40x1000Mm Kaynak Teli kilogram 5
89 ASFALT PLENTİ Oerlikon TG-2 3,20x1000Mm Kaynak Teli kilogram 5
90 ASFALT PLENTİ Oil Filter 1613610591 adet 6
91 ASFALT PLENTİ Pgf6x6 Kaplin Lika adet 6
92 ASFALT PLENTİ Piston 3310 1196 00 adet 4
93 ASFALT PLENTİ Pompa Diyaframı adet 1
94 ASFALT PLENTİ Redüktör adet 1
95 ASFALT PLENTİ Role 220V 3Kontaklı Soketli adet 1
96 ASFALT PLENTİ Rotor RainBird 8005 adet 1
97 ASFALT PLENTİ Rulman 22318 adet 10
98 ASFALT PLENTİ Rulman 23218 adet 10
99 ASFALT PLENTİ Rulman 53218 adet 10
100 ASFALT PLENTİ Rulman 6306 DDU Nsk adet 4
101 ASFALT PLENTİ Rulman Bilya 32212j adet 1
102 ASFALT PLENTİ Sender K56020 adet 1
103 ASFALT PLENTİ Siemens SQN30 Servomotor adet 1
104 ASFALT PLENTİ Silikon Keçe 110x60Nbr adet 10
105 ASFALT PLENTİ Silikon Şeffat Conta adet 10
106 ASFALT PLENTİ Somun 3/4 adet 1
107 ASFALT PLENTİ Tartarini A/109-AP DN50 adet 3
108 ASFALT PLENTİ Termo Eleman Pt Tipi adet 6
109 ASFALT PLENTİ Trafo TRKIT 8Kw adet 1
110 ASFALT PLENTİ VA2-120 Vibrasyon Motor adet 1
111 ASFALT PLENTİ Valf Selenoid 1''N.K 220V Tgl adet 1
112 ASFALT PLENTİ Valve Sistem 3310 1167 90 adet 3
113 ASFALT PLENTİ Yağmur Sensörü-Rds Serisi Rainbird adet 1
114 ASFALT PLENTİ Yük Hücresi adet 4
115 ASFALT PLENTİ Zaman Rolesi-Entes Mcb -8 adet 1
116 ASFALT PLENTİ Zaman Saati adet 1
117 ATLAS COPCO Bakım Onarım İşçiliği saat 40
118 ATLAS COPCO Chisel Paste (Tüp Gres) adet 1
119 ATLAS COPCO Fitting 3363066234 adet 1
120 ATLAS COPCO Kırıcı Uç adet 8
121 ATLAS COPCO Oil Filter 1613610591 adet 1
122 ATLAS COPCO Oil Seperatör 2903035101 adet 1
123 ATLAS COPCO Yağ Filtresi 1613610590 adet 1
124 BİTELLİ Bakım Onarım İşçiliği saat 700
125 BİTELLİ FINISHER 3/8 R2 Hidrolik Hortum metre 10
126 BİTELLİ FINISHER 5/16 Hidrolik Başlık adet 1
127 BİTELLİ FINISHER 5/16 R2 Hidrolik Hortum metre 1
128 BİTELLİ FINISHER 5/16 R2 Hidrolik Soket adet 1
129 BİTELLİ FINISHER Aks 763343 adet 4
130 BİTELLİ FINISHER Aks Bilyası 33010 adet 4
131 BİTELLİ FINISHER Aks Keçesi 58X72X8 adet 6
132 BİTELLİ FINISHER Aks Teker Bilyası 32007X adet 2
133 BİTELLİ FINISHER Aks Teker Bilyası 32011X adet 3
134 BİTELLİ FINISHER Aks Teker Bilyası 33109 adet 3
135 BİTELLİ FINISHER Aks Teker Keçesi 75X95X10 adet 4
136 BİTELLİ FINISHER Ana Pompa Küre Kafesi adet 3
137 BİTELLİ FINISHER Ana Pompa Pistonu adet 3
138 BİTELLİ FINISHER Ana Pompa Tamir Takımı takım 3
139 BİTELLİ FINISHER Ara Rekor Düz adet 1
140 BİTELLİ FINISHER Bant Zinciri takım 6
141 BİTELLİ FINISHER Barrel adet 3
142 BİTELLİ FINISHER Bilya 30218 adet 2
143 BİTELLİ FINISHER Bilya 30221 adet 2
144 BİTELLİ FINISHER Bobin Soketi adet 1
145 BİTELLİ FINISHER Branda Amortisörü adet 1
146 BİTELLİ FINISHER Cer Dişli Rulmanı adet 4
147 BİTELLİ FINISHER Cer Dişli Şaftı adet 4
148 BİTELLİ FINISHER Cer Kariyer Dişli takım 1
149 BİTELLİ FINISHER Cer Poryası adet 1
150 BİTELLİ FINISHER Civata-Malalma adet 1
151 BİTELLİ FINISHER Çatal Sigorta adet 1
152 BİTELLİ FINISHER Çektirme Lamaları Delik Açılması adet 1
153 BİTELLİ FINISHER Çelik Cıvata adet 1
154 BİTELLİ FINISHER Çember Dişli adet 2
155 BİTELLİ FINISHER Çift Yönlü Bom Tamir Takımı takım 4
156 BİTELLİ FINISHER Dış Lastik 14,5xR20 adet 8
157 BİTELLİ FINISHER Dingil Burcu takım 4
158 BİTELLİ FINISHER Dipsiz Ampül adet 1
159 BİTELLİ FINISHER Direksiyon Silindir Tamir Takımı takım 1
160 BİTELLİ FINISHER Direksiyon Topuzu adet 1
161 BİTELLİ FINISHER Dişli Gurubu Takımı adet 6
162 BİTELLİ FINISHER Dişli Pompa Tamir Takımı takım 3
163 BİTELLİ FINISHER Diyot Tablosu adet 2
164 BİTELLİ FINISHER Dorse Kablosu adet 2
165 BİTELLİ FINISHER Duyarga Şasi Soketi adet 1
166 BİTELLİ FINISHER Egzost Boğaz Contası adet 1
167 BİTELLİ FINISHER Egzost Contası adet 1
168 BİTELLİ FINISHER Egzost Sübabı adet 1
169 BİTELLİ FINISHER Emme Sübabı adet 1
170 BİTELLİ FINISHER Enjektör Kütüğü adet 4
171 BİTELLİ FINISHER Enjektör Memesi adet 4
172 BİTELLİ FINISHER Enjektör Tutucu adet 4
173 BİTELLİ FINISHER Far Ampulü adet 1
174 BİTELLİ FINISHER Far Anahtarı adet 1
175 BİTELLİ FINISHER Far Aynası adet 1
176 BİTELLİ FINISHER Far Fişi adet 1
177 BİTELLİ FINISHER Far Rölesi adet 1
178 BİTELLİ FINISHER Far Soketi adet 1
179 BİTELLİ FINISHER Gergi Bilyası adet 1
180 BİTELLİ FINISHER Gergi Keçesi adet 1
181 BİTELLİ FINISHER Gres Pompa Uç Takımı 9F 2636 takım 1
182 BİTELLİ FINISHER Güneş Dişli adet 4
183 BİTELLİ FINISHER Hava Filtresi HF316 takım 10
184 BİTELLİ FINISHER Helezon Bilyası adet 1
185 BİTELLİ FINISHER Helezon Rulman Yatağı adet 1
186 BİTELLİ FINISHER Hidrolik Filtre adet 1
187 BİTELLİ FINISHER Hidrolik Filtresi SP450/H adet 1
188 BİTELLİ FINISHER Hidrolik Pompa Tamir Takımı adet 1
189 BİTELLİ FINISHER Hidromotor Burcu adet 1
190 BİTELLİ FINISHER Hidromotor Tamir Takımı adet 4
191 BİTELLİ FINISHER Hortum Kelepçesi adet 4
192 BİTELLİ FINISHER İç Lastik 14,5xR20 adet 8
193 BİTELLİ FINISHER Kablo Başlığı adet 2
194 BİTELLİ FINISHER Kablo Fişi adet 2
195 BİTELLİ FINISHER Keçe 130x170x14 adet 2
196 BİTELLİ FINISHER Keçe Ön Takım adet 1
197 BİTELLİ FINISHER Klemens adet 1
198 BİTELLİ FINISHER Kolon 14.00x24 adet 4
199 BİTELLİ FINISHER Konjektör Kömürlü adet 1
200 BİTELLİ FINISHER Korna Butonu adet 1
201 BİTELLİ FINISHER Korna Şalteri adet 1
202 BİTELLİ FINISHER Kova Açma Kapama Valfi adet 4
203 BİTELLİ FINISHER Kumanda Düğmesi adet 1
204 BİTELLİ FINISHER Kutup Başı adet 1
205 BİTELLİ FINISHER Levye Topuzu adet 1
206 BİTELLİ FINISHER M16 Somun Fiberli adet 1
207 BİTELLİ FINISHER M16/95 Şasi Civatası adet 1
208 BİTELLİ FINISHER M20 50 İnbus Civata Ve Somunu adet 1
209 BİTELLİ FINISHER M20 90şasi Civata Ve Somunu adet 1
210 BİTELLİ FINISHER Malalma Bant Takozu adet 1
211 BİTELLİ FINISHER Malalma Civatası adet 1
212 BİTELLİ FINISHER Malalma Laması adet 4
213 BİTELLİ FINISHER Malalma Pabuç Civatası adet 1
214 BİTELLİ FINISHER Malalma Pulu adet 1
215 BİTELLİ FINISHER Malalma Zincir Kulağı adet 1
216 BİTELLİ FINISHER Malalma Zinciri metre 5
217 BİTELLİ FINISHER Marş Burcu adet 2
218 BİTELLİ FINISHER Marş Dinamosu adet 2
219 BİTELLİ FINISHER Marş Dişlisi adet 3
220 BİTELLİ FINISHER Marş Kollektörü adet 2
221 BİTELLİ FINISHER Mazot Aktarma Pompası adet 4
222 BİTELLİ FINISHER Mazot Filtresi SP436/M adet 1
223 BİTELLİ FINISHER Mazot Otomatiği (Magirus) adet 1
224 BİTELLİ FINISHER Motor Takım Conta takım 1
225 BİTELLİ FINISHER Oynar Göbek Rulman (Askı Kafası) adet 1
226 BİTELLİ FINISHER Ön Dingil Aksı(Sm1011) adet 1
227 BİTELLİ FINISHER Ön Dingil Burcu adet 1
228 BİTELLİ FINISHER Ön Dingil Pulu adet 1
229 BİTELLİ FINISHER Ön Lastik adet 12
230 BİTELLİ FINISHER Ön Takım Bilya adet 3
231 BİTELLİ FINISHER Ön Takım Boşluk Pulları takım 3
232 BİTELLİ FINISHER Pedal Keçesi adet 2
233 BİTELLİ FINISHER Pedal Yayı (Yürüyüş) adet 1
234 BİTELLİ FINISHER Piston Keçe Takımı takım 1
235 BİTELLİ FINISHER Pleyt adet 1
236 BİTELLİ FINISHER Pompa Bağlantı Aparatı adet 1
237 BİTELLİ FINISHER Pompa Şaft Rulmanı adet 1
238 BİTELLİ FINISHER Porya Bilya Kapağı adet 1
239 BİTELLİ FINISHER Porya Taşıyıcı adet 4
240 BİTELLİ FINISHER Potansiyometre adet 4
241 BİTELLİ FINISHER Rulman 21310 adet 1
242 BİTELLİ FINISHER Rulman 6203 adet 1
243 BİTELLİ FINISHER Rulman 6210 adet 1
244 BİTELLİ FINISHER Rulman 6212 adet 1
245 BİTELLİ FINISHER Rulman 62201 adet 1
246 BİTELLİ FINISHER Rulman 6310 adet 1
247 BİTELLİ FINISHER Rulman 6312 adet 1
248 BİTELLİ FINISHER Segman adet 1
249 BİTELLİ FINISHER Silindir Gömlek Rayneli adet 1
250 BİTELLİ FINISHER Silindir Kapak Contası adet 3
251 BİTELLİ FINISHER Silindir Kapak Pulu adet 1
252 BİTELLİ FINISHER Sinyal Ampulü 24 V adet 1
253 BİTELLİ FINISHER Sinyal Flaşörü adet 1
254 BİTELLİ FINISHER Sis Lambası adet 1
255 BİTELLİ FINISHER Stop Bobini 12v adet 3
256 BİTELLİ FINISHER Stop Teli adet 1
257 BİTELLİ FINISHER Sübap Gaydı adet 1
258 BİTELLİ FINISHER Şapkalı Özel Pul adet 3
259 BİTELLİ FINISHER Şarj Pompası adet 5
260 BİTELLİ FINISHER Şarj Rotoru 24 V adet 1
261 BİTELLİ FINISHER Şarj Yastığı adet 1
262 BİTELLİ FINISHER Tandem Bilyası adet 1
263 BİTELLİ FINISHER Tandem Pompası adet 4
264 BİTELLİ FINISHER Tandem Zincir Kilidi adet 1
265 BİTELLİ FINISHER Tandem Zinciri adet 1
266 BİTELLİ FINISHER Tente Amortisörü adet 1
267 BİTELLİ FINISHER Tesisat Kablosu 1.5mm metre 1
268 BİTELLİ FINISHER Tesisat Kablosu 1mm metre 1
269 BİTELLİ FINISHER Tesisat Kablosu 2mm metre 1
270 BİTELLİ FINISHER Tesisat Kablosu 3mm metre 1
271 BİTELLİ FINISHER Tesisat Kablosu 4mm metre 1
272 BİTELLİ FINISHER Tesisat Kablosu 6mm metre 1
273 BİTELLİ FINISHER Tesisat Makaronu metre 1
274 BİTELLİ FINISHER Traktör Farı Büyük adet 4
275 BİTELLİ FINISHER Traktör Farı Küçük adet 4
276 BİTELLİ FINISHER V Kayışı 9,5x1150 adet 5
277 BİTELLİ FINISHER V Kayışı 9,5x1375 adet 5
278 BİTELLİ FINISHER Valf 1/4 A.M 24v adet 6
279 BİTELLİ FINISHER Yağ Filtresi adet 2
280 BİTELLİ FINISHER Yakıt Filtresi adet 2
281 BİTELLİ FINISHER Yan Kapak Hyd. Valfleri adet 6
282 BİTELLİ FINISHER Yür.Palet Cıvata Somunu adet 1
283 BİTELLİ FINISHER Yür.Palet Civatası adet 1
284 BİTELLİ FINISHER Yürüyüş Düğmesi adet 1
285 BİTELLİ FINISHER Yürüyüş Hidr. Sarı ve Çelik Takımı takım 4
286 BİTELLİ FINISHER Yürüyüş Hidromotor Pistonu adet 9
287 BİTELLİ FINISHER Yürüyüş Hidromotor Rotoru adet 2
288 BİTELLİ FINISHER Yürüyüş Pompası adet 4
289 BİTELLİ SİLİNDİR 1"R9 Hidrolik Başlık adet 1
290 BİTELLİ SİLİNDİR 1"R9 Hidrolik Hortumu metre 1
291 BİTELLİ SİLİNDİR 1"R9 Hidrolik Soket adet 1
292 BİTELLİ SİLİNDİR 1/2 Bezli Su Hortumu metre 1
293 BİTELLİ SİLİNDİR 1/2 R2 Hidrolik Hortumu metre 1
294 BİTELLİ SİLİNDİR 1/2 R2 Rekor adet 1
295 BİTELLİ SİLİNDİR 11/16 Kyn Nipel adet 1
296 BİTELLİ SİLİNDİR 11/16" Hidrolik Nipel adet 1
297 BİTELLİ SİLİNDİR 1''1/2 R2 Hidrolik Hortum metre 1
298 BİTELLİ SİLİNDİR 3/4 R2 Hidrolik Hortum metre 1
299 BİTELLİ SİLİNDİR 3/4 R9 Hidrolik Başlık adet 1
300 BİTELLİ SİLİNDİR 3/4 R9 Hidrolik Hortum metre 1
301 BİTELLİ SİLİNDİR 3/4 R9 Hidrolik Soket adet 1
302 BİTELLİ SİLİNDİR 3/8 R2 Hidrolik Hortum metre 5
303 BİTELLİ SİLİNDİR 3/8 R9 Hidrolik Hortum metre 5
304 BİTELLİ SİLİNDİR 3/8 R9 Hidrolik Hortum Başlık adet 1
305 BİTELLİ SİLİNDİR 3/8 R9 Hidrolik Hortum Soket adet 1
306 BİTELLİ SİLİNDİR 5 Ayaklı Role adet 1
307 BİTELLİ SİLİNDİR 5/16 R9 Hidrolik Hortum metre 1
308 BİTELLİ SİLİNDİR 5/8 R9 Hidrolik Hortum metre 1
309 BİTELLİ SİLİNDİR Aks Komple adet 8
310 BİTELLİ SİLİNDİR Ana Pompa Arka Kapağı Komple adet 2
311 BİTELLİ SİLİNDİR Ana Pompa Basınç Ayarı -Orıfıce adet 1
312 BİTELLİ SİLİNDİR Ana Pompa Pistonu adet 9
313 BİTELLİ SİLİNDİR Ana Pompa Pleyti adet 2
314 BİTELLİ SİLİNDİR Ana Pompa Rotoru adet 2
315 BİTELLİ SİLİNDİR Ana Pompa Tamir Takımı-Silindir takım 1
316 BİTELLİ SİLİNDİR Ana Yatak Magirus 912 takım 1
317 BİTELLİ SİLİNDİR Arka Boğaz Keçesi adet 1
318 BİTELLİ SİLİNDİR Asfalt Sıyırıcı adet 3
319 BİTELLİ SİLİNDİR Barrel Yüzey İşlem H.Motor adet 3
320 BİTELLİ SİLİNDİR Beşik Ana Pompa adet 1
321 BİTELLİ SİLİNDİR Beşik H.Motor adet 1
322 BİTELLİ SİLİNDİR Bobin Soketi adet 1
323 BİTELLİ SİLİNDİR Conta Seti H.Motor adet 1
324 BİTELLİ SİLİNDİR Direksiyon Beyni (400'lük) adet 2
325 BİTELLİ SİLİNDİR Direksiyon Pompa Keçesi adet 1
326 BİTELLİ SİLİNDİR Direksiyon Pompası adet 1
327 BİTELLİ SİLİNDİR Direksiyon Valfi adet 5
328 BİTELLİ SİLİNDİR Dişli Mil Dolgu ve Sekmanı (İmalat) adet 1
329 BİTELLİ SİLİNDİR Dönerli İkaz Lambası 12V adet 1
330 BİTELLİ SİLİNDİR Egzost Boğaz Contası adet 1
331 BİTELLİ SİLİNDİR Egzost Susturucusu adet 1
332 BİTELLİ SİLİNDİR Eksantrik Fincan adet 1
333 BİTELLİ SİLİNDİR Eksantrik Yatak Std takım 1
334 BİTELLİ SİLİNDİR Eksoz Sprali adet 1
335 BİTELLİ SİLİNDİR Enjektör Memesi adet 1
336 BİTELLİ SİLİNDİR Enjektör Yuvası adet 1
337 BİTELLİ SİLİNDİR Far Koruma Izgarası adet 1
338 BİTELLİ SİLİNDİR Far Soketi adet 1
339 BİTELLİ SİLİNDİR Fıskıye Boruları Ön-Arka adet 1
340 BİTELLİ SİLİNDİR Fren Balatası adet 1
341 BİTELLİ SİLİNDİR Fren Emniyet Sacı adet 1
342 BİTELLİ SİLİNDİR Fren Emniyet Somunu adet 1
343 BİTELLİ SİLİNDİR Fren Gurubu Tamir Takımı adet 1
344 BİTELLİ SİLİNDİR Fren Oringi adet 1
345 BİTELLİ SİLİNDİR Gaz Yayı adet 1
346 BİTELLİ SİLİNDİR Gergi Mekanizma Kasnağı adet 1
347 BİTELLİ SİLİNDİR Gergi Mekanizması adet 1
348 BİTELLİ SİLİNDİR Göbek Civatası adet 1
349 BİTELLİ SİLİNDİR Gömlek Ayar Rayneli Magirus 912 adet 1
350 BİTELLİ SİLİNDİR Gömlek Orj. Std takım 1
351 BİTELLİ SİLİNDİR Hararet Müşürü adet 1
352 BİTELLİ SİLİNDİR Hava Filtresi takım 5
353 BİTELLİ SİLİNDİR Hidrolik Çelik Boru adet 2
354 BİTELLİ SİLİNDİR Hidrolik Filtre adet 5
355 BİTELLİ SİLİNDİR Hidrolik Pompa adet 3
356 BİTELLİ SİLİNDİR Hidrolik Pompa Conta Takımı adet 1
357 BİTELLİ SİLİNDİR Hidrolik Pompa Kaplini Magirus 912 adet 1
358 BİTELLİ SİLİNDİR Hidrolik Soket adet 4
359 BİTELLİ SİLİNDİR Hidrolik Valf Orıng adet 1
360 BİTELLİ SİLİNDİR Hidromotor Tamir Takımı takım 1
361 BİTELLİ SİLİNDİR Hortum Kelepçesi adet 1
362 BİTELLİ SİLİNDİR İç Sekman 047554-P adet 1
363 BİTELLİ SİLİNDİR İkaz Müşürü adet 1
364 BİTELLİ SİLİNDİR Kabin Camı takım 1
365 BİTELLİ SİLİNDİR Kabin Kilidi adet 1
366 BİTELLİ SİLİNDİR Kapı Dış Açma Kolu adet 1
367 BİTELLİ SİLİNDİR Kapı İç Açma Kolu adet 1
368 BİTELLİ SİLİNDİR Kapı Kilidi adet 1
369 BİTELLİ SİLİNDİR Kare Far adet 4
370 BİTELLİ SİLİNDİR Karyer Dişli Takımı takım 1
371 BİTELLİ SİLİNDİR Kayıcı Plaka adet 5
372 BİTELLİ SİLİNDİR Kayış 10x1275 adet 2
373 BİTELLİ SİLİNDİR Kayış 9,5x1150 adet 2
374 BİTELLİ SİLİNDİR Kayış Korna Butonu adet 1
375 BİTELLİ SİLİNDİR Kayış Müşürü adet 1
376 BİTELLİ SİLİNDİR Keçe 055x85x13 adet 1
377 BİTELLİ SİLİNDİR Kelepçe adet 1
378 BİTELLİ SİLİNDİR Kenar Gezi Ayı Std takım 1
379 BİTELLİ SİLİNDİR Kol Yatak Magirus 912 takım 1
380 BİTELLİ SİLİNDİR Kontak Komple adet 2
381 BİTELLİ SİLİNDİR Korna adet 1
382 BİTELLİ SİLİNDİR Krank Keçesi (Arka) adet 1
383 BİTELLİ SİLİNDİR Krank Keçesi (Ön) adet 1
384 BİTELLİ SİLİNDİR Külbütör Kapak Conta Takımı takım 1
385 BİTELLİ SİLİNDİR Lamba Diyotu adet 2
386 BİTELLİ SİLİNDİR M14 Bakır Pul adet 1
387 BİTELLİ SİLİNDİR M20 Hidrolik Çelik Boru adet 1
388 BİTELLİ SİLİNDİR M22 Hidrolik Boru Ve Rekorları adet 1
389 BİTELLİ SİLİNDİR Mahruti Bilyası 32210A adet 1
390 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Arka Kapak adet 1
391 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Burcu takım 1
392 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Çatalı adet 1
393 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Dişlisi adet 1
394 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Kömürü takım 1
395 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Motoru adet 5
396 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Otomatiği adet 1
397 BİTELLİ SİLİNDİR Marş Yardımcı Otomatiği adet 1
398 BİTELLİ SİLİNDİR Mazot Aktarma Pompası 24v adet 2
399 BİTELLİ SİLİNDİR Mazot Depo Kapagı adet 1
400 BİTELLİ SİLİNDİR Mazot Filtresi adet 1
401 BİTELLİ SİLİNDİR Mazot Pompa Conta Takımı adet 1
402 BİTELLİ SİLİNDİR Mazot Pompa Eleman adet 1
403 BİTELLİ SİLİNDİR Mazot Pompa Regülatör Yayı adet 1
404 BİTELLİ SİLİNDİR Motor Kaput Amortisörü adet 1
405 BİTELLİ SİLİNDİR Motor Takım Conta Magirus 912 takım 1
406 BİTELLİ SİLİNDİR Motor Yağ Kapağı adet 2
407 BİTELLİ SİLİNDİR Ön Cam (Lamex) (90cmx90cm) adet 1
408 BİTELLİ SİLİNDİR Ön Sac Kapak adet 1
409 BİTELLİ SİLİNDİR Ön Sac Kapak Kilidi adet 1
410 BİTELLİ SİLİNDİR Ön Sac Kapak Menteşesi adet 1
411 BİTELLİ SİLİNDİR Ön/Arka Fıskıye Boruları adet 2
412 BİTELLİ SİLİNDİR Park Lambası adet 1
413 BİTELLİ SİLİNDİR Piston Kol Burcu takım 1
414 BİTELLİ SİLİNDİR Piston Std takım 3
415 BİTELLİ SİLİNDİR Piston Tutucu adet 1
416 BİTELLİ SİLİNDİR Pompa Tamir Takımı adet 1
417 BİTELLİ SİLİNDİR Pompa-Hidrolik 2p81380-82585 adet 1
418 BİTELLİ SİLİNDİR Rulman 222.11 adet 1
419 BİTELLİ SİLİNDİR Rulman 32210 adet 1
420 BİTELLİ SİLİNDİR Seal Kıt takım 1
421 BİTELLİ SİLİNDİR Segman takım 1
422 BİTELLİ SİLİNDİR Servo Kapak adet 4
423 BİTELLİ SİLİNDİR Servo Piston adet 1
424 BİTELLİ SİLİNDİR Silecek Dış Kolu adet 1
425 BİTELLİ SİLİNDİR Silecek Fırçası adet 1
426 BİTELLİ SİLİNDİR Silecek Motoru adet 1
427 BİTELLİ SİLİNDİR Silindir Blok adet 2
428 BİTELLİ SİLİNDİR Silindir Kapak Civatası Magirus 912 adet 1
429 BİTELLİ SİLİNDİR Silindir Kapak Çelik Pul Magirus 912 adet 1
430 BİTELLİ SİLİNDİR Sinyal Flaşörü adet 1
431 BİTELLİ SİLİNDİR Sinyal Lambası adet 1
432 BİTELLİ SİLİNDİR Soket Ve Başlıklar adet 2
433 BİTELLİ SİLİNDİR Stop Bobini 12v adet 5
434 BİTELLİ SİLİNDİR Su Fıskıyesi adet 1
435 BİTELLİ SİLİNDİR Su Fıskiye Motoru adet 1
436 BİTELLİ SİLİNDİR Su Fıskiye Musluğu adet 1
437 BİTELLİ SİLİNDİR Su Hortumu metre 1
438 BİTELLİ SİLİNDİR Su Pompa Filtresi adet 1
439 BİTELLİ SİLİNDİR Su Pompası 12V adet 4
440 BİTELLİ SİLİNDİR Su Tank Takozu adet 1
441 BİTELLİ SİLİNDİR Subap Bagası adet 1
442 BİTELLİ SİLİNDİR Sübap takım 1
443 BİTELLİ SİLİNDİR Sübap Gaydı takım 1
444 BİTELLİ SİLİNDİR Sübap Lastiği adet 1
445 BİTELLİ SİLİNDİR Şarj Dinamo Saplaması adet 1
446 BİTELLİ SİLİNDİR Şarj Rotoru 12 V adet 1
447 BİTELLİ SİLİNDİR Şarz Pompası adet 6
448 BİTELLİ SİLİNDİR Tesisat Kablosu 1.5mm metre 1
449 BİTELLİ SİLİNDİR Tesisat Kablosu 1mm metre 1
450 BİTELLİ SİLİNDİR Tesisat Kablosu 2mm metre 1
451 BİTELLİ SİLİNDİR Tesisat Kablosu 3mm metre 1
452 BİTELLİ SİLİNDİR Tesisat Kablosu 4mm metre 1
453 BİTELLİ SİLİNDİR Tesisat Kablosu 6mm metre 1
454 BİTELLİ SİLİNDİR Tesisat Makaronu metre 1
455 BİTELLİ SİLİNDİR V Kayışı 9,5x1125 adet 1
456 BİTELLİ SİLİNDİR V Kayışı 9,5x1275 adet 1
457 BİTELLİ SİLİNDİR Valf Rekor adet 1
458 BİTELLİ SİLİNDİR Valf Soketi adet 1
459 BİTELLİ SİLİNDİR Varıable Kovanı H.Motor adet 1
460 BİTELLİ SİLİNDİR Varıable Pistonu H.Motor adet 2
461 BİTELLİ SİLİNDİR Varıable Teflonu H.Motor adet 1
462 BİTELLİ SİLİNDİR Vibrasyon Düğmesi adet 1
463 BİTELLİ SİLİNDİR Vibrasyon Pompası adet 3
464 BİTELLİ SİLİNDİR Vibrasyon Takozu adet 4
465 BİTELLİ SİLİNDİR Vibrasyon Valfi adet 4
466 BİTELLİ SİLİNDİR Vites Kolu Sekmanlı Pim adet 1
467 BİTELLİ SİLİNDİR Volant adet 2
468 BİTELLİ SİLİNDİR Volant Dişlisi adet 1
469 BİTELLİ SİLİNDİR Yağ Filtresi adet 1
470 BİTELLİ SİLİNDİR Yağ Keçesi 472/100 adet 1
471 BİTELLİ SİLİNDİR Yağ Pompası adet 2
472 BİTELLİ SİLİNDİR Yakıt Filtresi adet 1
473 BİTELLİ SİLİNDİR Yön Valfi 157b4033 adet 2
474 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Hidromotor Bağlantı Flanşı adet 6
475 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Hidromotor Pistonu adet 9
476 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Hidromotor Rotoru adet 4
477 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Hidromotor Yüksük adet 1
478 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Kumanda Gp.Tmr.Tk. takım 2
479 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Pompası Revizyon İşçiliği adet 1
480 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Pompası Sök/Tak İşç. adet 1
481 BİTELLİ SİLİNDİR Yürüyüş Takozu adet 4
482 BMC 170 FATİH Aks Bilyası Ön (İç-Dış) adet 1
483 BMC 170 FATİH Aks Dişlisi adet 1
484 BMC 170 FATİH Aks İstavrozu adet 1
485 BMC 170 FATİH Ana Ve Kol Yatak adet 1
486 BMC 170 FATİH Arka Fren Kampanası adet 2
487 BMC 170 FATİH Ayna Kolu adet 1
488 BMC 170 FATİH Ayna Mahtuti adet 1
489 BMC 170 FATİH Cam Açma kolu adet 1
490 BMC 170 FATİH Cam Su Motoru adet 1
491 BMC 170 FATİH Debriyaj Alt Merkez (Havalı) adet 2
492 BMC 170 FATİH Debriyaj Balata adet 2
493 BMC 170 FATİH Debriyaj Baskı adet 2
494 BMC 170 FATİH Debriyaj Baskı Balata Değişim İşç. adet 3
495 BMC 170 FATİH Debriyaj Bilya adet 1
496 BMC 170 FATİH Depo Kapağı adet 1
497 BMC 170 FATİH Devirdaim adet 1
498 BMC 170 FATİH Dış Lastik 12RX22,5 adet 12
499 BMC 170 FATİH Dış Lastik 8,5X22,5 adet 12
500 BMC 170 FATİH Dikiz Aynası (Dış) adet 1
501 BMC 170 FATİH Diyot Tablası adet 1
502 BMC 170 FATİH Egzost Boğaz Borusu adet 1
503 BMC 170 FATİH Egzost Çıkış Borusu adet 1
504 BMC 170 FATİH Egzost Değişim İşçiliği adet 1
505 BMC 170 FATİH Egzost Sprali adet 1
506 BMC 170 FATİH Egzost Susturucu adet 1
507 BMC 170 FATİH Far adet 1
508 BMC 170 FATİH Far Çerçevesi adet 1
509 BMC 170 FATİH Fren Ana Merkez adet 1
510 BMC 170 FATİH Fren Balatası Arka takım 1
511 BMC 170 FATİH Fren Balatası Ön takım 1
512 BMC 170 FATİH Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
513 BMC 170 FATİH Fren Teker Merkezi adet 1
514 BMC 170 FATİH Gaz Teli adet 1
515 BMC 170 FATİH Geri Vites Müşürü adet 1
516 BMC 170 FATİH Geri Vites Pimi adet 1
517 BMC 170 FATİH Geri Vites Sustası adet 1
518 BMC 170 FATİH Hava Tahliyesi adet 4
519 BMC 170 FATİH İkaz Müşürü adet 1
520 BMC 170 FATİH İmdatlı Fren Körüğü adet 2
521 BMC 170 FATİH Kamalı Mil Bilya adet 1
522 BMC 170 FATİH Kapı Fitili metre 1
523 BMC 170 FATİH Kapı Gergisi adet 1
524 BMC 170 FATİH Kapı Kilidi Sağ-Sol adet 1
525 BMC 170 FATİH Kapı Kilit Karşılığı adet 1
526 BMC 170 FATİH Kilometre Dişlisi adet 1
527 BMC 170 FATİH Kilometre Teli adet 1
528 BMC 170 FATİH Kompresör Kapağı adet 4
529 BMC 170 FATİH Kompresör Segmanı takım 1
530 BMC 170 FATİH Kompresör Takım Contası takım 1
531 BMC 170 FATİH Kule Dişlisi Komple adet 2
532 BMC 170 FATİH Kupa Kilidi adet 1
533 BMC 170 FATİH Kupa Tabancası adet 1
534 BMC 170 FATİH Kuyruk Keçesi adet 1
535 BMC 170 FATİH Marş Burcu takım 1
536 BMC 170 FATİH Marş Çatalı adet 1
537 BMC 170 FATİH Marş Dişlisi adet 2
538 BMC 170 FATİH Marş Frenleme Tamir Takımı adet 1
539 BMC 170 FATİH Marş Kömürü takım 1
540 BMC 170 FATİH Marş Otomatiği 12v adet 1
541 BMC 170 FATİH Mazot Otomatiği adet 1
542 BMC 170 FATİH Motor Kulağı adet 1
543 BMC 170 FATİH Motor Ön Travers adet 1
544 BMC 170 FATİH Motor Takım Contası adet 2
545 BMC 170 FATİH Motor Yağ Kapağı adet 1
546 BMC 170 FATİH Panjur Civatası adet 1
547 BMC 170 FATİH Panjur Ön Komple adet 1
548 BMC 170 FATİH Patinaj Zinciri takım 1
549 BMC 170 FATİH Plaka Lambası adet 1
550 BMC 170 FATİH Prizdirek Bilyası adet 1
551 BMC 170 FATİH Prizdirek Kapağı adet 1
552 BMC 170 FATİH Prizdirek Keçesi adet 1
553 BMC 170 FATİH Prizdirek Masura Bilyası adet 1
554 BMC 170 FATİH Radyatör adet 2
555 BMC 170 FATİH Radyatör Alt-Üst Hortum adet 1
556 BMC 170 FATİH Radyatör Davlumbazı adet 1
557 BMC 170 FATİH Sekromenç 1-2 adet 1
558 BMC 170 FATİH Sekromenç 2-3 adet 1
559 BMC 170 FATİH Sekromenç 3-4 adet 1
560 BMC 170 FATİH Sekromenç 4-5 adet 1
561 BMC 170 FATİH Silecek Kolu adet 1
562 BMC 170 FATİH Silecek Su Deposu adet 1
563 BMC 170 FATİH Silecek Su Motoru adet 1
564 BMC 170 FATİH Silecek Süpürgesi takım 1
565 BMC 170 FATİH Sinyal Ön adet 1
566 BMC 170 FATİH Stop Lambası adet 1
567 BMC 170 FATİH Stop Teli adet 1
568 BMC 170 FATİH Şamandıra adet 1
569 BMC 170 FATİH Şanzıman Arka Kapak Keçesi adet 1
570 BMC 170 FATİH Şanzıman Gurup Bilyası adet 1
571 BMC 170 FATİH Şanzıman Takım Contası adet 1
572 BMC 170 FATİH Şanzıman Kuyruk Keçesi adet 1
573 BMC 170 FATİH Şarz Konjektörü adet 1
574 BMC 170 FATİH Tekerlek Fren İşçiliği adet 1
575 BMC 170 FATİH Teleskobik Piston Revizyon İşçiliği adet 1
576 BMC 170 FATİH Teleskobik Piston Tamir Takımı takım 1
577 BMC 170 FATİH Termostat adet 1
578 BMC 170 FATİH Traktör Farı Mafsallı adet 1
579 BMC 170 FATİH Turbo adet 5
580 BMC 170 FATİH Turbo Hortumu adet 5
581 BMC 170 FATİH Üst Kapak Contası adet 1
582 BMC 170 FATİH Vantilatör Gergi Bilyası adet 1
583 BMC 170 FATİH Vites Dişlisi (1.Vites) adet 1
584 BMC 170 FATİH Vites Dişlisi (2.Vites) adet 1
585 BMC 170 FATİH Vites Dişlisi (3.Vites) adet 1
586 BMC 170 FATİH Vites Dişlisi (4.Vites) adet 1
587 BMC 170 FATİH Vites Dişlisi (5.Vites) adet 1
588 BMC 170 FATİH Vites Dişlisi Geri Vites adet 1
589 BMC 170 FATİH Vites Kol Fiber Aşığı adet 1
590 BMC 170 FATİH Vites Kol Körüğü adet 1
591 BMC 170 FATİH Volant Bilyası adet 1
592 BMC 170 FATİH Yön Tutma Kilit Valfi adet 1
593 BMC 170 FATİH Yön Tutma Kilit Valfi Değişim İşçiliği adet 1
594 BOBCAT S205 Bakım Onarım İşçiliği saat 100
595 BOBCAT S205 Air Condition Lamba adet 1
596 BOBCAT S205 Air Filter 6678207 adet 1
597 BOBCAT S205 Alternatör Kayışı 7143498 adet 1
598 BOBCAT S205 Bronz Filtre 6661022 adet 1
599 BOBCAT S205 Filter Air İnner 6698058 adet 1
600 BOBCAT S205 Filter Air Outer 6698057 adet 1
601 BOBCAT S205 Gaz Basımı adet 1
602 BOBCAT S205 Hand Pump 6657734 adet 1
603 BOBCAT S205 Hidrolik Filtresi 6661248 adet 1
604 BOBCAT S205 Hidrolik Yağ 20Lt 6987791-B adet 1
605 BOBCAT S205 Hyd Depo Kapağı 7025626 adet 1
606 BOBCAT S205 Hyd Filtre 6686926 adet 1
607 BOBCAT S205 Hyd Yağ 5Lt 6987791-A adet 1
608 BOBCAT S205 Kabin Filtresi 6677983 adet 1
609 BOBCAT S205 Klima Kompresörü adet 1
610 BOBCAT S205 Klima Onarım Bakım İşçiliği adet 1
611 BOBCAT S205 Kuppl 6680018 adet 1
612 BOBCAT S205 Motor Yağ 5lt 6904841-A adet 1
613 BOBCAT S205 Motor Yağı 20Lt 6987790-B adet 4
614 BOBCAT S205 Pedal Burcu 6665701 adet 1
615 BOBCAT S205 Pompa Kayışı 6736775 adet 1
616 BOBCAT S205 Seal 160443 adet 4
617 BOBCAT S205 Swivel 7188373 adet 1
618 BOBCAT S205 Termostat adet 1
619 BOBCAT S205 Window BC6729776 adet 2
620 BOBCAT S205 Wiper Arm 7188371 adet 1
621 BOBCAT S205 Wiper Blade 7188372 adet 1
622 BOBCAT S205 Yağ filtresi 6675517 adet 1
623 BOBCAT S205 Yakıt Filtresi 6667352 adet 1
624 BOMAG SİLİNDİR 3/4 R9 Hidrolik Hortum metre 1
625 BOMAG SİLİNDİR 3/4 R9 Hidrolik Soket adet 1
626 BOMAG SİLİNDİR 6201 Bilya adet 1
627 BOMAG SİLİNDİR 90 Orfs Hidrolik Rekor adet 1
628 BOMAG SİLİNDİR Ana Pompa İç Grubu Komple Bosch takım 1
629 BOMAG SİLİNDİR Bijon adet 1
630 BOMAG SİLİNDİR Eksoz Manifoldu adet 1
631 BOMAG SİLİNDİR Eksoz Manifolt Contası adet 1
632 BOMAG SİLİNDİR Far adet 6
633 BOMAG SİLİNDİR Gösterge Lambası adet 6
634 BOMAG SİLİNDİR Hava Filtresi adet 1
635 BOMAG SİLİNDİR Keçe adet 2
636 BOMAG SİLİNDİR Korna Butonu adet 1
637 BOMAG SİLİNDİR Marş Dişli adet 1
638 BOMAG SİLİNDİR Marş Otomatiği 12v adet 1
639 BOMAG SİLİNDİR Marş Switchi adet 1
640 BOMAG SİLİNDİR Mazot Filtresi adet 1
641 BOMAG SİLİNDİR Motor Kulak Takozu adet 3
642 BOMAG SİLİNDİR Orıng adet 6
643 BOMAG SİLİNDİR Ön ve Arka Tambur adet 1
644 BOMAG SİLİNDİR Porya Bilyası 22322 Vibrasyonlu adet 1
645 BOMAG SİLİNDİR Silindir Su Pompası 12v adet 1
646 BOMAG SİLİNDİR Şarj Dinamo Bilya Kapak adet 1
647 BOMAG SİLİNDİR Şarj Dinamo Diot Tablo adet 1
648 BOMAG SİLİNDİR Şarj Dinamo Konjektör adet 1
649 BOMAG SİLİNDİR Şarj Dinamo Statör adet 1
650 BOMAG SİLİNDİR Tambur Rulmanı (Sarı Yataklı) adet 1
651 BOMAG SİLİNDİR Tandem Pompa (Çiftli) adet 3
652 BOMAG SİLİNDİR Tepsi Flanşı adet 1
653 BOMAG SİLİNDİR Vantilatör Kayışı 9.5x950 adet 1
654 BOMAG SİLİNDİR Vibrasyon Düğmesi adet 1
655 BOMAG SİLİNDİR Vibrasyon Hidromotoru adet 3
656 BOMAG SİLİNDİR Yağ Filtresi adet 1
657 BUCHER SHORLİNG Bakım Onarım İşçiliği saat 20
658 BUCHER SHORLİNG Emiş Ağzı Lastiği 7001408 adet 4
659 BUCHER SHORLİNG Fan Müşürü 7009911 adet 1
660 BUCHER SHORLİNG Fan Soğutucu Motor 7034043 adet 2
661 BUCHER SHORLİNG Fırça Kaldırma Pistonu 7029454 adet 2
662 BUCHER SHORLİNG Hava Filtresi adet 10
663 BUCHER SHORLİNG Hidrolik Yağ 16Lt adet 1
664 BUCHER SHORLİNG Hidrolik Yağ Filtresi adet 1
665 BUCHER SHORLİNG Kapak Ayağı Vakumu 7002924 adet 1
666 BUCHER SHORLİNG Mazot Filtresi adet 1
667 BUCHER SHORLİNG Motor Yağ Filtresi adet 1
668 BUCHER SHORLİNG Motor Yağı adet 1
669 BUCHER SHORLİNG Ön Aks Komple 7032297 adet 1
670 BUCHER SHORLİNG Ön Salıncaklar adet 1
671 BUCHER SHORLİNG Panel Havalı Cam 7010012 adet 4
672 BUCHER SHORLİNG Vakum Emiş Hortumu adet 6
673 BUCHER SHORLİNG Vakum Hidromotor adet 5
674 BUCHER SHORLİNG Vakum Tekeri 9532149 adet 2
675 BUCHER SHORLİNGArka Kapak Amortisörü 7000517 adet 2
676 CAT 211 EDER 1'' R9 Hidrolik Hortum metre 1
677 CAT 211 EDER 1'' R9 Hidrolik Soket adet 1
678 CAT 211 EDER 1/2 R1 Hidrolik Hortum Rekorlu adet 10
679 CAT 211 EDER 1/4 R9 Hidrolik Hortum Rekorlu adet 10
680 CAT 211 EDER 11/16 Hidrolik Başlık adet 1
681 CAT 211 EDER 11/16=11/16 Hidrolik Nipel adet 1
682 CAT 211 EDER 11/18 Hidrolik Rekor adet 1
683 CAT 211 EDER 3/4 Hidrolik Soket adet 1
684 CAT 211 EDER 3/4 R9 Hidrolik Hortumu metre 1
685 CAT 211 EDER 3/4Nipel adet 1
686 CAT 211 EDER 5/8 R9 Hidrolik Hortum adet 1
687 CAT 211 EDER 5/8 R9 Hidrolik Soket Ve Flanş adet 1
688 CAT 211 EDER Aks Bilyası adet 6
689 CAT 211 EDER Aks Dişlisi adet 6
690 CAT 211 EDER Aks Keçesi adet 1
691 CAT 211 EDER Alt Kapak Kilidi adet 1
692 CAT 211 EDER Ana Pompa Giriş Hortumu 5W 2126 adet 1
693 CAT 211 EDER Ana Pompa Kaplini adet 6
694 CAT 211 EDER Arka Cam Komple adet 1
695 CAT 211 EDER Barrel adet 2
696 CAT 211 EDER Basınç Valf Tamir Takımı adet 1
697 CAT 211 EDER Baskı Pulu adet 8
698 CAT 211 EDER Bearıng Bilya adet 15
699 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 5W 2782 adet 1
700 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 5W 2785 adet 1
701 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 5W 2787 adet 8
702 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 5W 2792 adet 8
703 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 5W 2856 adet 1
704 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 5W 5067 adet 4
705 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 5W 5070 adet 8
706 CAT 211 EDER Bearıng Bilya 6H 3957 adet 1
707 CAT 211 EDER Bearıng Bilya Ass 5W 2774 adet 1
708 CAT 211 EDER Bobin adet 3
709 CAT 211 EDER Boğaz Sıkma Bagası adet 1
710 CAT 211 EDER Boğaz Tesviyesi adet 1
711 CAT 211 EDER Bolt 5W 2189 adet 1
712 CAT 211 EDER Boşluk Şimi adet 1
713 CAT 211 EDER Brake Gp Swıwel 8u5614 adet 1
714 CAT 211 EDER Breather 5W 2188 adet 1
715 CAT 211 EDER Carrıer 5W2324 adet 8
716 CAT 211 EDER Center Joınt Tm.Tk. takım 10
717 CAT 211 EDER Cıvata 8T 0281 adet 1
718 CAT 211 EDER Civata M/12x40 adet 20
719 CAT 211 EDER Civata Şasi M/8x40 adet 10
720 CAT 211 EDER Civata Şasi M/8x70 adet 10
721 CAT 211 EDER Çelik Boru 20 mm metre 1
722 CAT 211 EDER Çelik Boru 25 mm metre 1
723 CAT 211 EDER Drum Drake 5W2323 adet 8
724 CAT 211 EDER Egzost Çıkış Borusu adet 1
725 CAT 211 EDER Egzost Susturucusu adet 1
726 CAT 211 EDER Egzost Sübabı adet 1
727 CAT 211 EDER Emme Sübabı adet 1
728 CAT 211 EDER Far Kare adet 1
729 CAT 211 EDER Fren Balatası adet 8
730 CAT 211 EDER Fren Diski adet 8
731 CAT 211 EDER Fren Piston Ringi adet 1
732 CAT 211 EDER Gaz Teli adet 1
733 CAT 211 EDER Gear 5W2330 adet 5
734 CAT 211 EDER Gövde Boğaz baplantı Sacı Gi 0962 adet 1
735 CAT 211 EDER Hava Filtre Kapak Oringi adet 1
736 CAT 211 EDER Hava Filtresi takım 1
737 CAT 211 EDER Hidrolik Hortum Başlığı adet 1
738 CAT 211 EDER Hidrolik Hortumu 3/4" adet 1
739 CAT 211 EDER Hidrolik Hortumu 5/8" adet 1
740 CAT 211 EDER Innearracer 5W 2753 adet 1
741 CAT 211 EDER Kafes Bilya adet 1
742 CAT 211 EDER Kaldırıcı Piston Tamir Takımı adet 1
743 CAT 211 EDER Kapı Cam Lastiği adet 1
744 CAT 211 EDER Kazma Yekpare adet 10
745 CAT 211 EDER Kesici Uç adet 5
746 CAT 211 EDER Kırıcı Uç adet 5
747 CAT 211 EDER Komple Daire Dişlisi adet 2
748 CAT 211 EDER Kova Bağlantı Burcu 5W 2809 adet 1
749 CAT 211 EDER Kova Bağlantı Pimi 5W 0567 adet 1
750 CAT 211 EDER Kova Bağlantı Pimi(BOLT) 8T 4195 adet 1
751 CAT 211 EDER Kova Bağlantı Pimi(PIN GP.) 1324589 adet 1
752 CAT 211 EDER Kova Bağlantı Pimi(PLATE) 1268057 adet 1
753 CAT 211 EDER Kova Bağlantı Pimi(SPACER) 1268058 adet 1
754 CAT 211 EDER Kova Bağlantı Pimi(WASHER) 8T 4121 adet 1
755 CAT 211 EDER Kumanda Valf Oringi 5W 8385 adet 1
756 CAT 211 EDER Madeni Filtre 5W5804 adet 4
757 CAT 211 EDER Marş Burcu adet 1
758 CAT 211 EDER Marş Kollektörü adet 1
759 CAT 211 EDER Marş Kömür Yuvası adet 1
760 CAT 211 EDER Marş Kömürü adet 1
761 CAT 211 EDER Marş Motor Dişlisi adet 2
762 CAT 211 EDER Marş Motoru adet 3
763 CAT 211 EDER Marş Otomatiği 3T 9966 adet 1
764 CAT 211 EDER Marş Yastığı 24 V adet 1
765 CAT 211 EDER Mazot Depo Hortumu adet 1
766 CAT 211 EDER Mazot Deposu adet 1
767 CAT 211 EDER Mazot Filtresi adet 5
768 CAT 211 EDER Mazot Otomatiği adet 1
769 CAT 211 EDER Oring 5W 4202 adet 20
770 CAT 211 EDER Oring 5W 4835 adet 1
771 CAT 211 EDER Oring 5W 9436 adet 1
772 CAT 211 EDER Oring Anapompa adet 1
773 CAT 211 EDER Oring Hidromotor adet 2
774 CAT 211 EDER Oring Valf adet 4
775 CAT 211 EDER Oring Valf 5w7491 adet 4
776 CAT 211 EDER Ön Cam adet 3
777 CAT 211 EDER Pın 5W2053 adet 5
778 CAT 211 EDER Pın 5W2054 adet 5
779 CAT 211 EDER Pınnıon 5W2329 adet 2
780 CAT 211 EDER Piston adet 6
781 CAT 211 EDER Piston Kiti 5W6384 adet 1
782 CAT 211 EDER Piston Kiti 5W6839 adet 1
783 CAT 211 EDER Plug 5W1269 adet 1
784 CAT 211 EDER Repair Kıt adet 6
785 CAT 211 EDER Rıng 5W 1252 adet 1
786 CAT 211 EDER Rıng 5W 1443 adet 1
787 CAT 211 EDER Rıng 5W 1447 adet 1
788 CAT 211 EDER Rıng 5W 1448 adet 1
789 CAT 211 EDER Rıng 5W 1490 adet 1
790 CAT 211 EDER Rıng 5W 1491 adet 1
791 CAT 211 EDER Rıng 5W 2824 adet 4
792 CAT 211 EDER Rıng 5W 4708 adet 4
793 CAT 211 EDER Rıng 6V 8754 adet 1
794 CAT 211 EDER Rıng Ball adet 1
795 CAT 211 EDER Roller adet 4
796 CAT 211 EDER Rulman 6303 adet 1
797 CAT 211 EDER Seal adet 2
798 CAT 211 EDER Seal 5W1746 adet 1
799 CAT 211 EDER Seal Keçe 5W1739 adet 2
800 CAT 211 EDER Seal Oring adet 4
801 CAT 211 EDER Seal Oring 5w7585 adet 4
802 CAT 211 EDER Shaft 5W 5178 adet 2
803 CAT 211 EDER Shaft 5W8878 adet 2
804 CAT 211 EDER Shaft Cer 5W2328 adet 1
805 CAT 211 EDER Sıvı Conta adet 2
806 CAT 211 EDER Silecek Düğmesi adet 1
807 CAT 211 EDER Silindir Üst Kapak Contası adet 6
808 CAT 211 EDER Sol Kapı Camı adet 1
809 CAT 211 EDER Tırnak adet 10
810 CAT 211 EDER Tırnak Civata Somunu adet 40
811 CAT 211 EDER Tırnak Civatası adet 40
812 CAT 211 EDER Valf Bobin Soketi adet 1
813 CAT 211 EDER Vites Körük Lastiği adet 1
814 CAT 211 EDER Washer 5W1492 adet 1
815 CAT 211 EDER Washer 5W1493 adet 1
816 CAT 211 EDER Washer 5W2105 adet 4
817 CAT 211 EDER Washer 5W2106 adet 4
818 CAT 211 EDER Washer 5W2107 adet 1
819 CAT 211 EDER Washer 5W2145 adet 1
820 CAT 211 EDER Washer 5W2146 adet 1
821 CAT 211 EDER Washer 5W2147 adet 1
822 CAT 211 EDER Washer 5W2150 adet 1
823 CAT 211 EDER Washer 5W5346 adet 1
824 CAT 211 EDER Washer Seal 5W1744 adet 1
825 CAT 211 EDER Washer Seal 5W1745 adet 1
826 CAT 211 EDER Yağ Pompa Dağıtım Plastiği adet 1
827 CAT 211 EDER Yağ Pompa Merkez Mili adet 1
828 CAT 211 EDER Yağ Pompa Pistonu adet 9
829 CAT 211 EDER Yağ Pompa Rotor Bilyası adet 1
830 CAT 211 EDER Yağ Pompa Rotoru adet 4
831 CAT 211 EDER Yuvarlak Siyah Sekman metre 10
832 CAT 211 EDER Yürüyüş Hidromotor 5W7452 adet 3
833 CAT 211 EDER Yürüyüş Hidromotor Pistonu adet 1
834 CAT 211 EDER Yürüyüş Hidromotor Tamir Takımı adet 1
835 CAT 211 EDER Yürüyüş Zinciri 5w4166 adet 2
836 CAT 329D Boğaz Burcu adet 1
837 CAT 329D Boğaz Kovan Honlama adet 1
838 CAT 329D Bowl As Fuel 3435527 adet 1
839 CAT 329D Bushing 3315248500 adet 4
840 CAT 329D Conta 4w7592 adet 1
841 CAT 329D DE0 15w40-CI4 20lt 3M3E9848 adet 3
842 CAT 329D DE0 15w40-CI4 -4x4lt 3M3E9902 adet 3
843 CAT 329D Diaphragm 3315017300 adet 1
844 CAT 329D Filter As 3261644 adet 1
845 CAT 329D Filter As 5I8670 adet 1
846 CAT 329D Filter Fue 1R0762 adet 1
847 CAT 329D Fuel Transpump 22600A adet 1
848 CAT 329D Hava Filtresi Dış 6I2503 adet 15
849 CAT 329D Hava Filtresi İç 6I2504 adet 15
850 CAT 329D Hidrolik Dönüş Filtresi 937521 adet 5
851 CAT 329D Hidrolik Filtresi 1262081 adet 5
852 CAT 329D İnbus Cıvata adet 8
853 CAT 329D Keçe 5F9144 adet 1
854 CAT 329D Keçe 8F7219 adet 1
855 CAT 329D Lube Filter 1R1807 adet 1
856 CAT 329D Moil Points 3083319100 adet 3
857 CAT 329D Oring 3J1907 adet 1
858 CAT 329D Ön Cam adet 1
859 CAT 329D Ön Cam Değişim İşçiliği adet 1
860 CAT 329D Piston 3315203200 adet 4
861 CAT 329D Piston Revizyon İşçiliği adet 4
862 CAT 329D Piston Sökme/Takma İşçiliği adet 4
863 CAT 329D Plug 686371805 adet 1
864 CAT 329D Plug 9S8004 adet 1
865 CAT 329D Quick Coupler Temini Ve Montajı adet 2
866 CAT 329D Rod Polisaj adet 2
867 CAT 329D Rod Pres adet 2
868 CAT 329D Seal Kit 3315268590 adet 2
869 CAT 329D Stop Ring 3315231101 adet 2
870 CAT 329D Tamir Takımı adet 2
871 CAT 329D TDT0 SAE50-T04-20lt EM7X7858 adet 1
872 CAT 434E 1/2 R2 Hidrolik Hortum metre 5
873 CAT 434E 5/8 R9 Hidrolik Hortum metre 5
874 CAT 434E Accumulatör 2303489 adet 4
875 CAT 434E Air Filter 2112660 adet 6
876 CAT 434E Air Filter 2112661 adet 6
877 CAT 434E Arka Defransiyel Katkı Maddesi adet 1
878 CAT 434E Arka Stop Camı 092-6279 adet 1
879 CAT 434E Ayak Takozu adet 4
880 CAT 434E Bolt 8C3290 adet 1
881 CAT 434E Breather (Havalandırma)7T3251 adet 1
882 CAT 434E Cable As. 3034231 adet 1
883 CAT 434E Cıvata 8T4136 adet 8
884 CAT 434E Cıvata 8T4193 adet 12
885 CAT 434E Cyl Gp BSC 2385238 adet 1
886 CAT 434E Element Prim 2934053 adet 5
887 CAT 434E Fan As 3048965 adet 3
888 CAT 434E Far Düğmesi 2144700 adet 1
889 CAT 434E Fender 2493843 adet 4
890 CAT 434E Frame Element 2629786 adet 4
891 CAT 434E Hardox Sac kilogram 250
892 CAT 434E Hava Filtresi 2277448 adet 5
893 CAT 434E Hava Filtresi 2277449 adet 5
894 CAT 434E Hava Filtresi İç-Dış adet 1
895 CAT 434E Hidrolik Filtre 9T 0978 adet 1
896 CAT 434E Hidrolik Yağı 10w litre 10
897 CAT 434E Jant adet 6
898 CAT 434E Kayış 12,5x1075 adet 1
899 CAT 434E Kayış 12,5x1100 adet 1
900 CAT 434E Keçe 8F6711 adet 1
901 CAT 434E Kırıcı Hidrolik Demir Boru adet 1
902 CAT 434E Kilitli Somun 6V7744 adet 8
903 CAT 434E Kova Ağzı sac Sök/Tak Kaynak İşç. adet 2
904 CAT 434E Lastik (440x80 R 28ınd) adet 6
905 CAT 434E Mafsal İstavrozu adet 2
906 CAT 434E Motor Yağ Filtresi 7W 2326 adet 1
907 CAT 434E Orta Tas adet 1
908 CAT 434E Ön Aks Yağı litre 1
909 CAT 434E Ön Cam adet 1
910 CAT 434E Ön Kova Bıçak Ağzı adet 1
911 CAT 434E Pim 3005440 adet 1
912 CAT 434E Piston 8R5387 adet 1
913 CAT 434E Piston 9R5387 adet 1
914 CAT 434E Polen Filtresi adet 1
915 CAT 434E Pul 8T4121 adet 8
916 CAT 434E Pul 8T4222 adet 8
917 CAT 434E Pul 9x8257 adet 16
918 CAT 434E Role Se5239 adet 1
919 CAT 434E S.O.S. Kiti 290555 takım 1
920 CAT 434E Sekman 0303239 adet 1
921 CAT 434E Somun 8T4132 adet 8
922 CAT 434E Swich As-R 2144695 adet 1
923 CAT 434E Switch 3E7675 adet 2
924 CAT 434E Şanzıman Filtresi 1194740 adet 1
925 CAT 434E Şanzıman Yağı 30w litre 20
926 CAT 434E Toz Keçesi 7K9205 adet 1
927 CAT 434E Valve GP-STE adet 1
928 CAT 434E Washer 8T4837 adet 1
929 CAT 434E Washer 9R0366 adet 1
930 CAT 434E Yağ Filtresi 2752604 adet 10
931 CAT 434E Yakıt Filtresi 2289130 adet 10
932 CAT 434E Zincir 440x80x28 (Serme) takım 4
933 CAT 910 LODER Aks Bilyası adet 2
934 CAT 910 LODER Aks Dişli Mili adet 2
935 CAT 910 LODER Aks Dişlisi adet 2
936 CAT 910 LODER Aks Kafa Dişlisi adet 2
937 CAT 910 LODER Aks Keçesi adet 2
938 CAT 910 LODER Ampermetre adet 2
939 CAT 910 LODER Ana Yatak adet 2
940 CAT 910 LODER Arka Far adet 2
941 CAT 910 LODER Ayak Basmalı Korna Butonu adet 2
942 CAT 910 LODER Bel Kırma Pim Burcu adet 2
943 CAT 910 LODER Bel Kırma Pimi adet 2
944 CAT 910 LODER Bijon Pulu 5P 8248 adet 2
945 CAT 910 LODER Bijon Somunu 6B 6682 adet 2
946 CAT 910 LODER Burç 6S 3459 adet 2
947 CAT 910 LODER Burç 6S 3465 adet 2
948 CAT 910 LODER Burç 6S 4074 adet 2
949 CAT 910 LODER Burç Uzun 6S 4072 adet 1
950 CAT 910 LODER Cam Fitili metre 2
951 CAT 910 LODER Cam Lastiği metre 2
952 CAT 910 LODER Cam Segmanı metre 2
953 CAT 910 LODER Cer Bilyası Dış adet 2
954 CAT 910 LODER Cer Bilyası İç adet 2
955 CAT 910 LODER Cer Dişli Bilyası adet 2
956 CAT 910 LODER Cer Dişli Pimi adet 2
957 CAT 910 LODER Cer Dişli Pulu adet 2
958 CAT 910 LODER Conta 1W 0939 adet 2
959 CAT 910 LODER Conta 9L 7490 adet 2
960 CAT 910 LODER Dayanım Ringi 9F 7383 adet 2
961 CAT 910 LODER Dış Kapı Kolu R/L adet 2
962 CAT 910 LODER Dış Lastik 15,5X25 28219400 adet 6
963 CAT 910 LODER Diferansiyel Fiberi Orta adet 2
964 CAT 910 LODER Diferansiyel Fiberi Yan adet 2
965 CAT 910 LODER Diferansiyel Yağ Ayar Bilyası adet 1
966 CAT 910 LODER Egsantrik Yatak adet 1
967 CAT 910 LODER Egzost Borusu adet 2
968 CAT 910 LODER Egzost Contası 9L 8027 adet 2
969 CAT 910 LODER Egzost Susturucusu 7N 4674 takım 1
970 CAT 910 LODER Egzost Sübabı adet 2
971 CAT 910 LODER Emme Sübabı adet 2
972 CAT 910 LODER Enjektör adet 1
973 CAT 910 LODER Enjektör Borusu 1W 7122 adet 2
974 CAT 910 LODER Fiber Pul 6S3046 adet 2
975 CAT 910 LODER Flaşör 12V adet 2
976 CAT 910 LODER Fren Ana Merkezi 5G 6159 adet 2
977 CAT 910 LODER Fren Balatası 4E 9702 adet 2
978 CAT 910 LODER Fren Borusu adet 2
979 CAT 910 LODER Fren Hava Alma Rekoru 7K 4942 adet 2
980 CAT 910 LODER Fren Merkez Tamir Takımı 5G 6160 takım 4
981 CAT 910 LODER Fren Piston Tamir Takımı takım 2
982 CAT 910 LODER Fren Tamir Takımı 2V 9448 takım 2
983 CAT 910 LODER Fren Teker Merkez Pistonu 7K 4937 adet 2
984 CAT 910 LODER Gaz Yayı 5K 5697 adet 2
985 CAT 910 LODER Gömlek adet 2
986 CAT 910 LODER Göz Lambası adet 2
987 CAT 910 LODER Hava Filtresi takım 1
988 CAT 910 LODER Hidrolik Ana Pompa adet 1
989 CAT 910 LODER Hidrolik Filtresi 1R 0741 adet 2
990 CAT 910 LODER Housing 1T 1021 adet 4
991 CAT 910 LODER İç Lastik 1300X24 adet 2
992 CAT 910 LODER İç Lastik 15;5 x 25 19190800 adet 2
993 CAT 910 LODER İndicator 2005235 adet 2
994 CAT 910 LODER Jant adet 6
995 CAT 910 LODER Jant Çemberi 8W 9591 adet 1
996 CAT 910 LODER Jant Segmanı 7K 3658 adet 1
997 CAT 910 LODER Kablo 1,5mm metre 2
998 CAT 910 LODER Kablo 2,5mm metre 2
999 CAT 910 LODER Kablo 2mm metre 2
1000 CAT 910 LODER Kablo 3mm metre 2
1001 CAT 910 LODER Kablo 5mm metre 2
1002 CAT 910 LODER Kablo 6mm metre 2
1003 CAT 910 LODER Kaldırıcı Piston adet 2
1004 CAT 910 LODER Kaldırıcı Piston Tamir Takımı takım 1
1005 CAT 910 LODER Kapı Camı adet 1
1006 CAT 910 LODER Kapı Fitili metre 2
1007 CAT 910 LODER Kapı Kolu Mandalı adet 2
1008 CAT 910 LODER Kapı Lastiği metre 2
1009 CAT 910 LODER Kasket 6P 8017 adet 2
1010 CAT 910 LODER Keçe 2M 3340 adet 2
1011 CAT 910 LODER Keçe 6F 4718 adet 2
1012 CAT 910 LODER Keçe 6F 5559 adet 2
1013 CAT 910 LODER Keçe 6V 3507 adet 2
1014 CAT 910 LODER Keçe 7K 9201 adet 2
1015 CAT 910 LODER Keçe 7K 9203 adet 2
1016 CAT 910 LODER Kepçe Ağzı adet 1
1017 CAT 910 LODER Kepçe Pimi adet 2
1018 CAT 910 LODER Kepçe Tırnağı 8J 6207 adet 2
1019 CAT 910 LODER Kit-Seal 2465912 adet 2
1020 CAT 910 LODER Kol Burcu takım 2
1021 CAT 910 LODER Kol Yatak adet 2
1022 CAT 910 LODER Kolon 1200x20 adet 2
1023 CAT 910 LODER Korna 12V adet 2
1024 CAT 910 LODER Korna Butonu adet 2
1025 CAT 910 LODER Krank Keçesi Arka 7W 3200 adet 2
1026 CAT 910 LODER Krank Keçesi ön 9L 7735 adet 2
1027 CAT 910 LODER Kumanda Valf Keçesi 032-9805 adet 2
1028 CAT 910 LODER Layftaym Keçe adet 2
1029 CAT 910 LODER Mahruti Bilyası 7K 5449 adet 2
1030 CAT 910 LODER Mahruti Bilyası 9S 3582 takım 2
1031 CAT 910 LODER Mahruti Bilyası 9S 7950 adet 2
1032 CAT 910 LODER Marş Pinyon Kapağı adet 1
1033 CAT 910 LODER Mazot Filtresi 1R 0710 adet 2
1034 CAT 910 LODER Mazot Otomatiği adet 5
1035 CAT 910 LODER Motor Kulak Takozu 4N 4161 adet 2
1036 CAT 910 LODER Motor Takım Conta takım 2
1037 CAT 910 LODER Operatör Koltuğu adet 2
1038 CAT 910 LODER Orta Şaft İstavrozu adet 2
1039 CAT 910 LODER Orta Şaft Komple takım 1
1040 CAT 910 LODER Ön Cam adet 2
1041 CAT 910 LODER Ön Far Sinyali adet 2
1042 CAT 910 LODER Pabuç ve Civataları adet 2
1043 CAT 910 LODER Pim 6S 3457 adet 2
1044 CAT 910 LODER Pim 6S 3463 adet 2
1045 CAT 910 LODER Pim 6S 3466 adet 2
1046 CAT 910 LODER Pim 6S 3473 adet 2
1047 CAT 910 LODER Pim 6S 3474 adet 2
1048 CAT 910 LODER Pim 6S 3771 adet 2
1049 CAT 910 LODER Pim 7K 9360 adet 2
1050 CAT 910 LODER Piston adet 2
1051 CAT 910 LODER Piston Tamir Takımı 6J 1972 adet 2
1052 CAT 910 LODER Plancer 2S 1022 adet 2
1053 CAT 910 LODER Pul 4E 9423 adet 2
1054 CAT 910 LODER Pul 5G 2531 adet 2
1055 CAT 910 LODER Radyatör Peteği Komple adet 2
1056 CAT 910 LODER Rıng 8M 5254 adet 3
1057 CAT 910 LODER Rim Contası adet 2
1058 CAT 910 LODER Ring 2S 4663 adet 2
1059 CAT 910 LODER Ring 5H 8853 adet 2
1060 CAT 910 LODER Ring Seal 9S 6913 adet 2
1061 CAT 910 LODER Ring Seal 9S 6918 adet 2
1062 CAT 910 LODER Rulman 5M 2054 adet 2
1063 CAT 910 LODER Seal 1H 1023 adet 2
1064 CAT 910 LODER Seal 3P 0647 adet 2
1065 CAT 910 LODER Seal 5H 6733 adet 2
1066 CAT 910 LODER Seal 5H 6734 adet 2
1067 CAT 910 LODER Seal 6S 3018 adet 2
1068 CAT 910 LODER Seal 8C 5167 adet 2
1069 CAT 910 LODER Seal 8T 2604 adet 2
1070 CAT 910 LODER Seal 8T 3299 adet 2
1071 CAT 910 LODER Segman 1T 1230 adet 1
1072 CAT 910 LODER Segman 1T 1231 adet 2
1073 CAT 910 LODER Segman 2P 3597 adet 2
1074 CAT 910 LODER Segman 8S 3370 adet 2
1075 CAT 910 LODER Segman 9S 6911 adet 2
1076 CAT 910 LODER Segman 9S 6914 adet 2
1077 CAT 910 LODER Silecek Kolu adet 2
1078 CAT 910 LODER Silecek Süpürgesi adet 2
1079 CAT 910 LODER Silecek Yardımcı Kolu adet 2
1080 CAT 910 LODER Sinyal Anahtarı adet 2
1081 CAT 910 LODER Stop Camı adet 2
1082 CAT 910 LODER Stop Lambası Arka adet 2
1083 CAT 910 LODER Sübap Gaydı takım 1
1084 CAT 910 LODER Sübap İğnesi adet 2
1085 CAT 910 LODER Şaft 9S 2774 adet 2
1086 CAT 910 LODER Şanzuman Balatası Büyük adet 1
1087 CAT 910 LODER Şanzuman Balatası Küçük adet 1
1088 CAT 910 LODER Şanzuman Boğaz Keçesi 3K 2876 adet 1
1089 CAT 910 LODER Şanzuman Diski 6Y 7919 adet 1
1090 CAT 910 LODER Şanzuman Diski 6Y 7935 adet 1
1091 CAT 910 LODER Şanzuman Filtresi 6P 1407 adet 1
1092 CAT 910 LODER Şanzuman Pleyti 9S 5209 adet 2
1093 CAT 910 LODER Şanzuman Pleyti 9S 5211 adet 2
1094 CAT 910 LODER Şanzuman Pleyti 9S 5261 adet 2
1095 CAT 910 LODER Şanzuman Pleyti Büyük adet 2
1096 CAT 910 LODER Şanzuman Pleyti Küçük adet 2
1097 CAT 910 LODER Şanzuman Pompası adet 2
1098 CAT 910 LODER Şanzuman Pulu 9P 7516 adet 2
1099 CAT 910 LODER Şanzuman Takım Conta Full takım 2
1100 CAT 910 LODER Şanzuman Takozu adet 2
1101 CAT 910 LODER Şarj Dinamo Kasnağı adet 2
1102 CAT 910 LODER Şarj Dinamo Saplaması adet 2
1103 CAT 910 LODER Şarj Dinamosu adet 2
1104 CAT 910 LODER Şarj Konjektörü 12 V 7N 5961 adet 2
1105 CAT 910 LODER Şarj Rotoru 24 V adet 2
1106 CAT 910 LODER Takım Conta adet 1
1107 CAT 910 LODER Teker Fren Merkez Pistonu 7K 4937 adet 2
1108 CAT 910 LODER Termostat 4N 0236 adet 2
1109 CAT 910 LODER Tesisat Hortumu 16'lık metre 2
1110 CAT 910 LODER Tesisat Hortumu 18'lık metre 2
1111 CAT 910 LODER Tesisat Hortumu 20'lik metre 2
1112 CAT 910 LODER Tesisat Kelepçesi adet 2
1113 CAT 910 LODER Toplayıcı Kol Pim Burcu adet 2
1114 CAT 910 LODER Toplayıcı Kol Pimi adet 2
1115 CAT 910 LODER Transfer Çek Valfi 7E 5346 adet 2
1116 CAT 910 LODER Transfer Pompası 1W0568 adet 3
1117 CAT 910 LODER V Kayışı 12,5x1550(BELT) 8M 8336 adet 2
1118 CAT 910 LODER V Kayışı12,5x1550(SUPPORT) 8N 9004 adet 2
1119 CAT 910 LODER Vites Kol Topuzu 6S 9619 adet 2
1120 CAT 910 LODER Yağ Filtresi 1R 0713 adet 2
1121 CAT 910 LODER Yağ Pompa Rotoru adet 3
1122 CAT 910 LODER Yatak 1T 0993 adet 2
1123 CAT 910 LODER Yatak 1T 0994 adet 2
1124 CAT 910 LODER Yatak 2M 2827 adet 2
1125 CAT 910 LODER Yatak 2P 3662 adet 2
1126 CAT 910 LODER Yatak 5M 2055 adet 2
1127 CAT 910 LODER Yatak 9S 6958 adet 2
1128 CAT 953 KEPÇE 3/4 R2 Hidrolik Hortum metre 1
1129 CAT 953 KEPÇE 90x160 Mika Cam adet 2
1130 CAT 953 KEPÇE Aks 7P 9572 adet 1
1131 CAT 953 KEPÇE Akü 12V 180 Ah adet 8
1132 CAT 953 KEPÇE Akü 165 Ah 12v adet 8
1133 CAT 953 KEPÇE Burç 7P 7739 adet 1
1134 CAT 953 KEPÇE Cam Sigorta adet 1
1135 CAT 953 KEPÇE Cer Kariyer Dişlisi 7P 7069 adet 3
1136 CAT 953 KEPÇE Cer Kariyer Dişlisi 7P 9568 adet 1
1137 CAT 953 KEPÇE Cer Kariyer Rulmanı 5M 704 adet 1
1138 CAT 953 KEPÇE Cer Kariyer Rulmanı 6V 1921 adet 1
1139 CAT 953 KEPÇE Cer Kariyer Rulmanı 8H 901 adet 1
1140 CAT 953 KEPÇE Cer Kariyer Rulmanı 8H 902 adet 1
1141 CAT 953 KEPÇE Cer Layftaym Keçesi 9G 5347 adet 1
1142 CAT 953 KEPÇE Cer Oringi 4S 5924 adet 1
1143 CAT 953 KEPÇE Cer Oringi 8D 4771 adet 1
1144 CAT 953 KEPÇE Cıvata 6L6723 adet 1
1145 CAT 953 KEPÇE Cıvata 6V1943 adet 1
1146 CAT 953 KEPÇE Civata Şasi adet 2
1147 CAT 953 KEPÇE Dış Hava Filtresi 9S 9972 adet 14
1148 CAT 953 KEPÇE Egsantrik Yatak adet 1
1149 CAT 953 KEPÇE Egzost Boğaz Segmanı 6G 0992 adet 1
1150 CAT 953 KEPÇE Egzost Boğaz Segmanı 6N 0992 adet 1
1151 CAT 953 KEPÇE Egzost Borusu(HOSE) 1157055 adet 2
1152 CAT 953 KEPÇE Egzost Borusu(HOSE) 5P 6965 adet 1
1153 CAT 953 KEPÇE Egzost Borusu(HOSE) 7C 4500 adet 1
1154 CAT 953 KEPÇE Egzost Dirseği 8N 3056 adet 3
1155 CAT 953 KEPÇE Egzost Manifoldu adet 1
1156 CAT 953 KEPÇE Egzost Spirali 1W 8609 takım 1
1157 CAT 953 KEPÇE Egzost Susturucusu 2W 6603 adet 1
1158 CAT 953 KEPÇE Egzost Sübabı 9L 7683 adet 1
1159 CAT 953 KEPÇE Emme Sübabı 9L 7682 adet 1
1160 CAT 953 KEPÇE Gezi Ayı adet 1
1161 CAT 953 KEPÇE Gres Pompa Ucu adet 1
1162 CAT 953 KEPÇE Gres Pompa Uç Takımı 9F 2636 adet 1
1163 CAT 953 KEPÇE Hava Filtre Aparatı 6I 3828 adet 1
1164 CAT 953 KEPÇE Hava Filtre Aparatı 6I 3831 adet 1
1165 CAT 953 KEPÇE Hava Filtresi Dış 612502 adet 1
1166 CAT 953 KEPÇE Hava Filtresi İç 612501 adet 1
1167 CAT 953 KEPÇE Hidrolik Filtresi 1R 0741 adet 1
1168 CAT 953 KEPÇE İstikamet Gergi Mili 7P 7734 adet 1
1169 CAT 953 KEPÇE İstikamet Kep Burcu 8G 931 adet 1
1170 CAT 953 KEPÇE İstikamet Mili 5K 305 adet 1
1171 CAT 953 KEPÇE Kayış adet 1
1172 CAT 953 KEPÇE Keçe 7P 3652 adet 1
1173 CAT 953 KEPÇE Keçe 7P 7333 adet 1
1174 CAT 953 KEPÇE Kepçe Tırnağı 1U 1857 adet 1
1175 CAT 953 KEPÇE Kepçe Tırnak Civata Somunu adet 1
1176 CAT 953 KEPÇE Kepçe Tırnak Civatası adet 1
1177 CAT 953 KEPÇE Kol Yatak adet 1
1178 CAT 953 KEPÇE Kontak Anahtarı adet 1
1179 CAT 953 KEPÇE Kontak Şalteri adet 4
1180 CAT 953 KEPÇE Krank Kasnağı adet 4
1181 CAT 953 KEPÇE Levye Rulmanı adet 6
1182 CAT 953 KEPÇE Marş Burcu adet 1
1183 CAT 953 KEPÇE Marş Dişlisi adet 1
1184 CAT 953 KEPÇE Marş Kollektörü adet 1
1185 CAT 953 KEPÇE Marş Kömürü adet 1
1186 CAT 953 KEPÇE Marş Motor Dişlisi adet 1
1187 CAT 953 KEPÇE Marş Motoru adet 3
1188 CAT 953 KEPÇE Marş Otomatiği 3T 9966 adet 1
1189 CAT 953 KEPÇE Mazot Depo Kapağı adet 1
1190 CAT 953 KEPÇE Mazot Filtresi 1P 2299 adet 1
1191 CAT 953 KEPÇE Motor Takım Conta adet 1
1192 CAT 953 KEPÇE Orta Kazma adet 1
1193 CAT 953 KEPÇE Orta Makas Bilya Keçesi adet 1
1194 CAT 953 KEPÇE Orta Makas Kafa Bilyası adet 1
1195 CAT 953 KEPÇE Pabuç ve Civataları adet 1
1196 CAT 953 KEPÇE Palet Gergi Mili adet 1
1197 CAT 953 KEPÇE Pivot Şaft Burcu Büyük adet 1
1198 CAT 953 KEPÇE Pivot Şaft Burcu Küçük adet 1
1199 CAT 953 KEPÇE Pivot Şaft Keçesi adet 1
1200 CAT 953 KEPÇE Piyano Kapağı adet 1
1201 CAT 953 KEPÇE Piyano Kapak Contası 1W 0939 adet 1
1202 CAT 953 KEPÇE Rim Civatası adet 1
1203 CAT 953 KEPÇE Rim Contası adet 1
1204 CAT 953 KEPÇE Rulman 6305 adet 1
1205 CAT 953 KEPÇE Sag Köşe Kazma adet 1
1206 CAT 953 KEPÇE Silecek Düğmesi adet 1
1207 CAT 953 KEPÇE Silecek Motoru adet 1
1208 CAT 953 KEPÇE Silecek Süpürgesi adet 1
1209 CAT 953 KEPÇE Sol Köşe Kazma adet 1
1210 CAT 953 KEPÇE Somun adet 18
1211 CAT 953 KEPÇE Spring 3P4424 adet 8
1212 CAT 953 KEPÇE Stut 6V1426 adet 1
1213 CAT 953 KEPÇE Stut 9L1658 adet 1
1214 CAT 953 KEPÇE Su Devirdaim adet 1
1215 CAT 953 KEPÇE Şaft 7P9569 adet 1
1216 CAT 953 KEPÇE Şarj Konjektörü adet 1
1217 CAT 953 KEPÇE Şarj Rotoru adet 1
1218 CAT 953 KEPÇE Şasi Bilya Segmanı 7S2020 adet 1
1219 CAT 953 KEPÇE Şasi Bilya Toz Lastiği 7P3652 adet 1
1220 CAT 953 KEPÇE Şasi Bilyası 8G4371 adet 1
1221 CAT 953 KEPÇE Şasi Kep Civatası 1P4588 adet 1
1222 CAT 953 KEPÇE Şasi Kızak Civatası 1A5405 adet 1
1223 CAT 953 KEPÇE Toplayıcı Piston adet 2
1224 CAT 953 KEPÇE Toplayıcı Piston Civatası takım 1
1225 CAT 953 KEPÇE Toplayıcı Piston Keçesi takım 1
1226 CAT 953 KEPÇE Turbo Ara Manifoldu adet 1
1227 CAT 953 KEPÇE Turbo Contası adet 1
1228 CAT 953 KEPÇE Turbo Çıkış Adaptör Segmanı 6N 0009 adet 1
1229 CAT 953 KEPÇE Turbo Çıkış Adaptörü 6N 6721 adet 1
1230 CAT 953 KEPÇE Turbo Giriş Contası 1P 0451 adet 1
1231 CAT 953 KEPÇE Yağ Filtresi 1R0714 adet 1
1232 CAT 953 KEPÇE Yağ Filtresi 1R0741 adet 1
1233 CAT 953 KEPÇE Yan Tırnak adet 1
1234 CAT 966H Actuator 1776727 adet 1
1235 CAT 966H 1/2 R2 Hidrolik Hortum 100 Cm adet 1
1236 CAT 966H 1/4 R1 Hidrolik Hortum adet 1
1237 CAT 966H 3/8 Hortum Başlığı adet 1
1238 CAT 966H Aks Komple (Shaft 3127617) adet 2
1239 CAT 966H Ana Yakıt Filtresi 1R 0762 adet 1
1240 CAT 966H Anahtar/Şalter 1251302 adet 2
1241 CAT 966H Arm As-Ba 2083906 adet 1
1242 CAT 966H Ayna 5P 6879 adet 1
1243 CAT 966H Bar-Buss 3168502 adet 1
1244 CAT 966H Bar-Buss 3168503 adet 1
1245 CAT 966H Bar-Buss 3168504 adet 1
1246 CAT 966H Battery 1152422 adet 5
1247 CAT 966H Bearing 2338552 adet 3
1248 CAT 966H Bearing Sleeve 1514464 adet 4
1249 CAT 966H Bıçak Ağzı Elemanı 00668 adet 4
1250 CAT 966H Bolt 2378246 adet 12
1251 CAT 966H Bolt 1908494 adet 8
1252 CAT 966H Breaker As 17112212 adet 1
1253 CAT 966H Breaker As 1712206 adet 1
1254 CAT 966H Breaker As-C 1712210 adet 1
1255 CAT 966H Burç 6V5002 adet 4
1256 CAT 966H Cıvata 1383816 adet 20
1257 CAT 966H Cıvata 5P8823 adet 20
1258 CAT 966H Civata 8T4138 adet 2
1259 CAT 966H Civata 8T4171 adet 1
1260 CAT 966H Civata 8T5436 adet 4
1261 CAT 966H Cm Seal 1129736 adet 150
1262 CAT 966H Cone Bearing 1326597 adet 4
1263 CAT 966H Cone Bearing 1L7518 adet 4
1264 CAT 966H Cone Bearing 6B4852 adet 4
1265 CAT 966H Cone Bearing 6K5529 adet 1
1266 CAT 966H Cone Bearing 6Y2546 adet 2
1267 CAT 966H Cone Bearing 8S9075 adet 1
1268 CAT 966H Cont Gp 2524501 adet 1
1269 CAT 966H Conta 2S0795 adet 2
1270 CAT 966H Convertor 2090381 adet 2
1271 CAT 966H Coolant -Deac 3622180 adet 2
1272 CAT 966H Coupling 1242323 adet 1
1273 CAT 966H Coupling 1242325 adet 1
1274 CAT 966H Cover As 2464616 adet 2
1275 CAT 966H Cup 1171803 adet 2
1276 CAT 966H Cup Bearing 1326598 adet 1
1277 CAT 966H Cup Bearing 5M6592 adet 2
1278 CAT 966H Cup Bearing 6B4370 adet 2
1279 CAT 966H Cup Bearing 6K5528 adet 1
1280 CAT 966H Cup Bearing 6Y2547 adet 2
1281 CAT 966H Cup Bearing 8S9076 adet 1
1282 CAT 966H Çekvalf adet 1
1283 CAT 966H Dc Motor 1836967 adet 2
1284 CAT 966H Devre Kesici 3T2662 adet 1
1285 CAT 966H Devre Kesici 6N9349 adet 1
1286 CAT 966H Devre Kesici 6T3644 adet 1
1287 CAT 966H Disk 3T9960 adet 5
1288 CAT 966H Disk 6Y5352 adet 5
1289 CAT 966H Disk 7T3456 adet 4
1290 CAT 966H Disk Grup 8E9849 adet 10
1291 CAT 966H Door As 3201457 adet 1
1292 CAT 966H Dowel 1171801 adet 2
1293 CAT 966H Dowel 1499113 adet 2
1294 CAT 966H ECM Beyin 3045687 adet 1
1295 CAT 966H Elektrik Sistemi Arıza Tespit adet 1
1296 CAT 966H Element As 3283655 adet 1
1297 CAT 966H Film Monitör 1732148 adet 1
1298 CAT 966H Filtre Tası adet 1
1299 CAT 966H Hava Filtresi 6I12500 adet 2
1300 CAT 966H Hava Filtresi (Dış) adet 10
1301 CAT 966H Hava Filtresi (İç) adet 10
1302 CAT 966H Havalandırma 9G5127 adet 1
1303 CAT 966H Hidroik Valf adet 1
1304 CAT 966H Hidrolik Filtre 1R0722 adet 10
1305 CAT 966H Hidrolik Filtresi Dönüş 9T 8578 adet 10
1306 CAT 966H Hidrolik Yağı 3096942 litre 1
1307 CAT 966H Hortum 5P1295 adet 15
1308 CAT 966H Hortum Inc.1226869 adet 1
1309 CAT 966H Hortum Inc.1226870 adet 1
1310 CAT 966H HYDO Advanced 10-20L EM3096942 adet 3
1311 CAT 966H Joint Gp 1258817 adet 1
1312 CAT 966H Kabin Hava Filtresi 7X6041 adet 1
1313 CAT 966H Kaplin 1241956 adet 1
1314 CAT 966H Kaplin 1242114 adet 1
1315 CAT 966H Kaplin 1242116 adet 1
1316 CAT 966H Kaplin 1242117 adet 1
1317 CAT 966H Kaplin 1242144 adet 1
1318 CAT 966H Kaplin 1242145 adet 1
1319 CAT 966H Keçe 1P3703 adet 2
1320 CAT 966H Keçe 1P3704 adet 2
1321 CAT 966H Keçe 2H6338 adet 2
1322 CAT 966H Keçe 5P4889 adet 1
1323 CAT 966H Keçe 6D7889 adet 6
1324 CAT 966H Keçe 6P7985 adet 6
1325 CAT 966H Keçe 6V8397 adet 6
1326 CAT 966H Keçe 7M8485 adet 2
1327 CAT 966H Keçe 9X4609 adet 1
1328 CAT 966H Kelepçe 1440367 adet 2
1329 CAT 966H Kelepçe 8T4985 adet 2
1330 CAT 966H Kenar Bıçağı 3G8895 adet 6
1331 CAT 966H Kıt-Gasket 3251566 adet 6
1332 CAT 966H Kit Dt Bearing 3398225 adet 4
1333 CAT 966H Kit Dt Gasket 3398229 adet 5
1334 CAT 966H Kollektör Sargısı adet 1
1335 CAT 966H Korna 1631201 adet 1
1336 CAT 966H Korna 1747875 adet 1
1337 CAT 966H Koruyucu Plaka (Zırh) 3E5169 adet 1
1338 CAT 966H Louvre As. 1466371 adet 1
1339 CAT 966H Mafsal 7X7662 adet 1
1340 CAT 966H Motor Yağ Filtresi 1R0716 adet 1
1341 CAT 966H Motor Yağı 15W/40 3E9846 litre 1
1342 CAT 966H Oring 1075769 adet 1
1343 CAT 966H Oring 1178801 adet 1
1344 CAT 966H Oring 1448299 adet 1
1345 CAT 966H Oring 2385081 adet 1
1346 CAT 966H Oring 3D2824 adet 15
1347 CAT 966H Oring 3J1907 adet 11
1348 CAT 966H Oring 3J7354 adet 1
1349 CAT 966H Oring 3K0360 adet 5
1350 CAT 966H Oring 4J0520 adet 4
1351 CAT 966H Oring 4J0524 adet 4
1352 CAT 966H Oring 4J5267 adet 2
1353 CAT 966H Oring 4J5477 adet 2
1354 CAT 966H Oring 4K6804 adet 1
1355 CAT 966H Oring 5K9090 adet 10
1356 CAT 966H Oring 6J2680 adet 2
1357 CAT 966H Oring 6V6353 adet 1
1358 CAT 966H Oring 6V8398 adet 7
1359 CAT 966H Oring 6V9746 adet 10
1360 CAT 966H Oring 7D9014 adet 1
1361 CAT 966H Pim 1361711 adet 4
1362 CAT 966H Pin 1499114 adet 2
1363 CAT 966H Pin 1M3150 adet 6
1364 CAT 966H Plate Clutch 8E9846 adet 10
1365 CAT 966H Plug 1120759 adet 2
1366 CAT 966H Pompa Diyaframı adet 1
1367 CAT 966H Potentionmete adet 1
1368 CAT 966H Pul 9x8256 adet 7
1369 CAT 966H Ring Retaining 1K6985 adet 8
1370 CAT 966H Ring Seal 7G5730 adet 1
1371 CAT 966H Role 1492612 adet 2
1372 CAT 966H Role 1836970 adet 4
1373 CAT 966H S.O.S. Kiti 290355 adet 1
1374 CAT 966H Screw 1271960 adet 8
1375 CAT 966H Screw 5L4507 adet 6
1376 CAT 966H Seal 1334292 adet 1
1377 CAT 966H Seal 1726007 adet 2
1378 CAT 966H Seal 1726011 adet 2
1379 CAT 966H Seal 1982820 adet 1
1380 CAT 966H Seal 9G5317 adet 2
1381 CAT 966H Seal Oring 1300229 adet 1
1382 CAT 966H Sealant Gasket 1U8846 adet 1
1383 CAT 966H Segman 4F7389 adet 2
1384 CAT 966H Segman 7X7608 adet 1
1385 CAT 966H Sensör 2691982 adet 1
1386 CAT 966H Sensör Gp-Po2662337 adet 1
1387 CAT 966H Silecek Süpürgesi 6V 7419 adet 1
1388 CAT 966H Slip Joint Gp 1258807 adet 4
1389 CAT 966H Somun 3K8770 adet 1
1390 CAT 966H Somun Ağız Bıçak 3K9770 adet 12
1391 CAT 966H Suppresor -A 2184935 adet 1
1392 CAT 966H Swıtch As 3039556 adet 1
1393 CAT 966H Swich As Rocker adet 1
1394 CAT 966H Swich As -To 1586634 adet 1
1395 CAT 966H Swich As-Ma 2418368 adet 1
1396 CAT 966H Switch As-Ma 2418368 adet 1
1397 CAT 966H Şanzıman filtresi 1R1809 adet 1
1398 CAT 966H Şanzıman N.T Yağ 7X758 20Lt adet 1
1399 CAT 966H Tahliye Valfi 1412875 adet 1
1400 CAT 966H Tavan Lambası 2344328 adet 1
1401 CAT 966H TDTO Sae30-TO4-20L EM7X7855 adet 3
1402 CAT 966H Tee 8C0569 adet 1
1403 CAT 966H Tırnak 3G6395 adet 6
1404 CAT 966H Transfer Pompası 3848611 adet 2
1405 CAT 966H Tube As 2369006 adet 5
1406 CAT 966H Tube As 2369036 adet 5
1407 CAT 966H Tube As 2441420 adet 1
1408 CAT 966H Tube As 2584871 adet 1
1409 CAT 966H Valve 2812725 adet 1
1410 CAT 966H Valve Gp 2443114 adet 6
1411 CAT 966H Vida 5M6668 adet 12
1412 CAT 966H Washer 1292342 adet 10
1413 CAT 966H Washer 2173682 adet 4
1414 CAT 966H Washer 9X8258 adet 8
1415 CAT 966H Wire As 2464489 adet 1
1416 CAT 966H Yakıt Filtresi Su Ayırıcı 3281644 adet 1
1417 CAT 966H Yay 9G1234 adet 5
1418 CAT 966H Yoke 1343032 adet 3
1419 CAT 966H Yoke 1793185 adet 4
1420 CAT D8L DOZER Ampermetre adet 1
1421 CAT D8L DOZER Asma Kilit adet 1
1422 CAT D8L DOZER Bıçak Cıvata Somunu adet 1
1423 CAT D8L DOZER Bıçak Civatası adet 1
1424 CAT D8L DOZER Bijon adet 1
1425 CAT D8L DOZER Bijon Pulu 5P 8248 adet 1
1426 CAT D8L DOZER Bijon Somunu adet 1
1427 CAT D8L DOZER Bogıe 6T1165 adet 8
1428 CAT D8L DOZER Boğaz Burcu adet 4
1429 CAT D8L DOZER Boşluk Pulu adet 4
1430 CAT D8L DOZER Cer Rim Cıvata Somunu adet 1
1431 CAT D8L DOZER Cer Rim Civatası adet 1
1432 CAT D8L DOZER Cer Rimi adet 4
1433 CAT D8L DOZER Conta(Orijinal) 7N 8175 adet 1
1434 CAT D8L DOZER Coopling 7G7013 adet 2
1435 CAT D8L DOZER Egzost Boru Kelepçesi adet 1
1436 CAT D8L DOZER Egzost Borusu 1N1824 adet 1
1437 CAT D8L DOZER Egzost Borusu 1N3031 adet 1
1438 CAT D8L DOZER Egzost Contası 8N 0886 adet 1
1439 CAT D8L DOZER Egzost Kelepçesi 8N 0878 adet 1
1440 CAT D8L DOZER Egzost Manifold Pulu 5M 2894 adet 1
1441 CAT D8L DOZER Egzost Pulu 1W 0481 adet 1
1442 CAT D8L DOZER Egzost Sübabı 7N 4580 adet 1
1443 CAT D8L DOZER Emme Sübabı 4M 5654 adet 1
1444 CAT D8L DOZER Gres Pompa Ucu adet 1
1445 CAT D8L DOZER Hava Filtresi 6I 2507 adet 1
1446 CAT D8L DOZER Hava Hortumu 5P 147 adet 1
1447 CAT D8L DOZER Hidrolik Filtresi 1R 0719 adet 5
1448 CAT D8L DOZER Hidrolik Oringi 3G 2193 adet 5
1449 CAT D8L DOZER Hidrolik Oringi 6V 1197 adet 5
1450 CAT D8L DOZER Hidrolik Oringi 6V 1556 adet 5
1451 CAT D8L DOZER Hidrolik Oringi 8J 4351 adet 5
1452 CAT D8L DOZER İnsert 6T1263 adet 2
1453 CAT D8L DOZER İstikamet Tekeri 7T2050 adet 4
1454 CAT D8L DOZER Kablo 3mm adet 1
1455 CAT D8L DOZER Kablo 5mm adet 1
1456 CAT D8L DOZER Kapak Contası 5P 5678 adet 1
1457 CAT D8L DOZER Keçe 7N1999 adet 1
1458 CAT D8L DOZER Kilit Somunu 2N 2766 adet 1
1459 CAT D8L DOZER Kontak Anahtarı 9G 7641 adet 1
1460 CAT D8L DOZER Lastik 2S 2251 adet 1
1461 CAT D8L DOZER Makara Kızağı 8P 4303 adet 1
1462 CAT D8L DOZER Makara Kızak Civatası 1A 8063 adet 1
1463 CAT D8L DOZER Makaron 5mm metre 1
1464 CAT D8L DOZER Makaron 6mm metre 1
1465 CAT D8L DOZER Manifolt Saplaması(Orijinal) 4S 6137 adet 1
1466 CAT D8L DOZER Marş Burcu adet 1
1467 CAT D8L DOZER Marş Dişlisi adet 1
1468 CAT D8L DOZER Marş Kömür Yuvası adet 1
1469 CAT D8L DOZER Marş Kömürü adet 1
1470 CAT D8L DOZER Mazot Depo Gösterge Çubuğu 9P 6629 adet 1
1471 CAT D8L DOZER Mazot Depo Kapağı 7X 7700 adet 1
1472 CAT D8L DOZER Mazot Depo Süzgeci 9P 7121 adet 1
1473 CAT D8L DOZER Mazot Filtresi adet 1
1474 CAT D8L DOZER Mazot Otomatiği adet 1
1475 CAT D8L DOZER Motor Bloğu adet 1
1476 CAT D8L DOZER Oring 5F3106 adet 1
1477 CAT D8L DOZER Oring(CGR) 8M 8283 adet 1
1478 CAT D8L DOZER Palet Cıvata Somunu adet 1
1479 CAT D8L DOZER Palet Gergi Mili adet 1
1480 CAT D8L DOZER Pin Ass 7G0524 adet 4
1481 CAT D8L DOZER Piyano Üst Kapak Contası adet 1
1482 CAT D8L DOZER Plate 7G5221 adet 4
1483 CAT D8L DOZER Pleyt Contası 6N9133 adet 1
1484 CAT D8L DOZER Pompa Kaplini adet 1
1485 CAT D8L DOZER Pompa Oring Takımı 9J5114 adet 1
1486 CAT D8L DOZER Pul (Orijinal) 2S3770 adet 1
1487 CAT D8L DOZER Pul (Orijinal) 4N7253 adet 1
1488 CAT D8L DOZER Pul (Orijinal) 5M2894 adet 1
1489 CAT D8L DOZER Ring 673161 adet 4
1490 CAT D8L DOZER Riper Piston Çelik Burç adet 4
1491 CAT D8L DOZER Riper Piston Kovan Honlama adet 4
1492 CAT D8L DOZER Riper Piston Krom Rod adet 4
1493 CAT D8L DOZER Riper Piston Şapkalı Mil adet 4
1494 CAT D8L DOZER Riper Piston Tamir Takımı adet 2
1495 CAT D8L DOZER Rod As 9P5542 adet 2
1496 CAT D8L DOZER Rulman 6307 adet 1
1497 CAT D8L DOZER Seal 7B2174 adet 1
1498 CAT D8L DOZER Silindir Kapak Contası 4N1820 adet 1
1499 CAT D8L DOZER Silindir Su Depo Kapağı adet 1
1500 CAT D8L DOZER Su Filtresi(Orijinal) 1W5518 adet 1
1501 CAT D8L DOZER Su Lastikleri 4N2269 adet 1
1502 CAT D8L DOZER Şapka Sübap 6N7174 adet 1
1503 CAT D8L DOZER Turbo Çıkış Boru Kal. 8N879 adet 1
1504 CAT D8L DOZER Turbo Çıkış Boru Kel. 1W6694 adet 1
1505 CAT D8L DOZER Turbo Çıkış Borusu 1N4382 adet 4
1506 CAT D8L DOZER Turbo Çıkış Borusu 2W6965 adet 5
1507 CAT D8L DOZER Turbo Çıkış Borusu 2W6967 adet 4
1508 CAT D8L DOZER Turbo Çıkış Segmanı 8N2729 adet 1
1509 CAT D8L DOZER Turbo Çıkış Segmanı 8N2730 adet 1
1510 CAT D8L DOZER Yağ Filtresi adet 5
1511 CAT GREYDER 1/2 R2 Hidrolik Hortum metre 1
1512 CAT GREYDER 1/2 R2 Hidrolik Hortum Başlık adet 1
1513 CAT GREYDER 1/2 R2 Hidrolik Hortum Soket adet 1
1514 CAT GREYDER 3/4 R9 Hidrolik Flanş adet 1
1515 CAT GREYDER 3/4 R9 Hidrolik Hortum metre 1
1516 CAT GREYDER 3/4 R9 Hidrolik Soket adet 1
1517 CAT GREYDER 3/8 R2 Hidrolik Hortum metre 1
1518 CAT GREYDER 3/8 R6 Hidrolik Hortum metre 1
1519 CAT GREYDER 3/8 R9 Hidrolik Hortum metre 1
1520 CAT GREYDER 5/16 R2 Hidrolik Hortum Soket adet 1
1521 CAT GREYDER 5/16 R2 Hidrolik Hortum metre 1
1522 CAT GREYDER 5/16 R2 Hidrolik Hortum Başlık adet 1
1523 CAT GREYDER 5/8 R2 Hidrolik Hortum metre 1
1524 CAT GREYDER 7x2791 Seal Kit takım 1
1525 CAT GREYDER Aks Bilyası 300060 takım 2
1526 CAT GREYDER Aks Bilyası 300061 takım 2
1527 CAT GREYDER Aks Bilyası 6F2956 adet 2
1528 CAT GREYDER Aks Bilyası 6K 8329 takım 2
1529 CAT GREYDER Aks Bilyası 7D 8637 takım 2
1530 CAT GREYDER Aks Keçesi 6K4186 adet 2
1531 CAT GREYDER Aks Layftaym 120 Greyder 3S 0303 adet 2
1532 CAT GREYDER Aks Layftaym 5K5288 adet 2
1533 CAT GREYDER Akü 12V 180 Ah 9X9720 adet 1
1534 CAT GREYDER Ana Yatak takım 2
1535 CAT GREYDER Arka Aks 5T8143 adet 2
1536 CAT GREYDER Bearing 2G7387 adet 2
1537 CAT GREYDER Bearing 2G7388 adet 2
1538 CAT GREYDER Bearing 2G8608 adet 2
1539 CAT GREYDER Bearing 2G8624 adet 2
1540 CAT GREYDER Bearing 2G8631 adet 2
1541 CAT GREYDER Bearing 2N2138/39 adet 1
1542 CAT GREYDER Bearing 7N7970 adet 1
1543 CAT GREYDER Bearing 8N2518 adet 1
1544 CAT GREYDER Bearing 9d 3241/42 takım 1
1545 CAT GREYDER Bıçak Civata Somunu 3F5108 adet 2
1546 CAT GREYDER Bıçak Civatası 4K0367 adet 2
1547 CAT GREYDER Bijon Pulu 4M6953 adet 2
1548 CAT GREYDER Bijon Saplaması 2H3757 adet 2
1549 CAT GREYDER Bijon Somunu 7D8508 adet 2
1550 CAT GREYDER Bijopn Saplamsı 6V4250 adet 2
1551 CAT GREYDER Bonnet 1W9171 adet 1
1552 CAT GREYDER Burç 1M3780 adet 4
1553 CAT GREYDER Bushing 8N5117 adet 1
1554 CAT GREYDER Cam Fitili metre 6
1555 CAT GREYDER Cam Sigorta adet 10
1556 CAT GREYDER Cıvata 3F5108 adet 72
1557 CAT GREYDER Cıvata 518x57 adet 10
1558 CAT GREYDER Cıvata M10 adet 10
1559 CAT GREYDER Cıvata M11 adet 10
1560 CAT GREYDER Cıvata M12 adet 10
1561 CAT GREYDER Cıvata M13 adet 10
1562 CAT GREYDER Cıvata M14 adet 10
1563 CAT GREYDER Cıvata M15 adet 10
1564 CAT GREYDER Cıvata M16 adet 10
1565 CAT GREYDER Cıvata M17 adet 10
1566 CAT GREYDER Cıvata M18 adet 10
1567 CAT GREYDER Cıvata M19 adet 10
1568 CAT GREYDER Cıvata M20 adet 10
1569 CAT GREYDER Cıvata M30 adet 10
1570 CAT GREYDER Civata 5/16 adet 10
1571 CAT GREYDER Daire Dişli Civatası 1D4612 adet 2
1572 CAT GREYDER Daire Dişli Pabucu 5T2935 adet 2
1573 CAT GREYDER Daire Dişli Sarı Pul 8D7425 adet 2
1574 CAT GREYDER Daire Dişli Şaft 8D7427 adet 3
1575 CAT GREYDER Debriyaj Teli 8D5287 adet 2
1576 CAT GREYDER Debriyaj Yayı 9D2641 adet 2
1577 CAT GREYDER Devirdaim adet 4
1578 CAT GREYDER Devirdaim Kanadı (İmpeller )7N5910 adet 1
1579 CAT GREYDER Devirdayım Hortumu 5P1260 adet 2
1580 CAT GREYDER Dış Lastik 1300x24 28012000 adet 6
1581 CAT GREYDER Dış Lastik 1400x24 28015800 adet 6
1582 CAT GREYDER Diferansiyel Aksı adet 2
1583 CAT GREYDER Dipsiz Ampul adet 1
1584 CAT GREYDER Direksiyon Amortisörü 105-0017 adet 2
1585 CAT GREYDER Direksiyon Göbek Pist.Burcu 8D7086 adet 2
1586 CAT GREYDER Direksiyon Piston Kiti 2465911 takım 2
1587 CAT GREYDER Direksiyon Piston Kiti 7X2739 adet 2
1588 CAT GREYDER Direksiyon Pistonu 3G8427 adet 2
1589 CAT GREYDER Dubleks Lastik Sibobu 6F3930 adet 2
1590 CAT GREYDER Egsantrik Burcu takım 2
1591 CAT GREYDER Egzost Borusu 2P4611 adet 2
1592 CAT GREYDER Egzost Kelepçesi 4F4974 adet 2
1593 CAT GREYDER Egzost Saplama Somunu 1B5355 adet 2
1594 CAT GREYDER Egzost Saplaması 2M2488 adet 2
1595 CAT GREYDER Egzost Saplaması 7S6719 adet 2
1596 CAT GREYDER Egzost Susturucu 112-3249 adet 2
1597 CAT GREYDER Egzost Sübabı adet 2
1598 CAT GREYDER Emme Sübabı adet 2
1599 CAT GREYDER Enjektör adet 4
1600 CAT GREYDER Far Anahtarı 7S 6402 adet 2
1601 CAT GREYDER Far Hella 007 108-011 adet 1
1602 CAT GREYDER Far Hella 007 108-021 adet 1
1603 CAT GREYDER Far Hella 506 011 adet 1
1604 CAT GREYDER Filtre 1R0719 adet 1
1605 CAT GREYDER Filtre Adaptörü 9M4894 adet 2
1606 CAT GREYDER Flaşör 24 V adet 2
1607 CAT GREYDER Fren Hortumu metre 1
1608 CAT GREYDER Fren Körük Lastiği 4D5497 adet 2
1609 CAT GREYDER Fren Körük Lastiği 7D8436 adet 2
1610 CAT GREYDER Fren Körük Lastiği 8D8795 adet 2
1611 CAT GREYDER Fren Körük Lastiği 9D7972 adet 2
1612 CAT GREYDER Fren Körük Yayı 9J 5498 adet 2
1613 CAT GREYDER Fren Merkez Tamir Takımı 2G6285 takım 2
1614 CAT GREYDER Fren Merkezi 8G 8426 adet 8
1615 CAT GREYDER Fren Pleyti 7D8434 adet 2
1616 CAT GREYDER Fren Pleyti 8D8794 adet 2
1617 CAT GREYDER Fren Rekoru 6K6826 adet 2
1618 CAT GREYDER Gasket As 7N7999 adet 1
1619 CAT GREYDER Gasket 7W7546 adet 1
1620 CAT GREYDER Gasket 8S1605 adet 1
1621 CAT GREYDER Gasket Kit 9x2519 adet 1
1622 CAT GREYDER Gaz Yayı (Amortisör) 8W 3589 adet 2
1623 CAT GREYDER Göbek Piston Burcu 8D 7086 adet 2
1624 CAT GREYDER Göbek Piston Burcu 8D 9814 adet 2
1625 CAT GREYDER Göbek Piston Pimi 8D 4766 adet 2
1626 CAT GREYDER Göbek Piston Pimi 8D 9815 adet 2
1627 CAT GREYDER Göbek Piston Toz Keçesi 7K 9201 adet 2
1628 CAT GREYDER Göbek Piston Toz Keçesi 9D 6581 adet 2
1629 CAT GREYDER Greyder Bıçağı (Orta) 8D 2786 adet 2
1630 CAT GREYDER Greyder Bıçağı (Yan) 8E 5531 adet 1
1631 CAT GREYDER Hava Basınç Göstergesi 7N 8515 adet 1
1632 CAT GREYDER Hava Filtresi (Dış) 7W 5389 adet 1
1633 CAT GREYDER Hava Filtresi (İç) 2S 1285 adet 1
1634 CAT GREYDER Hava Kompresör kapağı adet 1
1635 CAT GREYDER Hava Kopresör Kapak Contası adet 1
1636 CAT GREYDER Hidrolik Filtresi 1R0719 adet 10
1637 CAT GREYDER Hidrolik Piston Kiti 1857022 takım 2
1638 CAT GREYDER İç Lastik 1300x24 19190800 adet 12
1639 CAT GREYDER İç Lastik 1400x24 19190800 adet 12
1640 CAT GREYDER İnsert 107R65 adet 12
1641 CAT GREYDER İnsert 7N4448 adet 6
1642 CAT GREYDER Jant (1300x24) adet 10
1643 CAT GREYDER Jant Oringi 4K 4881 adet 2
1644 CAT GREYDER Jant Segmanı 2D 2566 adet 2
1645 CAT GREYDER Kabin Lastiği 6G 5229 adet 2
1646 CAT GREYDER Kapak Su Lastikleri adet 2
1647 CAT GREYDER Kapı Emniyet Kilidi adet 1
1648 CAT GREYDER Kapı Mandalı adet 2
1649 CAT GREYDER Kol Yatağı takım 2
1650 CAT GREYDER Kompresör 1W 6473 adet 2
1651 CAT GREYDER Kompresör Hortumu 7C 4297 adet 2
1652 CAT GREYDER Kontak Komple adet 1
1653 CAT GREYDER Krank Keçesi Arka 7C 4297 adet 2
1654 CAT GREYDER Krank Keçesi Ön 9Y 9895 adet 2
1655 CAT GREYDER Krank Mili adet 5
1656 CAT GREYDER Lastik Oringi adet 2
1657 CAT GREYDER Marş Keçesi adet 2
1658 CAT GREYDER Marş Kollektör Bakırı adet 2
1659 CAT GREYDER Marş Kömürü adet 2
1660 CAT GREYDER Mazot Filtresi adet 5
1661 CAT GREYDER Motor Hararet Switchi 7N 9785 adet 1
1662 CAT GREYDER Motor Yağ Filtresi adet 2
1663 CAT GREYDER Motor Yağ Kapağı 6N 2985 adet 1
1664 CAT GREYDER Nut 4K0367 adet 72
1665 CAT GREYDER Operatör Koltuğu adet 2
1666 CAT GREYDER Oring 5p 2545 adet 1
1667 CAT GREYDER Orta Bıçak 5D9553 adet 4
1668 CAT GREYDER Perçin 3/15 adet 2
1669 CAT GREYDER Pim 2G 8609 adet 5
1670 CAT GREYDER Pim 2G 8613 adet 5
1671 CAT GREYDER Pim 2G 8617 adet 5
1672 CAT GREYDER Pim 2G 8621 adet 5
1673 CAT GREYDER Pim 2G 8625 adet 5
1674 CAT GREYDER Pim 2G 8629 adet 5
1675 CAT GREYDER Pim 2G 8633 adet 5
1676 CAT GREYDER Pinyon Dişli 6G 5051 adet 1
1677 CAT GREYDER Piston takım 1
1678 CAT GREYDER Piston Tamir Takımı takım 2
1679 CAT GREYDER Pleyt 7N7998 adet 8
1680 CAT GREYDER Plumper 1W6541 adet 1
1681 CAT GREYDER Redüktör Sonsuz Dişli 9D 1142 adet 2
1682 CAT GREYDER Rod As 3G8427 adet 4
1683 CAT GREYDER Rod Başı 6G1780 adet 3
1684 CAT GREYDER Rot 131-37-36 adet 2
1685 CAT GREYDER Rot 131-37-37 adet 2
1686 CAT GREYDER Rot 131-37-38 adet 2
1687 CAT GREYDER Rulman 6305 adet 2
1688 CAT GREYDER Seal Oring 3S5496 adet 2
1689 CAT GREYDER Seal 111-4919 adet 1
1690 CAT GREYDER Seal 2G 8777 adet 2
1691 CAT GREYDER Seal 2P 8842 adet 2
1692 CAT GREYDER Seal 2S8439 adet 1
1693 CAT GREYDER Seal 4J0521 adet 1
1694 CAT GREYDER Seal 5F8000 adet 2
1695 CAT GREYDER Seal 5P 8843 adet 2
1696 CAT GREYDER Seal 6F6673 adet 3
1697 CAT GREYDER Seal 8M4986 adet 2
1698 CAT GREYDER Seal 8M5007 adet 3
1699 CAT GREYDER Seal Kit 8T1372 adet 2
1700 CAT GREYDER Seal Oring 9M 2092 adet 2
1701 CAT GREYDER Seal Oring 9M4849 adet 2
1702 CAT GREYDER Seal Water 7N5018 adet 6
1703 CAT GREYDER Segman takım 2
1704 CAT GREYDER Shield 7N7265 adet 1
1705 CAT GREYDER Silecek Kolu adet 2
1706 CAT GREYDER Silecek Mekanizması adet 1
1707 CAT GREYDER Silecek Motoru adet 1
1708 CAT GREYDER Silecek Süpürgesi adet 2
1709 CAT GREYDER Silindir 6G8808 (1050017) adet 1
1710 CAT GREYDER Silindir Kapak Rektifiye İşçilşiği adet 1
1711 CAT GREYDER Sinyal Ampulü 24V adet 2
1712 CAT GREYDER Sinyal Anahtarı adet 2
1713 CAT GREYDER Sinyal Lambası adet 2
1714 CAT GREYDER Somun M10 adet 10
1715 CAT GREYDER Somun M11 adet 10
1716 CAT GREYDER Somun M12 adet 10
1717 CAT GREYDER Somun M13 adet 10
1718 CAT GREYDER Somun M14 adet 10
1719 CAT GREYDER Somun M15 adet 10
1720 CAT GREYDER Somun M16 adet 10
1721 CAT GREYDER Somun M17 adet 10
1722 CAT GREYDER Somun M18 adet 10
1723 CAT GREYDER Somun M19 adet 10
1724 CAT GREYDER Somun M20 adet 10
1725 CAT GREYDER Somun M30 adet 10
1726 CAT GREYDER Spacer 4W6869 adet 6
1727 CAT GREYDER Stop Lambası adet 1
1728 CAT GREYDER Strip Ayar Civatası adet 2
1729 CAT GREYDER Şaft 8W 2307 adet 2
1730 CAT GREYDER Şaft İstavrozu 5T 8739 adet 2
1731 CAT GREYDER Şaft Somunu 1A 1415 adet 2
1732 CAT GREYDER Şanzuman Conta Takımı adet 1
1733 CAT GREYDER Şarz Bilyası adet 1
1734 CAT GREYDER Şarz Kasnak adet 1
1735 CAT GREYDER Şarz Konjektör adet 1
1736 CAT GREYDER Şarz Rotor adet 1
1737 CAT GREYDER Şim 6G 4524 adet 2
1738 CAT GREYDER Tahliye 7N 9195 adet 1
1739 CAT GREYDER Takım Contası takım 2
1740 CAT GREYDER Tamir Takımı 6G 2527 adet 1
1741 CAT GREYDER Tandem Fiber Pulu 6G 3205 adet 2
1742 CAT GREYDER Tandem Fiberi adet 2
1743 CAT GREYDER Tandem Kasnağı 8D 8622 adet 2
1744 CAT GREYDER Tandem Keçesi 6V 8082 adet 2
1745 CAT GREYDER Tandem Oringi 5J 1086 adet 2
1746 CAT GREYDER Tandem Zincir Dişlisi adet 1
1747 CAT GREYDER Tandem Zinciri adet 4
1748 CAT GREYDER Termostat adet 1
1749 CAT GREYDER Toz Lastiği metre 10
1750 CAT GREYDER Traktör Farı 8D 0389 adet 2
1751 CAT GREYDER Tubeless Lastik Sibobu adet 2
1752 CAT GREYDER Turbo 7N 4651 adet 4
1753 CAT GREYDER Tüp Tahliyesi 2G 1034 adet 2
1754 CAT GREYDER V Kayışı 7M4702 adet 2
1755 CAT GREYDER Valve 7E2464 adet 3
1756 CAT GREYDER Washer 2G 8615 adet 2
1757 CAT GREYDER Washer 2G 8626 adet 2
1758 CAT GREYDER Washer 8N2487 adet 1
1759 CAT GREYDER Yağ Filtresi 1R 0739 adet 2
1760 CAT GREYDER Zincir 1300x24 (Serme) takım 1
1761 CAT GREYDER Zincir 1400x24 (Serme) takım 1
1762 CATERPILLAR Bakım Onarım İşçiliği saat 400
1763 CATERPILLAR Mazot Pompa Toplama İşçiliği adet 5
1764 CATERPILLAR Radyatör Şişleme Lehim Kaynak İşçiliği adet 5
1765 DAEWOO Bakım Onarım İşçiliği saat 300
1766 DAEWOO Bearing adet 1
1767 DAEWOO D40SC 7.00-12 Set 14 Kat Lastik adet 1
1768 DAEWOO D40SC Bakım Onarım İşçiliği saat 10
1769 DAEWOO D40SC Dana Gözü Rulman adet 4
1770 DAEWOO D40SC Elektrik Tesisatı Revizyonu adet 1
1771 DAEWOO D40SC Gaz Halatı adet 1
1772 DAEWOO D40SC Hava Filtresi adet 1
1773 DAEWOO D40SC İner Plate adet 28
1774 DAEWOO D40SC Lastik 28.5x15 adet 4
1775 DAEWOO D40SC Link adet 1
1776 DAEWOO D40SC Link Loven Pad adet 2
1777 DAEWOO D40SC Link Pimi adet 4
1778 DAEWOO D40SC Oring 06.56342.1208 adet 1
1779 DAEWOO D40SC Plate Outer adet 28
1780 DAEWOO D40SC Rulman Dış adet 2
1781 DAEWOO D40SC Rulman İç adet 2
1782 DAEWOO D40SC Seal adet 4
1783 DAEWOO D40SC Sekman Set adet 12
1784 DAEWOO D40SC Şanzıman Conta Ve Oring Takımı adet 1
1785 DAEWOO D40SC Şanzıman Filtresi adet 1
1786 DAEWOO D40SC Şanzıman Yağı litre 12
1787 DAEWOO D40SC Tas Tamir Takımı adet 2
1788 DAEWOO D40SC Yağ Filitresi adet 1
1789 DAEWOO D40SC Yakıt Filtresi adet 1
1790 DODGE AS 250 Aks Bilyası adet 1
1791 DODGE AS 250 Aks Civatası adet 1
1792 DODGE AS 250 Aks Contası adet 1
1793 DODGE AS 250 Aks Dişlisi adet 1
1794 DODGE AS 250 Aks İstavrozu adet 1
1795 DODGE AS 250 Aks Keçesi adet 1
1796 DODGE AS 250 Aks Mafsalı adet 1
1797 DODGE AS 250 Aks Mafsalı Değişim İşçiliği adet 1
1798 DODGE AS 250 Aks Yüzüğü adet 1
1799 DODGE AS 250 Akü 120 Ah 12v adet 5
1800 DODGE AS 250 Akü 12v 180Ah adet 5
1801 DODGE AS 250 Akü 90 Ah 12v adet 5
1802 DODGE AS 250 Alt Ziftleme İşçiliği adet 1
1803 DODGE AS 250 Amortisör Ayağı adet 1
1804 DODGE AS 250 Amortisör Ön adet 1
1805 DODGE AS 250 Ana Ve Kol Yatak takım 1
1806 DODGE AS 250 Arka Aks Keçe adet 1
1807 DODGE AS 250 Arka Cam adet 1
1808 DODGE AS 250 Arka Cam Değişim İşçiliği adet 1
1809 DODGE AS 250 Arka DörtlüKoltuk Döşeme Kılıfı adet 1
1810 DODGE AS 250 Arka El Fren Teli adet 1
1811 DODGE AS 250 Arka Kapak Pim Ve Kaması takım 1
1812 DODGE AS 250 Arka Kapı Kilidi adet 1
1813 DODGE AS 250 Arka Kapı Komple adet 1
1814 DODGE AS 250 Arka Makas Bağlantısı adet 1
1815 DODGE AS 250 Arka Makas Burcu adet 1
1816 DODGE AS 250 Arka Makas Kovan Kepi adet 1
1817 DODGE AS 250 Arka Makas Pimi adet 1
1818 DODGE AS 250 Arka Makas Saplaması adet 1
1819 DODGE AS 250 Arka Porya Emniyet Sacı adet 1
1820 DODGE AS 250 Arka Teker Bilya adet 1
1821 DODGE AS 250 Arka Teker Keçesi adet 1
1822 DODGE AS 250 Ayna Bombeli Sol adet 2
1823 DODGE AS 250 Ayna Mahruti takım 1
1824 DODGE AS 250 Bakım Onarım İşçiliği saat 200
1825 DODGE AS 250 Basamak Ayağı adet 6
1826 DODGE AS 250 Basamak Ayağı. adet 1
1827 DODGE AS 250 Basamak Ayağı Eski Model adet 6
1828 DODGE AS 250 Basamak Sağ-Sol adet 2
1829 DODGE AS 250 Bıçak Piston Yeri Tamir Ve Kaynağı adet 1
1830 DODGE AS 250 Bijon Somunlu adet 1
1831 DODGE AS 250 Bilya Pabuç Takımı takım 1
1832 DODGE AS 250 Burç adet 1
1833 DODGE AS 250 Burç Yatağı adet 2
1834 DODGE AS 250 Cam Açma Kolu adet 1
1835 DODGE AS 250 Cam Kızağı adet 1
1836 DODGE AS 250 Cam Krikosu adet 2
1837 DODGE AS 250 Cam Krikosu. adet 1
1838 DODGE AS 250 Cam Montaj İşçiliği adet 3
1839 DODGE AS 250 Çamurluk adet 2
1840 DODGE AS 250 Çamurluk (Arka) adet 1
1841 DODGE AS 250 Çamurluk Ön adet 1
1842 DODGE AS 250 Çamurluk Paçalığı adet 1
1843 DODGE AS 250 Çamurluk Sinyali adet 1
1844 DODGE AS 250 Çatallı Flanş adet 1
1845 DODGE AS 250 Çok Amaçlı Soket adet 1
1846 DODGE AS 250 Damper Hidrolik Hortumu adet 1
1847 DODGE AS 250 Debriyaj Alt Merkez adet 1
1848 DODGE AS 250 Debriyaj Bilyası adet 1
1849 DODGE AS 250 Debriyaj Çatalı adet 1
1850 DODGE AS 250 Debriyaj Merkez Takımı adet 1
1851 DODGE AS 250 Debriyaj Seti adet 1
1852 DODGE AS 250 Debriyaj Üst Merkez adet 1
1853 DODGE AS 250 Defransiyel Kovanı Düzeltme Kaynak İşç. adet 2
1854 DODGE AS 250 Depo Şamandırası adet 1
1855 DODGE AS 250 Devirdaim adet 1
1856 DODGE AS 250 Dış Lastik 750x16 adet 4
1857 DODGE AS 250 Dikiz Aynası (Dış) adet 1
1858 DODGE AS 250 Dingil adet 5
1859 DODGE AS 250 Dingil Tamir Takımı takım 1
1860 DODGE AS 250 Direksiyon Bilyası adet 1
1861 DODGE AS 250 Direksiyon Burcu adet 1
1862 DODGE AS 250 Direksiyon Kasnağı adet 1
1863 DODGE AS 250 Direksiyon Kayışı adet 1
1864 DODGE AS 250 Direksiyon Körüğü adet 1
1865 DODGE AS 250 Direksiyon Kutusu Değişim İşciliği adet 1
1866 DODGE AS 250 Direksiyon Kutusu Havalı Komple adet 5
1867 DODGE AS 250 Direksiyon Kutusu Toz Lastiği adet 1
1868 DODGE AS 250 Direksiyon Mafsalı adet 1
1869 DODGE AS 250 Direksiyon Mili adet 1
1870 DODGE AS 250 Direksiyon Pompa Kayışı 9,5x1100 adet 1
1871 DODGE AS 250 Direksiyon Pompası adet 1
1872 DODGE AS 250 Direksiyon Simidi adet 1
1873 DODGE AS 250 Direksiyon Tamir Takımı adet 1
1874 DODGE AS 250 Dört Teker Fren Ayar İşçiliği adet 1
1875 DODGE AS 250 Dörtlü Koltuk Oturak Süngeri adet 1
1876 DODGE AS 250 Döşeme İşçiliği(Koltuk) adet 1
1877 DODGE AS 250 Dpa Pompa Ayar Revizyonu adet 1
1878 DODGE AS 250 Düzenleyici Balata adet 1
1879 DODGE AS 250 Egsantrik Yatak adet 1
1880 DODGE AS 250 Egzost Askı Takozu adet 1
1881 DODGE AS 250 Egzost Boğaz Borusu adet 1
1882 DODGE AS 250 Egzost Boğaz Contası adet 3
1883 DODGE AS 250 Egzost Borusu adet 1
1884 DODGE AS 250 Egzost Değişim İşçiliği adet 1
1885 DODGE AS 250 Egzost Komple adet 3
1886 DODGE AS 250 Egzost Manifold Boğaz Contası adet 3
1887 DODGE AS 250 Egzost Manifoldu Contası adet 3
1888 DODGE AS 250 Egzost Onarım İşçiliği adet 1
1889 DODGE AS 250 Egzost Saplama Somunu adet 3
1890 DODGE AS 250 Egzost Spirali adet 1
1891 DODGE AS 250 Egzost Subabı adet 3
1892 DODGE AS 250 Egzost Susturucusu adet 1
1893 DODGE AS 250 Egzost Takozu adet 3
1894 DODGE AS 250 El Fren Halatları Değişim İşçiliği adet 1
1895 DODGE AS 250 El Fren Tabancası adet 1
1896 DODGE AS 250 El Fren Teli Arka adet 1
1897 DODGE AS 250 El Fren Teli Ön adet 1
1898 DODGE AS 250 El Fren Teli Ve Mazot HortDeğİşç adet 1
1899 DODGE AS 250 Elektrik İşçiliği saat 50
1900 DODGE AS 250 Emniyet Kemeri Takım Komple adet 2
1901 DODGE AS 250 Enjektör Ayar Revizyonu adet 1
1902 DODGE AS 250 Enjektör Memesi 150 S 1087 adet 4
1903 DODGE AS 250 Enjektör Tutucu adet 1
1904 DODGE AS 250 Eşik Çıtası adet 1
1905 DODGE AS 250 Etek Sacı adet 7
1906 DODGE AS 250 Far adet 1
1907 DODGE AS 250 Far Ayar İşçiliği adet 1
1908 DODGE AS 250 Far Çerçevesi adet 1
1909 DODGE AS 250 Far Düğmesi adet 1
1910 DODGE AS 250 Flanş adet 1
1911 DODGE AS 250 Flaşör adet 1
1912 DODGE AS 250 Fren Alyan Civatası adet 4
1913 DODGE AS 250 Fren Ana Merkez adet 1
1914 DODGE AS 250 Fren Ana Merkez Değişim İşçiliği adet 1
1915 DODGE AS 250 Fren Ana Merkez Tamir İşçiliği adet 3
1916 DODGE AS 250 Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
1917 DODGE AS 250 Fren Ayar Cırcırı adet 1
1918 DODGE AS 250 Fren Ayar Teli adet 1
1919 DODGE AS 250 Fren Balatası Arka adet 3
1920 DODGE AS 250 Fren Balatası Ön adet 3
1921 DODGE AS 250 Fren Cırcırı Arka adet 3
1922 DODGE AS 250 Fren Cırcırı Ön adet 3
1923 DODGE AS 250 Fren Hortumu adet 1
1924 DODGE AS 250 Fren Kampana Torna İşçiliği adet 3
1925 DODGE AS 250 Fren Kampanası Arka adet 1
1926 DODGE AS 250 Fren Körük Onarım İşçiliği adet 3
1927 DODGE AS 250 Fren Lastiği adet 3
1928 DODGE AS 250 Fren Merkez Tamir Takımı takım 3
1929 DODGE AS 250 Fren Merkezi Arka adet 3
1930 DODGE AS 250 Fren Merkezi Ön adet 3
1931 DODGE AS 250 Fren Merkezi Tamir Takımı Değişim İşç. adet 3
1932 DODGE AS 250 Fren Müşürü adet 3
1933 DODGE AS 250 Fren Papucu adet 3
1934 DODGE AS 250 Fren Pedal Yayı adet 1
1935 DODGE AS 250 Fren Porya Keçe Değişim İşçiliği adet 3
1936 DODGE AS 250 Fren Toz Lastiği adet 3
1937 DODGE AS 250 Fren Ventili adet 3
1938 DODGE AS 250 Fren Yayı Alt -Üst adet 1
1939 DODGE AS 250 Gaz Kolu adet 1
1940 DODGE AS 250 Gaz Kolu Burcu adet 1
1941 DODGE AS 250 Gaz Mili adet 1
1942 DODGE AS 250 Gaz Pedalı adet 1
1943 DODGE AS 250 Gaz Teli adet 1
1944 DODGE AS 250 Geri Vites Müşürü adet 1
1945 DODGE AS 250 Gezi Ayı adet 1
1946 DODGE AS 250 Gömlek takım 1
1947 DODGE AS 250 Gövde Burcu adet 2
1948 DODGE AS 250 Gurup Dişli adet 1
1949 DODGE AS 250 Hararet Müşürü adet 1
1950 DODGE AS 250 Hava Filtre Hortumu adet 1
1951 DODGE AS 250 Hava Filtresi adet 1
1952 DODGE AS 250 Hava Filtresi Komple adet 1
1953 DODGE AS 250 Hidrolik Valf Soketi adet 2
1954 DODGE AS 250 Isıtıcı Buji Rolesi adet 1
1955 DODGE AS 250 İç Lastik 750x16 adet 1
1956 DODGE AS 250 İkili Koltuk Oturak Süngeri adet 3
1957 DODGE AS 250 İndikatör adet 1
1958 DODGE AS 250 İstavroz adet 1
1959 DODGE AS 250 İstavroz Dişlisi adet 1
1960 DODGE AS 250 İstavroz Kutu Bilya adet 1
1961 DODGE AS 250 İstavroz Mili adet 1
1962 DODGE AS 250 İthal Suni Deri metre 1
1963 DODGE AS 250 Jant Çemberli adet 1
1964 DODGE AS 250 Kaliper Piston Tamir Takımı adet 3
1965 DODGE AS 250 Kalorifer Düğmesi adet 1
1966 DODGE AS 250 Kalorifer Hortumu metre 1
1967 DODGE AS 250 Kalorifer Motoru adet 1
1968 DODGE AS 250 Kalorifer Peteği Şişleme İşçiliği adet 3
1969 DODGE AS 250 Kalorifer Rezistansı adet 1
1970 DODGE AS 250 Kamalı Mil Bilya adet 1
1971 DODGE AS 250 Kapak Menteşesi adet 1
1972 DODGE AS 250 Kapı Açma Kolu (Dış) adet 1
1973 DODGE AS 250 Kapı Açma Kolu (İç) adet 1
1974 DODGE AS 250 Kapı Ağzı Çıtası adet 1
1975 DODGE AS 250 Kapı Cam Kızağı adet 3
1976 DODGE AS 250 Kapı Döşeme Panzotu adet 1
1977 DODGE AS 250 Kapı Fitili adet 1
1978 DODGE AS 250 Kapı Gergi Karşılığı adet 1
1979 DODGE AS 250 Kapı Gergisi adet 1
1980 DODGE AS 250 Kapı Havalandırması adet 4
1981 DODGE AS 250 Kapı İç Döşemesi adet 2
1982 DODGE AS 250 Kapı Kilidi adet 1
1983 DODGE AS 250 Kapı Kilit Karşılığı adet 1
1984 DODGE AS 250 Kapı Menteşesi adet 1
1985 DODGE AS 250 Kapı Panosu Sağ-Sol Arka adet 2
1986 DODGE AS 250 Kapı Panosu Sağ-Sol Ön adet 2
1987 DODGE AS 250 Kapı Sacı Arka adet 3
1988 DODGE AS 250 Kapı Sacı Ön adet 2
1989 DODGE AS 250 Kapı Şifresi adet 4
1990 DODGE AS 250 Kar Küreme Bıçağı Bağlantı Kolları adet 10
1991 DODGE AS 250 Kar Küreme Bıçağı Bağlantı Parçası adet 12
1992 DODGE AS 250 Kar Küreme Kaz. Bıçak Tamir Ve Kayn. adet 4
1993 DODGE AS 250 Kartel Contası adet 1
1994 DODGE AS 250 Kaynak İşçiliği saat 60
1995 DODGE AS 250 Kenar Gezi Ayı adet 1
1996 DODGE AS 250 Kenar Yatak takım 1
1997 DODGE AS 250 Kısa Rot Komple adet 1
1998 DODGE AS 250 Kısa Rot Ve Rot Başları Değİşç adet 2
1999 DODGE AS 250 Kilit Düğmesi adet 2
2000 DODGE AS 250 Kilit Sekmanı adet 4
2001 DODGE AS 250 Km Teli adet 1
2002 DODGE AS 250 Kol Burcu takım 1
2003 DODGE AS 250 Kollektör Torna İşçiliği adet 1
2004 DODGE AS 250 Koltuk Kumaşı metre 2
2005 DODGE AS 250 Koltuk Makas Tamir Takımı takım 2
2006 DODGE AS 250 Koltuk Makası adet 2
2007 DODGE AS 250 Koltuk Tamir Kaynak İşçiliği adet 1
2008 DODGE AS 250 Komple Cam Kilit Trim İşçiliği adet 1
2009 DODGE AS 250 Komple Defransiyel (Kovan İle Birlikte) adet 4
2010 DODGE AS 250 Komple Döşeme İşçiliği adet 3
2011 DODGE AS 250 Komple Kaporta İşçiliği adet 3
2012 DODGE AS 250 Kontak Komple adet 1
2013 DODGE AS 250 Kontra Sacı adet 1
2014 DODGE AS 250 Krank Bilyası adet 1
2015 DODGE AS 250 Krank Dişlisi adet 2
2016 DODGE AS 250 Krank Keçesi Ön-Arka adet 1
2017 DODGE AS 250 Krank Komple adet 1
2018 DODGE AS 250 Krank Mili adet 1
2019 DODGE AS 250 Kupa Takoz Cıvata Pulu adet 20
2020 DODGE AS 250 Kupa Takoz Civatası adet 6
2021 DODGE AS 250 Kupa Takozu adet 6
2022 DODGE AS 250 Kupa Takozu. takım 1
2023 DODGE AS 250 Külbütör Kapak adet 1
2024 DODGE AS 250 Külbütör Kapak Contası adet 1
2025 DODGE AS 250 Mahruti Bilyaları adet 1
2026 DODGE AS 250 Makara Takımı adet 1
2027 DODGE AS 250 Makas Bakım İşçiliği adet 2
2028 DODGE AS 250 Marş Arka Kapak adet 1
2029 DODGE AS 250 Marş Burcu adet 1
2030 DODGE AS 250 Marş Çatalı adet 1
2031 DODGE AS 250 Marş Dinamosu Komple 12v adet 1
2032 DODGE AS 250 Marş Dişlisi adet 1
2033 DODGE AS 250 Marş Kollektörü adet 1
2034 DODGE AS 250 Marş Kömür Kapağı adet 1
2035 DODGE AS 250 Marş Kömür Yuvası adet 1
2036 DODGE AS 250 Marş Kömürü adet 1
2037 DODGE AS 250 Marş Motor Revizyon İşçiliği adet 1
2038 DODGE AS 250 Marş Motoru adet 1
2039 DODGE AS 250 Marş Otomatiği adet 1
2040 DODGE AS 250 Marş Pinyon Kafası adet 1
2041 DODGE AS 250 Marş Yardımcı Otomatiği adet 1
2042 DODGE AS 250 Marşpiyel Sacı adet 2
2043 DODGE AS 250 Masura Bilya adet 1
2044 DODGE AS 250 Masura Bilya Geri Vites adet 1
2045 DODGE AS 250 Mazot Depo Kapağı adet 1
2046 DODGE AS 250 Mazot Deposu adet 1
2047 DODGE AS 250 Mazot Filtresi adet 1
2048 DODGE AS 250 Mazot Otomatiği adet 1
2049 DODGE AS 250 Mazot Pompa Keçe adet 1
2050 DODGE AS 250 Mazot Pompa Şaft adet 1
2051 DODGE AS 250 Mazot Pompa Takım Conta adet 1
2052 DODGE AS 250 Metrik Valf adet 1
2053 DODGE AS 250 Motor Blok adet 1
2054 DODGE AS 250 Motor İç Kapak Contası adet 1
2055 DODGE AS 250 Motor Kulağı adet 1
2056 DODGE AS 250 Motor Ön Alüminyum Kapak adet 1
2057 DODGE AS 250 Motor Rektefiye İşçiliği adet 3
2058 DODGE AS 250 Motor Takım Conta adet 1
2059 DODGE AS 250 Motor Takozu adet 1
2060 DODGE AS 250 Motor Yağ Çubuğu adet 1
2061 DODGE AS 250 Orta Trans adet 1
2062 DODGE AS 250 Ön Akslar Torna İşçiliği adet 1
2063 DODGE AS 250 Ön Bijon adet 1
2064 DODGE AS 250 Ön Çamurluk Sağ adet 1
2065 DODGE AS 250 Ön Çamurluk Sol adet 1
2066 DODGE AS 250 Ön Dingil Aks Kafaları Tornada Yapımı adet 2
2067 DODGE AS 250 Ön Dingil Civatası adet 4
2068 DODGE AS 250 Ön Dingil Gresörlüğü adet 2
2069 DODGE AS 250 Ön Dingil Torna Rayba İşçiliği adet 1
2070 DODGE AS 250 Ön Disk Ayna Civatası adet 4
2071 DODGE AS 250 Ön Fren Diski adet 2
2072 DODGE AS 250 Ön İkili Koltuk Döşeme Kılıfı adet 1
2073 DODGE AS 250 Ön Kapak Contası adet 1
2074 DODGE AS 250 Ön Kar Bıçağı Hidrolik Beyin Tamiri adet 1
2075 DODGE AS 250 Ön Makas Ara Fiberi adet 12
2076 DODGE AS 250 Ön Makas Bağlantısı adet 4
2077 DODGE AS 250 Ön Makas Burcu adet 4
2078 DODGE AS 250 Ön Makas Kelepçe Perçini adet 4
2079 DODGE AS 250 Ön Makas Küpe Laması adet 4
2080 DODGE AS 250 Ön Makas Pimi adet 6
2081 DODGE AS 250 Ön Makas Saplaması adet 2
2082 DODGE AS 250 Ön Makas Şase Burcu adet 4
2083 DODGE AS 250 Ön Panjur Plastiği adet 1
2084 DODGE AS 250 Ön Porya adet 1
2085 DODGE AS 250 Ön Porya Dış Bilya adet 1
2086 DODGE AS 250 Ön Porya İç Bilya adet 1
2087 DODGE AS 250 Ön Porya Keçe adet 1
2088 DODGE AS 250 Ön Takım Sökme Takma İşçiliği adet 1
2089 DODGE AS 250 Palet Rotoru adet 1
2090 DODGE AS 250 Panjur (Ön) adet 1
2091 DODGE AS 250 Patinaj Zinciri takım 1
2092 DODGE AS 250 Pedal Lastiği adet 1
2093 DODGE AS 250 Piano Kapak Contası adet 1
2094 DODGE AS 250 Pirizdirek Bilyası adet 1
2095 DODGE AS 250 Piston takım 5
2096 DODGE AS 250 Piston Kol Burcu takım 1
2097 DODGE AS 250 Plaka Lambası adet 1
2098 DODGE AS 250 Pompa Ayar Revizyon İşçiliği adet 1
2099 DODGE AS 250 Pompa -Enjektör Sökme Takma İşçiliği adet 1
2100 DODGE AS 250 Radyal Keçe adet 1
2101 DODGE AS 250 Radyatör Davlumbazı adet 1
2102 DODGE AS 250 Radyatör Hortumu adet 1
2103 DODGE AS 250 Radyatör Kapağı adet 1
2104 DODGE AS 250 Radyatör Peteği adet 1
2105 DODGE AS 250 Radyatör Peteği Montaj İşçiliği adet 1
2106 DODGE AS 250 Radyatör Peteği Şişleme İşçiliği adet 3
2107 DODGE AS 250 Raynel adet 4
2108 DODGE AS 250 Regülatör Ağırlığı adet 1
2109 DODGE AS 250 Regülatör Kafesi adet 1
2110 DODGE AS 250 Rot Başı Sağ-Sol adet 1
2111 DODGE AS 250 Rot-Balans İşçiliği adet 3
2112 DODGE AS 250 Rotil adet 1
2113 DODGE AS 250 Saplama Yüzüğü adet 1
2114 DODGE AS 250 Segman takım 1
2115 DODGE AS 250 Sekromenç adet 1
2116 DODGE AS 250 Silecek Anahtarı adet 1
2117 DODGE AS 250 Silecek Dişlisi adet 1
2118 DODGE AS 250 Silecek Kolu adet 1
2119 DODGE AS 250 Silecek Motoru adet 1
2120 DODGE AS 250 Silecek Süpürgesi takım 1
2121 DODGE AS 250 Silindir Blok adet 5
2122 DODGE AS 250 Silindir Kapak Contası takım 1
2123 DODGE AS 250 Sinyal Lambası adet 1
2124 DODGE AS 250 Stop Lambası adet 1
2125 DODGE AS 250 Stop Selenoidi adet 1
2126 DODGE AS 250 Su Ayırıcı Şase Filtresi adet 1
2127 DODGE AS 250 Su Fıskıye Deposu adet 1
2128 DODGE AS 250 Su Fıskiye Motoru adet 1
2129 DODGE AS 250 Subap Fincanı adet 1
2130 DODGE AS 250 Subap Gaydı adet 1
2131 DODGE AS 250 Subap Lastiği adet 1
2132 DODGE AS 250 Subap Takımı (Emme-Eksoz) adet 1
2133 DODGE AS 250 Şaft Askısı adet 1
2134 DODGE AS 250 Şaft Balans İşçiliği adet 1
2135 DODGE AS 250 Şaft Borusu adet 2
2136 DODGE AS 250 Şaft İstavrozu adet 1
2137 DODGE AS 250 Şaft Ucu Frezeli adet 1
2138 DODGE AS 250 Şaft Ucu Somunlu adet 1
2139 DODGE AS 250 Şanzuman Contası adet 1
2140 DODGE AS 250 Şanzuman Kulağı adet 1
2141 DODGE AS 250 Şanzuman Takozu adet 1
2142 DODGE AS 250 Şarz Bilyası adet 1
2143 DODGE AS 250 Şarz Dinamosu adet 1
2144 DODGE AS 250 Şarz Yastığı adet 1
2145 DODGE AS 250 Şase Takviyesi İşçiliği adet 4
2146 DODGE AS 250 Şase Takviyesi Komple adet 4
2147 DODGE AS 250 Taban Döşeme İşçiliği adet 1
2148 DODGE AS 250 Taban Döşemesi adet 1
2149 DODGE AS 250 Taban Sacı Takım adet 1
2150 DODGE AS 250 Taban Takviyesi Sağ-Sol adet 2
2151 DODGE AS 250 Takım Conta adet 1
2152 DODGE AS 250 Tampon Çıtası adet 1
2153 DODGE AS 250 Tampon Dış Lastiği (Ön) adet 1
2154 DODGE AS 250 Tampon Ön adet 1
2155 DODGE AS 250 Tavan Döşemesi adet 6
2156 DODGE AS 250 Tavan Su Oluğu adet 2
2157 DODGE AS 250 Tekerlek Fren İşçiliği adet 3
2158 DODGE AS 250 Tekli Koltuk Döşeme Kılıfı adet 1
2159 DODGE AS 250 Tekli Koltuk Oturak Süngeri adet 3
2160 DODGE AS 250 Tepe Lambası Montaj İşçiliği adet 1
2161 DODGE AS 250 Termostat adet 1
2162 DODGE AS 250 Tırnaklı Pul adet 1
2163 DODGE AS 250 Torpido Kapağı adet 1
2164 DODGE AS 250 Transfer Pompası adet 1
2165 DODGE AS 250 Tüp çatal adet 1
2166 DODGE AS 250 Üçlü Gösterge adet 1
2167 DODGE AS 250 V Kayışı adet 1
2168 DODGE AS 250 V Pervanesi adet 1
2169 DODGE AS 250 Vites Dişlisi 1. adet 1
2170 DODGE AS 250 Vites Dişlisi 2. adet 1
2171 DODGE AS 250 Vites Dişlisi 3. adet 1
2172 DODGE AS 250 Vites Dişlisi 4. adet 1
2173 DODGE AS 250 Vites Dişlisi 5.Prizdirek adet 1
2174 DODGE AS 250 Vites Kol Çanağı adet 1
2175 DODGE AS 250 Vites Kol Körüğü adet 1
2176 DODGE AS 250 Vites Kol Sacı adet 1
2177 DODGE AS 250 Vites Kol Sacı Değişim İşçiliği adet 1
2178 DODGE AS 250 Vites Kol Topuzu adet 1
2179 DODGE AS 250 Vites Kolu adet 1
2180 DODGE AS 250 Volant adet 1
2181 DODGE AS 250 Volant Bilyası adet 1
2182 DODGE AS 250 Volant Dişlisi adet 1
2183 DODGE AS 250 Westinghouse adet 1
2184 DODGE AS 250 Westinghouse Tamir İşçiliği adet 3
2185 DODGE AS 250 Yağ Çubuğu adet 1
2186 DODGE AS 250 Yağ Filtresi adet 1
2187 DODGE AS 250 Yağ Müşürü adet 1
2188 DODGE AS 250 Yağ Pompası adet 1
2189 DODGE AS 250 Yağ Soğutucu Kapağı adet 1
2190 DODGE AS 250 Yağ Süzgeci adet 1
2191 DODGE AS 250 Yağ Tazyik Sibobu adet 1
2192 DODGE AS 250 Yakıt Depo Tamiri adet 2
2193 DODGE AS 950 Aks Cıvata Somunu adet 1
2194 DODGE AS 950 Aks Contası (Sac) adet 1
2195 DODGE AS 950 Aks Dişlisi adet 1
2196 DODGE AS 950 Aks İstavrozu adet 1
2197 DODGE AS 950 Ana Ve Kol Yatak takım 1
2198 DODGE AS 950 Arka Fren Hortumu adet 1
2199 DODGE AS 950 Arka Kapak Yana Açma İşçiliği adet 2
2200 DODGE AS 950 Arka Makas Bağlantısı adet 1
2201 DODGE AS 950 Arka Makas Beşik adet 1
2202 DODGE AS 950 Arka Makas Çekici Pim adet 1
2203 DODGE AS 950 Arka Makas Ön Kulak adet 1
2204 DODGE AS 950 Arka Makas Saplaması adet 1
2205 DODGE AS 950 Arka Makas Sarı Burç adet 1
2206 DODGE AS 950 Arka Porya Keçesi adet 1
2207 DODGE AS 950 Avare Dişli Burcu adet 1
2208 DODGE AS 950 Avare Dişli Kütüğü adet 1
2209 DODGE AS 950 Balans İşçiliği adet 3
2210 DODGE AS 950 Basınç Subabı adet 1
2211 DODGE AS 950 Bijon Somunlu adet 1
2212 DODGE AS 950 Bugi Kol Pimi Kısa adet 1
2213 DODGE AS 950 Bugi Kol Pimi Uzun adet 1
2214 DODGE AS 950 Cam Açma Kolu adet 1
2215 DODGE AS 950 Cam Montaj İşçiliği adet 2
2216 DODGE AS 950 Cam Su Bidonu adet 1
2217 DODGE AS 950 Cam Su Motoru adet 1
2218 DODGE AS 950 Çamurluk Kenar Profili Sağ-Sol adet 2
2219 DODGE AS 950 Çamurluk Komple adet 1
2220 DODGE AS 950 Çekmeli Düğme adet 1
2221 DODGE AS 950 Damper Bobini adet 1
2222 DODGE AS 950 Damper Bobini Değişim İşçiliği adet 1
2223 DODGE AS 950 Damper Menteşesi takım 1
2224 DODGE AS 950 Damper Pimi adet 1
2225 DODGE AS 950 Damper Piston İşçiliği adet 2
2226 DODGE AS 950 Damper Piston Mili adet 1
2227 DODGE AS 950 Damper Pompa İşçiliği adet 2
2228 DODGE AS 950 Damper Pompası adet 1
2229 DODGE AS 950 Damper Şanzımanı adet 1
2230 DODGE AS 950 Damperli Kasa Yapımı Komple adet 1
2231 DODGE AS 950 Debriyaj Alt Merkezi adet 1
2232 DODGE AS 950 Debriyaj Balatası adet 5
2233 DODGE AS 950 Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 1
2234 DODGE AS 950 Debriyaj Baskısı adet 5
2235 DODGE AS 950 Debriyaj Bilyası adet 5
2236 DODGE AS 950 Debriyaj Üst Merkez adet 1
2237 DODGE AS 950 Defransiyel Mahruti Keçesi adet 1
2238 DODGE AS 950 Dış Lastik 1000x20 adet 10
2239 DODGE AS 950 Dikiz Aynası (Dış) adet 1
2240 DODGE AS 950 Dingil Kaldırma Pimi adet 2
2241 DODGE AS 950 Dingil Kaldırma Pistonu adet 1
2242 DODGE AS 950 Dingil Tamir Takımı takım 2
2243 DODGE AS 950 Direksiyon Kutusu adet 5
2244 DODGE AS 950 Direksiyon Mafsal Mili adet 1
2245 DODGE AS 950 Dörtlü Dağıtıcı Ventil adet 1
2246 DODGE AS 950 Döşeme İşçiliği Komple adet 1
2247 DODGE AS 950 Döşeme İşçiliği(Koltuk) adet 2
2248 DODGE AS 950 Egsantrik Yatak adet 1
2249 DODGE AS 950 Egsoz Fren Valfi adet 1
2250 DODGE AS 950 Egzost Boğaz Borusu adet 2
2251 DODGE AS 950 Egzost Boğaz Contası adet 2
2252 DODGE AS 950 Egzost Borusu adet 2
2253 DODGE AS 950 Egzost Değişim İşçiliği adet 2
2254 DODGE AS 950 Egzost Komple adet 2
2255 DODGE AS 950 Egzost Manifold Boğaz Contası adet 2
2256 DODGE AS 950 Egzost Manifoldu Contası adet 2
2257 DODGE AS 950 Egzost Onarım İşçiliği adet 2
2258 DODGE AS 950 Egzost Saplama Somunu adet 2
2259 DODGE AS 950 Egzost Subabı adet 2
2260 DODGE AS 950 Egzost Susturucusu adet 2
2261 DODGE AS 950 Egzost Takozu adet 2
2262 DODGE AS 950 Elektrik İşçiliği saat 50
2263 DODGE AS 950 Enjektör Memesi adet 1
2264 DODGE AS 950 Enjektör Tutucu adet 1
2265 DODGE AS 950 Erken Tahliye adet 1
2266 DODGE AS 950 Etek Sacı adet 2
2267 DODGE AS 950 Far adet 1
2268 DODGE AS 950 Far Ayar Civatası Ve Yayı adet 10
2269 DODGE AS 950 Far Çerçevesi adet 1
2270 DODGE AS 950 Far Tası Alt Contası adet 2
2271 DODGE AS 950 Fren Ana Merkez adet 2
2272 DODGE AS 950 Fren Ana Merkez Tamir İşçiliği adet 2
2273 DODGE AS 950 Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
2274 DODGE AS 950 Fren Balatası Arka adet 2
2275 DODGE AS 950 Fren Balatası Ön adet 2
2276 DODGE AS 950 Fren Cırcırı Arka adet 2
2277 DODGE AS 950 Fren Cırcırı Değişim İşçiliği adet 1
2278 DODGE AS 950 Fren Cırcırı Ön adet 2
2279 DODGE AS 950 Fren Körüğü(Arka) adet 2
2280 DODGE AS 950 Fren Körük Onarım İşçiliği adet 2
2281 DODGE AS 950 Fren Körük Tamir Takımı takım 2
2282 DODGE AS 950 Fren Lastiği adet 2
2283 DODGE AS 950 Fren Merkez Tamir Takımı takım 2
2284 DODGE AS 950 Fren Merkezi Arka adet 2
2285 DODGE AS 950 Fren Merkezi Ön adet 2
2286 DODGE AS 950 Fren Merkezi Tamir Takımı Değişim İşçiliği adet 2
2287 DODGE AS 950 Fren Müşürü adet 2
2288 DODGE AS 950 Fren Papucu adet 2
2289 DODGE AS 950 Fren Porya Keçe Değişim İşçiliği adet 2
2290 DODGE AS 950 Fren Tabla Toz Sacı adet 4
2291 DODGE AS 950 Fren Toz Lastiği adet 2
2292 DODGE AS 950 Fren Ventili adet 2
2293 DODGE AS 950 Gaz Kolu Burcu adet 1
2294 DODGE AS 950 Gaz Pedalı adet 1
2295 DODGE AS 950 Gaz Teli adet 1
2296 DODGE AS 950 Gergi Kol Burcu adet 1
2297 DODGE AS 950 Gergi Kol Pimi adet 1
2298 DODGE AS 950 Gezi Ayı adet 1
2299 DODGE AS 950 Gömlek takım 1
2300 DODGE AS 950 Gövde Burcu adet 2
2301 DODGE AS 950 Grup Dişlisi adet 1
2302 DODGE AS 950 Güneşlik Gri adet 2
2303 DODGE AS 950 Hararet Müşürü adet 1
2304 DODGE AS 950 Hava Dağıtıcı adet 1
2305 DODGE AS 950 Hava Filtresi adet 1
2306 DODGE AS 950 Hava Hortumu metre 1
2307 DODGE AS 950 İç Lastik 1000x20 adet 1
2308 DODGE AS 950 İmdatlı Fren Körüğü Değişim İşçiliği adet 1
2309 DODGE AS 950 İntercooler adet 1
2310 DODGE AS 950 İstavroz Dişlisi adet 1
2311 DODGE AS 950 İstavroz Mili adet 1
2312 DODGE AS 950 İstavroz Pimi adet 1
2313 DODGE AS 950 Kalorifer Peteği Şişleme İşçiliği adet 2
2314 DODGE AS 950 Kalorifer Sökme Takma İşçiliği adet 1
2315 DODGE AS 950 Kalorifer Üfleyici Sağ-Sol adet 2
2316 DODGE AS 950 Kamalı Mil Bilyası adet 1
2317 DODGE AS 950 Kampana Torna İşçiliği adet 2
2318 DODGE AS 950 Kapı Açma Kolu (Dış) adet 1
2319 DODGE AS 950 Kapı Açma Kolu (İç) adet 1
2320 DODGE AS 950 Kapı Döşemesi adet 1
2321 DODGE AS 950 Kapı Fitili metre 1
2322 DODGE AS 950 Kapı Gergisi adet 1
2323 DODGE AS 950 Kapı Kilidi adet 1
2324 DODGE AS 950 Kapı Kilit Karşılığı adet 1
2325 DODGE AS 950 Kapı Panosu Sağ-Sol adet 2
2326 DODGE AS 950 Kaput Açma Teli adet 2
2327 DODGE AS 950 Kartel Contası adet 1
2328 DODGE AS 950 Komple Cam Kilit Trim İşçiliği adet 1
2329 DODGE AS 950 Komple Elektrik Tesisatı adet 1
2330 DODGE AS 950 Komple Kupa Kaporta İşçiliği adet 1
2331 DODGE AS 950 Kompresör adet 6
2332 DODGE AS 950 Kompresör Değişim İşçiliği adet 1
2333 DODGE AS 950 Kompresör Kapağı adet 1
2334 DODGE AS 950 Kompresör Kapağı Değişim İşçiliği adet 1
2335 DODGE AS 950 Kompresör Tahliyesi adet 1
2336 DODGE AS 950 Krank Civatası adet 1
2337 DODGE AS 950 Krank Kasnağı adet 1
2338 DODGE AS 950 Krank Kasnak Kaması adet 1
2339 DODGE AS 950 Krank Keçesi Ön-Arka adet 1
2340 DODGE AS 950 Krank Mili adet 4
2341 DODGE AS 950 Kupa Takoz Cıvata Pulu adet 18
2342 DODGE AS 950 Kupa Takoz Civatası adet 5
2343 DODGE AS 950 Kupa Takozu adet 8
2344 DODGE AS 950 Mahruti Keçesi adet 1
2345 DODGE AS 950 Makas Bakım İşçiliği adet 1
2346 DODGE AS 950 Makas Civatası adet 1
2347 DODGE AS 950 Makas Kulağı Değişim İşçiliği adet 1
2348 DODGE AS 950 Marş Burcu takım 1
2349 DODGE AS 950 Marş Dişlisi adet 1
2350 DODGE AS 950 Marş Kömürü takım 1
2351 DODGE AS 950 Marş Otomatiği adet 1
2352 DODGE AS 950 Mazot Depo Kapağı adet 1
2353 DODGE AS 950 Mazot Deposu adet 2
2354 DODGE AS 950 Mazot Filtresi adet 1
2355 DODGE AS 950 Mazot Otomatiği adet 1
2356 DODGE AS 950 Mazot Pompa Ayar Revizyon İşçiliği adet 1
2357 DODGE AS 950 Mazot Pompa Keçe adet 1
2358 DODGE AS 950 Mazot Pompa Sök/Tak İşçiliği adet 1
2359 DODGE AS 950 Mazot Pompa Şaft adet 1
2360 DODGE AS 950 Mazot Pompa Takım Conta adet 1
2361 DODGE AS 950 Motor Kulağı adet 1
2362 DODGE AS 950 Motor Rektefiye İşçiliği adet 2
2363 DODGE AS 950 Motor Takım Conta adet 1
2364 DODGE AS 950 Motor Yağ Çubuğu adet 1
2365 DODGE AS 950 Otomatik Avans Pistonu adet 1
2366 DODGE AS 950 Ön Fren Hortumu adet 1
2367 DODGE AS 950 Ön Makas Bağlantısı adet 1
2368 DODGE AS 950 Ön Makas Burcu adet 1
2369 DODGE AS 950 Ön Makas Pimi adet 2
2370 DODGE AS 950 Ön Makas Saplaması adet 1
2371 DODGE AS 950 Ön Panjur adet 1
2372 DODGE AS 950 Ön Porya Kapak Contası adet 1
2373 DODGE AS 950 Ön Porya Keçe adet 2
2374 DODGE AS 950 Ön Sinyal Bağlantı Braketi adet 2
2375 DODGE AS 950 Ön Tampon adet 1
2376 DODGE AS 950 Ön Tampon Basamağı adet 2
2377 DODGE AS 950 Ön Tampon Başlığı Sağ-Sol adet 2
2378 DODGE AS 950 Ön Travers adet 1
2379 DODGE AS 950 Ön Travers Civatası adet 20
2380 DODGE AS 950 Ön Travers Demiri Değişim İşçiliği adet 1
2381 DODGE AS 950 Panjur Fitili adet 1
2382 DODGE AS 950 Panjur Ön adet 1
2383 DODGE AS 950 Panjur Vidası Ve Sakmanı adet 7
2384 DODGE AS 950 Patinaj Zinciri takım 6
2385 DODGE AS 950 Pedal Lastiği adet 1
2386 DODGE AS 950 Pervane adet 1
2387 DODGE AS 950 Piston takım 1
2388 DODGE AS 950 Piston Keçe Tamir Takımı takım 1
2389 DODGE AS 950 Piston Keçe TmrTkRevizyon İşçiliği adet 1
2390 DODGE AS 950 Piston Kol Burcu adet 1
2391 DODGE AS 950 Piyano Kapak Contası adet 1
2392 DODGE AS 950 Piyano Kapak Lastiği adet 1
2393 DODGE AS 950 Porya Bilyası Ön-Arka adet 1
2394 DODGE AS 950 Porya keçesi Ön-Arka adet 1
2395 DODGE AS 950 Prizdirek Bilyası adet 1
2396 DODGE AS 950 Prizdirek Kapağı adet 1
2397 DODGE AS 950 Prizdirek Keçesi adet 1
2398 DODGE AS 950 Radyatör adet 1
2399 DODGE AS 950 Radyatör Hortumu adet 1
2400 DODGE AS 950 Radyatör Kapağı adet 1
2401 DODGE AS 950 Radyatör Peteği Şişleme İşçiliği adet 2
2402 DODGE AS 950 Rot Başı adet 1
2403 DODGE AS 950 Rot-Balans İşçiliği adet 2
2404 DODGE AS 950 Rotor adet 1
2405 DODGE AS 950 Sekromenç adet 1
2406 DODGE AS 950 Silecek Anahtarı adet 1
2407 DODGE AS 950 Silecek Kolu adet 1
2408 DODGE AS 950 Silecek Motoru adet 1
2409 DODGE AS 950 Silecek Süpürgesi takım 1
2410 DODGE AS 950 Silindir Kapak Contası adet 1
2411 DODGE AS 950 Sinyal Lambası Ön adet 1
2412 DODGE AS 950 Stop Lambası adet 1
2413 DODGE AS 950 Stop Müşürü adet 1
2414 DODGE AS 950 Su Fıskıye Deposu adet 1
2415 DODGE AS 950 Su Fıskıye Motoru adet 1
2416 DODGE AS 950 Subap Emme-eksoz takım 1
2417 DODGE AS 950 Subap Fincanı adet 1
2418 DODGE AS 950 Subap Gaydı adet 1
2419 DODGE AS 950 Subap lastiği adet 1
2420 DODGE AS 950 Şaft İstavrozu adet 1
2421 DODGE AS 950 Şamandıra adet 1
2422 DODGE AS 950 Şanzıman Bilyası adet 1
2423 DODGE AS 950 Şanzıman Contası adet 1
2424 DODGE AS 950 Şanzıman Kulağı adet 1
2425 DODGE AS 950 Şanzıman Kuyruk Keçesi adet 1
2426 DODGE AS 950 Şanzıman Takozu adet 1
2427 DODGE AS 950 Şarz Bilyası adet 1
2428 DODGE AS 950 Şarz Dinamosu adet 2
2429 DODGE AS 950 Şarz Yastığı adet 1
2430 DODGE AS 950 Şase Düzeltme Tamir Ve Takviye Komple adet 2
2431 DODGE AS 950 Takviye Anahtarı adet 1
2432 DODGE AS 950 Takviye Cırcırı adet 1
2433 DODGE AS 950 Takviye Contası adet 1
2434 DODGE AS 950 Takviye Düğmesi adet 1
2435 DODGE AS 950 Takviye Motoru adet 1
2436 DODGE AS 950 Takviye Platini adet 1
2437 DODGE AS 950 Takviye Sigortası adet 1
2438 DODGE AS 950 Tavan Döşemesi adet 1
2439 DODGE AS 950 Tavan Lambası adet 1
2440 DODGE AS 950 Tavan Su Oluğu adet 2
2441 DODGE AS 950 Tekerlek Fren İşçiliği adet 2
2442 DODGE AS 950 Termostat adet 1
2443 DODGE AS 950 Termostat Contası adet 1
2444 DODGE AS 950 Torpido Plastiği adet 1
2445 DODGE AS 950 Transfer Pompası adet 1
2446 DODGE AS 950 Turbo Contası takım 1
2447 DODGE AS 950 Türbin Conta Takımı adet 1
2448 DODGE AS 950 V Kayışı adet 1
2449 DODGE AS 950 V Pervane adet 1
2450 DODGE AS 950 Ventil adet 1
2451 DODGE AS 950 Vites Dişlisi (1.Vites) adet 1
2452 DODGE AS 950 Vites Dişlisi (2.Vites) adet 1
2453 DODGE AS 950 Vites Dişlisi (3.Vites) adet 1
2454 DODGE AS 950 Vites Dişlisi (4.Vites) adet 1
2455 DODGE AS 950 Vites Dişlisi (5.Vites) adet 1
2456 DODGE AS 950 Vites Kol körüğü adet 1
2457 DODGE AS 950 Vites Kol Sacı adet 1
2458 DODGE AS 950 Vites Kol Topuzu adet 1
2459 DODGE AS 950 Vites Kolu adet 1
2460 DODGE AS 950 Volant Bilyası adet 1
2461 DODGE AS 950 Volant Civatası adet 1
2462 DODGE AS 950 Volant Dişlisi adet 1
2463 DODGE AS 950 Westinghouse Tamir İşçiliği adet 2
2464 DODGE AS 950 Yağ Filtresi adet 1
2465 DODGE AS 950 Yağ Müşürü adet 1
2466 DODGE AS 950 Yağ Pompası adet 1
2467 DODGE AS 950 Yağ Tazyik Sibobu adet 1
2468 DODGE AS 950 Yakıt Deposu adet 1
2469 DODGE AS 950 Yana Açma Menteşesi adet 1
2470 DODGE AS 950 Yazı Arma Takımı takım 1
2471 DODGE AS 950 Yazı Takımı adet 1
2472 DODGE AS 950 Yıldız Arma adet 1
2473 DORSE Bijon+Somun adet 1
2474 DORSE Bisikletlik Başlığı adet 4
2475 DORSE Bisikletlik Korkuluğu adet 1
2476 DORSE Cırcır Pimi adet 1
2477 DORSE Dingil Kaldırma Körüğü adet 2
2478 DORSE Dorse Tahta Civatası adet 1
2479 DORSE Dorse Tahtası Kayın Kereste (M3) adet 12
2480 DORSE Dorse Tahtası Değişim İşçiliği adet 1
2481 DORSE Dorse Tahtası Muhtelif Ölçülerde Kesilmesi İşç. adet 1
2482 DORSE Fren Balatası takım 8
2483 DORSE Fren Cırcırı adet 8
2484 DORSE Fren Cırcırı Değişim İşçiliği adet 1
2485 DORSE Hava Kaçakları Giderilmesi İşçiliği adet 1
2486 DORSE Kromlu Piston Borusunun Tornası Ve Diş Aç. adet 2
2487 DORSE Kromlu Piston Mil Kafaları Değişimi adet 2
2488 DORSE Kromlu Piston Mil Kafaları Diş Açıklamı Ve Torn. adet 2
2489 DORSE Makas Bağlantısı adet 1
2490 DORSE Makas Bakım İşçiliği adet 1
2491 DORSE Makas Burcu adet 1
2492 DORSE Makas Pimi adet 1
2493 DORSE Piston Keçe Tamir Takımı takım 1
2494 DORSE Piston Keçe Tamir Takımı Değişim İşçiliği adet 1
2495 DORSE Pleyt Burcu adet 1
2496 DORSE Pleyt Lastik Takozu Büyük adet 1
2497 DORSE Pleyt Lastik Tamir İşçiliği adet 1
2498 DORSE Seviye Valfi adet 1
2499 DORSE Teker Fren Bakım İşçiliği adet 1
2500 FİAT DOBLO 185x65 R16 Lastik adet 4
2501 FİAT DOBLO 195x60 R15 Lastik adet 4
2502 FİAT DOBLO Bakım Onarım İşçiliği saat 1
2503 FİAT DOBLO Debriyaj Seti adet 1
2504 FİAT DOBLO Dipsiz Ampul Sarı 5w adet 1
2505 FİAT DOBLO Drv Temizlik adet 1
2506 FİAT DOBLO Elektrik İşçiliği saat 1
2507 FİAT DOBLO Hava Filtresi adet 1
2508 FİAT DOBLO Hava Filtresi Komple Kutusu adet 1
2509 FİAT DOBLO Hava Hortumu adet 1
2510 FİAT DOBLO Hava Kütle Ölçer adet 1
2511 FİAT DOBLO Hortum adet 1
2512 FİAT DOBLO Karter Tapa Contası adet 1
2513 FİAT DOBLO Karter Tapası Mıknatıslı adet 1
2514 FİAT DOBLO Kızdırma Bujisi adet 4
2515 FİAT DOBLO KTS-Diagnos Arıza Teşhisi adet 1
2516 FİAT DOBLO Mazot Filtresi adet 2
2517 FİAT DOBLO Mekanik İşçiliği adet 1
2518 FİAT DOBLO Motor Temizlik Katkı Maddesi adet 1
2519 FİAT DOBLO Ön Amortisör Lastiği adet 1
2520 FİAT DOBLO Ön Cam adet 2
2521 FİAT DOBLO Ön Cam Değişim İşçiliği adet 1
2522 FİAT DOBLO Ön Cam Fitil Takımı adet 1
2523 FİAT DOBLO Ön Fren Balatası takım 1
2524 FİAT DOBLO Ön Kapı Fitili adet 1
2525 FİAT DOBLO Ön Salıncak Değişim İşçiliği adet 1
2526 FİAT DOBLO Ön Salıncak Sağ-Sol adet 1
2527 FİAT DOBLO Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
2528 FİAT DOBLO Plaka Lambası adet 1
2529 FİAT DOBLO Rot Balans İşçiliği adet 1
2530 FİAT DOBLO Rot Kolları Değişim İşçiliği adet 1
2531 FİAT DOBLO Rot Kolu Sağ-Sol adet 1
2532 FİAT DOBLO Silecek Süpürge Takımı adet 1
2533 FİAT DOBLO Sinyal Ve Gösterge Ampulu adet 1
2534 FİAT DOBLO Tekerlek Fren İşçiliği adet 1
2535 FİAT DOBLO Turbo adet 2
2536 FİAT DOBLO Turbo Değişim İşçiliği adet 1
2537 FİAT DOBLO Viraj Demir Uç Lastiği adet 1
2538 FİAT DOBLO Yağ Çubuğu adet 1
2539 FİAT DOBLO Yağ Filtresi adet 1
2540 FORD CARGO 1824 Rakor Fren Sistemi adet 1
2541 FORD CARGO 1824 0635460010 Bilya adet 6
2542 FORD CARGO 1824 0732041571 Baskı Yayı adet 6
2543 FORD CARGO 1824 1.KepKrikosu Komple adet 1
2544 FORD CARGO 1824 1246203008 Rulman adet 1
2545 FORD CARGO 1824 1268304549 Frenleme adet 1
2546 FORD CARGO 1824 1307304156 Baskı Parçası adet 6
2547 FORD CARGO 1824 1308232010 Kavrama Gövdesi adet 1
2548 FORD CARGO 1824 1308233003 Kavrama Gövdesi adet 1
2549 FORD CARGO 1824 1308298001 Conta Takımı adet 1
2550 FORD CARGO 1824 1308304077 Kavrama Gövdesi adet 2
2551 FORD CARGO 1824 1308304078 Kavrama Gövdesi adet 2
2552 FORD CARGO 1824 1308304087 Halka adet 1
2553 FORD CARGO 1824 1308304090 Sürgü Müfü adet 1
2554 FORD CARGO 1824 1308304091 Sürgü Müfü adet 1
2555 FORD CARGO 1824 1308304096 Senkromenç Halkası adet 2
2556 FORD CARGO 1824 1308304097 Senkromenç Halkası adet 2
2557 FORD CARGO 1824 1308304110 Göbek adet 1
2558 FORD CARGO 1824 1308304111 Göbek adet 1
2559 FORD CARGO 1824 1308306037 Vites Ayı adet 1
2560 FORD CARGO 1824 1308306052 Pim adet 1
2561 FORD CARGO 1824 1308306053 Pim adet 1
2562 FORD CARGO 1824 1308306054 Pim adet 1
2563 FORD CARGO 1824 1308306055 Pim adet 1
2564 FORD CARGO 1824 1308306056 Pim adet 2
2565 FORD CARGO 1824 1308306073 Kumanda Parçacığı adet 1
2566 FORD CARGO 1824 1308306081 Vites Ayı adet 1
2567 FORD CARGO 1824 1308332015 Halka adet 1
2568 FORD CARGO 1824 2.KepKrikosu Komple adet 1
2569 FORD CARGO 1824 315/80R 225 Lastik adet 5
2570 FORD CARGO 1824 6'lık Polyamit Hortum metre 1
2571 FORD CARGO 1824 9x225 Havşasız Jant adet 1
2572 FORD CARGO 1824 ABS/ASR Elektriksel Bağ.Kontr.İşç. adet 1
2573 FORD CARGO 1824 Aks Contası adet 2
2574 FORD CARGO 1824 Alb Çubuğu Düzeltme İşçiliği adet 1
2575 FORD CARGO 1824 Amort.Yay Komple-Arka Susp.Sağ Yat. adet 1
2576 FORD CARGO 1824 Amort.Yay Komp.-Arka Susp.Sol Yat. adet 1
2577 FORD CARGO 1824 Amortisör Komple-Ön Kaput adet 2
2578 FORD CARGO 1824 Ara Soğutucu Komple adet 4
2579 FORD CARGO 1824 Arıza Test İşçiliği adet 1
2580 FORD CARGO 1824 Arka Porya Keçe adet 1
2581 FORD CARGO 1824 Asfalt Robot Ana Valf BobDeğİşç adet 1
2582 FORD CARGO 1824 Asfalt Robot Ana Valf Bobini adet 1
2583 FORD CARGO 1824 Asfalt Robotu Anakart ve Tesisatı adet 1
2584 FORD CARGO 1824 Bakım Onarım İşçiliği saat 250
2585 FORD CARGO 1824 Balata Sekmanı adet 1
2586 FORD CARGO 1824 Basamak Sacı-Yan Sağ (Boyasız) adet 1
2587 FORD CARGO 1824 Basamak Sacı-Yan Sol(Boyasız) adet 1
2588 FORD CARGO 1824 Basamak Tasıy. Boru Komple Yan Sağ adet 1
2589 FORD CARGO 1824 Basamak Tasıy. Boru Komple Yan Sol adet 1
2590 FORD CARGO 1824 Bezel Anahtar Paneli(06.5My) adet 1
2591 FORD CARGO 1824 Braket Far Montajı adet 2
2592 FORD CARGO 1824 Braket Far Montajı Sağ Sol adet 2
2593 FORD CARGO 1824 Braket Komple Radyatör Montaj adet 2
2594 FORD CARGO 1824 Braket Ön Kapak Amortisörü Sağ adet 1
2595 FORD CARGO 1824 Braket Ön Kapak Amortisörü Sol adet 1
2596 FORD CARGO 1824 Braket Ön Kapak Mandalı Montaj adet 2
2597 FORD CARGO 1824 Braket Ön Tampon Dikey Dest.Sağ adet 1
2598 FORD CARGO 1824 Braket Ön Tampon Dikey Dest.Sol adet 1
2599 FORD CARGO 1824 Braket Radyatörü Sasiye Yataksız adet 2
2600 FORD CARGO 1824 Braket Tampon Takviye Sağ adet 1
2601 FORD CARGO 1824 Braket Tampon Takviye Sol Yataklı adet 1
2602 FORD CARGO 1824 Braket Üst Yan Uzatma Sağ adet 1
2603 FORD CARGO 1824 Braket Üst Yan Uzatma Sol adet 1
2604 FORD CARGO 1824 Braket Viraj Çubuğu Yataklama Sağ adet 1
2605 FORD CARGO 1824 Braket Viraj Çubuğu Yataklama Sol adet 1
2606 FORD CARGO 1824 Braket,Komple Fren ve Debriyaj adet 1
2607 FORD CARGO 1824 Braket-Alüminyum Boru Destek adet 1
2608 FORD CARGO 1824 Braket-Kabini Şaseye Yataklı adet 1
2609 FORD CARGO 1824 Braket-Ön Basamak Sağ Yataksız adet 1
2610 FORD CARGO 1824 Braket-Ön Basamak Sol adet 1
2611 FORD CARGO 1824 Cam Açma Düğmesi adet 1
2612 FORD CARGO 1824 Cam Fitili Kapı Camı İç Sağ adet 1
2613 FORD CARGO 1824 Cam Macunu310 M adet 3
2614 FORD CARGO 1824 Cam Yıkama-Su Rezervuarı adet 1
2615 FORD CARGO 1824 Cam:Kapı Gözetleme Sağ adet 1
2616 FORD CARGO 1824 Cam:Kapı Sabit Ust Sağ (L Cam) adet 1
2617 FORD CARGO 1824 Cam:Kapı Sağ(Ana Cam) adet 1
2618 FORD CARGO 1824 Cargo Yazısı adet 2
2619 FORD CARGO 1824 Civata G 10,9 M 10x30,0 adet 20
2620 FORD CARGO 1824 Civata Hx 10.9 M12x70 adet 10
2621 FORD CARGO 1824 Civata M12x30 adet 6
2622 FORD CARGO 1824 Civata-M12x50Mm adet 12
2623 FORD CARGO 1824 Conta Susturucu Dirsek Manifold adet 1
2624 FORD CARGO 1824 Çabuk Fren Valfi adet 2
2625 FORD CARGO 1824 Çakar Tepe Lamba Ampulu adet 4
2626 FORD CARGO 1824 Çamurluk -Arka Sağ adet 1
2627 FORD CARGO 1824 Çamurluk -Arka Sol adet 1
2628 FORD CARGO 1824 Çamurluk komple ön Sağ Yataklı adet 1
2629 FORD CARGO 1824 Çamurluk Komple ön Sol Yataklı adet 1
2630 FORD CARGO 1824 Çamurluk Sinyal Ampul adet 1
2631 FORD CARGO 1824 Çamurluk Sinyali adet 1
2632 FORD CARGO 1824 Damper İndirme Bindirme İşçiliği adet 2
2633 FORD CARGO 1824 Damper Ventili adet 4
2634 FORD CARGO 1824 Damper Ventili Değişim İşçiliği adet 1
2635 FORD CARGO 1824 Debriyaj Alt Merkez Değişim İşciliği adet 1
2636 FORD CARGO 1824 Debriyaj Alt Merkez Havalı adet 5
2637 FORD CARGO 1824 Debriyaj Balata adet 5
2638 FORD CARGO 1824 Debriyaj Baskı adet 5
2639 FORD CARGO 1824 Debriyaj Bilya adet 1
2640 FORD CARGO 1824 Debriyaj Üst Merkez adet 1
2641 FORD CARGO 1824 Depo Ayağı (06My) adet 2
2642 FORD CARGO 1824 Destek Yan Basamak Borusu Sağ adet 1
2643 FORD CARGO 1824 Destek Yan Basamak Borusu Sol adet 1
2644 FORD CARGO 1824 Destek-Ön Tampon Sağ adet 1
2645 FORD CARGO 1824 Dıs Ayna Komple-Sağ (Isıtıcılı) adet 1
2646 FORD CARGO 1824 Dıs Ayna Komple-Sol (Isıtıcılı) adet 1
2647 FORD CARGO 1824 Direks. Karpuzu Alt 5C453K512DCFA adet 1
2648 FORD CARGO 1824 Direksiyon Filtresi adet 1
2649 FORD CARGO 1824 Direksiyon Karpuzu Alt 98CT3533AAN adet 1
2650 FORD CARGO 1824 Direksiyon Karpuzu Sağ 5C463530BCFA adet 1
2651 FORD CARGO 1824 Direksiyon Karpuzu Sol 5C463530ACFA adet 1
2652 FORD CARGO 1824 Direksiyon Mili Komple Ayarlı adet 1
2653 FORD CARGO 1824 Dirsek Boru Turbo Sarj Hava Giriş adet 1
2654 FORD CARGO 1824 Dörtlü Dağıtıcı Ventil adet 4
2655 FORD CARGO 1824 Döşeme Klipsi adet 1
2656 FORD CARGO 1824 Düz Pul -8,4x17x2 adet 6
2657 FORD CARGO 1824 El Fren Kontrol Valfi Komple adet 1
2658 FORD CARGO 1824 Elektrik İşciliği saat 30
2659 FORD CARGO 1824 Eleman Komple-Yağ Filitresi adet 1
2660 FORD CARGO 1824 Elfren Valfi Değişim İşçiliği adet 1
2661 FORD CARGO 1824 Enjektör Holderi adet 6
2662 FORD CARGO 1824 Fitil Kapı Alt Dış adet 2
2663 FORD CARGO 1824 Fitil Ön Kaput Üst adet 1
2664 FORD CARGO 1824 Fitil Ön Kaput Yan adet 2
2665 FORD CARGO 1824 Fren Ayar İşçiliği adet 1
2666 FORD CARGO 1824 Fren Balatası Arka takım 2
2667 FORD CARGO 1824 Fren Balatası Ön takım 2
2668 FORD CARGO 1824 Fren Çekvalf adet 2
2669 FORD CARGO 1824 Fren Körüğü Hortumu adet 2
2670 FORD CARGO 1824 Fren Körüğü Ön adet 2
2671 FORD CARGO 1824 Fren Körük Boğaz Somunu adet 1
2672 FORD CARGO 1824 Fren Müşürü adet 1
2673 FORD CARGO 1824 Fren Tablası Komple Sağ-Sol adet 4
2674 FORD CARGO 1824 Fren Teker Bakım İşciliği adet 1
2675 FORD CARGO 1824 Geri Vites Müşürü adet 1
2676 FORD CARGO 1824 Gösterge Paneli adet 1
2677 FORD CARGO 1824 Hava Filitresi Komple adet 1
2678 FORD CARGO 1824 Hava Filtresi Dış adet 1
2679 FORD CARGO 1824 Hava Filtresi İç adet 1
2680 FORD CARGO 1824 Hava Hortumu adet 1
2681 FORD CARGO 1824 Hava Hortumu Tabancalı adet 1
2682 FORD CARGO 1824 Hava Jakı adet 2
2683 FORD CARGO 1824 Hava Kurutucu Filtre adet 1
2684 FORD CARGO 1824 Hava Kurutucu Tahliye Değ İşç adet 1
2685 FORD CARGO 1824 Hava Kurutucu Tahliye Komple adet 4
2686 FORD CARGO 1824 Hava Tabancası Püskürtmeli adet 1
2687 FORD CARGO 1824 Hava Tüpü 20 lt adet 1
2688 FORD CARGO 1824 Hava Ventil Rolesi adet 1
2689 FORD CARGO 1824 Hidrolik Alçak Basınç Valf Bobini adet 1
2690 FORD CARGO 1824 Hidrolik Direksiyon Komple Revizy. adet 1
2691 FORD CARGO 1824 Hortum Intercooler Çıkış adet 1
2692 FORD CARGO 1824 Hortum Merkezden Kep Kriko Sil. adet 1
2693 FORD CARGO 1824 Hortum Radyatörden Çıkıs adet 1
2694 FORD CARGO 1824 Hortum Tasırma Termostat Kovanı adet 1
2695 FORD CARGO 1824 Iinterkol Radyatörü 3C46 6K775AC adet 4
2696 FORD CARGO 1824 Isı Kalkanı Sensör Kablosuna adet 1
2697 FORD CARGO 1824 İmdat Kolu adet 2
2698 FORD CARGO 1824 İmdatlı Fren Körüğü adet 1
2699 FORD CARGO 1824 İmdatlı Fren Körüğü Değişim İşçiliği adet 1
2700 FORD CARGO 1824 İmdatlı Kolu Değişim İşçiliği adet 1
2701 FORD CARGO 1824 Jant-9.0x22,5 adet 4
2702 FORD CARGO 1824 Kabin Komple Yuks.Tav.Trimsiz Boyalı adet 2
2703 FORD CARGO 1824 Kablo-Vites Kolu Vites Değiştirme adet 1
2704 FORD CARGO 1824 Kaldırım Aynası Komple adet 1
2705 FORD CARGO 1824 Kalorifer Musluğu adet 1
2706 FORD CARGO 1824 Kalorifer ve Kumanda Unit.Komp adet 1
2707 FORD CARGO 1824 Kapak Far Koruyucu Sağ adet 1
2708 FORD CARGO 1824 Kapak Far Koruyucu Sol adet 1
2709 FORD CARGO 1824 Kapak Gösterge Paneli adet 1
2710 FORD CARGO 1824 Kapak-Kaporta Siyah adet 1
2711 FORD CARGO 1824 Kapı camı Sağ-Sol adet 2
2712 FORD CARGO 1824 Kapı Komple Menteşeli Sağ adet 2
2713 FORD CARGO 1824 Kapı Komple Menteşeli Sol adet 2
2714 FORD CARGO 1824 Kaplama-Kalkan adet 1
2715 FORD CARGO 1824 Kaporta İşçiliği adet 1
2716 FORD CARGO 1824 Kaput Komple-Boyasız adet 1
2717 FORD CARGO 1824 Kelebek Camı adet 1
2718 FORD CARGO 1824 Kelepçe Basamak Montaj adet 2
2719 FORD CARGO 1824 Kelepçe-Direksiyon Hortumları adet 2
2720 FORD CARGO 1824 KelepçeHortum 30-45x12 adet 2
2721 FORD CARGO 1824 Kep Kilit Mekanizması Komple adet 2
2722 FORD CARGO 1824 Kısa Far Alcak Isık adet 2
2723 FORD CARGO 1824 Kilit Mekanizması Komp-Kapı Sğ adet 1
2724 FORD CARGO 1824 Kilit Seti -Çift Depo Kapaklı adet 1
2725 FORD CARGO 1824 Kilitli Somun G10 M12 adet 6
2726 FORD CARGO 1824 Kilitli Somun G10.9 M14 Nyloc adet 1
2727 FORD CARGO 1824 Kilitli Somun G8 M10 Nyloc adet 5
2728 FORD CARGO 1824 Klips Kalorifer Kumandası adet 14
2729 FORD CARGO 1824 Klips Kapı Panel Trimi (siyah) adet 30
2730 FORD CARGO 1824 Klips Tespit Parçası Tavan Trim adet 6
2731 FORD CARGO 1824 Klips-Tespit Parçası Tavan Trim adet 50
2732 FORD CARGO 1824 Kol Dayama Komple Kapı Kol Sağ adet 1
2733 FORD CARGO 1824 Kol Komple İnterior Kapı adet 1
2734 FORD CARGO 1824 Kol Komple-Silecek Sağ 2007 Öncesi adet 2
2735 FORD CARGO 1824 Komple Uzun Rot adet 1
2736 FORD CARGO 1824 Konnekt/r-10.5x22 adet 1
2737 FORD CARGO 1824 Körük Direks.Borusu 5C463C611ADFA adet 1
2738 FORD CARGO 1824 Körük Direksiyon Borusu 5C463693ABN adet 1
2739 FORD CARGO 1824 Kupa Kilitleri Bakım Onarım İşçiliği adet 1
2740 FORD CARGO 1824 Mazot Filtresi adet 1
2741 FORD CARGO 1824 Mekanik İşçilik adet 1
2742 FORD CARGO 1824 Menteşe-Ön Kaput Sağ adet 1
2743 FORD CARGO 1824 Menteşe-Ön Kaput Sol adet 1
2744 FORD CARGO 1824 Mil Denge Kolu Bağlantı adet 2
2745 FORD CARGO 1824 Model Etiketi-2524D adet 1
2746 FORD CARGO 1824 Motor Arka Takozu Komple adet 1
2747 FORD CARGO 1824 Motor Ön Takozu Komple adet 1
2748 FORD CARGO 1824 Motor Ön Traversi Komple adet 1
2749 FORD CARGO 1824 Motor Ses Kalkanı Arka Sağ adet 1
2750 FORD CARGO 1824 Motor Ses Kalkanı Arka Sol adet 1
2751 FORD CARGO 1824 Motor Ses Kalkanı Ön Sağ adet 1
2752 FORD CARGO 1824 Motor Ses Kalkanı Ön Sol adet 1
2753 FORD CARGO 1824 Motor ve Bağlantı Komple Silecek 24 v adet 1
2754 FORD CARGO 1824 Motor Yağı adet 28
2755 FORD CARGO 1824 Ön Amortisör Komple Kabin adet 4
2756 FORD CARGO 1824 Ön Basamak-Sağ adet 1
2757 FORD CARGO 1824 Ön Basamak-Sol adet 1
2758 FORD CARGO 1824 Ön Cam adet 1
2759 FORD CARGO 1824 Ön Göğüs Aynası adet 1
2760 FORD CARGO 1824 Ön Panjur Kilidi-Komple adet 2
2761 FORD CARGO 1824 Ön Tampon Izgarası(3lü Büyük Izgara) adet 1
2762 FORD CARGO 1824 Özel Cıvata M6x16G8.8 adet 2
2763 FORD CARGO 1824 Özel Cıvata M6x20G8.8 Loct li adet 4
2764 FORD CARGO 1824 Panel Komp-Kapı Trim Sağ(Elektrikli) adet 1
2765 FORD CARGO 1824 Panel Komp-Kapı Trim Sol(Elektrikli) adet 1
2766 FORD CARGO 1824 Pedal Altı Fren Beyni adet 1
2767 FORD CARGO 1824 Pedal Altı Fren Beyni Değişim İşçiliği adet 1
2768 FORD CARGO 1824 Pedal Lastiği Debriyaj Fren adet 2
2769 FORD CARGO 1824 Pervane-Motor Cooling adet 1
2770 FORD CARGO 1824 Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
2771 FORD CARGO 1824 Plastik Dubel Kapı Menteşeleri adet 6
2772 FORD CARGO 1824 Plastik Dübel adet 5
2773 FORD CARGO 1824 Plastik Kelepçe-290x4.8 adet 50
2774 FORD CARGO 1824 Pompa Komp-Direksiyon 150-10B adet 1
2775 FORD CARGO 1824 Porya Emniyet Pulu adet 1
2776 FORD CARGO 1824 Porya Somunu adet 1
2777 FORD CARGO 1824 Prizdirek Uç Bilya 2580 adet 1
2778 FORD CARGO 1824 Radyatör Davlumbaz Boyasız adet 1
2779 FORD CARGO 1824 Radyatör Komple Cargo 2524 6X2 adet 3
2780 FORD CARGO 1824 Radyatör Koruyucu Komple adet 1
2781 FORD CARGO 1824 Role Ventil adet 1
2782 FORD CARGO 1824 Rot Balans İşçiliği adet 1
2783 FORD CARGO 1824 Saplama Egzoz Manifoldunu Boruya adet 2
2784 FORD CARGO 1824 Sensör Devir Ölçer adet 1
2785 FORD CARGO 1824 Sensör Komple;Yağ Seviye adet 1
2786 FORD CARGO 1824 Serit Kelepçe-Yakıt Deposu adet 2
2787 FORD CARGO 1824 Servis Fren Beyni Tamir Takımı takım 1
2788 FORD CARGO 1824 Silecek Süpürgesi adet 1
2789 FORD CARGO 1824 Silindir Kapak Contası adet 2
2790 FORD CARGO 1824 Silindir Kapak Rektefiye İşçiliği adet 2
2791 FORD CARGO 1824 Sinyal Kolu adet 1
2792 FORD CARGO 1824 Sinyal Kolu Körük Lastiği adet 2
2793 FORD CARGO 1824 Sinyal Lambası adet 1
2794 FORD CARGO 1824 Somun M 10 Altıgen 8 adet 4
2795 FORD CARGO 1824 Stop Lambası adet 1
2796 FORD CARGO 1824 Strob Güç Kaynağı adet 1
2797 FORD CARGO 1824 Su Ayırıcı Filtre adet 1
2798 FORD CARGO 1824 Subap Kapak Contası adet 1
2799 FORD CARGO 1824 Sürücü Koltuğu Tamiri adet 1
2800 FORD CARGO 1824 Şaft Askısı adet 1
2801 FORD CARGO 1824 Şaft Balans İşçiliği adet 1
2802 FORD CARGO 1824 Şamandıra 315Lt Yakıt Deposu adet 1
2803 FORD CARGO 1824 Şanzıman Baskı Balata Değişim İşç. adet 1
2804 FORD CARGO 1824 Şanzıman Revizyon İşçiliği adet 1
2805 FORD CARGO 1824 Takviye Basamak Montaj adet 2
2806 FORD CARGO 1824 Tampon-Ön Yataklı Yuks. Tavan adet 1
2807 FORD CARGO 1824 Tapa-29.0X5.0 adet 8
2808 FORD CARGO 1824 Temizleyici Sensörü-Hava Filitresi adet 1
2809 FORD CARGO 1824 Tepe Lambası Komple adet 4
2810 FORD CARGO 1824 Tespit Parçası Motor Gürültü Kalkanı adet 4
2811 FORD CARGO 1824 Tespit Parçası Tavan Trim adet 10
2812 FORD CARGO 1824 Travers Komple Ön Çeki adet 1
2813 FORD CARGO 1824 Tutamak-Gövde Ön Sağ adet 1
2814 FORD CARGO 1824 TutamakKomple-Gövde Ön Sol adet 1
2815 FORD CARGO 1824 Tutucu Direksiyon Karpuzu Alt adet 1
2816 FORD CARGO 1824 Uzun Far Yüksek Isık adet 2
2817 FORD CARGO 1824 Valf El Fren Kontrol Komple adet 1
2818 FORD CARGO 1824 Vida 4.2x13 adet 30
2819 FORD CARGO 1824 Vida 6.25x1.6-6,0 adet 2
2820 FORD CARGO 1824 Vida 8,8M8x20 Altıgen adet 2
2821 FORD CARGO 1824 Vida W505594 adet 8
2822 FORD CARGO 1824 Vida W703243S300 adet 8
2823 FORD CARGO 1824 Vida.M6x20 adet 8
2824 FORD CARGO 1824 Viraj Çubuğu-Kabin adet 1
2825 FORD CARGO 1824 Vites Halatı adet 1
2826 FORD CARGO 1824 Volant Bilyası adet 1
2827 FORD CARGO 1824 Volant Komple adet 2
2828 FORD CARGO 1824 Würth-Primer 20 Ml adet 1
2829 FORD CARGO 1824 Würth-Temizleme Fırçası Primer adet 1
2830 FORD CARGO 1824 Xenon Ampul adet 2
2831 FORD CARGO 1824 Yağ Basınç Sensörü adet 1
2832 FORD CARGO 1824 Yağ Filtresi adet 2
2833 FORD CARGO 1824 Yakıt Deposu Komple-315Lt adet 1
2834 FORD CARGO 1824 Yan Basamak Alt Sağ adet 1
2835 FORD CARGO 1824 Yan Basamak Alt Sol adet 1
2836 FORD CARGO 1824 Yan Basamak Komple Sağ adet 1
2837 FORD CARGO 1824 Yan Basamak Komple Sol adet 1
2838 FORD CARGO 1824 Yan Basamak Üst Sağ adet 1
2839 FORD CARGO 1824 Yan Basamak Üst Sol adet 1
2840 FORD CARGO 1824 Yan Sinyal Lambası Komple Sağ adet 1
2841 FORD CARGO 1824 Yan Sinyal Lambası Komple Sol adet 1
2842 FORD CARGO 1824 Yay-Kabin SuspanÖn Sağ Yataklı Yük. adet 1
2843 FORD CARGO 1824 Yay-Kabin SuspanÖn Sol Yataklı Yük. adet 1
2844 FORD T12/T350 75w/140 Fmy Dişli Yağı adet 1
2845 FORD T12/T350 Adaptör Yağ filtresi adet 1
2846 FORD T12/T350 Aks Bilyası adet 1
2847 FORD T12/T350 Aks Contası adet 2
2848 FORD T12/T350 Aks Dişlisi adet 1
2849 FORD T12/T350 Aks Dişlisi (İstavroz Kutusu) adet 2
2850 FORD T12/T350 Aks Keçesi adet 1
2851 FORD T12/T350 Aks Mili adet 1
2852 FORD T12/T350 Aks Somunu adet 2
2853 FORD T12/T350 Akü Sacı adet 1
2854 FORD T12/T350 Akünün S/T Tümü adet 2
2855 FORD T12/T350 Alt Taban Döşeme Muşambası Komple adet 1
2856 FORD T12/T350 Alt Taban Medefe tabaka 1
2857 FORD T12/T350 Altarnatör Kapağı (Ön Bilyalı ) adet 1
2858 FORD T12/T350 Altarnatör Kollektörü adet 1
2859 FORD T12/T350 Altarnatör Kömür Taşıyıcı adet 1
2860 FORD T12/T350 Altarnatör Pervanesi adet 1
2861 FORD T12/T350 Altarnatör Regülatörü adet 1
2862 FORD T12/T350 Altarnatör Regülatörü (Vakumlu) adet 1
2863 FORD T12/T350 Amortisör Komple adet 1
2864 FORD T12/T350 Amortisör Komple 6C1118045AAF adet 1
2865 FORD T12/T350 Amortisör Kule Takozu adet 1
2866 FORD T12/T350 Ampul ;(12V/21x15W)Sinyal Lamba adet 3
2867 FORD T12/T350 Ampul Dipsiz Büyük 12W 5W adet 6
2868 FORD T12/T350 Ampul;Far (Halojen H4/60/55WATT adet 1
2869 FORD T12/T350 Ana Yatak takım 1
2870 FORD T12/T350 Ara Bölme Yapımı Ve Alt Taban Kapl. adet 2
2871 FORD T12/T350 Araç İçi Komple Döşeme İşciliği adet 1
2872 FORD T12/T350 Arka Aks Bilyası adet 1
2873 FORD T12/T350 Arka Aks Değişim İşciliği adet 1
2874 FORD T12/T350 Arka Aks Komple adet 2
2875 FORD T12/T350 Arka Aks Mili Değişim İşç. adet 1
2876 FORD T12/T350 Arka Fren Balatası Aşınma İkaz Kablosu adet 1
2877 FORD T12/T350 Arka Kapak Contası adet 1
2878 FORD T12/T350 Arka Kapı Döşeme Çıtası adet 1
2879 FORD T12/T350 Arka Kapı Geçme Fitili adet 1
2880 FORD T12/T350 Arka Kapılar Tamir Ayar İşçiliği adet 1
2881 FORD T12/T350 Arka Kasa Alt Taban Narin Su Kontrası adet 3
2882 FORD T12/T350 Arka Makas Saplama adet 1
2883 FORD T12/T350 Arka Marşbiyel Sacı adet 2
2884 FORD T12/T350 Ayarlayıcı Komple 6C11V611C46AC adet 1
2885 FORD T12/T350 Ayna Mahruti takım 3
2886 FORD T12/T350 Ayna Muhafazası adet 1
2887 FORD T12/T350 Bağlantı Çubuğu adet 1
2888 FORD T12/T350 Bağlantı Kolu adet 1
2889 FORD T12/T350 Bakım Onarım İşçiliği saat 200
2890 FORD T12/T350 Balans İşçiliği adet 2
2891 FORD T12/T350 Balata temizleyicisi 500ml adet 1
2892 FORD T12/T350 Basamak Sağ-Sol adet 1
2893 FORD T12/T350 Bijon Somunlu adet 1
2894 FORD T12/T350 Bilg.Ortamda Enjektör Testi adet 1
2895 FORD T12/T350 Boya İşçiliği Genel saat 20
2896 FORD T12/T350 Braket BK2118183AA adet 1
2897 FORD T12/T350 Burç 3C115484CB adet 2
2898 FORD T12/T350 Cam Açma Düğmesi adet 1
2899 FORD T12/T350 Cam Açma Kolu adet 1
2900 FORD T12/T350 Cam Kilit Trim İşlemleri Genel saat 1
2901 FORD T12/T350 Cam Krikosu adet 1
2902 FORD T12/T350 Cam Montaj İşçiliği adet 2
2903 FORD T12/T350 Cam Pervazı adet 1
2904 FORD T12/T350 Cam Suyu adet 1
2905 FORD T12/T350 Cıvata -Altıgen Flanşlı W7137856439 adet 1
2906 FORD T12/T350 Cıvata Altıgen W7112435439 adet 1
2907 FORD T12/T350 Conta Motor Ön Kapak adet 2
2908 FORD T12/T350 Çamurluk Arka adet 1
2909 FORD T12/T350 Çamurluk Ön adet 1
2910 FORD T12/T350 Davlumbaz (Ön-Arka-İç-Dış) adet 1
2911 FORD T12/T350 Debriyaj Alt Merkez adet 1
2912 FORD T12/T350 Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 1
2913 FORD T12/T350 Debriyaj Bilyası adet 1
2914 FORD T12/T350 Debriyaj Çatalı adet 1
2915 FORD T12/T350 Debriyaj Pedalı adet 1
2916 FORD T12/T350 Debriyaj Seti(Baskı+Balata) adet 1
2917 FORD T12/T350 Debriyaj Teli adet 1
2918 FORD T12/T350 Debriyaj Üst Merkez adet 1
2919 FORD T12/T350 Deflektör-Hava adet 1
2920 FORD T12/T350 Defransiyel Aks Pulu adet 1
2921 FORD T12/T350 Defransiyel Ayna Mahruti Dişlisi adet 1
2922 FORD T12/T350 Defransiyel İstavroz Pulu adet 1
2923 FORD T12/T350 Defransiyel Mahruti Ayar Borusu adet 1
2924 FORD T12/T350 Defransiyel Mahruti İç Bilya adet 1
2925 FORD T12/T350 Defransiyel Mahruti Keçesi adet 1
2926 FORD T12/T350 Defransiyel Sök.Tak.Revizyon İşç. adet 1
2927 FORD T12/T350 Defransiyel Yan Ayar Bilya adet 1
2928 FORD T12/T350 Denge çubuk Burçları Değişim İşçiliği adet 1
2929 FORD T12/T350 Depo Kapağı adet 1
2930 FORD T12/T350 Depo Şamandıra adet 1
2931 FORD T12/T350 Devirdaim Borusu adet 1
2932 FORD T12/T350 Devirdaim Conta adet 3
2933 FORD T12/T350 Devirdaim Komple adet 1
2934 FORD T12/T350 Dış Lastik (195 R14) adet 1
2935 FORD T12/T350 Dikiz Aynası (Dış) adet 1
2936 FORD T12/T350 Direksiyon Braketi Alt adet 1
2937 FORD T12/T350 Direksiyon Körüğü adet 1
2938 FORD T12/T350 Direksiyon Kutusu adet 2
2939 FORD T12/T350 Direksiyon Mafsalı adet 1
2940 FORD T12/T350 Direksiyon Mili adet 1
2941 FORD T12/T350 Direksiyon Simidi adet 1
2942 FORD T12/T350 Diyot Taraf Kapağı adet 1
2943 FORD T12/T350 Döşeme Dübeli adet 1
2944 FORD T12/T350 Döşeme İşçiliği (Koltuk) adet 2
2945 FORD T12/T350 Döşeme Klipsi adet 1
2946 FORD T12/T350 Egsantrik Yatağı adet 1
2947 FORD T12/T350 Egzost Borusu adet 2
2948 FORD T12/T350 Egzost Contası adet 2
2949 FORD T12/T350 Egzost Değişim İşçiliği adet 2
2950 FORD T12/T350 Egzost Komple takım 2
2951 FORD T12/T350 Egzost Onarım İşçiliği adet 2
2952 FORD T12/T350 Egzost Susturucu Somunu adet 2
2953 FORD T12/T350 Egzost Susturucusu adet 2
2954 FORD T12/T350 Egzost Sübabı adet 2
2955 FORD T12/T350 Egzost Takozu adet 2
2956 FORD T12/T350 El Fren Kolu adet 1
2957 FORD T12/T350 El Fren Kolu Değişim İşçiliği adet 1
2958 FORD T12/T350 El Fren Teli adet 1
2959 FORD T12/T350 Elektrik İşçiliği saat 50
2960 FORD T12/T350 Eleman Komple-Filtre adet 1
2961 FORD T12/T350 Emme Subap takım 1
2962 FORD T12/T350 Emniyet Kemeri Komple 6C11A61295AF adet 1
2963 FORD T12/T350 Enjektör Memesi adet 4
2964 FORD T12/T350 Enjektör Sökme Takma adet 4
2965 FORD T12/T350 Fan Termiği adet 1
2966 FORD T12/T350 Far adet 1
2967 FORD T12/T350 Far Çerçevesi adet 1
2968 FORD T12/T350 Far Kolu adet 1
2969 FORD T12/T350 Fitil Kapı Açıklığı adet 1
2970 FORD T12/T350 Flaşör adet 1
2971 FORD T12/T350 Ford Amblemi adet 1
2972 FORD T12/T350 Fren Ana Merkez adet 2
2973 FORD T12/T350 Fren Ana Merkez Değişim İşçiliği adet 1
2974 FORD T12/T350 Fren Ana Merkez Tamir İşçiliği adet 2
2975 FORD T12/T350 Fren Ana Merkez Tamir Takımı takım 2
2976 FORD T12/T350 Fren Balatası Arka takım 2
2977 FORD T12/T350 Fren Balatası Ön takım 2
2978 FORD T12/T350 Fren Borusu adet 1
2979 FORD T12/T350 Fren Diski (Ön) adet 2
2980 FORD T12/T350 Fren Hidroliği WSSM6C65 adet 2
2981 FORD T12/T350 Fren Kampana Torna İşçiliği adet 2
2982 FORD T12/T350 Fren Kampanası adet 1
2983 FORD T12/T350 Fren Lastiği adet 2
2984 FORD T12/T350 Fren Limitörü adet 4
2985 FORD T12/T350 Fren Merkezi (Arka) adet 2
2986 FORD T12/T350 Fren Merkezi (Ön) adet 2
2987 FORD T12/T350 Fren Merkezi Tamir Takımı Değişim İşç. adet 2
2988 FORD T12/T350 Fren Müşürü adet 2
2989 FORD T12/T350 Fren Porya Keçe Değişim İşçiliği adet 2
2990 FORD T12/T350 Fren Sensörü Tesisatı adet 1
2991 FORD T12/T350 Gaz Kolu adet 1
2992 FORD T12/T350 Gaz Teli adet 1
2993 FORD T12/T350 Gergi Bilyası adet 1
2994 FORD T12/T350 Gergi Kasnağı adet 1
2995 FORD T12/T350 Gergi Zamanlama Kayışı adet 2
2996 FORD T12/T350 Geri Vites Müşürü adet 1
2997 FORD T12/T350 Gömlek takım 1
2998 FORD T12/T350 Halojen Far Ampulü adet 1
2999 FORD T12/T350 Hararet Müşürü adet 1
3000 FORD T12/T350 Hava Filtre Hortum adet 1
3001 FORD T12/T350 Hava Filtre Kutusu adet 1
3002 FORD T12/T350 Hava Filtresi adet 1
3003 FORD T12/T350 Hava Filtresi Hava Alt Kabı adet 1
3004 FORD T12/T350 Helezon Yayı adet 1
3005 FORD T12/T350 Hoparlör Ünitesi adet 1
3006 FORD T12/T350 Hortum-Fren 6C112078AC adet 1
3007 FORD T12/T350 Isıtma Bujisi adet 4
3008 FORD T12/T350 İç Kapı Kilidi adet 1
3009 FORD T12/T350 İstavroz Dişlisi adet 1
3010 FORD T12/T350 İstavroz Komple adet 1
3011 FORD T12/T350 İstavroz Pulu adet 1
3012 FORD T12/T350 Jant -5,51x36 Çelik Arka Teker 6C161007CA adet 1
3013 FORD T12/T350 Jant Kapağı ;Göbek 86VB1130BD adet 4
3014 FORD T12/T350 Kalorifer Hortumu adet 1
3015 FORD T12/T350 Kalorifer Musluğu adet 1
3016 FORD T12/T350 Kalorifer Peteği adet 2
3017 FORD T12/T350 Kalorifer Peteği Şişleme İşçiliği adet 2
3018 FORD T12/T350 Kalorifer Rezistansı adet 1
3019 FORD T12/T350 Kalorifer Ve Kumanda Ünitesi Komple adet 1
3020 FORD T12/T350 Kampana (Arka) adet 1
3021 FORD T12/T350 Kapak Motor Ön Eksantrik adet 2
3022 FORD T12/T350 Kapak YC1517C727AAYGAX adet 1
3023 FORD T12/T350 Kapı Açma Kapama Kolu adet 1
3024 FORD T12/T350 Kapı Cam Fitili Sağ-Sol adet 1
3025 FORD T12/T350 Kapı Camı adet 1
3026 FORD T12/T350 Kapı Kanal Fitili Sağ-Sol adet 2
3027 FORD T12/T350 Kapı Kilidi Değişim İşçiliği adet 1
3028 FORD T12/T350 Kapı Kilidi Sağ-Sol adet 1
3029 FORD T12/T350 Kapı Kilit Karşılığı adet 1
3030 FORD T12/T350 Kapı Kolu Arka adet 1
3031 FORD T12/T350 Kapı Ön;6C16V20022DH adet 1
3032 FORD T12/T350 Kapı Yuvası;Ön Sağ PYC15V20024AG adet 1
3033 FORD T12/T350 Kaporta İşçiliği Genel saat 20
3034 FORD T12/T350 Karter Contası adet 1
3035 FORD T12/T350 Karter Tapası adet 1
3036 FORD T12/T350 Kasnak Alternatörü Kayışı Avare adet 3
3037 FORD T12/T350 Kayış Gergisi Alternatör adet 2
3038 FORD T12/T350 Kayış Zincir Zamanlama adet 2
3039 FORD T12/T350 Kaymasız Çatal adet 1
3040 FORD T12/T350 Keçe Vites Kolu Vites SeçmeLevye Mili adet 2
3041 FORD T12/T350 Keçe;Arka Aks adet 1
3042 FORD T12/T350 Kelebek Camı adet 1
3043 FORD T12/T350 Kelebek Camı Değişim İşçiliği adet 1
3044 FORD T12/T350 Kelepçe Plastik Büyük adet 4
3045 FORD T12/T350 Kızdırma Bujisi adet 4
3046 FORD T12/T350 Kilit ;Yükleme Kapağı adet 1
3047 FORD T12/T350 Klima Gazı adet 1
3048 FORD T12/T350 Klima Kompresör adet 2
3049 FORD T12/T350 Klima Komresör Tamir Takımı takım 1
3050 FORD T12/T350 Klima Rolesi adet 1
3051 FORD T12/T350 Km Teli adet 1
3052 FORD T12/T350 Kol ve Braket Komple Ayna adet 1
3053 FORD T12/T350 Kol Ve Tesisat Komple Dış Dikiz adet 1
3054 FORD T12/T350 Kol Yatak takım 1
3055 FORD T12/T350 Koltuk Ayar Düğmesi adet 2
3056 FORD T12/T350 Koltuk Döşemesi adet 1
3057 FORD T12/T350 Koltuk Kaplam Derisi metre 1
3058 FORD T12/T350 Koltuk Kaplama Kumaşı metre 1
3059 FORD T12/T350 Koltuk Kılıf Takımı Komple adet 2
3060 FORD T12/T350 Koltuk Kılıfı (Tekli) adet 1
3061 FORD T12/T350 Komple Cam Filmi Yapımı adet 1
3062 FORD T12/T350 Komple Camlar Sökme Takma İşciliği adet 1
3063 FORD T12/T350 Kontak Anahtarı adet 1
3064 FORD T12/T350 Kontak Gövdesi adet 1
3065 FORD T12/T350 Kontak Komple adet 1
3066 FORD T12/T350 Korna adet 1
3067 FORD T12/T350 Kömürlü Konjektör adet 1
3068 FORD T12/T350 Körük Lastiği adet 1
3069 FORD T12/T350 Krank Dişlisi adet 1
3070 FORD T12/T350 Krank Keçesi adet 1
3071 FORD T12/T350 Krank Mili adet 1
3072 FORD T12/T350 KTS-Diagnos Arıza Teşhis Ve Tespit İşç. adet 1
3073 FORD T12/T350 Lastik 215x75 R16 adet 5
3074 FORD T12/T350 Layner adet 1
3075 FORD T12/T350 Lean Mod.66 PowerLedli Tepe Lamb(55cm) adet 4
3076 FORD T12/T350 Mahruti Somunu adet 1
3077 FORD T12/T350 Mahruti Yüksüğü adet 1
3078 FORD T12/T350 Makas Bağlantı Şasesi adet 1
3079 FORD T12/T350 Manifolt adet 1
3080 FORD T12/T350 Manifolt Contası adet 1
3081 FORD T12/T350 Marş Burcu adet 1
3082 FORD T12/T350 Marş Depo Boğaz Hortumu adet 1
3083 FORD T12/T350 Marş Deposu adet 1
3084 FORD T12/T350 Marş Dişlisi adet 1
3085 FORD T12/T350 Marş Dişlisi Çatalı adet 1
3086 FORD T12/T350 Marş Kollektörü adet 1
3087 FORD T12/T350 Marş Kömürü adet 1
3088 FORD T12/T350 Marş Kömürü Yuvası takım 1
3089 FORD T12/T350 Marş Motoru Komple adet 1
3090 FORD T12/T350 Marş Otomatiği adet 1
3091 FORD T12/T350 Marş Otomatiği Kapağı adet 1
3092 FORD T12/T350 Marşbiyel (Ön-Arka) adet 1
3093 FORD T12/T350 Marşbiyel Perde Sacı adet 1
3094 FORD T12/T350 Marşbiyel Sacı adet 1
3095 FORD T12/T350 Mazot Filtresi adet 1
3096 FORD T12/T350 Mazot Otomatiği adet 1
3097 FORD T12/T350 Mazot Pompa Ağırlık adet 1
3098 FORD T12/T350 Mazot Pompa Takım Conta adet 1
3099 FORD T12/T350 Mazot Pompa Valf adet 1
3100 FORD T12/T350 Mazot Pompası SökTakBakım İşçiliği adet 1
3101 FORD T12/T350 Metrik Valf adet 1
3102 FORD T12/T350 Modül Hava Lastiği 6C1T14B056AE adet 1
3103 FORD T12/T350 Motor Kaputu adet 1
3104 FORD T12/T350 Motor Kayışı adet 1
3105 FORD T12/T350 Motor Kulağı Arka adet 1
3106 FORD T12/T350 Motor Rektefiye İşçiliği adet 2
3107 FORD T12/T350 Motor Takozu adet 2
3108 FORD T12/T350 Motor Yağ Çubuğu adet 1
3109 FORD T12/T350 Motor Yağ Kapağı adet 1
3110 FORD T12/T350 Motor Yağ Pompası adet 1
3111 FORD T12/T350 Motor Yağ Soğutucusu adet 1
3112 FORD T12/T350 Muhtelif Demir Kelepçe adet 2
3113 FORD T12/T350 Oring Aks Arka adet 2
3114 FORD T12/T350 Oring Kapak Su Çıkış Borusu adet 2
3115 FORD T12/T350 Orta Direk Kapağı Sağ-Sol adet 1
3116 FORD T12/T350 Orta Kağı Sürgü Rulmanı adet 4
3117 FORD T12/T350 Orta Kapı Alt Makarası adet 1
3118 FORD T12/T350 Orta Kapı Basamak Komple adet 1
3119 FORD T12/T350 Orta Kapı Eşik Plastiği adet 1
3120 FORD T12/T350 Orta Kapı Kilit Açma/Kapama Beyni adet 1
3121 FORD T12/T350 Orta Kapı Menteşesi (Üst) adet 1
3122 FORD T12/T350 Orta Kapı Sürgüsü adet 1
3123 FORD T12/T350 Ön Aks Bilyaları Değişim İşçiliği adet 1
3124 FORD T12/T350 Ön Aks Bilyası adet 1
3125 FORD T12/T350 Ön Cam adet 1
3126 FORD T12/T350 Ön Fren Balatası Aşınma İkaz Kablosu adet 1
3127 FORD T12/T350 Ön Fren Disk Aynası adet 1
3128 FORD T12/T350 Ön Kapak Keçesi adet 1
3129 FORD T12/T350 Ön Kapı Döşemesi adet 1
3130 FORD T12/T350 Ön Kapı Kilidi adet 1
3131 FORD T12/T350 Ön Kapı Kolu adet 1
3132 FORD T12/T350 Ön Panel Alt Dış Sacı adet 1
3133 FORD T12/T350 Ön Panel Alt İç Sacı adet 1
3134 FORD T12/T350 Ön Park Ampulü adet 1
3135 FORD T12/T350 Ön Porya adet 1
3136 FORD T12/T350 Ön Porya Dış Bilya adet 1
3137 FORD T12/T350 Ön Porya İç Bilya adet 2
3138 FORD T12/T350 Ön Porya Keçesi adet 1
3139 FORD T12/T350 Ön Takım Revizyon İşçiliği adet 1
3140 FORD T12/T350 Ön Takım Sökme Takma İşçiliği adet 1
3141 FORD T12/T350 Ön Tampon Bağlantı Braketi adet 1
3142 FORD T12/T350 Ön Tampon Traversi adet 1
3143 FORD T12/T350 Ön Viraj Demir Burcu adet 1
3144 FORD T12/T350 Ön Viraj Demir Burcu Değişim İşçiliği adet 1
3145 FORD T12/T350 Paçalık ;Ön Sağ YC1516A562AKYYIH adet 1
3146 FORD T12/T350 Palet adet 1
3147 FORD T12/T350 Panjur (Ön) adet 1
3148 FORD T12/T350 Patinaj Zinciri takım 1
3149 FORD T12/T350 Pedal Lastiği adet 1
3150 FORD T12/T350 Periyodik Bakım İşçiliği adet 1
3151 FORD T12/T350 Pirizdirek Bilyası Şanzıman Sekmanı adet 1
3152 FORD T12/T350 Piston takım 1
3153 FORD T12/T350 Piston Kol Burcu takım 1
3154 FORD T12/T350 Plaka Lambası adet 1
3155 FORD T12/T350 Plaka;Kapı Bas.,Ön YC15V13200BDZUZ adet 1
3156 FORD T12/T350 Polen Filtresi adet 1
3157 FORD T12/T350 Pompa Enjektör Onarım İşçiliği adet 3
3158 FORD T12/T350 Porya Bilyası (İç-Dış) adet 1
3159 FORD T12/T350 Porya Keçesi adet 1
3160 FORD T12/T350 Porya Tekerlek adet 1
3161 FORD T12/T350 Pütür ;Alt Koruma Boyası adet 1
3162 FORD T12/T350 Radyal Keçe adet 1
3163 FORD T12/T350 Radyatör adet 2
3164 FORD T12/T350 Radyatör Hortumu adet 1
3165 FORD T12/T350 Radyatör Kapağı adet 1
3166 FORD T12/T350 Radyatör Onarım İşçiliği adet 2
3167 FORD T12/T350 Radyatör Pervanesi adet 1
3168 FORD T12/T350 Radyatör Peteği Şişleme İşçiliği adet 2
3169 FORD T12/T350 Radyatör Yedek Su Depo Kapağı adet 1
3170 FORD T12/T350 Rot Akson Bağlantı 6C113L519BA adet 1
3171 FORD T12/T350 Rot Balans İşçiliği adet 1
3172 FORD T12/T350 Rot Başı adet 2
3173 FORD T12/T350 Rot Başı Değişim İşçiliği adet 1
3174 FORD T12/T350 Rot Kolu adet 1
3175 FORD T12/T350 Rot -Viraj Demiri B1Q13B43BAA adet 1
3176 FORD T12/T350 Rotil; Ön Alt Tabla YC1A3395CA adet 1
3177 FORD T12/T350 S/T Yakıt Basınç Regülatörü adet 1
3178 FORD T12/T350 Sağ Far Yuva Sacı adet 1
3179 FORD T12/T350 Sağ Tampon Köşe adet 1
3180 FORD T12/T350 Salıncak Burcu adet 1
3181 FORD T12/T350 Sarf Malzeme adet 1
3182 FORD T12/T350 Segman Sızdırmazlık adet 1
3183 FORD T12/T350 Selenoid adet 1
3184 FORD T12/T350 Serme Zincir adet 1
3185 FORD T12/T350 Sızdırmaz Sac Conta adet 1
3186 FORD T12/T350 Silecek Anahtarı adet 1
3187 FORD T12/T350 Silecek Kolu adet 1
3188 FORD T12/T350 Silecek Motoru adet 1
3189 FORD T12/T350 Silecek Su Fıskıye Motoru adet 1
3190 FORD T12/T350 Silecek Süpürgesi takım 1
3191 FORD T12/T350 Silindir Kapak Contası adet 1
3192 FORD T12/T350 Sinyal Ampulu 12v adet 1
3193 FORD T12/T350 Sinyal Kolu adet 1
3194 FORD T12/T350 Sinyal Lamba adet 1
3195 FORD T12/T350 Sinyal Lamba Ampulu 21x1,5w adet 1
3196 FORD T12/T350 Sinyal Yan adet 1
3197 FORD T12/T350 Siren Düğmeli Paneli adet 2
3198 FORD T12/T350 Soğutma Sıvısı adet 1
3199 FORD T12/T350 Somun Arka Teker İç adet 1
3200 FORD T12/T350 Somun Porya Rulman adet 1
3201 FORD T12/T350 Stop Duyu adet 1
3202 FORD T12/T350 Stop Lambası adet 1
3203 FORD T12/T350 Stop Müşürü adet 1
3204 FORD T12/T350 Su Fıskıye Deposu adet 1
3205 FORD T12/T350 Subap Emme-Eksoz takım 1
3206 FORD T12/T350 Subap Fincanı takım 1
3207 FORD T12/T350 Subap Gaydı takım 1
3208 FORD T12/T350 Subap İtecek Çubuğu adet 1
3209 FORD T12/T350 Subap Kapak Contası adet 1
3210 FORD T12/T350 Subap Lastiği takım 1
3211 FORD T12/T350 Subap Yuvası takım 1
3212 FORD T12/T350 Sürgü Kolu Alt Makara adet 1
3213 FORD T12/T350 Sürgülü Cam Çerçevesi Sağ-Sol adet 1
3214 FORD T12/T350 Sürücü Airbag 6C11V042B858CZHJR adet 1
3215 FORD T12/T350 Şaft İstavrozu adet 1
3216 FORD T12/T350 Şaft Orta Trans adet 1
3217 FORD T12/T350 Şanzıman Kuyruk Keçe adet 1
3218 FORD T12/T350 Şarz Bilyası adet 1
3219 FORD T12/T350 Şarz Dinamo Saplaması adet 1
3220 FORD T12/T350 Şarz Dinamosu adet 2
3221 FORD T12/T350 Şarz Rotoru adet 1
3222 FORD T12/T350 Şarz Yastığı adet 1
3223 FORD T12/T350 Taban Döşemesi adet 1
3224 FORD T12/T350 Taban Paspası adet 1
3225 FORD T12/T350 Taban Sacı adet 1
3226 FORD T12/T350 Tabla -Ön Alt 6C113AD52FC adet 1
3227 FORD T12/T350 Takım Bilya takım 1
3228 FORD T12/T350 Takım Conta adet 1
3229 FORD T12/T350 Takoz -Ön Amortisör 6C113K099AB adet 1
3230 FORD T12/T350 Tamir Kiti adet 4
3231 FORD T12/T350 Tampon Bakaliti (Arka Sağ-Sol ) adet 1
3232 FORD T12/T350 Tampon Bakaliti (Ön Sağ-Sol ) adet 1
3233 FORD T12/T350 Tampon Başlığı (Arka Sağ-Sol ) adet 1
3234 FORD T12/T350 Tampon Ön Sağ 6C1117K936ADM5A adet 1
3235 FORD T12/T350 Tampon Paleti (Ön Sol) adet 1
3236 FORD T12/T350 Tavan Anteni adet 1
3237 FORD T12/T350 Tavan Döşemesi adet 1
3238 FORD T12/T350 Tekerlek Fren İşçiliği adet 4
3239 FORD T12/T350 Tekli Oturak Süngeri adet 1
3240 FORD T12/T350 Tepe Lamba Led Modülü adet 4
3241 FORD T12/T350 Tepe Lamba Montaj İşçiliği adet 1
3242 FORD T12/T350 Tepe Lamba Reflektörü adet 1
3243 FORD T12/T350 Termostat adet 1
3244 FORD T12/T350 Termostat Komple adet 1
3245 FORD T12/T350 Tesisat Kablosu metre 1
3246 FORD T12/T350 Turbo Komple adet 2
3247 FORD T12/T350 Turbo Sekmanı adet 1
3248 FORD T12/T350 Tüp Çatal 52'lik Boru adet 1
3249 FORD T12/T350 Uç-Akson Rot Bağlantı 6C113289AA adet 1
3250 FORD T12/T350 Uzaktan Kumanda Anahtarı adet 1
3251 FORD T12/T350 Uzatma BC1116A454AA adet 1
3252 FORD T12/T350 V Kayışı adet 1
3253 FORD T12/T350 V Pervane adet 1
3254 FORD T12/T350 Vakum Tahliye Hortumu adet 1
3255 FORD T12/T350 Valf Komple Yakıt Basınç adet 5
3256 FORD T12/T350 Valf Yakıt Pompası adet 4
3257 FORD T12/T350 Vites Kol Burcu adet 4
3258 FORD T12/T350 Vites Kol Körüğü adet 1
3259 FORD T12/T350 Vites Kol Topuzu adet 1
3260 FORD T12/T350 Vites Kolu adet 1
3261 FORD T12/T350 Vites Kolu Komple adet 1
3262 FORD T12/T350 Vites Pimi adet 1
3263 FORD T12/T350 Vites Rulmanı adet 1
3264 FORD T12/T350 Volant Bilya adet 1
3265 FORD T12/T350 Volant Dişlisi adet 1
3266 FORD T12/T350 Volant Komple adet 2
3267 FORD T12/T350 Volant Sensörü adet 1
3268 FORD T12/T350 Volant Yüzeyi Taşlama İşçiliği adet 1
3269 FORD T12/T350 Wds'in Araca Bağlanması adet 1
3270 FORD T12/T350 Yağ Filtresi adet 1
3271 FORD T12/T350 Yağ Müşürü adet 1
3272 FORD T12/T350 Yağ Pompa Kapağı adet 1
3273 FORD T12/T350 Yakıt Borusu Tutturma Klipsi adet 1
3274 FORD T12/T350 Yakıt Filitresi 6C11 9155BE adet 1
3275 FORD T12/T350 Yakıt Pompa Valfi adet 1
3276 FORD T12/T350 Yan Döşemeler takım 1
3277 FORD T12/T350 Yapıştırma Seti adet 1
3278 FORD T12/T350 Yazı Arma Takımı adet 1
3279 FORD T12/T350 Zincir Eksantrik adet 4
3280 FORD T12/T350 Zincir Serne 195x14 takım 1
3281 FORD T12/T350 Zincir Serne 215x70x16 takım 4
3282 GENEL 1 1/2 Telli Siyah Hortum metre 100
3283 GENEL Çöp Konteyner Basınç Anahtarı adet 2
3284 GENEL 1 1/4 Akaryakıt Hortumu metre 11
3285 GENEL 1 1/4 Küresel Vana adet 1
3286 GENEL 1'' Akaryakıt Hortumu metre 10
3287 GENEL 1'' R1 Hidrolik Hortum metre 10
3288 GENEL 1,5Kw B-5 Flanş Motor adet 1
3289 GENEL 1/2 Aktivitörlü Vana adet 2
3290 GENEL 1/2 Ek Rekor adet 1
3291 GENEL 1/4 -5/2 TB Waircom Valf adet 3
3292 GENEL 1/4 Düz Başlık adet 1
3293 GENEL 1/4 Metalwork Hız Ayarlayıcı adet 2
3294 GENEL 1/4 Regulatör Semak adet 2
3295 GENEL 1/4 Sarı Nipel adet 6
3296 GENEL 1/4-10 Otomatik Dirsek adet 10
3297 GENEL 1/8 R Manşon adet 15
3298 GENEL 1/8x6 Otomatik Dişli Dirsek adet 2
3299 GENEL 10mm Isıya Dayanıklı Makaron metre 50
3300 GENEL 11/2 -11/4 Galvanizli Redüksiyon adet 3
3301 GENEL 11/2 Bezli Su Hortumu metre 5
3302 GENEL 11/2 Dişi Yangın Rekoru adet 5
3303 GENEL 11/2 Düz Başlık adet 1
3304 GENEL 11/2 Ek Rekor adet 1
3305 GENEL 11/4 Ara Ek Rekor adet 10
3306 GENEL 1100x20 16PR lastik adet 2
3307 GENEL 115 Cap Fiber Disk Zımpara adet 50
3308 GENEL 125x40 Dönerli Teker adet 12
3309 GENEL 12Mm Otomatik Vana adet 5
3310 GENEL 12R 22,5 Serme Zincir adet 8
3311 GENEL 12V 21/4W Çift Duy Çapraz Ampul adet 200
3312 GENEL 12V 21/5W Çift Duy Fren Ampulu adet 200
3313 GENEL 12V 21/5W Tek Duy Fren Ampulu adet 200
3314 GENEL 12V 5W Park Ampulu Dipsiz adet 200
3315 GENEL 15mm Isıya Dayanıklı Makaron metre 50
3316 GENEL 175x25x20 Taşlama Taşı adet 2
3317 GENEL 18-NZ-G Su Nozzle 1/8 adet 50
3318 GENEL 1''Düz Başlık adet 2
3319 GENEL 1Mm Tesisat Kablosu metre 50
3320 GENEL 2'' -11/4 Galvanizli Redüksiyon adet 1
3321 GENEL 2'' Dış Dişli Yangın Rekoru adet 5
3322 GENEL 2'' Düz Başlık adet 2
3323 GENEL 2'' Hortum Kabuk adet 2
3324 GENEL 2'' Yangın Rekoru adet 5
3325 GENEL 2'' Yangın Vanası adet 1
3326 GENEL 2,5Mm Tesisat Kablosu metre 50
3327 GENEL 20mm Isıya Dayanıklı Makaron metre 50
3328 GENEL 24V 10W 67 Geri Vites Ampul adet 200
3329 GENEL 24V 12W 93 Tek Duy Ampul (Kırmızı) adet 200
3330 GENEL 24V 21/5W Çift Duy Ampul adet 200
3331 GENEL 24V 21W 93 Tek Duy Ampul adet 200
3332 GENEL 24V 3W Dipsiz Ampul adet 200
3333 GENEL 28Mm Bezli Su Hortumu metre 6
3334 GENEL 2Mm Tesisat Kablosu metre 50
3335 GENEL 3'' Kollu Vana adet 1
3336 GENEL 3/4 Düz Başlık adet 1
3337 GENEL 3/4 Kollu Vana adet 1
3338 GENEL 3/4 Küresel Vana adet 10
3339 GENEL 3/4 R1 Hidrolik Hortum metre 6
3340 GENEL 3/8 Sinter Bronz Susturucu adet 2
3341 GENEL 3D4KL Paslanmaz Çelik Lama kilogram 20
3342 GENEL 3M 25 Seri Hookit 15 Delik P080 paket 1
3343 GENEL 3M 25 Seri Hookit 15 Delik P120 paket 1
3344 GENEL 3M 25 Seri Hookit 15 Delik P180 paket 1
3345 GENEL 3M 25 Seri Hookit 15 Delik P220 paket 1
3346 GENEL 3M 25 Seri Hookit 15 Delik P320 paket 1
3347 GENEL 3M 3809 Sünger Zımpara adet 20
3348 GENEL 3M 3810 Sünger Zımpara adet 20
3349 GENEL 3M 7447 Skocbrite Gri adet 10
3350 GENEL 3M 7447 Skocbrite Kırmızı adet 10
3351 GENEL 3M Maske adet 50
3352 GENEL 5'' Siyah Boru metre 6
3353 GENEL 5/16 R2 Yıkama Hortumu metre 1
3354 GENEL 50'lik Çatal adet 5
3355 GENEL 50'lik Eklem Bağlantı adet 5
3356 GENEL 50x160 PNY Pemaks Piston adet 5
3357 GENEL 5Mm Tesisat Kablosu metre 50
3358 GENEL 63x250 PNC Pemaks Piston adet 2
3359 GENEL 8MM Otomatik Ek adet 5
3360 GENEL 8MM Otomatik Ek Metal adet 20
3361 GENEL 90X70 Kompak Keçe Set adet 10
3362 GENEL Adblue (20Kg) varil 20
3363 GENEL Akrilik Astar galon 2
3364 GENEL Akrilik Sertleştirici adet 1
3365 GENEL Akrilik Vernik galon 1
3366 GENEL Akü 120 Ah 12V adet 1
3367 GENEL Akü 180 Ah 12V adet 1
3368 GENEL Akü 55 Ah 12V adet 1
3369 GENEL Akü 60 Ah 12V adet 1
3370 GENEL Akü 72 Ah 12V adet 1
3371 GENEL Akü 90 Ah 12V adet 1
3372 GENEL Akü Başı Yağ Spreyi adet 10
3373 GENEL Akü Kablosu 50No adet 15
3374 GENEL Akü Kutupbaşı Dökümü adet 10
3375 GENEL Alüminyum Levha kilogram 7
3376 GENEL Ampul (Gösterge) adet 1
3377 GENEL Ampul 53 12V adet 1
3378 GENEL Ampul 53 24V adet 1
3379 GENEL Ampul 67 12V adet 1
3380 GENEL Ampul 67 24V adet 1
3381 GENEL Ampul 93 12V adet 1
3382 GENEL Ampul 93 24V adet 1
3383 GENEL Anons Cihazı Kumandalı adet 1
3384 GENEL Anons Cihazı Mikrofonlu adet 1
3385 GENEL Anons Cihazı Montaj İşçiliği adet 1
3386 GENEL Antifiriz litre 50
3387 GENEL Antipas Gri Boya teneke 20
3388 GENEL Araba Cd Mp Radyoçalar adet 1
3389 GENEL Arka Kasa Reflektörü paket 50
3390 GENEL Atf Hidrolik Direksiyon Yağı litre 100
3391 GENEL Avare Kasnak Gövdesi (Süpürge) adet 1
3392 GENEL Avare Kasnak Komple Bilyalı (Süpürge) adet 1
3393 GENEL Ayaklı Rulmana Tornada Flanşlı Parça Yapılması adet 20
3394 GENEL Bagaj Lastiği adet 5
3395 GENEL Bakır Başlık adet 50
3396 GENEL Bakır Başlık 50No adet 20
3397 GENEL Bally (Yapıştırıcı) adet 1
3398 GENEL Battery 9X9730 adet 4
3399 GENEL Benzin Pompası adet 1
3400 GENEL Benzin Pompası (Bmw Motor) adet 1
3401 GENEL Beton Kesme Bıçağı adet 2
3402 GENEL Bez Bant adet 10
3403 GENEL Bez Hortumu (Motopomp) metre 40
3404 GENEL Boya (Akrilik) kilogram 1
3405 GENEL Boya (Mix) kilogram 1
3406 GENEL Boya (Plastik ) kilogram 1
3407 GENEL Boya (Selülozik ) kilogram 1
3408 GENEL Boya (Sentetik) kilogram 1
3409 GENEL Boya Maskesi adet 1
3410 GENEL Boya Rulosu adet 1
3411 GENEL Boya Süzgeci adet 10
3412 GENEL Buji Şapkası (Motopomp) adet 20
3413 GENEL Cam Suyu litre 1
3414 GENEL Camlara Film Çekilmesi adet 1
3415 GENEL Casappa PLM20 16R09 Dişli Pompa adet 3
3416 GENEL Cıvata 10.9 M10x30Cm adet 100
3417 GENEL Cobalt adet 2
3418 GENEL Çalıştırma İpi (İlk Hareket Mekanizması) adet 3
3419 GENEL Çapak Gözlüğü adet 10
3420 GENEL Çatal Bağlantı Klipsi adet 2
3421 GENEL Çelik Cıvata 8.8 M12x150 adet 50
3422 GENEL Çelik Konikli Pim adet 55
3423 GENEL Çelik Somun Dın:934 M20 adet 50
3424 GENEL Çift Taraflı Bant adet 1
3425 GENEL Çift Yönlü 30X61 Kare Hidrolik Pompa adet 1
3426 GENEL Çiftli Hortum (Kaynak Makinası) metre 20
3427 GENEL Çöp Konteyner Alyanbaşlı Cıvata M16x20 adet 20
3428 GENEL Çöp Konteyner Kilit Rondelası adet 20
3429 GENEL Çöp Konteyner Konteyner Silindiri adet 1
3430 GENEL Çöp Konteyner Kumanda Kolu Çatalı Axor adet 10
3431 GENEL Çöp Konteyner Kumanda Kolu Pimi Arka adet 1
3432 GENEL Çöp Konteyner Kumanda Kolu Pimi Ön adet 1
3433 GENEL Çöp Konteyner Kumanda Valf Kulağı Axor adet 10
3434 GENEL Çöp Konteyner Kumanda Valf Perçin 10X25 adet 10
3435 GENEL Çöp Konteyner Perno Q40x124 adet 1
3436 GENEL Çöp Konteyner Ray Demiri 50x50x3000 adet 2
3437 GENEL Çöp Konteyner S/D Valf Kol Kapağı Axor adet 6
3438 GENEL Çöp Konteyner Sekman 60'Lık adet 60
3439 GENEL Çöp Konteyner Silindir Ön Eklem adet 6
3440 GENEL Çöp Konteyner Sürgü Alt Perno adet 4
3441 GENEL Çöp Konteyner Sürgü Perno 30X100 adet 1
3442 GENEL Çöp Konteyner Sürgü Silindiri 150120212513100 adet 2
3443 GENEL Çöp Konteyner Sürgü Takoz Laması 70X10 adet 2
3444 GENEL Çöp Konteyner Sürgü Üst Perno adet 1
3445 GENEL Çöp Konteyner Vakum Körüğü adet 5
3446 GENEL Devirdaim (Üstmotor) adet 1
3447 GENEL Diferansiyel Yağı 85/140 litre 100
3448 GENEL Dipsiz Ampul 12V adet 1
3449 GENEL Dipsiz Ampul 24V adet 1
3450 GENEL Direksiyon Kutusu Komple 89825194851 adet 1
3451 GENEL Dk28 Kaplin Takım adet 1
3452 GENEL DNC 32X100 Pnömatik Piston adet 1
3453 GENEL DNC 50X75 Pnömatik Piston adet 2
3454 GENEL Dublex Fitil Şişi adet 1
3455 GENEL Dublex Lastik Fitili paket 1
3456 GENEL Dublex Sibobu adet 1
3457 GENEL Düşürücü (24v-12v) adet 2
3458 GENEL E89 Piston adet 1
3459 GENEL E89 Silindir adet 1
3460 GENEL E89 Silindir Kafası adet 1
3461 GENEL E89 Subap adet 1
3462 GENEL E89 Takım Conta adet 1
3463 GENEL EB32/150 Eklem Bağlantısı adet 2
3464 GENEL Eldiven çift 1
3465 GENEL Elektrot 2,5 Inox paket 1
3466 GENEL Elektrot 2,5'luk paket 1
3467 GENEL Elektrot 3,25'lik paket 1
3468 GENEL Emiş Ağzı Hortumu adet 10
3469 GENEL Emiş Ağzı Kova Lastiği adet 40
3470 GENEL Emiş Flanşı (Motopomp) adet 3
3471 GENEL EMP 1/Q Monoblok Pompa Tamir Takımı adet 1
3472 GENEL EMP Perno 30X85 Armutlu Gresörlüklü adet 50
3473 GENEL EMP Pompa 3X6,5 Yarım Ay Kama adet 30
3474 GENEL EMP Pompa Çelik Kaplin adet 20
3475 GENEL Endüstriyel Temizleme Spreyi adet 2
3476 GENEL Fan adet 5
3477 GENEL Fan Gövde adet 4
3478 GENEL Fiber Disk Altı 115'lik adet 5
3479 GENEL Flanş Yatak adet 1
3480 GENEL Fren Balata Spreyi (Berner) adet 30
3481 GENEL Fren Balata Temizleyicisi 500ml adet 100
3482 GENEL Fren Hidrolik Yağı litre 1
3483 GENEL Galvanizli Sac kilogram 50
3484 GENEL Gaz Altı Kaynak Teli adet 10
3485 GENEL Gaz Altı Temizlik Spreyi adet 4
3486 GENEL Gaz Pistonu Mag adet 1
3487 GENEL Ge30 Rulman adet 30
3488 GENEL Ge40 Danagözü Rulman adet 25
3489 GENEL Gres Pompa Ucu adet 10
3490 GENEL Gres Yağı kilogram 50
3491 GENEL Gx160 Depo (Motopomp) adet 1
3492 GENEL Gx160 Depo Kapağı (Motopomp) adet 1
3493 GENEL Gx160 Külbütör Conta (Motopomp) adet 3
3494 GENEL Gx160 Regülatör Yağı (Motopomp) adet 3
3495 GENEL Gx160 Susturucu (Motopomp) adet 2
3496 GENEL Gx160 Yağ İkaz (Motopomp) adet 3
3497 GENEL H1 Ampul 12V adet 1
3498 GENEL H1 Ampul 24V adet 1
3499 GENEL H3 Ampul 12V adet 1
3500 GENEL H3 Ampul 24V adet 1
3501 GENEL H4 Ampul 12v adet 1
3502 GENEL H4 Ampul 24v adet 1
3503 GENEL H7 Ampul 12v adet 10
3504 GENEL H7 Ampul 24v adet 1
3505 GENEL Hava Filtresi Dış HP2507A adet 10
3506 GENEL Hava Filtresi İç HP2510 adet 10
3507 GENEL Hava Saati (Lastik Şişirme) adet 2
3508 GENEL Hidrolik Silindir 213 Kepçe Silindiri Büyük adet 2
3509 GENEL Hidrolik Yağı 68 Numara litre 40
3510 GENEL Hidromotor (Yan Süpürge) adet 10
3511 GENEL I Demiri (120MM) kilogram 544
3512 GENEL I Demiri (160MM) kilogram 540
3513 GENEL IK200 Kampana adet 1
3514 GENEL IP Adaptör Takım adet 1
3515 GENEL IPN281 C8 Pompa adet 1
3516 GENEL Isıya Dayanıklı Makaron 6Mm metre 50
3517 GENEL İlave Sibop adet 20
3518 GENEL İzole Bant adet 1
3519 GENEL Jantlı Teker (Süpürge) adet 1
3520 GENEL Kabin Hava Tabancası Ve Hortumu adet 1
3521 GENEL Kablo Başlığı adet 200
3522 GENEL Kağıt Bant adet 1
3523 GENEL Kamlok E (Motopomp) adet 7
3524 GENEL Kamlok H (Motopomp) adet 7
3525 GENEL Kauçuk Emiş Ünite Teker Jantı adet 40
3526 GENEL Kauçuk Emiş Ünite Tekeri adet 40
3527 GENEL Kayış 12,5x1000 adet 1
3528 GENEL Kayış 12,5x1025 adet 1
3529 GENEL Kayış 12,5x1075 adet 1
3530 GENEL Kayış 12,5x1225 adet 1
3531 GENEL Kayış 13x670 adet 1
3532 GENEL Kayış 13x700 adet 1
3533 GENEL Kayış 13x800 adet 1
3534 GENEL Kayış 5Pk1137 adet 5
3535 GENEL Kayış 5PK1150 (Üstmotor) adet 5
3536 GENEL Kayış 6PK1640 adet 1
3537 GENEL Kayış 6PK2185 adet 1
3538 GENEL Kayış 8,25x12,50 adet 1
3539 GENEL Kayış 8,50x12,50 adet 1
3540 GENEL Kayış Mühür -Açık Mavi adet 1.000
3541 GENEL Kaynak Karton Maske adet 3
3542 GENEL Kaynak Maske Camı Beyaz adet 20
3543 GENEL Kaynak Maske Camı Siyah adet 20
3544 GENEL Kaynakcı Eldiveni çift 1
3545 GENEL Keçe 20x30x10.4 adet 20
3546 GENEL Keçe 28x36 adet 4
3547 GENEL Keçe 36x48x6 Nutring adet 10
3548 GENEL Keçe 40x50x6 adet 4
3549 GENEL Keçe 50X60X10 adet 10
3550 GENEL Keçe 60X60X12 adet 16
3551 GENEL Keçe 63x12x22 adet 1
3552 GENEL Kelepçe 3'' Kalın Ayarlı (Motopomp) adet 4
3553 GENEL Kelepçe 3'' Tel adet 4
3554 GENEL Kesici Taşı (115'lik) adet 1
3555 GENEL Kesici Taşı (180'lik) adet 1
3556 GENEL Kesici Taşı (230'luk ) adet 1
3557 GENEL Kestamit Sürgü Takozu 90'lık adet 5
3558 GENEL Kilit adet 1
3559 GENEL Kilit Kolu adet 2
3560 GENEL Kilitli Kol adet 4
3561 GENEL Kompak Keçe 80X60X22,4 takım 10
3562 GENEL Komple Siren Strop Sistemi adet 5
3563 GENEL Konteyner Arka Çöp Kepçesi Komple Axor adet 1
3564 GENEL Konteyner Arka Kapak Kaldırma Silindiri Axor adet 14
3565 GENEL Konteyner Arka Kapak Pim Pernosu Axor adet 45
3566 GENEL Konteyner Denge Takozu Axor adet 45
3567 GENEL Konteyner Kol Pimi Axor adet 40
3568 GENEL Konteyner Kol Yayı Axor adet 40
3569 GENEL Konteyner Kumanda Kolu Pimi Axor adet 40
3570 GENEL Konteyner Buat 110x1485 Pvc adet 5
3571 GENEL Konteyner Basamak Sacı Patlatılmış adet 6
3572 GENEL Konteyner Basamak Kaynaklı Komple adet 6
3573 GENEL Konteyner Basamak Cıvata M20x170 adet 20
3574 GENEL Konteyner Basamak Somunu M20 Emniyetli adet 20
3575 GENEL Konteyner Kilitleme Kulağu adet 8
3576 GENEL Konteyner Arka Kapak Açma Kulağı adet 10
3577 GENEL Konteyner Kaput Kancası adet 50
3578 GENEL Konteyner Kaldırma Yayı adet 50
3579 GENEL Konteyner Komple Dolu 800Lt adet 2
3580 GENEL Konteyner Kolu Komple 800Lt adet 4
3581 GENEL Konteyner Kolu Kulağı adet 4
3582 GENEL Konteyner Kolu Kulağı Pernosu adet 4
3583 GENEL Konteyner Kolu Montaj Braketi 800Lt adet 4
3584 GENEL Konteyner Çöp Tutma Sacı adet 6
3585 GENEL Hidrolik Boru Kelepçesi adet 50
3586 GENEL Köpük Püskürtme Tabancası adet 1
3587 GENEL Kör Tapa 3/8 Oringi adet 1
3588 GENEL Köşebent Demiri kilogram 250
3589 GENEL Köşebent Demiri 40x40 kilogram 450
3590 GENEL Köşebent Demiri 50x50 kilogram 690
3591 GENEL Krom Profil 40x40x2MM metre 24
3592 GENEL Kumanda Kutusu Mafele adet 1
3593 GENEL Küçük Sürgü adet 4
3594 GENEL Lama Demiri kilogram 300
3595 GENEL Lastik 175/75R 16 adet 6
3596 GENEL Lastik 205X75 R16 adet 8
3597 GENEL Lastik 215/75 R17,5 adet 6
3598 GENEL Lastik 235/75R 17,5 adet 6
3599 GENEL Lastik 275x75 R15 adet 2
3600 GENEL Lastik 295/60R 22,5 adet 6
3601 GENEL Lastik 788x10x16,5 adet 4
3602 GENEL Lastik 8,5x17,50 adet 8
3603 GENEL Lastik Parlatıcısı adet 20
3604 GENEL Lastik Yapıştırıcı B.Boy adet 1
3605 GENEL Lastik Yapıştırıcı K.Boy adet 1
3606 GENEL LD510 Biyel Yatak adet 1
3607 GENEL LD510 Piston adet 1
3608 GENEL LD510 Silindir adet 1
3609 GENEL LD510 Takım Conta adet 1
3610 GENEL Led Çakar lamba (Motorsiklet) takım 1
3611 GENEL Loctite Sıvı Yapıştırıcı adet 1
3612 GENEL M14 Ek Takım takım 10
3613 GENEL M22 Ters Dirsek adet 2
3614 GENEL Macun kilogram 6
3615 GENEL Makas (Dozer) kilogram 100
3616 GENEL Makas (Normal) kilogram 250
3617 GENEL Makas (Parabolik) kilogram 100
3618 GENEL Manometre Adaptörü 1/4 adet 4
3619 GENEL Manşon (Motopomp) adet 5
3620 GENEL Mapa 6 1/2T 7/8 Ton adet 2
3621 GENEL Mapa Kilit 4,75Ton -Düz 3/4'' adet 2
3622 GENEL Marş Civatası (Üstmotor) adet 8
3623 GENEL Marş Otomatik (Üstmotor) adet 4
3624 GENEL Marş Pinyon Kapak (Üstmotor) adet 4
3625 GENEL Maske Filtresi adet 10
3626 GENEL Maskeleme Kağıdı Rulo adet 1
3627 GENEL Mek adet 2
3628 GENEL Mekanik Keçe (Motopomp) adet 1
3629 GENEL Mika Siren (Motorsiklet) adet 1
3630 GENEL Mil Başı Efe 213 Silindir Ön Eklem Bağlantı adet 10
3631 GENEL Motor Parça Temizleme Spreyi (Berner) adet 30
3632 GENEL Motor Yağı 10w/40 litre 50
3633 GENEL Motor Yağı 15w/40 litre 50
3634 GENEL Motor Yağı 20w/50 litre 50
3635 GENEL Motor Yağı 5w/30 litre 50
3636 GENEL Motot Yağı 2T (1Kg) adet 10
3637 GENEL MTS Hava Vakum Tüpü adet 2
3638 GENEL Muhtelif Menteşe adet 50
3639 GENEL Mumlu Bez takım 3
3640 GENEL NG6 Duplamtic Valf Bobinli adet 1
3641 GENEL NG6 Yedek Bobin Duplamtic adet 5
3642 GENEL Ng6110V Yedek Bobin Hoyea adet 3
3643 GENEL Norgren BL7 Seri Seri Şartlandırıcı +Manometre adet 1
3644 GENEL Norgren Şartlandırıcı Yağı adet 5
3645 GENEL Norgren V61 Seri Tek Bobin 24Vdc 10'lu Valf adet 1
3646 GENEL Oring Takımı adet 2
3647 GENEL Orta Fırça 7'li Gurup (Süpürge Erdemli ) adet 50
3648 GENEL Oto Kuaför İşçiliği adet 20
3649 GENEL Oto Yıkama Şampuanı (Cilalı) litre 1
3650 GENEL P320 Disk Zımpara paket 1
3651 GENEL P80 Disk Zımpara paket 1
3652 GENEL Paçalık (Çamurluk ) takım 40
3653 GENEL Pas Sökücü Sprey adet 1
3654 GENEL Paslanmaz Çelik Sac kilogram 50
3655 GENEL Paslanmaz Profil metre 36
3656 GENEL Pasta Cila İşçiliği adet 20
3657 GENEL Perçin 6x20 kutu 5
3658 GENEL Perçin 8x20 kutu 10
3659 GENEL Perçin 8x22 kutu 10
3660 GENEL Pis Su Kapağı adet 10
3661 GENEL Pis Su Kapağı Aparat Bağlantı Parçası adet 10
3662 GENEL PİSCO Dirsek R3/8-6 PL-BSPT adet 5
3663 GENEL PİSCO Dirsek R3/8-8 PL-BSPT adet 5
3664 GENEL Piston (Motopomp) adet 1
3665 GENEL Plop Disk Zımpara adet 10
3666 GENEL Polyester Fiber teneke 1
3667 GENEL Pompa Kapağı (Motopomp) adet 1
3668 GENEL Pratik Örtü adet 5
3669 GENEL Profil 10x20x1,5Mm metre 1
3670 GENEL Profil 20x20x1,5Mm metre 1
3671 GENEL Profil 20x30x1,5Mm metre 30
3672 GENEL Profil 20x30x5Mm metre 30
3673 GENEL Profil 30x30x1,5Mm (Paslanmaz) metre 30
3674 GENEL Profil 30x30x2Mm metre 1
3675 GENEL Profil 30x30x5Mm metre 30
3676 GENEL Profil 30x40x5Mm metre 30
3677 GENEL Profil 40x40x2,5Mm metre 60
3678 GENEL Profil 40x40x2Mm metre 150
3679 GENEL Profil 40x40x5Mm metre 30
3680 GENEL Profil 40x60x3Mm metre 60
3681 GENEL Profil 40x80x3Mm metre 60
3682 GENEL Profil 50x50x4Mm metre 6
3683 GENEL Profil 60x60x3Mm metre 6
3684 GENEL Pütür MXS 1000Gr adet 5
3685 GENEL Pütür Tabancası adet 2
3686 GENEL Q12 Pnömatik Vana adet 10
3687 GENEL R1V 13 6'' Gate Flanş Pistonlu Vana adet 2
3688 GENEL RHYNO Grup Plus 6 Delik P100 paket 1
3689 GENEL Roterder Yağı litre 50
3690 GENEL Rulman 51107 adet 2
3691 GENEL Rulman 6202-16 adet 4
3692 GENEL Rulman 6206 adet 1
3693 GENEL Rulman PHS 14A Danagözü adet 20
3694 GENEL Rulman PHS 14L Danagözü adet 20
3695 GENEL Rulman Uct205 adet 5
3696 GENEL Rulman Uct206 Ayaklı adet 20
3697 GENEL Saf Akü Suyu adet 50
3698 GENEL Saplı Taşlama Taşı adet 5
3699 GENEL Segman (Motopomp) adet 2
3700 GENEL Senteflex adet 2
3701 GENEL Sentetik Tiner teneke 1
3702 GENEL Sertleştirici Harter adet 1
3703 GENEL Sınır Kontrol Valfi adet 2
3704 GENEL Sıvı Conta adet 1
3705 GENEL Silikon adet 1
3706 GENEL Silikon Tabancası adet 4
3707 GENEL Silindir Kapak Conta (Motopomp) adet 1
3708 GENEL Silindir Kapak Revizyonu (Motopomp) adet 1
3709 GENEL Siren Anons Cihazı Takımı adet 1
3710 GENEL Siren Anons Led Blok adet 1
3711 GENEL Siren Anons Tepe Lamba Camı adet 1
3712 GENEL Siren Cihazı adet 1
3713 GENEL Siyah Boru 102x3Mm metre 1
3714 GENEL Siyah Boru 114x3Mm metre 1
3715 GENEL Siyah Sac kilogram 100
3716 GENEL Soğuk İç Lastik Yaması No:2 adet 10
3717 GENEL Soğuk İç Lastik Yaması No:3 adet 10
3718 GENEL Sprey Boya 500Ml adet 1
3719 GENEL Start Butonu adet 15
3720 GENEL Start Stop Düğmesi adet 1
3721 GENEL Starter adet 5
3722 GENEL Stop Müşürü (Tor 7180-49D) 24V adet 1
3723 GENEL Strop Cihazı Montaj İşçiliği adet 1
3724 GENEL Strop Güç Kaynağı adet 1
3725 GENEL Strop Sistem 2`li (Power led 10`lu) adet 4
3726 GENEL Stroplu Tepe Lambası Komple adet 4
3727 GENEL Stroplu Tepe Lambası Mıknatıslı adet 1
3728 GENEL Su Fıskıye Hortumu metre 20
3729 GENEL Subap Lastiği (Motopomp) adet 5
3730 GENEL Subap Takım (Motopomp) takım 1
3731 GENEL Suntaflex MG106 1/1 adet 2
3732 GENEL Süpürge Piston Kolları Ve Milleri Revizy. Komp. adet 10
3733 GENEL SV-1/4-5/2 10'lu Pleyt adet 1
3734 GENEL SV-1/4-5/2 BY-Y 24D PN Valf Mag adet 10
3735 GENEL Şanzuman Yağı 80x90 litre 50
3736 GENEL Şerit Led metre 50
3737 GENEL Şerit Reflektör Beyaz paket 1
3738 GENEL Şerit Reflektör Kırmızı paket 1
3739 GENEL Şerit Reflektör Sarı paket 1
3740 GENEL T25 1/4 Ek Rekor adet 10
3741 GENEL T25 Komple adet 1
3742 GENEL Tabla Ayakları Ve Milleri Komple adet 4
3743 GENEL Tahliye Sibobu adet 8
3744 GENEL Takım Conta (Motopomp) adet 1
3745 GENEL Takoz Saplaması adet 4
3746 GENEL Takviye Kablosu takım 1
3747 GENEL Takviye Maşası adet 1
3748 GENEL Taşlama Taşı 115'Lik adet 1
3749 GENEL Taşlama Taşı 180'Lik adet 1
3750 GENEL Taşlama Taşı 230'Luk adet 1
3751 GENEL Tekerlek Çatalı (Süpüge) adet 1
3752 GENEL Teleskobik Silindir 213 3 Kademe 13m3 adet 1
3753 GENEL Tepe Lambası Hella 2RL008061 adet 5
3754 GENEL Teroson Polish Fast Cut Pasta adet 1
3755 GENEL Terowax Cila adet 1
3756 GENEL Tesisat Kablosu 0,75Mm metre 50
3757 GENEL Tesisat Kablosu 1,5Mm metre 50
3758 GENEL Tesisat Kablosu 3Mm metre 50
3759 GENEL Tesisat Kablosu 4Mm metre 50
3760 GENEL Tesisat Kablosu 6Mm metre 50
3761 GENEL Tesisat Kelepçesi paket 1
3762 GENEL Tesisat Kelepçesi 10NO Demirli adet 20
3763 GENEL Tesisat Kelepçesi 20NO Demirli adet 20
3764 GENEL Tesisat Kelepçesi 30NO Demirli adet 20
3765 GENEL Tırnaklı Ufak Fiş Kutu adet 10
3766 GENEL Tiner (Akrilik) teneke 1
3767 GENEL Tiner (Selülozik) teneke 1
3768 GENEL Tiner Akrilik (Hızlı) 1/1 adet 2
3769 GENEL Tiner M600 adet 1
3770 GENEL Torc MTB 50W-4 Su Soğutmalı adet 1
3771 GENEL Tornada Manşona Göre Parça Yapımı adet 2
3772 GENEL Toz Maskesi adet 20
3773 GENEL Tranself Ep 80w Yağ litre 50
3774 GENEL Tranself Ep 90w Yağ litre 50
3775 GENEL Tropez Sac kilogram 1
3776 GENEL Tropez Sac Vidası adet 1
3777 GENEL Ttr Kablo 2x1 metre 50
3778 GENEL TTR Kablo 4X2,5Mm metre 20
3779 GENEL Tüp Sıvı Gres (Berner) adet 30
3780 GENEL U Demiri 80Mm kilogram 800
3781 GENEL Uzun Erkek Fiş Kutu adet 10
3782 GENEL Üst Motor Alüminyum Fan Komple (Süpürge) adet 1
3783 GENEL Üst Motor Debriyaj Seti (Süpürge) adet 1
3784 GENEL Üst Motor Hava Filtre Kutusu adet 10
3785 GENEL ÜstMotor Turbo (Süpürge) adet 4
3786 GENEL Üstüpü paket 1
3787 GENEL Valf 1/2'' SD 11/3 Pnömatik adet 1
3788 GENEL Valf Kapağı S/D-S/2 adet 1
3789 GENEL Vibrasyon Ön Kapak adet 1
3790 GENEL Warn Kaldırma Vinci 24V Komple Set adet 2
3791 GENEL Wd40 Temizleyici adet 50
3792 GENEL Yağ Filtresi ZP513B adet 10
3793 GENEL Yağ Keçesi (Motopomp) adet 1
3794 GENEL Yakıt Filtresi ZP05AF adet 10
3795 GENEL Yan Tepe Lambası adet 1
3796 GENEL Yangın Kumanda Lensi adet 1
3797 GENEL Yangın Lensi adet 3
3798 GENEL Yapıştırıcı (Japon) adet 1
3799 GENEL Yay (Motopomp) adet 5
3800 GENEL Zımpara Muhtelif adet 1
3801 GENEL Zımpara P220 paket 1
3802 GENEL Zımpara Tabanı adet 2
3803 GENEL Zincir 205x55x16 adet 6
3804 GENEL ZPCO 1/9x6 Otomatik Kısmalı Dirsek adet 5
3805 GENEL ZPCO İki Kollu Kumanda adet 1
3806 GENELYan Fırça (Süpürge Erdemli ) adet 50
3807 GENELYan Fırça Takozu (Süpürge Erdemli) adet 100
3808 HİNO FB 112 SA Ana Yatak adet 5
3809 HİNO FB 112 SA Bakım Onarım İşçiliği saat 1
3810 HİNO FB 112 SA Çamurluk Ön Sağ-Sol adet 5
3811 HİNO FB 112 SA Debriyaj Alt Merkez adet 5
3812 HİNO FB 112 SA Debriyaj Balatası adet 5
3813 HİNO FB 112 SA Debriyaj Baskı adet 5
3814 HİNO FB 112 SA Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 1
3815 HİNO FB 112 SA Debriyaj Bilya adet 5
3816 HİNO FB 112 SA Debriyaj Çatalı adet 5
3817 HİNO FB 112 SA Debriyaj Set takım 5
3818 HİNO FB 112 SA Debriyaj Üst Merkez adet 5
3819 HİNO FB 112 SA Dış Lastik 85R 17,5 adet 7
3820 HİNO FB 112 SA Dikiz Aynası Dış adet 5
3821 HİNO FB 112 SA Dikiz Aynası İç adet 5
3822 HİNO FB 112 SA Egzost Freni adet 5
3823 HİNO FB 112 SA El Fren Kolu adet 5
3824 HİNO FB 112 SA El Fren Teli adet 5
3825 HİNO FB 112 SA Elektrik İşçiliği saat 1
3826 HİNO FB 112 SA Far adet 5
3827 HİNO FB 112 SA Fen Teker Bakım İşç. adet 1
3828 HİNO FB 112 SA Fren Ana Merkez Tamir Takımı takım 5
3829 HİNO FB 112 SA Fren Balatası adet 1
3830 HİNO FB 112 SA Fren Pedalı adet 5
3831 HİNO FB 112 SA Geri Vites Dişlisi adet 5
3832 HİNO FB 112 SA Geri Vites Masura Bilya adet 5
3833 HİNO FB 112 SA Geri Vites Müşürü adet 5
3834 HİNO FB 112 SA Göbek Dişli 2/3 adet 5
3835 HİNO FB 112 SA Gömlek takım 5
3836 HİNO FB 112 SA Hava Filtresi adet 5
3837 HİNO FB 112 SA Jant adet 5
3838 HİNO FB 112 SA Kafa Sekromeç Yay adet 5
3839 HİNO FB 112 SA Kama Sekromeç adet 5
3840 HİNO FB 112 SA Kayıcı 2/3 Sekromeç adet 5
3841 HİNO FB 112 SA Kayıcı 4/5 Sekromeç adet 5
3842 HİNO FB 112 SA Kilometre Dişlisi adet 5
3843 HİNO FB 112 SA Kol Yatak adet 5
3844 HİNO FB 112 SA Krank Gezi Ayı adet 5
3845 HİNO FB 112 SA Marş Burcu takım 5
3846 HİNO FB 112 SA Marş Dişli Ön Kapak adet 5
3847 HİNO FB 112 SA Marş Dişlisi adet 5
3848 HİNO FB 112 SA Marş Kollektörü adet 5
3849 HİNO FB 112 SA Marş Kömürü takım 5
3850 HİNO FB 112 SA Marş Motoru Komple adet 5
3851 HİNO FB 112 SA Mazot Filtresi adet 5
3852 HİNO FB 112 SA Mazot Otomatiği adet 5
3853 HİNO FB 112 SA Mil Avara Dişli adet 5
3854 HİNO FB 112 SA Motor Takozu Arka adet 5
3855 HİNO FB 112 SA Motor Takozu Ön adet 5
3856 HİNO FB 112 SA Ön Tampon adet 5
3857 HİNO FB 112 SA Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
3858 HİNO FB 112 SA Piston Standart takım 5
3859 HİNO FB 112 SA Plaka Lambası adet 5
3860 HİNO FB 112 SA Porya Bilyası Ön takım 5
3861 HİNO FB 112 SA Prizdirek İç Bilya adet 5
3862 HİNO FB 112 SA Radyatör Hortumu adet 5
3863 HİNO FB 112 SA Radyatör Pervanesi adet 5
3864 HİNO FB 112 SA Radyatör Şişleme Lehim Kaynak İşç. adet 1
3865 HİNO FB 112 SA Rot Balans İşçiliği adet 1
3866 HİNO FB 112 SA Rot Başı Kısa adet 5
3867 HİNO FB 112 SA Rot Başı Sağ-Sol adet 5
3868 HİNO FB 112 SA Rot Başı Uzun adet 5
3869 HİNO FB 112 SA Rulman Grup Mili Arka adet 5
3870 HİNO FB 112 SA Rulman Grup Mili Ön adet 5
3871 HİNO FB 112 SA Rulman Prizdirek Ön adet 5
3872 HİNO FB 112 SA Sarı Halka 2/3 adet 5
3873 HİNO FB 112 SA Segman 3.Vites Dişlisi adet 5
3874 HİNO FB 112 SA Segman 4/5 adet 5
3875 HİNO FB 112 SA Segman Prizdirek adet 5
3876 HİNO FB 112 SA Segman Uç adet 5
3877 HİNO FB 112 SA Sekromeç Sarı Papuç adet 5
3878 HİNO FB 112 SA Silecek Kolu adet 5
3879 HİNO FB 112 SA Silecek Süpürgesi takım 5
3880 HİNO FB 112 SA Silindir Kapak Contası takım 5
3881 HİNO FB 112 SA Sinyal Lambası adet 5
3882 HİNO FB 112 SA Stop Lambası adet 5
3883 HİNO FB 112 SA Subap (Emme-Egzost) takım 5
3884 HİNO FB 112 SA Şanzıman Arka Keçe adet 5
3885 HİNO FB 112 SA Şanzıman Takım Conta takım 5
3886 HİNO FB 112 SA Termostat adet 5
3887 HİNO FB 112 SA V Kayışı adet 5
3888 HİNO FB 112 SA Vites Dişlisi(1. Vites) adet 5
3889 HİNO FB 112 SA Vites Dişlisi(2. Vites) adet 5
3890 HİNO FB 112 SA Vites Dişlisi(3. Vites) adet 5
3891 HİNO FB 112 SA Vites Dişlisi(4. Vites) adet 5
3892 HİNO FB 112 SA Vites Dişlisi(5.Vites) adet 5
3893 HİNO FB 112 SA Vites Kolu adet 5
3894 HİNO FB 112 SA Vites Topuzu adet 5
3895 HİNO FB 112 SA Volant adet 5
3896 HİNO FB 112 SA Volant Bilyası adet 5
3897 HİNO FB 112 SA Volant Dişlisi adet 5
3898 HİNO FB 112 SA Volant Muhafazası adet 5
3899 HİNO FB 112 SA Yağ Borusu adet 5
3900 HİNO FB 112 SA Yağ Filtresi adet 5
3901 HONDA Motopomp Bakım Onarım İşçiliği saat 50
3902 HYSTER H55FT Bakım Onarım İşçiliği saat 1
3903 HYSTER H55FT Hava Filtresi adet 1
3904 HYSTER H55FT Hidrolik Yağı 46 litre 20
3905 HYSTER H55FT Molykotlu Gres adet 2
3906 HYSTER H55FT Motor Yağı litre 9
3907 HYSTER H55FT Su Ayırıcı Filtresi adet 1
3908 HYSTER H55FT Şanzıman Filtresi adet 1
3909 HYSTER H55FT Temizlik Spreyi adet 2
3910 HYSTER H55FT Yağ Filtresi adet 1
3911 HYSTER H55FT Yakıt Filtresi adet 1
3912 HYUNDAİ ACCENT Ana Yatak adet 1
3913 HYUNDAİ ACCENT Arka Cam Mekanizması Sağ adet 1
3914 HYUNDAİ ACCENT Arka Cam Motoru adet 1
3915 HYUNDAİ ACCENT Arka Tampon adet 1
3916 HYUNDAİ ACCENT Arka Viraj Demir Burcu adet 2
3917 HYUNDAİ ACCENT Benzin Filtresi adet 1
3918 HYUNDAİ ACCENT Benzin Pompası adet 2
3919 HYUNDAİ ACCENT Benzin Pompası Değişim İşçiliği adet 1
3920 HYUNDAİ ACCENT Bijon Somunu adet 1
3921 HYUNDAİ ACCENT Buji adet 1
3922 HYUNDAİ ACCENT Çeneli Yatak adet 1
3923 HYUNDAİ ACCENT Debriyaj Balata adet 1
3924 HYUNDAİ ACCENT Debriyaj Baskı adet 1
3925 HYUNDAİ ACCENT Debriyaj Bilya adet 1
3926 HYUNDAİ ACCENT Devirdaim Pompa Contası adet 1
3927 HYUNDAİ ACCENT Devirdaim Pompası adet 1
3928 HYUNDAİ ACCENT Devirdaim Pompası Değişim İşçiliği adet 1
3929 HYUNDAİ ACCENT Dipsiz Ampul adet 3
3930 HYUNDAİ ACCENT Egzos Subap adet 1
3931 HYUNDAİ ACCENT Elektrik İşçiliği saat 1
3932 HYUNDAİ ACCENT Emme Subap adet 1
3933 HYUNDAİ ACCENT Enjektör adet 1
3934 HYUNDAİ ACCENT Fren Ampulu adet 1
3935 HYUNDAİ ACCENT Fren Balatası Ön takım 1
3936 HYUNDAİ ACCENT Fren Diski Ön takım 1
3937 HYUNDAİ ACCENT Gösterge Tablosu Komple adet 2
3938 HYUNDAİ ACCENT H4 Zenon Far takım 4
3939 HYUNDAİ ACCENT Halojen Far 100watt adet 2
3940 HYUNDAİ ACCENT Hava Filtresi adet 1
3941 HYUNDAİ ACCENT Jant adet 4
3942 HYUNDAİ ACCENT Kıskaç 86590-28000 adet 2
3943 HYUNDAİ ACCENT Kol Yatak adet 1
3944 HYUNDAİ ACCENT Koltuk Kılıf Takımı takım 1
3945 HYUNDAİ ACCENT Komple Takım Conta adet 1
3946 HYUNDAİ ACCENT Motor Rektefiye İşçiliği adet 2
3947 HYUNDAİ ACCENT Motor Revizyon İşçiliği adet 2
3948 HYUNDAİ ACCENT Ön Teker Rulmanı adet 1
3949 HYUNDAİ ACCENT Ön Viraj Demir Burcu adet 1
3950 HYUNDAİ ACCENT Paspas Takımı adet 1
3951 HYUNDAİ ACCENT Pedal Pabucu adet 1
3952 HYUNDAİ ACCENT Peryodik Bakım adet 1
3953 HYUNDAİ ACCENT Piston Ve Pim adet 1
3954 HYUNDAİ ACCENT Radyatör Değişim İşçiliği adet 1
3955 HYUNDAİ ACCENT Radyatör Komple adet 1
3956 HYUNDAİ ACCENT Rot Balans İşçiliği adet 2
3957 HYUNDAİ ACCENT Sarf Malzeme adet 1
3958 HYUNDAİ ACCENT Sekman Tk adet 1
3959 HYUNDAİ ACCENT Senkronize Bilezik adet 2
3960 HYUNDAİ ACCENT Silecek Süpürgesi takım 1
3961 HYUNDAİ ACCENT Stop Lambası Sağ-Sol adet 1
3962 HYUNDAİ ACCENT Şanzıman Conta adet 1
3963 HYUNDAİ ACCENT Şanzıman Revizyon İşçiliği adet 1
3964 HYUNDAİ ACCENT Şanzıman Rulman adet 1
3965 HYUNDAİ ACCENT T Göbeği Civatası adet 1
3966 HYUNDAİ ACCENT Tampon Ön Sisli adet 1
3967 HYUNDAİ ACCENT Teker Fren İşçiliği adet 2
3968 HYUNDAİ ACCENT Triger Seti adet 1
3969 HYUNDAİ ACCENT Yağ Boşaltma Tapası adet 1
3970 HYUNDAİ ACCENT Yağ Filitresi adet 1
3971 HYUNDAİ ACCENT Yağ Tapa Contası adet 1
3972 HYUNDAİ Bakım Onarım İşçiliği saat 150
3973 HYUNDAİ HD35 Avara Kasnağı 2521648000 adet 1
3974 HYUNDAİ HD35 Defransiyel Yağı litre 4
3975 HYUNDAİ HD35 Fan Otomatik Gergi 252584000 adet 1
3976 HYUNDAİ HD35 Hava Filtresi Elemanı Euro4 281305A500 adet 1
3977 HYUNDAİ HD35 Komple Ön Kapı Alt Menteşesi adet 1
3978 HYUNDAİ HD35 Komple Ön Kapı Üst Menteşesi adet 1
3979 HYUNDAİ HD35 Kuru Yağlama adet 1
3980 HYUNDAİ HD35 Motor Yağı litre 15
3981 HYUNDAİ HD35 Oluklu V Kayışı 2521148160 adet 1
3982 HYUNDAİ HD35 Otomatik Gergi 2525752000 adet 1
3983 HYUNDAİ HD35 Ön Panel adet 1
3984 HYUNDAİ HD35 Sol Ön Kapı Damalı Şerit adet 1
3985 HYUNDAİ HD35 Şanzıman Yağı litre 6
3986 HYUNDAİ HD35 V Kayışı 2521148150 adet 1
3987 HYUNDAİ HD35 Yağ Filtre Elemanı Euro4 2632552002 adet 1
3988 HYUNDAİ HD35 Yakıt Filtresi Euro4 3194552001 adet 1
3989 HYUNDAİ HD35 Yakıt Göstergesi adet 1
3990 HYUNDAİ HD75 285/70R 19,50 Lastik adet 4
3991 HYUNDAİ HD75 Abs Modülü adet 1
3992 HYUNDAİ HD75 Aks Burcu (İmalat) adet 4
3993 HYUNDAİ HD75 Alternatör (Şarz Dinamo) Komple adet 1
3994 HYUNDAİ HD75 Arka Amortisör adet 2
3995 HYUNDAİ HD75 Arka Emniyet Muhafaza Gurubu adet 1
3996 HYUNDAİ HD75 Arka Fren Tamir Lastiği adet 22
3997 HYUNDAİ HD75 Arka Fren Toz Lastiği adet 50
3998 HYUNDAİ HD75 Arka Stop Muhafazası adet 2
3999 HYUNDAİ HD75 Arka U Cıvata adet 8
4000 HYUNDAİ HD75 Arka Viraj Demiri adet 2
4001 HYUNDAİ HD75 Arka Yan Sinyal Lambası adet 2
4002 HYUNDAİ HD75 Arka Yay Çengeli adet 2
4003 HYUNDAİ HD75 Bijon Arka adet 20
4004 HYUNDAİ HD75 Bijon Kilitleme Somunu adet 1
4005 HYUNDAİ HD75 Bijon Ön adet 20
4006 HYUNDAİ HD75 Bijon Yüzüğü adet 20
4007 HYUNDAİ HD75 Çelik Kablı Bronz Burç adet 7
4008 HYUNDAİ HD75 Çöp Konteyner Arka Kepçe adet 2
4009 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Çatal Topuzu adet 1
4010 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Balatası Hd adet 1
4011 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Baskı Balata Değişim İşç. adet 1
4012 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Baskı Hd adet 1
4013 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Bilyası Hd adet 1
4014 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Çatalı adet 1
4015 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Pedalı Komple adet 1
4016 HYUNDAİ HD75 Debriyaj Üst Merkez adet 1
4017 HYUNDAİ HD75 Defransiyel Komple adet 2
4018 HYUNDAİ HD75 Devirdaim adet 1
4019 HYUNDAİ HD75 Dış Kısım Yağ Contası adet 2
4020 HYUNDAİ HD75 Dingil Tamir Takımı takım 1
4021 HYUNDAİ HD75 Direksiyon Pompası adet 3
4022 HYUNDAİ HD75 Direksiyon Yağ Haznesi adet 1
4023 HYUNDAİ HD75 Düğme Grup (Ön Göğüs) adet 1
4024 HYUNDAİ HD75 Egsoz Fren Vakumu adet 4
4025 HYUNDAİ HD75 El Fren Balatası adet 1
4026 HYUNDAİ HD75 El Fren Balatası Değişim İşçiliği adet 1
4027 HYUNDAİ HD75 El Fren Halatı adet 2
4028 HYUNDAİ HD75 El Fren Manivalası adet 1
4029 HYUNDAİ HD75 El Freni Komple adet 2
4030 HYUNDAİ HD75 Elektrik Beyin Devre Tamamlayıcı adet 1
4031 HYUNDAİ HD75 Elektronik Modül 958005H150 adet 1
4032 HYUNDAİ HD75 Far Kaşı adet 1
4033 HYUNDAİ HD75 Far Komple adet 1
4034 HYUNDAİ HD75 Fren Ana Merkez adet 1
4035 HYUNDAİ HD75 Fren Ana Silindiri adet 1
4036 HYUNDAİ HD75 Fren Balata Kilit Takımı adet 1
4037 HYUNDAİ HD75 Fren Balatası takım 5
4038 HYUNDAİ HD75 Fren Hava Tankı adet 1
4039 HYUNDAİ HD75 Fren Hava Tankı Değişim İşçiliği adet 1
4040 HYUNDAİ HD75 Fren Hortumu Ön adet 2
4041 HYUNDAİ HD75 Fren Kampanası adet 4
4042 HYUNDAİ HD75 Fren Silindiri adet 4
4043 HYUNDAİ HD75 Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
4044 HYUNDAİ HD75 Hız Göstergesi adet 1
4045 HYUNDAİ HD75 İç Kısım Yağ Contası adet 2
4046 HYUNDAİ HD75 İstavroz adet 1
4047 HYUNDAİ HD75 Kabin Paspası adet 5
4048 HYUNDAİ HD75 Kalorifer Peteği adet 1
4049 HYUNDAİ HD75 Kapı İç Açma Kolu Sağ-Sol adet 2
4050 HYUNDAİ HD75 Komple Arka Yay Kelepçesi adet 2
4051 HYUNDAİ HD75 Komple Kablo -Seçici Mil Vites adet 1
4052 HYUNDAİ HD75 Komple Yatak Merkez adet 1
4053 HYUNDAİ HD75 Konjektör adet 2
4054 HYUNDAİ HD75 Köşe Plastik adet 1
4055 HYUNDAİ HD75 Motor Pompa Cam Yıkama Komple adet 1
4056 HYUNDAİ HD75 Otomatik Cam Ana Swich adet 1
4057 HYUNDAİ HD75 Ön Cam Fitili adet 1
4058 HYUNDAİ HD75 Ön Cam Hd75 adet 1
4059 HYUNDAİ HD75 Ön Tampon Gövdesi adet 1
4060 HYUNDAİ HD75 Ön Teker Bilye adet 2
4061 HYUNDAİ HD75 Ön-Arka Fren Balatası takım 1
4062 HYUNDAİ HD75 Ön-Arka Fren Kampanası adet 1
4063 HYUNDAİ HD75 Radyatör adet 3
4064 HYUNDAİ HD75 Radyatör Değişim İşçiliği adet 1
4065 HYUNDAİ HD75 Rot Gurubu adet 2
4066 HYUNDAİ HD75 Servo Montajlı Fren Mekanizması adet 1
4067 HYUNDAİ HD75 Sıcaklık Göstergesi adet 1
4068 HYUNDAİ HD75 Sinyal AltBağlantı adet 1
4069 HYUNDAİ HD75 Sinyal Lambaları Değişim İşçiliği adet 1
4070 HYUNDAİ HD75 Soğutma Sıvısı Sıcaklık Gösterge adet 2
4071 HYUNDAİ HD75 Sol Kapı Sinyali adet 1
4072 HYUNDAİ HD75 Sol Sinyal adet 1
4073 HYUNDAİ HD75 Stop Lambası adet 2
4074 HYUNDAİ HD75 Su Pompası adet 1
4075 HYUNDAİ HD75 Şaft Askısı adet 2
4076 HYUNDAİ HD75 Şaft Balans İşçiliği adet 1
4077 HYUNDAİ HD75 Şaft Sökme Takma İşçiliği adet 1
4078 HYUNDAİ HD75 Teker Bilya Ön Dış adet 2
4079 HYUNDAİ HD75 Teker Bilya Ön iç adet 2
4080 HYUNDAİ HD75 Tepe Lambası adet 4
4081 HYUNDAİ HD75 Ünite Komple Flaşör adet 1
4082 HYUNDAİ HD75 Vakum Keçesi 70x15x75,5 adet 8
4083 HYUNDAİ HD75 Vites Halat Sekmanı adet 20
4084 HYUNDAİ HD75 Vites Halatı adet 2
4085 HYUNDAİ HD75 Vites Halatı Değişim İşçiliği adet 1
4086 HYUNDAİ HD75 Vites Kısa Rot adet 1
4087 HYUNDAİ HD75 Volant adet 2
4088 HYUNDAİ HD75 Yağ Soğutucu adet 4
4089 HYUNDAİ HD75 Yağ Soğutucu Contası adet 1
4090 HYUNDAİ HD75 Yağ Soğutucu Oringi adet 2
4091 HYUNDAİ HD75 Yaylı Pim adet 8
4092 HYUNDAİ HD75 YedekSu Deposu adet 1
4093 HYUNDAİ STAREX 205x75 R15 Düz Lastik adet 4
4094 HYUNDAİ STAREX 205x75 R15 Kar Tipi Lastik adet 4
4095 HYUNDAİ STAREX Ampul &Başlık adet 1
4096 HYUNDAİ STAREX Arka Cam Lastiği adet 1
4097 HYUNDAİ STAREX Arka Kapak Döşemesi adet 1
4098 HYUNDAİ STAREX Balans Ayar İşçiliği adet 1
4099 HYUNDAİ STAREX Bilyalı Rulman adet 1
4100 HYUNDAİ STAREX Burç 43756-36000 adet 6
4101 HYUNDAİ STAREX Cam Kilit Trim İşçiliği adet 1
4102 HYUNDAİ STAREX Debriyaj Balata adet 1
4103 HYUNDAİ STAREX Debriyaj Baskı adet 1
4104 HYUNDAİ STAREX Debriyaj Baskı Balata Değişim İşç. adet 1
4105 HYUNDAİ STAREX Debriyaj Baskı Rulmanı adet 1
4106 HYUNDAİ STAREX Debriyaj Pedal sarı Burç Yapımı adet 1
4107 HYUNDAİ STAREX Direksiyon Simidi adet 1
4108 HYUNDAİ STAREX El Fren Halatı Arka Sağ adet 1
4109 HYUNDAİ STAREX El Fren Halatı Arka Sol adet 1
4110 HYUNDAİ STAREX El Fren Halatı Ön adet 1
4111 HYUNDAİ STAREX Elektrik İşçiliği saat 4
4112 HYUNDAİ STAREX Enjektör Ve Duman Pulu adet 1
4113 HYUNDAİ STAREX Filtre Sensörü adet 1
4114 HYUNDAİ STAREX Fren Balatası Arka takım 1
4115 HYUNDAİ STAREX Fren Balatası Ön takım 1
4116 HYUNDAİ STAREX Hava Filitresi (H-1) adet 1
4117 HYUNDAİ STAREX Kaliper Tamir Takımı adet 2
4118 HYUNDAİ STAREX Kaporta İşçiliği adet 2
4119 HYUNDAİ STAREX Kelepçe 10-16 adet 1
4120 HYUNDAİ STAREX Komple Boya İşçiliği adet 2
4121 HYUNDAİ STAREX Komple Döşeme İşçiliği adet 2
4122 HYUNDAİ STAREX Marş Motoru adet 4
4123 HYUNDAİ STAREX Merkezi Kilit adet 1
4124 HYUNDAİ STAREX Motor Yağı 15W/40 litre 6
4125 HYUNDAİ STAREX Ön Fren Diski adet 2
4126 HYUNDAİ STAREX Paçalık adet 4
4127 HYUNDAİ STAREX Pedal Pabucu adet 1
4128 HYUNDAİ STAREX Periyodik Bakım İşçiliği adet 1
4129 HYUNDAİ STAREX Polen Filtresi adet 1
4130 HYUNDAİ STAREX Primer adet 1
4131 HYUNDAİ STAREX Sağ Sinyal adet 1
4132 HYUNDAİ STAREX Sarf Malzeme adet 1
4133 HYUNDAİ STAREX Silecek Kolu Arka adet 1
4134 HYUNDAİ STAREX Silecek Süpürgesi takım 1
4135 HYUNDAİ STAREX Silindir Kapak Conta adet 1
4136 HYUNDAİ STAREX Silindir Kapak Komple adet 1
4137 HYUNDAİ STAREX Silindir Kapak Rektefiye İşçiliği adet 1
4138 HYUNDAİ STAREX Silindir Kapak Test İşçliği adet 1
4139 HYUNDAİ STAREX Sinyal Değişim İşçiliği adet 1
4140 HYUNDAİ STAREX Stop Lambası Sağ adet 2
4141 HYUNDAİ STAREX Stop Lambası Sol adet 2
4142 HYUNDAİ STAREX Subap Lastiği (Takım) adet 1
4143 HYUNDAİ STAREX Subap Takımı adet 1
4144 HYUNDAİ STAREX Tavan Döşemesi Komple adet 1
4145 HYUNDAİ STAREX Tekerlek Fren İşçiliği adet 1
4146 HYUNDAİ STAREX Turbo adet 1
4147 HYUNDAİ STAREX Üst Rotil adet 1
4148 HYUNDAİ STAREX Vites Çubuğu adet 1
4149 HYUNDAİ STAREX Yağ Boşaltma Tapası adet 1
4150 HYUNDAİ STAREX Yağ Filitresi adet 1
4151 HYUNDAİ STAREX Yağ Tapa Contası adet 1
4152 HYUNDAİ STAREX Yakıt Filitresi adet 1
4153 ISUZU 12mm Polyemit Hortum metre 1
4154 ISUZU 150'lik Westenhause adet 1
4155 ISUZU 170`lik Fren Merkezi adet 1
4156 ISUZU 2.Vites Bilyası adet 1
4157 ISUZU Aks Bilyası adet 1
4158 ISUZU Aks Cıvata Somunlu adet 1
4159 ISUZU Aks Cıvatası adet 1
4160 ISUZU Aks Contası adet 1
4161 ISUZU Aks Dış Rulman adet 1
4162 ISUZU Aks Dişli Pulu adet 1
4163 ISUZU Aks Dişlisi adet 1
4164 ISUZU Aks İç Rulman adet 1
4165 ISUZU Aks İstavrozu adet 1
4166 ISUZU Aks Keçe adet 2
4167 ISUZU Aks Pimi adet 1
4168 ISUZU Aks Saplaması adet 1
4169 ISUZU Aks Tamir Takımı adet 1
4170 ISUZU Akü 12V 90 Ah adet 1
4171 ISUZU Ana Yatak Gezi Ayı takım 1
4172 ISUZU Ana Yatak Std.Tk takım 1
4173 ISUZU Ara Rekor adet 4
4174 ISUZU Arka Bijon Saplaması Somunlu adet 1
4175 ISUZU Arka Cam adet 1
4176 ISUZU Arka Körük Onarım İşciliği adet 4
4177 ISUZU Arka Makas Bağlantısı adet 1
4178 ISUZU Arka Makas Burcu Parçalı adet 1
4179 ISUZU Arka Makas Çelik Burç adet 1
4180 ISUZU Arka Makas Kuru Pim adet 1
4181 ISUZU Arka Makas Ön Kulak adet 1
4182 ISUZU Arka Makas Pimi adet 1
4183 ISUZU Arka Makas Saplaması adet 1
4184 ISUZU Arka Makas Sarı Burç adet 1
4185 ISUZU Arka Makas Yağlı Pim adet 1
4186 ISUZU Arka Porya Keçesi Dış adet 1
4187 ISUZU Arka Porya Keçesi İç adet 1
4188 ISUZU Arka Tampon adet 1
4189 ISUZU Arka Tepe Lambası adet 1
4190 ISUZU Askı Bilyası adet 1
4191 ISUZU Aydınlatma Lambası adet 1
4192 ISUZU Ayna Kolları adet 1
4193 ISUZU Ayna Mahruti adet 4
4194 ISUZU Bagaj Amortisörü adet 1
4195 ISUZU Bagaj Kapak Menteşesi adet 1
4196 ISUZU Bagaj Kilidi Set adet 1
4197 ISUZU Bakım Onarım İşçiliği saat 200
4198 ISUZU Banket Aynası adet 1
4199 ISUZU Basamak Plastiği adet 1
4200 ISUZU Bijon adet 1
4201 ISUZU Blok Tapası adet 1
4202 ISUZU Cam Açma Kolu adet 1
4203 ISUZU Cam Montaj İşçiliği adet 4
4204 ISUZU Conta;Motor Takım adet 1
4205 ISUZU Çamurluk Ön adet 1
4206 ISUZU Çamurluk Plastiği adet 1
4207 ISUZU Çatallı Flanş adet 1
4208 ISUZU Çekici Piston Keçe Tamir Takımı adet 1
4209 ISUZU Çekici Piston Keçe Tamir Tk.Değ.İşç adet 1
4210 ISUZU Çekici Piston Sökme Takma İşçiliği adet 1
4211 ISUZU Çelik Boru adet 1
4212 ISUZU Çorum Kalorifer 24V adet 1
4213 ISUZU Debriyaj Balatası adet 1
4214 ISUZU Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 1
4215 ISUZU Debriyaj Baskı Silindiri adet 1
4216 ISUZU Debriyaj Baskısı adet 1
4217 ISUZU Debriyaj Bilya adet 1
4218 ISUZU Debriyaj Çatalı adet 1
4219 ISUZU Debriyaj Kütüğü adet 1
4220 ISUZU Debriyaj Merkez Silindiri adet 1
4221 ISUZU Debriyaj Merkezi Değişim İşçiliği adet 1
4222 ISUZU Debriyaj Pedal Pimi adet 1
4223 ISUZU Debriyaj Pedalı adet 1
4224 ISUZU Debriyaj Üst Merkez adet 1
4225 ISUZU Defransiyel Mahruti Ayar Boru adet 1
4226 ISUZU Defransiyel Mahruti Bilyası 3030901 adet 1
4227 ISUZU Defransiyel Mahruti Keçe adet 1
4228 ISUZU Defransiyel Mahruti Masura Bilya adet 1
4229 ISUZU Defransiyel Mahruti Uç Bilyası adet 1
4230 ISUZU Devirdaim adet 1
4231 ISUZU Dış Lastik 750x16 adet 6
4232 ISUZU Dikiz Ayna Kolu adet 1
4233 ISUZU Dikiz Aynası Dış adet 1
4234 ISUZU Dingil Rayneli adet 1
4235 ISUZU Dingil Rotu adet 1
4236 ISUZU Dingil Tamir Takımı adet 1
4237 ISUZU Direksiyon Kutusu Komple 89825194851 adet 2
4238 ISUZU Direksiyon Körüğü adet 1
4239 ISUZU Direksiyon Mafsalı adet 1
4240 ISUZU Direksiyon Mili adet 1
4241 ISUZU Direksiyon Pompası adet 2
4242 ISUZU Direksiyon Pompası Değişim İşçiliği adet 1
4243 ISUZU Direksiyon Simidi adet 1
4244 ISUZU Direksiyon Yağ Kutu Kapağı adet 1
4245 ISUZU Dişi Kayıcı adet 1
4246 ISUZU Dişli Taşlama İşçiliği adet 1
4247 ISUZU Diyot Tablası adet 1
4248 ISUZU Dört Teker Fren Ayar İşçiliği adet 1
4249 ISUZU Dörtlü Dağıtıcı Ventil adet 1
4250 ISUZU Dörtlü Sinyal Düğmesi adet 1
4251 ISUZU Döşeme İşçiliği Komple adet 1
4252 ISUZU Döşeme İşçiliği(Koltuk) adet 4
4253 ISUZU Egzost Boğaz Borusu adet 4
4254 ISUZU Egzost Boğaz Contası adet 4
4255 ISUZU Egzost Çıkış Borusu adet 1
4256 ISUZU Egzost Değişim İşçiliği adet 4
4257 ISUZU Egzost Fren Kelebeği adet 1
4258 ISUZU Egzost Fren Manyetik Valf adet 1
4259 ISUZU Egzost Fren Vakumu adet 1
4260 ISUZU Egzost Freni değişim İşçiliği adet 1
4261 ISUZU Egzost Freni Komple adet 1
4262 ISUZU Egzost Komple adet 4
4263 ISUZU Egzost Manifold adet 1
4264 ISUZU Egzost Manifold Boğaz Contası adet 2
4265 ISUZU Egzost Manifold Saplaması adet 1
4266 ISUZU Egzost Manifoldu Contası adet 4
4267 ISUZU Egzost Onarım İşçiliği adet 4
4268 ISUZU Egzost Saplama Somunu adet 4
4269 ISUZU Egzost Susturucusu adet 6
4270 ISUZU Egzost Takozu adet 4
4271 ISUZU Eksantrik Yatak takım 1
4272 ISUZU El Fren Balatası takım 2
4273 ISUZU El Fren Balatası Değişim İşçiliği adet 1
4274 ISUZU El Fren Halatı adet 1
4275 ISUZU El Fren Kampanası adet 1
4276 ISUZU El Fren Kayıcı Kolu adet 1
4277 ISUZU El Fren Tablası adet 1
4278 ISUZU El Fren Yay Takımı adet 2
4279 ISUZU Elektrik İşçiliği saat 6
4280 ISUZU Emniyet Kemer Takımı adet 3
4281 ISUZU Enjektör Dip Pulu adet 1
4282 ISUZU Enjektör Geri Dönüş Pulu adet 1
4283 ISUZU Enjektör Meme Ayar İşçiliği adet 1
4284 ISUZU Enjektör Memesi adet 1
4285 ISUZU EnjMeme Ayar İşçiliği adet 4
4286 ISUZU Enstelasyon;Gövde adet 4
4287 ISUZU Enstelasyon;Kuyruk adet 1
4288 ISUZU Enstelasyon;Motor adet 1
4289 ISUZU Enstelasyon;Şase adet 4
4290 ISUZU Erkek Kayıcı adet 1
4291 ISUZU Fan Değişim İşçiliği adet 1
4292 ISUZU Fan Komple adet 1
4293 ISUZU Far adet 1
4294 ISUZU Far Ampulu H4 24V adet 1
4295 ISUZU Far Ayar İşçiliği adet 1
4296 ISUZU Far Çerçevesi adet 3
4297 ISUZU Far Kolu adet 1
4298 ISUZU Fren Kampanası Ön adet 1
4299 ISUZU Fren Ana Merkez adet 6
4300 ISUZU Fren Ana Merkez Değişim İşçiliği adet 1
4301 ISUZU Fren Ana Merkez Tamir İşçiliği adet 4
4302 ISUZU Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
4303 ISUZU Fren Balatası Arka takım 6
4304 ISUZU Fren Balatası Ön takım 6
4305 ISUZU Fren Kampana Torna İşçiliği adet 4
4306 ISUZU Fren Körük Onarım İşçiliği adet 4
4307 ISUZU Fren Lastiği adet 4
4308 ISUZU Fren Merkez Tamir Takımı takım 4
4309 ISUZU Fren Merkezi Arka adet 8
4310 ISUZU Fren Merkezi Ön adet 8
4311 ISUZU Fren Merkezi Tamir Takımı Değişim İşçiliği adet 4
4312 ISUZU Fren Müşürü adet 4
4313 ISUZU Fren Papucu adet 6
4314 ISUZU Fren Porya Keçe Değişim İşçiliği adet 4
4315 ISUZU Fren Tablası adet 1
4316 ISUZU Fren Teker Keçe adet 2
4317 ISUZU Fren Toz Lastiği adet 4
4318 ISUZU Fren Ventili adet 8
4319 ISUZU Gaz Kolu adet 1
4320 ISUZU Gaz Teli adet 1
4321 ISUZU Geri Vites Müşürü adet 1
4322 ISUZU Gezi Ayı takım 1
4323 ISUZU Göğüs Sacı adet 1
4324 ISUZU Gömlek takım 1
4325 ISUZU Gömlek Lastiği adet 1
4326 ISUZU Gösterge Saati adet 2
4327 ISUZU Gösterge Saati Değişim İşçiliği adet 1
4328 ISUZU Gurup Dişlisi adet 2
4329 ISUZU Hararet Müşürü adet 1
4330 ISUZU Hava Filtre Dirsek Hortum adet 1
4331 ISUZU Hava Filtresi adet 1
4332 ISUZU Hava Süspansiyon Yastığı adet 1
4333 ISUZU Hava Tahliyesi adet 1
4334 ISUZU Hava Tüpü adet 1
4335 ISUZU Hoparlör adet 1
4336 ISUZU Isıtma Bujisi adet 1
4337 ISUZU İç Lastik 7.5x16 adet 1
4338 ISUZU İmdat Kolu Komple adet 1
4339 ISUZU İmdat Körüğü adet 1
4340 ISUZU İstavroz Dişlisi adet 1
4341 ISUZU İstavroz Kutu Bilyası 29522 adet 1
4342 ISUZU İstavroz Kutu Bilyası 29590 adet 1
4343 ISUZU İstavroz Kutusu adet 2
4344 ISUZU İstavroz Mili adet 1
4345 ISUZU İstavroz Pim adet 1
4346 ISUZU Jant adet 1
4347 ISUZU Kalorifer Hortumu adet 1
4348 ISUZU Kalorifer Onarım İşçiliği adet 6
4349 ISUZU Kalorifer Peteği adet 1
4350 ISUZU Kalorifer Peteği Şişleme İşçiliği adet 6
4351 ISUZU Kalorifer Radyatörü adet 1
4352 ISUZU Kalorifer Rezistans adet 1
4353 ISUZU Kamalı Arka Keçe adet 1
4354 ISUZU Kamalı Mil Bilyası adet 1
4355 ISUZU Kampana Ön-Arka adet 1
4356 ISUZU Kapak Komple; Motor Arka adet 2
4357 ISUZU Kapak Komple; Motor Ön adet 2
4358 ISUZU Kapı Ayar Bakım İşçiliği adet 1
4359 ISUZU Kapı Beyni adet 1
4360 ISUZU Kapı Camı adet 1
4361 ISUZU Kapı Camı Değişim İşç. adet 1
4362 ISUZU Kapı Fitili takım 1
4363 ISUZU Kapı Otomatiği adet 1
4364 ISUZU Kapı Pistonu adet 1
4365 ISUZU Kapı Pistonu Değişim İşçiliği adet 1
4366 ISUZU Kartel Contası adet 1
4367 ISUZU Kartel Tapası adet 1
4368 ISUZU Kayış ;V 17x1050 adet 1
4369 ISUZU Keçe (Muhtelif) adet 1
4370 ISUZU Kısa Far Komple 377772487101 adet 2
4371 ISUZU Km Teli adet 1
4372 ISUZU Kol Burcu takım 1
4373 ISUZU Kol Yatak Std. adet 1
4374 ISUZU Koltuk Amortisörü adet 1
4375 ISUZU Koltuk Kaplama adet 2
4376 ISUZU Koltuk Kaydırma Kızağı adet 1
4377 ISUZU Komple Kalorifer adet 1
4378 ISUZU Kompresör adet 2
4379 ISUZU Kompresör Bağlantı Ayağı adet 1
4380 ISUZU Kompresör Çelik Boru adet 1
4381 ISUZU Kompresör Kasnağı adet 1
4382 ISUZU Konvektör ,SW Mode 24/012-10A adet 1
4383 ISUZU Konvektör Değişim İşçiliği adet 1
4384 ISUZU Koridor İç Paspası metre 60
4385 ISUZU Korna adet 1
4386 ISUZU Krank Dişlisi adet 1
4387 ISUZU Krank Kasnağı adet 1
4388 ISUZU Krank Keçesi adet 1
4389 ISUZU Krank Mili adet 2
4390 ISUZU Külbütör Kapak Contası adet 1
4391 ISUZU Külbütör Üst Kapak adet 1
4392 ISUZU Lamba Arka Stop -Geri Vites adet 1
4393 ISUZU Lamba Arka Stop -Park adet 3
4394 ISUZU Lamba Arka Stop -Sinyal adet 2
4395 ISUZU Lamba Side Marker adet 4
4396 ISUZU Lamba Sinyal Ön 37777189001 adet 2
4397 ISUZU Ledli Tepe Lambası adet 7
4398 ISUZU Mafsal İztavrozu adet 1
4399 ISUZU Makas Ara Fiberi Körüklü adet 1
4400 ISUZU Makas Kulak Civatası adet 1
4401 ISUZU Marş Burcu takım 1
4402 ISUZU Marş Dişlisi adet 1
4403 ISUZU Marş Komple adet 1
4404 ISUZU Marş Kömürü takım 1
4405 ISUZU Marş Otomatiği adet 1
4406 ISUZU Mazot Depo Kapağı adet 1
4407 ISUZU Mazot Deposu adet 1
4408 ISUZU Mazot Filtresi adet 1
4409 ISUZU Mazot Otomatiği adet 1
4410 ISUZU Mazot Pompa Ayar İşçiliği adet 2
4411 ISUZU Mazot Pompa Eleman adet 1
4412 ISUZU Mazot Pompa Takım Conta adet 1
4413 ISUZU Mazot Pompa Valf adet 1
4414 ISUZU Mazot Pompası Onarım İşçiliği adet 6
4415 ISUZU Motor Kulağı Sağ adet 1
4416 ISUZU Motor Kulağı Sol adet 1
4417 ISUZU Motor Rektefiye İşçiliği adet 6
4418 ISUZU Motor Su Borusu adet 1
4419 ISUZU Motor Takım Conta adet 1
4420 ISUZU Motor Takozu adet 1
4421 ISUZU Motor Yağ Çubuğu adet 1
4422 ISUZU Orta Trans adet 1
4423 ISUZU Ön Cam adet 4
4424 ISUZU Ön Dingil Tamir Takımı adet 1
4425 ISUZU Ön Dingil Torna Rayba İşçiliği adet 1
4426 ISUZU Ön Güneşlik adet 2
4427 ISUZU Ön Makas Bağlantısı adet 1
4428 ISUZU Ön Makas Burcu adet 1
4429 ISUZU Ön Makas Pimi adet 1
4430 ISUZU Ön Makas Saplaması adet 1
4431 ISUZU Ön Porya Keçesi adet 2
4432 ISUZU Ön Tabla adet 1
4433 ISUZU Ön Tampon adet 1
4434 ISUZU Ön Viraj Demir Burcu adet 1
4435 ISUZU Ön Viraj Demir Lastiği adet 1
4436 ISUZU Panjur Ön adet 1
4437 ISUZU Patinaj Zinciri adet 1
4438 ISUZU Pedal Altı Fren Beyni adet 2
4439 ISUZU Piston adet 1
4440 ISUZU Piston Kolu adet 1
4441 ISUZU Piston Sekman Seti adet 1
4442 ISUZU Piyano Horozu adet 1
4443 ISUZU Piyano Kapağı (Alüminyum) adet 1
4444 ISUZU Piyano Kapak Contası adet 1
4445 ISUZU Piyano Kapak Lastiği adet 1
4446 ISUZU Piyano Kütüğü adet 1
4447 ISUZU Pompa Enjektör Onarım İşçiliği adet 8
4448 ISUZU Porya Bilyası adet 1
4449 ISUZU Prizdirek adet 1
4450 ISUZU Prizdirek Keçesi adet 1
4451 ISUZU Radyatör adet 2
4452 ISUZU Radyatör Alt Hortum adet 1
4453 ISUZU Radyatör Davlumbazı adet 1
4454 ISUZU Radyatör Kapağı adet 1
4455 ISUZU Radyatör Onarım İşçiliği adet 4
4456 ISUZU Radyatör Peteği adet 2
4457 ISUZU Radyatör Peteği Şişleme İşçiliği adet 6
4458 ISUZU Radyatör Sökme Takma İşçiliği adet 1
4459 ISUZU Radyatör Üst Hortum adet 1
4460 ISUZU Rekor 22.5x1.5 adet 1
4461 ISUZU Rot Başı (R/L) adet 1
4462 ISUZU Rot İşçiliği adet 4
4463 ISUZU Rot Kolu adet 1
4464 ISUZU Rot Yeri Burcu Yapımı adet 2
4465 ISUZU Rot-Balans İşçiliği adet 4
4466 ISUZU Rulman 6203 adet 1
4467 ISUZU Rulman 6204 adet 1
4468 ISUZU Segman adet 1
4469 ISUZU Segromenç takım 1
4470 ISUZU Segromenç Bileziği adet 1
4471 ISUZU Sıvı Conta adet 1
4472 ISUZU Sigorta Tablosu adet 1
4473 ISUZU Sigortalık adet 1
4474 ISUZU Silecek Anahtarı adet 1
4475 ISUZU Silecek İç Mekanizması Komple adet 1
4476 ISUZU Silecek Kolu adet 1
4477 ISUZU Silecek Motoru adet 1
4478 ISUZU Silecek Süpürgesi takım 1
4479 ISUZU Silindir Blok adet 4
4480 ISUZU Silindir Kapak Contası adet 1
4481 ISUZU Silindir Kapak Contası Değişim İşçiliği adet 1
4482 ISUZU Sinyal Kolu adet 1
4483 ISUZU Sinyal Lambası adet 1
4484 ISUZU Sis Farı adet 1
4485 ISUZU Sis Lambası 377771890051 adet 2
4486 ISUZU Stop Lambası adet 1
4487 ISUZU Stop Teli adet 1
4488 ISUZU Su Fıskıye Deposu adet 1
4489 ISUZU Su Fıskıye Motoru adet 1
4490 ISUZU Subap Gaydı takım 1
4491 ISUZU Subap Yuvası;Emme ,Egzost adet 1
4492 ISUZU Subap;Egzost adet 1
4493 ISUZU Subap;Emme adet 1
4494 ISUZU Subap;Fincanı adet 1
4495 ISUZU Süspansiyon Ventili adet 1
4496 ISUZU Süspansiyon Ventili Değişim İşçiliği adet 1
4497 ISUZU Şaft Askısı adet 1
4498 ISUZU Şaft Balans İşçiliği adet 1
4499 ISUZU Şaft Borusu adet 1
4500 ISUZU Şaft Çatallı Flanş adet 1
4501 ISUZU Şaft İstavrozu adet 1
4502 ISUZU Şaft Mafsal İstavrozu adet 1
4503 ISUZU Şaft Sökme Takma İşçiliği adet 1
4504 ISUZU Şamandıra adet 1
4505 ISUZU Şanzıman Yağı 10w/40 litre 10
4506 ISUZU Şanzuman Bilyası adet 1
4507 ISUZU Şanzuman Contası adet 1
4508 ISUZU Şanzuman Dişlisi adet 1
4509 ISUZU Şanzuman Keçesi Ön-Arka adet 1
4510 ISUZU Şarz Bilyası adet 1
4511 ISUZU Şarz Dinamo Komple adet 4
4512 ISUZU Şarz Dinamo Vakumu adet 1
4513 ISUZU Şarz Kömürü takım 1
4514 ISUZU Şarz Yastığı adet 1
4515 ISUZU Şasi Takozu adet 1
4516 ISUZU Taban Döşemesi adet 2
4517 ISUZU Takviye Bobini adet 1
4518 ISUZU Tampon Ön adet 1
4519 ISUZU Tavan Alt Ayna Sacı adet 1
4520 ISUZU Tavan Anteni adet 1
4521 ISUZU Tekerlek Fren İşçiliği adet 4
4522 ISUZU Termostat adet 1
4523 ISUZU Tesisat Kablosu metre 1
4524 ISUZU Tornada Pres Kaynak Ve Burç Yapımı adet 12
4525 ISUZU Torpido adet 1
4526 ISUZU Tüp Çekvalf adet 1
4527 ISUZU Tüp Kelepçesi adet 1
4528 ISUZU Uzun Far Sağ Komple 377772462001 adet 1
4529 ISUZU Uzun Far Sol Komple 377772455001 adet 1
4530 ISUZU Uzun Rot Komple adet 1
4531 ISUZU V Kayışı adet 1
4532 ISUZU V Pervane adet 1
4533 ISUZU Viraj Demir Ayak Burcu adet 1
4534 ISUZU Viraj Demir Dingil Burcu adet 1
4535 ISUZU Viraj Demir Kelepçesi adet 1
4536 ISUZU Viraj Demir Kol Pimi adet 1
4537 ISUZU Viraj Demir Lastiği adet 1
4538 ISUZU Vites Dişlisi (1.Vites) adet 1
4539 ISUZU Vites Dişlisi (2.Vites) adet 1
4540 ISUZU Vites Dişlisi (3.Vites) adet 1
4541 ISUZU Vites Dişlisi (4.Vites) adet 1
4542 ISUZU Vites Dişlisi (5.Vites) adet 1
4543 ISUZU Vites Düzenleyici Kol adet 1
4544 ISUZU Vites Düzenleyici Rot adet 1
4545 ISUZU Vites Kol Körüğü adet 1
4546 ISUZU Vites Kol Mafsalı adet 1
4547 ISUZU Vites Kol Mekanizması adet 1
4548 ISUZU Vites Kol Rotili adet 1
4549 ISUZU Vites Kol Topuzu adet 1
4550 ISUZU Vites Kolu adet 1
4551 ISUZU Volant Bilyası adet 1
4552 ISUZU Volant Dişlisi adet 1
4553 ISUZU Volant Taşlama İşçiliği adet 1
4554 ISUZU Westinghause adet 2
4555 ISUZU Westinghause Hidrolik Deposu adet 1
4556 ISUZU Westinghouse Tamir İşçiliği adet 4
4557 ISUZU Yağ Filtresi adet 1
4558 ISUZU Yağ Hortumu adet 1
4559 ISUZU Yağ Karteli adet 1
4560 ISUZU Yağ Müşürü adet 1
4561 ISUZU Yağ Pompası adet 1
4562 ISUZU Yağ Soğutucu Kapağı Komple adet 1
4563 ISUZU Yağ Tazyik Sibobu adet 1
4564 ISUZU Yakıt Filtresi adet 1
4565 ISUZU Yakıt Tankı Kapağı Sk4500 ST adet 2
4566 ISUZU Yakıt Tankı Kapak Boğazı SNM 560 adet 2
4567 ISUZU Yazı Arma Takımı adet 1
4568 ISUZU Yön Ventili adet 1
4569 ISUZU NQR Bakım Onarım İşçiliği saat 10
4570 ISUZU NQR Balata Kurutucusu Ve Teker Yıkama adet 4
4571 ISUZU NQR Bijon Arka adet 10
4572 ISUZU NQR Cıvata adet 8
4573 ISUZU NQR Cıvata Somun adet 20
4574 ISUZU NQR Çekvalf adet 1
4575 ISUZU NQR Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 1
4576 ISUZU NQR Debriyaj Baskısı adet 1
4577 ISUZU NQR Debriyaj Bilyası adet 1
4578 ISUZU NQR Debriyaj Diski Komple adet 1
4579 ISUZU NQR Diferansiyel Yağı litre 10
4580 ISUZU NQR Dpd Sökme Takma adet 1
4581 ISUZU NQR Dpd Temizleme Sıvısı adet 1
4582 ISUZU NQR DPD Temizleme Spreyi adet 1
4583 ISUZU NQR Egzost Fren Valfi , Arka 387035703101 adet 1
4584 ISUZU NQR Elektrik İşçiliği saat 10
4585 ISUZU NQR Far Sağ-Sol adet 4
4586 ISUZU NQR Fren Ayar Dişlisi ;Ön Fren Sil.Sağ adet 2
4587 ISUZU NQR Fren Ayar Dişlisi ;Ön Fren Sil.Sol adet 2
4588 ISUZU NQR Fren Balatası NQR Tk takım 2
4589 ISUZU NQR Fren Disk Torna İşçiliği adet 2
4590 ISUZU NQR Fren Diski adet 6
4591 ISUZU NQR Fren Kampana Torna İşçiliği adet 4
4592 ISUZU NQR Fren Silindiri Arka Sol-Sağ adet 2
4593 ISUZU NQR Fren Teker Bakımı adet 4
4594 ISUZU NQR Hava Filtresi adet 1
4595 ISUZU NQR Hidrolik adet 1
4596 ISUZU NQR Keçe;Ön Porya adet 2
4597 ISUZU NQR Keçe;Yağ Dış adet 2
4598 ISUZU NQR Keçe;Yağ İç adet 2
4599 ISUZU NQR Kopilya adet 10
4600 ISUZU NQR Ön Tampon adet 1
4601 ISUZU NQR Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
4602 ISUZU NQR Sensör Basınç Değişimi adet 1
4603 ISUZU NQR Sensör Kmp; Basın. Dpd 897359985251 adet 1
4604 ISUZU NQR Sensör Kmp;Egzost Sıcaklık 898004329051 adet 1
4605 ISUZU NQR Sinyal Lambası adet 2
4606 ISUZU NQR Stop Lambası adet 2
4607 ISUZU NQR Subap Ayar İşçiliği adet 1
4608 ISUZU NQR Şanzıman Yağı ECO 10W40 litre 20
4609 ISUZU NQR TECH2 Jenerasyon adet 1
4610 ISUZU NQR Tepe Lamba Ayağı adet 1
4611 ISUZU NQR Valf Egr;898018264551 adet 1
4612 ISUZU NQR Valf Komple ;Egzost Fren 3777780522001 adet 1
4613 ISUZU NQR Volant Bilyası adet 1
4614 ISUZU NQR Volant Komple adet 6
4615 ISUZU NQR Volant Yüzey Taşlama İşçiliği adet 1
4616 ISUZU NQR Yağ Filtresi adet 1
4617 ISUZU NQR Yakıt Filtresi adet 1
4618 ISUZU TURKUAZ 225x75x17,5 Lastik adet 6
4619 ISUZU TURKUAZ 225x75x17,50 Kartipi Lastik adet 6
4620 ISUZU TURKUAZ Akü 128 Ah 12V adet 8
4621 ISUZU TURKUAZ Alçak Basınç Klima Hortumu metre 14
4622 ISUZU TURKUAZ Amortisör ;Arka (Havalı Süspansiyon) adet 2
4623 ISUZU TURKUAZ Amortisör Ayağı Torna İşçiliği adet 2
4624 ISUZU TURKUAZ Amortisör Havalı Süspansiyon Değişimi adet 2
4625 ISUZU TURKUAZ Amortisör Lastiği adet 1
4626 ISUZU TURKUAZ Amortisör Lastiği Değişim İşçiliği adet 1
4627 ISUZU TURKUAZ Amortisör Pimi adet 1
4628 ISUZU TURKUAZ Ana Yatak Gez Ayı (A) 894399277051 adet 1
4629 ISUZU TURKUAZ Ana Yatak Gez Ayı (B) 894399283051 adet 2
4630 ISUZU TURKUAZ Ana Yatak STD(Siyah) 897272077051 adet 5
4631 ISUZU TURKUAZ Anahtar Arka Kapı Açma adet 1
4632 ISUZU TURKUAZ Anahtar Tavan Aydınlatma adet 1
4633 ISUZU TURKUAZ Arka Aks Keçesi İç adet 1
4634 ISUZU TURKUAZ Arka Aks Keçesi Dış adet 1
4635 ISUZU TURKUAZ Arka Aks Kovanı Komple adet 2
4636 ISUZU TURKUAZ Arka Amortisör adet 2
4637 ISUZU TURKUAZ Arka Porya Bilya Dış adet 10
4638 ISUZU TURKUAZ Arka Porya Bilya İç adet 10
4639 ISUZU TURKUAZ Arka Tampon Fiber Tamir İşçiliği adet 1
4640 ISUZU TURKUAZ Askı Kolu Burç Ve Pres Yapımı adet 2
4641 ISUZU TURKUAZ Askı Kolu Eğrilik Düzeltilmesi adet 2
4642 ISUZU TURKUAZ Ayar Rotu Komple;Ön-Arka adet 1
4643 ISUZU TURKUAZ Ayna Komple adet 4
4644 ISUZU TURKUAZ Ayna Tamir İşçiliği adet 1
4645 ISUZU TURKUAZ Bagaj Kapak Fitili metre 10
4646 ISUZU TURKUAZ Bagaj Lastikleri Değişim İşçiliği adet 4
4647 ISUZU TURKUAZ Bagaj Toz Lastiği Orta adet 4
4648 ISUZU TURKUAZ Bakım Onarım İşçiliği saat 50
4649 ISUZU TURKUAZ Balata Kurutucusu adet 1
4650 ISUZU TURKUAZ Boru Eğri adet 1
4651 ISUZU TURKUAZ Boru Eğri;89832795051 adet 1
4652 ISUZU TURKUAZ Boru;Dond.Kol(Kafesli) 388882773001 adet 1
4653 ISUZU TURKUAZ Boru;Eğri adet 1
4654 ISUZU TURKUAZ Brk;Stabilzer Arka adet 2
4655 ISUZU TURKUAZ Burç ;Arka Makas Dış adet 1
4656 ISUZU TURKUAZ Burç ;Arka Makas İç adet 1
4657 ISUZU TURKUAZ Burç ;Tutucu Yanal adet 4
4658 ISUZU TURKUAZ Burç;Badem Kilit adet 1
4659 ISUZU TURKUAZ Burç;Badem Kilit 387002214101 adet 8
4660 ISUZU TURKUAZ Burç;Ön Makas adet 1
4661 ISUZU TURKUAZ Cam;Şöför Ön Rezistans.377771939101 adet 1
4662 ISUZU TURKUAZ Cıvata M24 387001047001 adet 2
4663 ISUZU TURKUAZ Civata ;Amortisör adet 4
4664 ISUZU TURKUAZ Conta ;Egzost Manifolt adet 1
4665 ISUZU TURKUAZ Conta ;Egzost Susturucu adet 1
4666 ISUZU TURKUAZ Conta ;Kulbütör Kapak adet 1
4667 ISUZU TURKUAZ Conta ;Motor Takım 587814882051 takım 3
4668 ISUZU TURKUAZ Conta ;Silindir Kapak adet 1
4669 ISUZU TURKUAZ Conta;Turbocharger adet 1
4670 ISUZU TURKUAZ Çember;Radyatör Davlunbaz adet 1
4671 ISUZU TURKUAZ Dayanma Tamponlu;Mil Döndürme B adet 1
4672 ISUZU TURKUAZ Debriyaj Baskı adet 1
4673 ISUZU TURKUAZ Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 1
4674 ISUZU TURKUAZ Debriyaj Bilya adet 1
4675 ISUZU TURKUAZ Debriyaj Disk Yeni Model adet 1
4676 ISUZU TURKUAZ Debriyaj Merkez Silindiri 898117644051 adet 1
4677 ISUZU TURKUAZ Dış Burç;Stabilizer adet 1
4678 ISUZU TURKUAZ Dingil Tamir Takımı adet 1
4679 ISUZU TURKUAZ Direksiyon Amortisörü adet 1
4680 ISUZU TURKUAZ Direksiyon Mili Komple 8974000059151 adet 3
4681 ISUZU TURKUAZ Direksiyon Pompa Kayışı adet 1
4682 ISUZU TURKUAZ Dolum Hortumu adet 1
4683 ISUZU TURKUAZ Egzost Boğaz Halkası adet 1
4684 ISUZU TURKUAZ Egzost Borusu Değişim İşçiliği adet 1
4685 ISUZU TURKUAZ Egzost Manifolt Contası adet 1
4686 ISUZU TURKUAZ Egzost Manifolt Saplaması adet 1
4687 ISUZU TURKUAZ Egzost Onarım İşçiliği adet 1
4688 ISUZU TURKUAZ Eksantrik Avare Dişli ( A ) 897600586151 adet 2
4689 ISUZU TURKUAZ Eksantrik Avare Dişli ( B ) 897120005051 adet 1
4690 ISUZU TURKUAZ Eksantrik Avare Dişli ( C ) 897600590051 adet 1
4691 ISUZU TURKUAZ Eksantrik Avare Dişlli Mili (A) 897300448051 adet 1
4692 ISUZU TURKUAZ Elektrik İşçiliği saat 50
4693 ISUZU TURKUAZ Enjektör Küt. Değ.Ve Programlama İşç. adet 1
4694 ISUZU TURKUAZ Enjektör Kütüğü adet 12
4695 ISUZU TURKUAZ Far ;Kısa Hüzmeli adet 1
4696 ISUZU TURKUAZ Far Ampulü H1 12V adet 1
4697 ISUZU TURKUAZ Far Çerçevesi Sağ/Sol adet 1
4698 ISUZU TURKUAZ Flaşör (21Wx4)37777319801 adet 1
4699 ISUZU TURKUAZ Flaşör (6x21W+2x21W) adet 1
4700 ISUZU TURKUAZ Fren Ayar İşçiliği adet 1
4701 ISUZU TURKUAZ Fren Balatası takım 4
4702 ISUZU TURKUAZ Fren Hortumu adet 1
4703 ISUZU TURKUAZ Fren Kampanası Ön-Arka adet 4
4704 ISUZU TURKUAZ Fren Pabucu Komple Tek Teker adet 4
4705 ISUZU TURKUAZ Fren Pabuç Yayı adet 1
4706 ISUZU TURKUAZ Fren Teker Bakım İşciliği adet 1
4707 ISUZU TURKUAZ Gabari Lambası adet 1
4708 ISUZU TURKUAZ Gerdirme Düzeni Komple adet 1
4709 ISUZU TURKUAZ Gergi Rulmanı adet 1
4710 ISUZU TURKUAZ Hava Filtre Elemanı adet 1
4711 ISUZU TURKUAZ Hava Jakı Pnomatik adet 1
4712 ISUZU TURKUAZ Hava Yastığı (H.Süspans.)387000922151 adet 2
4713 ISUZU TURKUAZ Hava Yastık Civatası adet 2
4714 ISUZU TURKUAZ Hava Yastık Değişim İşçiliği adet 2
4715 ISUZU TURKUAZ Hortum,Kompresör Basınç 377773447401 adet 1
4716 ISUZU TURKUAZ Hortum;By-Pass adet 1
4717 ISUZU TURKUAZ İç Burç;Stabilizer adet 1
4718 ISUZU TURKUAZ İşçilik Tamir Balans Ayarı adet 2
4719 ISUZU TURKUAZ Jant;Tub Lastik adet 1
4720 ISUZU TURKUAZ Kablo Vites Ayırıcı adet 1
4721 ISUZU TURKUAZ Kablo Vites Seçici adet 1
4722 ISUZU TURKUAZ Kampana Torna İşçiliği adet 2
4723 ISUZU TURKUAZ Kapak ;Stab. Konsolu adet 2
4724 ISUZU TURKUAZ Kapı Ayar Rotu adet 2
4725 ISUZU TURKUAZ Kapı Otomatiği Düğmesi adet 1
4726 ISUZU TURKUAZ Kapı Piston Değişim Ön Ve Kapı Ayarı adet 1
4727 ISUZU TURKUAZ Kapı Pistonu 377774993001 adet 1
4728 ISUZU TURKUAZ Karter Tapa adet 1
4729 ISUZU TURKUAZ Kayışlar ve Gergi Rulmanı Değişim İşç. adet 1
4730 ISUZU TURKUAZ Keçe Şanzıman Arka adet 1
4731 ISUZU TURKUAZ Kelepçe adet 1
4732 ISUZU TURKUAZ Kelepçe Egzost Susturucu adet 1
4733 ISUZU TURKUAZ Kestamit Burç adet 8
4734 ISUZU TURKUAZ Kısa Rot adet 1
4735 ISUZU TURKUAZ Kilitli Emniyet Somunu adet 1
4736 ISUZU TURKUAZ Klima Beyini adet 3
4737 ISUZU TURKUAZ Klima Drayer adet 3
4738 ISUZU TURKUAZ Klima Fan Motoru adet 1
4739 ISUZU TURKUAZ Klima Gazı R134A kilogram 10
4740 ISUZU TURKUAZ Klima Hortumu Rekorlu adet 1
4741 ISUZU TURKUAZ Klima Kayışı adet 1
4742 ISUZU TURKUAZ Klima Kumanda Paneli adet 3
4743 ISUZU TURKUAZ Kol Yatak Sarı 897131186151, adet 4
4744 ISUZU TURKUAZ Koltuk Tamir Kaynak İşçiliği adet 1
4745 ISUZU TURKUAZ Kompresör Hortum Değ. Ve Hava Kaçak. adet 1
4746 ISUZU TURKUAZ Kompresör Yağlama Hortumu 3777747340 adet 1
4747 ISUZU TURKUAZ Kopilya adet 1
4748 ISUZU TURKUAZ Körük 14/16;Sağ 377774089001 adet 1
4749 ISUZU TURKUAZ Körük Krosu 387001360301 adet 1
4750 ISUZU TURKUAZ Kumanda Konsolu 387002412701 adet 2
4751 ISUZU TURKUAZ Kuyruk Borusu Komple-Ön;Arka adet 1
4752 ISUZU TURKUAZ Lamba;Basamak Koridor adet 1
4753 ISUZU TURKUAZ Lastik Tamir İşçiliği adet 1
4754 ISUZU TURKUAZ Makas Bağlantısı adet 1
4755 ISUZU TURKUAZ Makas Bakım İşçiliği adet 1
4756 ISUZU TURKUAZ Makas Burcu Arka adet 1
4757 ISUZU TURKUAZ Makas Saplaması adet 1
4758 ISUZU TURKUAZ Manifolt Yüzey Taşlama İşçiliği adet 1
4759 ISUZU TURKUAZ Marş Dişli 898159731051 adet 2
4760 ISUZU TURKUAZ Marş Dişli Değişimi adet 1
4761 ISUZU TURKUAZ Mask ;Ön Turkuaz adet 2
4762 ISUZU TURKUAZ Mesafe Pulu Arka Makas adet 1
4763 ISUZU TURKUAZ Motor Rektefiye işç. adet 3
4764 ISUZU TURKUAZ Motor Revizyon adet 3
4765 ISUZU TURKUAZ Motor Takozları Değişim İşçiliği adet 1
4766 ISUZU TURKUAZ Motor Takozları Sağ-Sol adet 1
4767 ISUZU TURKUAZ Müşir;Basınç adet 1
4768 ISUZU TURKUAZ Ön Amortisör adet 1
4769 ISUZU TURKUAZ Ön Cam adet 2
4770 ISUZU TURKUAZ Ön Cam Değişim İşçiliği adet 1
4771 ISUZU TURKUAZ Ön Çamurluk Sac adet 1
4772 ISUZU TURKUAZ Ön Dingil Komple adet 2
4773 ISUZU TURKUAZ Ön Makas Burcu Parçalı adet 1
4774 ISUZU TURKUAZ Ön Porya Bilya Dış adet 1
4775 ISUZU TURKUAZ Ön Porya Bilya İç adet 1
4776 ISUZU TURKUAZ Ön Porya Keçesi adet 1
4777 ISUZU TURKUAZ Ön Tampon Fiber Tamir İşçiliği adet 1
4778 ISUZU TURKUAZ Pabuç Pivot Takımı adet 1
4779 ISUZU TURKUAZ Panjur;Ön Turkuaz adet 1
4780 ISUZU TURKUAZ Papuç Sarı Burcu (İmalat) adet 2
4781 ISUZU TURKUAZ Park Lambası Yan adet 1
4782 ISUZU TURKUAZ Park Sensörü adet 1
4783 ISUZU TURKUAZ Pedal Altı Beyin adet 3
4784 ISUZU TURKUAZ Pedal Altı Beyin Değişim İşçiliği adet 1
4785 ISUZU TURKUAZ Periyodik Bakım İşçiliği adet 1
4786 ISUZU TURKUAZ Piston 897602800051 adet 4
4787 ISUZU TURKUAZ Piston Kol Burcu 894394613051 adet 4
4788 ISUZU TURKUAZ Piston Kolu 894399661251 adet 4
4789 ISUZU TURKUAZ Piston Sekman 897603423151 adet 4
4790 ISUZU TURKUAZ Radyatör adet 4
4791 ISUZU TURKUAZ Radyatör Değişim İşçiliği adet 1
4792 ISUZU TURKUAZ Radyatör Keçesi adet 1
4793 ISUZU TURKUAZ Radyatör Yedek Su Deposu adet 1
4794 ISUZU TURKUAZ Role ;24v Yan Ayna Rezistans adet 1
4795 ISUZU TURKUAZ Rot Balans İşçiliği adet 1
4796 ISUZU TURKUAZ Rulman ;Volant adet 1
4797 ISUZU TURKUAZ Saplama;Porya adet 1
4798 ISUZU TURKUAZ Selenoid Değişim İşçiliği adet 1
4799 ISUZU TURKUAZ Selenoid(Wabco 4720174800) adet 2
4800 ISUZU TURKUAZ Sensör ;Soketli (Inductıve) adet 1
4801 ISUZU TURKUAZ Sensör Değişim İşçiliği adet 1
4802 ISUZU TURKUAZ Sensör Soketi adet 2
4803 ISUZU TURKUAZ Silecek Kolu Kmp.Dış Sağ/Sol adet 1
4804 ISUZU TURKUAZ Silecek Süpürgesi adet 1
4805 ISUZU TURKUAZ Silindir Gömleği 894391602051 adet 4
4806 ISUZU TURKUAZ Silindir Kapak İşçiliği adet 1
4807 ISUZU TURKUAZ Sinyal Lambası;2BA008221-047 adet 1
4808 ISUZU TURKUAZ Sis Lambası adet 1
4809 ISUZU TURKUAZ Soğutucu Komple 897310496151 adet 4
4810 ISUZU TURKUAZ Sol Yan Cam adet 1
4811 ISUZU TURKUAZ Somun ;Amortisör adet 2
4812 ISUZU TURKUAZ Stabilizer Burç Komplesi 387024484001 adet 2
4813 ISUZU TURKUAZ Stabilizer Burç Ve Fren körük Değişim İşç. adet 1
4814 ISUZU TURKUAZ Stop Lambası adet 1
4815 ISUZU TURKUAZ Su Pompası Devirdaim adet 1
4816 ISUZU TURKUAZ Subap Ayar İşçiliği adet 1
4817 ISUZU TURKUAZ Subap Egzost 8972096876251 adet 8
4818 ISUZU TURKUAZ Subap Emme 894395882051 adet 8
4819 ISUZU TURKUAZ Subap Yuvası 894390780051 adet 8
4820 ISUZU TURKUAZ Süspansiyon Körüğü adet 4
4821 ISUZU TURKUAZ Süspansiyon Takozu adet 1
4822 ISUZU TURKUAZ Süspansiyon Ventili adet 1
4823 ISUZU TURKUAZ Şaft ;Debriyaj Baskı Rulmanı adet 1
4824 ISUZU TURKUAZ Şaft Askısı Komple adet 1
4825 ISUZU TURKUAZ Şaft Mafsal İstavrozu adet 1
4826 ISUZU TURKUAZ Şaft Ucu Somunlu adet 1
4827 ISUZU TURKUAZ Şarz Bağlantı Ayağı adet 1
4828 ISUZU TURKUAZ Şarz Dinamosu Komple adet 6
4829 ISUZU TURKUAZ Tahliye Sibobu adet 4
4830 ISUZU TURKUAZ Tampon Arka ;Komple adet 2
4831 ISUZU TURKUAZ Tapa;Su Tahliye 389990606001 adet 1
4832 ISUZU TURKUAZ Termostat adet 1
4833 ISUZU TURKUAZ Termostat Değişim İşçiliği adet 1
4834 ISUZU TURKUAZ Tesisat Ana Sigorta adet 1
4835 ISUZU TURKUAZ Torpido Sağ Gövde adet 2
4836 ISUZU TURKUAZ Torpido Sol Üst Parça adet 1
4837 ISUZU TURKUAZ Turbo adet 3
4838 ISUZU TURKUAZ Turbo Değişim İşçiliği adet 1
4839 ISUZU TURKUAZ Tutucu;Enjektör Yatak 89760661051 adet 4
4840 ISUZU TURKUAZ U Civatası 387000973301 adet 4
4841 ISUZU TURKUAZ U Civatası 387001836001 adet 4
4842 ISUZU TURKUAZ V Kayış (Bando Çiftli) adet 1
4843 ISUZU TURKUAZ V Kayış Klima Safkar adet 1
4844 ISUZU TURKUAZ Vakum Fren Hortumu adet 1
4845 ISUZU TURKUAZ Vakum Pompa Kayışı adet 1
4846 ISUZU TURKUAZ Vakum Pompa Ve Hortum Değişim İşç. adet 1
4847 ISUZU TURKUAZ Vakum Pompası Komple 377776392201 adet 1
4848 ISUZU TURKUAZ Vantilatör Kayışı 17x1100 adet 2
4849 ISUZU TURKUAZ Vantilatör Pervanesi adet 1
4850 ISUZU TURKUAZ Viraj Lastiği;Ön 894440790001 adet 2
4851 ISUZU TURKUAZ Vites Kolu Toz Körüğü adet 1
4852 ISUZU TURKUAZ Volant Yüzey Taşlama adet 1
4853 ISUZU TURKUAZ Yag Filtre Elemanı adet 1
4854 ISUZU TURKUAZ Yağ Pompası 897075283251 adet 1
4855 ISUZU TURKUAZ Yağlama Gresörlüğü adet 1
4856 ISUZU TURKUAZ Yakıt Filtre Elemanı adet 1
4857 ISUZU TURKUAZ Yakıt Pompası Revizyon adet 2
4858 ISUZU TURKUAZ Yan İz Lambası adet 1
4859 ISUZU TURKUAZ Yan Sinyal Lambası adet 1
4860 ISUZU TURKUAZ Yay;Kapı Piston Baskı 388882819001 adet 1
4861 ISUZU TURKUAZ Yüksek Basınç Klima Hortumu metre 14
4862 İVECO DAİLY Alt Takım Conta adet 1
4863 İVECO DAİLY Bakım Onarım İşçiliği saat 2
4864 İVECO DAİLY Balata Tk.,El Fren 2992568 adet 1
4865 İVECO DAİLY Debriyaj Balata adet 4
4866 İVECO DAİLY Debriyaj Baskı adet 4
4867 İVECO DAİLY Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 4
4868 İVECO DAİLY Debriyaj Bilya adet 1
4869 İVECO DAİLY Emme-Eksoz Subap takım 1
4870 İVECO DAİLY Enjektör Ara Disk adet 4
4871 İVECO DAİLY Enjektör Ayar Revizyon Bakım İşçiliği adet 4
4872 İVECO DAİLY Enjektör Ayar Revizyon İşçiliği adet 1
4873 İVECO DAİLY Enjektör Ayar Sökme/Takma İşçiliği adet 1
4874 İVECO DAİLY Enjektör Ayar Ve Revz. Bilgisayarlı Test İşç. adet 1
4875 İVECO DAİLY Enjektör Memesi adet 4
4876 İVECO DAİLY Fren Anamerkez adet 4
4877 İVECO DAİLY Fren Anamerkez Değişim İşçiliği adet 1
4878 İVECO DAİLY Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
4879 İVECO DAİLY Fren Balatası takım 1
4880 İVECO DAİLY Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
4881 İVECO DAİLY Hava Filtresi adet 1
4882 İVECO DAİLY Hidrolik Depo adet 1
4883 İVECO DAİLY Kalorifer Musluğu adet 1
4884 İVECO DAİLY Kapı Kilidi adet 1
4885 İVECO DAİLY Kol,El Fren Balata 42558903 adet 2
4886 İVECO DAİLY Kovan,El Fren Tel Ayar 17720311 adet 1
4887 İVECO DAİLY Kömürlü Konjektör takım 1
4888 İVECO DAİLY Makas Bakım İşçiliği adet 1
4889 İVECO DAİLY Makas Pimi Ön adet 1
4890 İVECO DAİLY Mazot Filtresi adet 1
4891 İVECO DAİLY Mazot Otomatiği adet 1
4892 İVECO DAİLY Mazot Pompa Ağırlık Takımı adet 4
4893 İVECO DAİLY Mazot Pompa Avans Pistonu adet 1
4894 İVECO DAİLY Mazot Pompa Ayar Subap adet 1
4895 İVECO DAİLY Mazot Pompa Basınç Yayı adet 2
4896 İVECO DAİLY Mazot Pompa Diyafram adet 1
4897 İVECO DAİLY Mazot Pompa Gövde Burcu adet 1
4898 İVECO DAİLY Mazot Pompa Gövde Keçesi adet 1
4899 İVECO DAİLY Mazot Pompa Ksb.Parçası adet 2
4900 İVECO DAİLY Mazot Pompa Makara Takımı adet 4
4901 İVECO DAİLY Mazot Pompa Rekor Mesnedi adet 1
4902 İVECO DAİLY Mazot Pompa Takım Conta adet 1
4903 İVECO DAİLY Mazot Pompa Yatak Burcu adet 1
4904 İVECO DAİLY Rot Balans İşçiliği adet 1
4905 İVECO DAİLY Rot Başı Sağ-Sol adet 1
4906 İVECO DAİLY Rot Mili Sağ-Sol adet 1
4907 İVECO DAİLY Silindir Kapak Contası takım 4
4908 İVECO DAİLY Silindir Kapak Rektifiye İşçiliği adet 4
4909 İVECO DAİLY Silindir Kapak Revizyon İşçiliği adet 4
4910 İVECO DAİLY Stop Lambası adet 1
4911 İVECO DAİLY Stop Müşürü adet 1
4912 İVECO DAİLY Subap Gaydı takım 1
4913 İVECO DAİLY Subap Lastiği adet 1
4914 İVECO DAİLY Şaft Mafsal İstavrozu adet 1
4915 İVECO DAİLY Şaft Sökme Takma İşçiliği adet 1
4916 İVECO DAİLY Şaft Tamir Balans İşçiliği adet 1
4917 İVECO DAİLY Şarz Dinamo Revizyon İşçiliği adet 1
4918 İVECO DAİLY Şarz Konjektörü adet 1
4919 İVECO DAİLY Tel,El Fren 99434589 adet 1
4920 İVECO DAİLY Tel,El Fren Orta 93812534 adet 1
4921 İVECO DAİLY Triger Kapağı adet 1
4922 İVECO DAİLY Triger Kayışı adet 1
4923 İVECO DAİLY Yağ Filtresi adet 1
4924 İVECO DAİLY Zamanlama Rolesi adet 1
4925 JCB 4CX 1/2 R2 Hidrolik Hortum metre 1
4926 JCB 4CX 1/2 R9 Hidrolik Hortum metre 1
4927 JCB 4CX 3/4 R9 Hidrolik Hortum metre 1
4928 JCB 4CX 3/4 R9 Hidrolik Soket adet 1
4929 JCB 4CX 3/8 R9 Hidrolik Hortum metre 1
4930 JCB 4CX 3lü Kumanda Valf Tm.Tk. adet 1
4931 JCB 4CX 6lı Kumanda Valf Tm.Tk. adet 1
4932 JCB 4CX 90° Orfs Hidrolik Rekor adet 1
4933 JCB 4CX Açılır Ağız Silindir Tamir Takımı takım 1
4934 JCB 4CX Aks Bilyası Dış adet 1
4935 JCB 4CX Aks Bilyası İç adet 1
4936 JCB 4CX Aks Cer Keçesi adet 1
4937 JCB 4CX Aks İstavrozu adet 1
4938 JCB 4CX Aks Keçesi Dış adet 1
4939 JCB 4CX Aks Keçesi İç 904/50040 adet 1
4940 JCB 4CX Aks Kısa adet 1
4941 JCB 4CX Aks Mafsal Torna İşçiliği adet 1
4942 JCB 4CX Alt Takım Conta takım 1
4943 JCB 4CX Ana Emniyet Mrv Valf adet 1
4944 JCB 4CX Ana Yatak adet 1
4945 JCB 4CX Arka Stop Lambası adet 1
4946 JCB 4CX Basamak 331-27034 adet 1
4947 JCB 4CX Bijon adet 1
4948 JCB 4CX Cam Fitili metre 3
4949 JCB 4CX Cam Ön 827/30565 adet 1
4950 JCB 4CX Cam Sağ Yan Alt adet 1
4951 JCB 4CX Civata Somunlu adet 1
4952 JCB 4CX Conta XJSN-00707 adet 1
4953 JCB 4CX Dış Lastik 16-9.28 adet 14
4954 JCB 4CX Direksiyon Kaplama adet 1
4955 JCB 4CX Direksiyon Okuyucusu adet 1
4956 JCB 4CX Direksiyon Silindir adet 1
4957 JCB 4CX Egzost Baga adet 1
4958 JCB 4CX Egzost Contası adet 1
4959 JCB 4CX Egzost Gayt adet 1
4960 JCB 4CX Egzost Subap adet 1
4961 JCB 4CX Egzost Susturucu adet 1
4962 JCB 4CX Eksantrik Burcu adet 1
4963 JCB 4CX Elektrik Tesisatı Komple takım 1
4964 JCB 4CX Emme Baga adet 1
4965 JCB 4CX Emme Gayt adet 4
4966 JCB 4CX Emme Manifolt Contası adet 1
4967 JCB 4CX Emme Subap adet 1
4968 JCB 4CX Enjektor adet 1
4969 JCB 4CX Faturalı Çelik Mil Yapımı Ve Sulanması adet 2
4970 JCB 4CX Fren Balatası adet 2
4971 JCB 4CX Fren Diski adet 1
4972 JCB 4CX Fren Körük Lastiği adet 1
4973 JCB 4CX Fren Lastiği Büyük adet 2
4974 JCB 4CX Fren Lastiği Küçük adet 2
4975 JCB 4CX Fren Merkezi 15/920110 adet 1
4976 JCB 4CX Fren Piston Lastikleri(Kit) takım 1
4977 JCB 4CX Fren Pleyti adet 1
4978 JCB 4CX Gömlek Ayar Rayneli adet 1
4979 JCB 4CX Gömlek Magırus 912 adet 1
4980 JCB 4CX Gres Pompa Ucu adet 1
4981 JCB 4CX Hardox Sac (25x120x2460) kilogram 100
4982 JCB 4CX Hava Filtresi 32-925682 adet 10
4983 JCB 4CX Hidrolik Ana Pompa adet 1
4984 JCB 4CX Hidrolik Dönüş Filtresi adet 1
4985 JCB 4CX Hidrolik Filtresi adet 1
4986 JCB 4CX Hidrolik Hortum Soketi adet 1
4987 JCB 4CX Hidrolik Pompa Kaplini adet 1
4988 JCB 4CX Hidrolik Sistem Yağı teneke 3
4989 JCB 4CX Hidrolik Tank Filtresi adet 1
4990 JCB 4CX İç Lastik 16-9.28 adet 1
4991 JCB 4CX İstavroz Tamir Takımı adet 4
4992 JCB 4CX Jant adet 6
4993 JCB 4CX Kabin Filtresi 32/925683 adet 1
4994 JCB 4CX Kabin Takozu adet 2
4995 JCB 4CX Kaldırıcı Piston adet 1
4996 JCB 4CX Kaldırıcı Piston Keçesi adet 1
4997 JCB 4CX Kaldırıcı Piston Kiti takım 1
4998 JCB 4CX Kaldırıcı Piston Pim Burcu adet 1
4999 JCB 4CX Kaldırıcı Piston Pimi adet 1
5000 JCB 4CX Kapı Fitili (Dodge) metre 1
5001 JCB 4CX Kapı Kilidi 427-56-11820 adet 1
5002 JCB 4CX Kapı Kolu Dış 123/04067 adet 1
5003 JCB 4CX Kayış 320/08598 adet 1
5004 JCB 4CX Kenar Ay adet 1
5005 JCB 4CX Kıvırıcı Silindir Tm.Tk. takım 1
5006 JCB 4CX Kol Yatak adet 1
5007 JCB 4CX Komple Ön Kepçe adet 4
5008 JCB 4CX Korna adet 1
5009 JCB 4CX Kova Ağzı Sac Sökme/Takma İşçiliği adet 1
5010 JCB 4CX Kova Bağlantı Burçları adet 1
5011 JCB 4CX Kova Bom Burcu Ön adet 1
5012 JCB 4CX Kova Burcu Ön adet 1
5013 JCB 4CX Kova Kıvırıcı Silindir Boğazı adet 2
5014 JCB 4CX Kova Kıvırıcı Silindir Mili adet 2
5015 JCB 4CX Kova Pimi Kısa adet 1
5016 JCB 4CX Kova Pimi Ön adet 1
5017 JCB 4CX Kova Tırnağı 53103205 adet 1
5018 JCB 4CX Körük Lastiği adet 1
5019 JCB 4CX Krank Keçesi (Arka) adet 1
5020 JCB 4CX Krank Keçesi (Ön) adet 1
5021 JCB 4CX Mafsal istavrozu adet 1
5022 JCB 4CX Mahruti Keçe adet 1
5023 JCB 4CX Marş Dişlisi adet 1
5024 JCB 4CX Marş Kollektörü adet 1
5025 JCB 4CX Marş Kömürü adet 1
5026 JCB 4CX Marş Motor Dişlisi adet 1
5027 JCB 4CX Marş Motoru adet 6
5028 JCB 4CX Marşbiyel Sağ 123/06144 adet 1
5029 JCB 4CX Marşbiyel Sol 123/06193 adet 1
5030 JCB 4CX Mazot Filtresi WY80117 adet 1
5031 JCB 4CX Mazot Otomatiği adet 1
5032 JCB 4CX Motor Takım Conta takım 1
5033 JCB 4CX Motor Takozu Geniş adet 1
5034 JCB 4CX Motor Yağ Soğutucu adet 1
5035 JCB 4CX Motor Yan Kapak adet 1
5036 JCB 4CX Operatör Koltuğu adet 2
5037 JCB 4CX Ön Çene Piston Dip Pimi 811/80018 adet 1
5038 JCB 4CX Ön Kova Burcu 1208/0023 adet 1
5039 JCB 4CX Ön Kova Pimi Komple 811/80001 adet 1
5040 JCB 4CX Piston Kiti takım 1
5041 JCB 4CX Piston Kol Burcu adet 1
5042 JCB 4CX Piston Magırus 912 adet 1
5043 JCB 4CX Piston Mili Şapka Yapımı Ve Kaynağı adet 1
5044 JCB 4CX Piston Mili Tornası Ve Keçe Yeri Yapımı adet 1
5045 JCB 4CX Porya Karpuz Kapak adet 1
5046 JCB 4CX Segman takım 1
5047 JCB 4CX Sıvı Conta adet 2
5048 JCB 4CX Silecek Süpürgesi adet 1
5049 JCB 4CX Silikon Conta adet 1
5050 JCB 4CX Silindir Kapak Civatası adet 1
5051 JCB 4CX Silindir Kapak Çelik Pul adet 1
5052 JCB 4CX Silindir Üst Kapak Contası adet 1
5053 JCB 4CX Somun adet 1
5054 JCB 4CX Stop Selenoid Valfi adet 1
5055 JCB 4CX Sübap Gaydı adet 1
5056 JCB 4CX Sübap Kapak Civatası adet 1
5057 JCB 4CX Sübap Lastiği adet 1
5058 JCB 4CX Sübap Takımı takım 1
5059 JCB 4CX Şanzıman Bobini adet 1
5060 JCB 4CX Şanzuman Baga adet 1
5061 JCB 4CX Şanzuman Filtresi 02/100284 adet 1
5062 JCB 4CX Şanzuman Filtresi 581/18053 adet 1
5063 JCB 4CX Şanzuman Filtresi 581/18063 adet 1
5064 JCB 4CX Şanzuman Pompası F03-11460 adet 1
5065 JCB 4CX Şanzuman Selenoid adet 1
5066 JCB 4CX Şanzuman Selenoid Valfi adet 1
5067 JCB 4CX Şarj Bilya Kapağı adet 1
5068 JCB 4CX Şarj Bilyası adet 1
5069 JCB 4CX Şarz Dinamosu 12v adet 3
5070 JCB 4CX Tazyik Subap adet 1
5071 JCB 4CX Termostat adet 1
5072 JCB 4CX Tırnak 53103205 adet 1
5073 JCB 4CX Tırnak Civata Somunu adet 1
5074 JCB 4CX Tırnak Civatası adet 1
5075 JCB 4CX Toplayıcı Piston Kiti takım 1
5076 JCB 4CX Tork Civatası adet 1
5077 JCB 4CX Tork F03-10200 adet 2
5078 JCB 4CX Transmission Yağ litre 5
5079 JCB 4CX Turbo adet 6
5080 JCB 4CX UET 100 Rotor adet 1
5081 JCB 4CX UNT 252 Alt Bilya adet 1
5082 JCB 4CX UNT 252 Alt Bilya Kapağı adet 1
5083 JCB 4CX Üst Takım Conta takım 1
5084 JCB 4CX Vites Kol adet 1
5085 JCB 4CX Yağ Çubuğu adet 1
5086 JCB 4CX Yağ Filtresi 320/04133 adet 1
5087 JCB 4CX Yağ Filtresi 7W2327 adet 1
5088 JCB 4CX Yağ Pompası adet 1
5089 JCB 4CX Yakıt Filitresi 32/912001 adet 1
5090 JCB 4CX Yakıt Filitresi 32/925694 adet 1
5091 JCB 4CX Yakıt Filitresi 320/07155 adet 1
5092 JCB 4CX Yan Cam adet 1
5093 JCB 4CX Yan Kapak 123/02914 adet 1
5094 JCB 4CX Yan Kapak 123/02916 adet 1
5095 JCB 4CX Yan Tırnak 71040 adet 1
5096 JCB 4CX Yengeç Silindir Keçe Tamir Takımı takım 1
5097 JCB 4CX Yürüyüş Rölesi 716/09500 adet 1
5098 JCB Bakım Onarım İşçiliği saat 250
5099 KOMATSU Bakım Onarım İşçiliği saat 350
5100 KOMATSU WA 320 3/4 R9 Hidrolik Hortum metre 1
5101 KOMATSU WA 320 3/4 R9 Hidrolik Hortum Başlık adet 1
5102 KOMATSU WA 320 Aks Bilyası 419-22-12840 adet 1
5103 KOMATSU WA 320 Aks Bilyası 419-22-12850 adet 1
5104 KOMATSU WA 320 Aks Dişlisi 419-22-11432 adet 1
5105 KOMATSU WA 320 Aks Keçesi 419-22-12460 adet 1
5106 KOMATSU WA 320 Aks Pimi adet 1
5107 KOMATSU WA 320 Ana Merkez Tamir Takımı adet 3
5108 KOMATSU WA 320 Ana Yatak takım 1
5109 KOMATSU WA 320 Arka Defransiyel Yağı adet 1
5110 KOMATSU WA 320 Bilya 419-22-11810 adet 5
5111 KOMATSU WA 320 Bilya 419-22-11820 adet 5
5112 KOMATSU WA 320 Bilya 419-22-11850 adet 2
5113 KOMATSU WA 320 Burç 707-76-75030 adet 1
5114 KOMATSU WA 320 Burç 707-76-95050 adet 1
5115 KOMATSU WA 320 Bushing 07177-04025 adet 1
5116 KOMATSU WA 320 Bushing 07177-08030 adet 1
5117 KOMATSU WA 320 Cable 419-43-16150 adet 1
5118 KOMATSU WA 320 Cable 419-43-16160 adet 1
5119 KOMATSU WA 320 Dana Gözü Rulman 69.85x130.3 adet 4
5120 KOMATSU WA 320 Dış Lastik 20.5X25 adet 6
5121 KOMATSU WA 320 Direksiyon Piston Burcu 419-46-12270 adet 1
5122 KOMATSU WA 320 Direksiyon Piston Burcu 707-76-40020 adet 1
5123 KOMATSU WA 320 Direksiyon Piston Pimi 419-46-12240 adet 1
5124 KOMATSU WA 320 Direksiyon Piston Pimi 419-46-12260 adet 1
5125 KOMATSU WA 320 Direksiyon Tamir Takımı adet 1
5126 KOMATSU WA 320 Direksiyon Valfi adet 1
5127 KOMATSU WA 320 Direksiyon Valfi Kit adet 1
5128 KOMATSU WA 320 Dişli 419-22-11433 adet 6
5129 KOMATSU WA 320 Dişli 419-22-11420 adet 6
5130 KOMATSU WA 320 Egsantrik Yatağı adet 1
5131 KOMATSU WA 320 Egzost Susturucu Conta adet 1
5132 KOMATSU WA 320 Egzost Susturucusu 6136-11-5470 adet 1
5133 KOMATSU WA 320 Egzost Sübabı adet 1
5134 KOMATSU WA 320 El Fren Balatası adet 2
5135 KOMATSU WA 320 Enjektör Memesi adet 1
5136 KOMATSU WA 320 Far Komple adet 1
5137 KOMATSU WA 320 Fren Ana Merkez 419 44 12300 adet 3
5138 KOMATSU WA 320 Fren Balatası 419-33-11250 adet 1
5139 KOMATSU WA 320 Fren Diski 419-33-11243 adet 8
5140 KOMATSU WA 320 Fren Merkez Tamir Takımı419 44 12250 takım 1
5141 KOMATSU WA 320 Fren Merkez Tamir Takımı419 44 12610 takım 1
5142 KOMATSU WA 320 Fren Oringi 419-33-11430 adet 1
5143 KOMATSU WA 320 Fren Piston Oringi 419-33-11420 adet 1
5144 KOMATSU WA 320 Fren Pistonu 419-33-11120 adet 4
5145 KOMATSU WA 320 Fren Pleyti 419 33 11293 adet 4
5146 KOMATSU WA 320 Gaz Halatı adet 1
5147 KOMATSU WA 320 Gaz Teli 419-43-11170 adet 1
5148 KOMATSU WA 320 Hac 419-22-11411 adet 1
5149 KOMATSU WA 320 Hararet Müşürü 417-06-11210 adet 1
5150 KOMATSU WA 320 Hava Filitresi Dış adet 5
5151 KOMATSU WA 320 Hava Filtresi İç adet 5
5152 KOMATSU WA 320 Hidrolik Filtresi 0763-01100 adet 5
5153 KOMATSU WA 320 Hidrolik Pompası adet 1
5154 KOMATSU WA 320 Hidrolik Soğutucu Radyatör Tadilatı adet 1
5155 KOMATSU WA 320 İç Lastik 20,5X 25 adet 1
5156 KOMATSU WA 320 İstavroz Pulu 419-22-11650 adet 1
5157 KOMATSU WA 320 Kabin Kilidi Ve Kolları Sağ/Sol takım 1
5158 KOMATSU WA 320 Kabin Sökme Takma İşçiliği adet 1
5159 KOMATSU WA 320 Kaldırıcı Piston Kiti 707-99-54100 adet 1
5160 KOMATSU WA 320 Kalorifer Düğmesi adet 1
5161 KOMATSU WA 320 Kapı Menteşesi adet 1
5162 KOMATSU WA 320 Keçe 419-09-11120 adet 1
5163 KOMATSU WA 320 Keçe Toz 421-09-11319 adet 1
5164 KOMATSU WA 320 Kol Burcu adet 1
5165 KOMATSU WA 320 Kol Yatak takım 1
5166 KOMATSU WA 320 Marş Kömürü takım 1
5167 KOMATSU WA 320 Marş Otomatiği 6138-72-1350 adet 1
5168 KOMATSU WA 320 Mazot Filtresi ZP 512F adet 1
5169 KOMATSU WA 320 Mazot Otomatiği 6138-72-1350 adet 2
5170 KOMATSU WA 320 Mazot Pompa Conta Takımı adet 1
5171 KOMATSU WA 320 Mazot Pompa Çatal adet 1
5172 KOMATSU WA 320 Mazot Pompa Elemanı adet 1
5173 KOMATSU WA 320 Mazot Pompa Makara adet 1
5174 KOMATSU WA 320 Mazot Pompa Tutucu adet 1
5175 KOMATSU WA 320 Mazot Pompa Valf adet 1
5176 KOMATSU WA 320 Mazot Pompası DK13151-5820 adet 1
5177 KOMATSU WA 320 Motor Takım Conta 6136-K1-0400 adet 2
5178 KOMATSU WA 320 Motor Yağ Soğutma Bor. 6136-51-6311 adet 1
5179 KOMATSU WA 320 Motor Yağ Soğutma Cont.6136-61-2811 adet 1
5180 KOMATSU WA 320 Motor Yağ Soğutma Kap. 6221-63-2110 adet 1
5181 KOMATSU WA 320 Motor Yağ Soğutma Orin. 6136-61-2190 adet 1
5182 KOMATSU WA 320 Operatör Koltuğu adet 2
5183 KOMATSU WA 320 Oring 419-22-11410 adet 2
5184 KOMATSU WA 320 Oring 419-22-11420 adet 2
5185 KOMATSU WA 320 O-ring 424-16-11130 adet 1
5186 KOMATSU WA 320 Ön Defransiyel Yağı adet 1
5187 KOMATSU WA 320 Pim 419-70-11941 adet 1
5188 KOMATSU WA 320 Pim 419-70-11950 adet 1
5189 KOMATSU WA 320 Pim 419-70-11971 adet 1
5190 KOMATSU WA 320 Pim 419-70-11981 adet 1
5191 KOMATSU WA 320 Pinyon Dişli 419-22-11420 adet 1
5192 KOMATSU WA 320 Piston Kiti (orta) 707-99-62010 adet 1
5193 KOMATSU WA 320 Plate 419-33-11252 adet 6
5194 KOMATSU WA 320 Plate 419-33-11263 adet 6
5195 KOMATSU WA 320 Pul 419-22-11631 adet 2
5196 KOMATSU WA 320 Pul 419-22-11650 adet 4
5197 KOMATSU WA 320 Radyatör Hortumu 07260-03240 adet 1
5198 KOMATSU WA 320 Radyatör Hortumu 07260-04140 adet 1
5199 KOMATSU WA 320 Retainer adet 1
5200 KOMATSU WA 320 Rulman adet 1
5201 KOMATSU WA 320 Sekman adet 1
5202 KOMATSU WA 320 Silecek Düğmesi adet 1
5203 KOMATSU WA 320 Silecek Motoru (24V) adet 1
5204 KOMATSU WA 320 Silindir Kapak Contası 6136-K2-0410 adet 1
5205 KOMATSU WA 320 Sinyal Lamba adet 1
5206 KOMATSU WA 320 Stop Lamba adet 1
5207 KOMATSU WA 320 Su Filtresi adet 1
5208 KOMATSU WA 320 Susturucu Borusu 6138-11-3850 adet 1
5209 KOMATSU WA 320 Şanzıman Filtresi adet 1
5210 KOMATSU WA 320 Şanzıman Kit adet 2
5211 KOMATSU WA 320 Şanzıman Müşürü adet 1
5212 KOMATSU WA 320 Şanzıman Pompası Tamir Takımı adet 1
5213 KOMATSU WA 320 Şanzıman Soğutucu Hortum adet 1
5214 KOMATSU WA 320 Şanzıman Yağı adet 1
5215 KOMATSU WA 320 Şanzuman Diski adet 1
5216 KOMATSU WA 320 Şanzuman Piston Lastikleri adet 1
5217 KOMATSU WA 320 Şanzuman Pleyti adet 1
5218 KOMATSU WA 320 Takım Conta takım 1
5219 KOMATSU WA 320 Tepe Lamba adet 1
5220 KOMATSU WA 320 Termostat 600-921-6210 adet 1
5221 KOMATSU WA 320 Tırnak 419-70-13111 adet 1
5222 KOMATSU WA 320 Tırnak Civata Somunu adet 1
5223 KOMATSU WA 320 Tırnak Civatası adet 1
5224 KOMATSU WA 320 Tork Statör adet 6
5225 KOMATSU WA 320 Vantilatör Pervanesi adet 1
5226 KOMATSU WA 320 Vestenhaus 418-44-12201 adet 3
5227 KOMATSU WA 320 Vites Halatı Kısa adet 1
5228 KOMATSU WA 320 Vites Halatı Uzun adet 1
5229 KOMATSU WA 320 Yağ Filtresi ZP531 adet 1
5230 KOMATSU WA 320 Yağ Pompası 6136-52-1100 adet 1
5231 KOMATSU WA 320 Yan Tırnak 419-70-13160 adet 1
5232 MAN 12.160 2L87+9DE55F Hidrolik Pompa adet 2
5233 MAN 12.160 3/4 Vana adet 1
5234 MAN 12.160 Alüminyum Perçin adet 1
5235 MAN 12.160 Ana Bom Piston Tamir Takımı takım 1
5236 MAN 12.160 Anons Cihazı Mikrofonu adet 1
5237 MAN 12.160 Anons Cihazı Mikrofonu Değişim İşçiliği adet 1
5238 MAN 12.160 Ara Halka 1290304366 adet 2
5239 MAN 12.160 Ayak Manuel Kumanda Kolu Tamir Tk takım 1
5240 MAN 12.160 Ayak Pistonu Komple adet 2
5241 MAN 12.160 Ayna Camı adet 1
5242 MAN 12.160 Balata Disk Kablosu adet 1
5243 MAN 12.160 Balata İkaz Fişi adet 1
5244 MAN 12.160 Banket Aynası adet 1
5245 MAN 12.160 Basınç Saat Rekoru adet 1
5246 MAN 12.160 Baskı Parçası 1317304061 adet 6
5247 MAN 12.160 Baskı Plaka Kontrol Etme Ve Bulgu Çıkarma saat 6
5248 MAN 12.160 Baskı Yayı 0732042510 adet 6
5249 MAN 12.160 Bijon adet 1
5250 MAN 12.160 Bilyalı Rulman 0750116373 adet 1
5251 MAN 12.160 Bowden Kablosu adet 1
5252 MAN 12.160 Cam Açma Kolu Frezeli adet 1
5253 MAN 12.160 Cam Kaldırma Kolu adet 1
5254 MAN 12.160 Cam Kriko Motoru adet 1
5255 MAN 12.160 Conta 51549010027 adet 2
5256 MAN 12.160 Conta 51549010029 adet 5
5257 MAN 12.160 Çamurluk adet 1
5258 MAN 12.160 Çamurluk Sinyali 81.25320.6117 adet 1
5259 MAN 12.160 Çelik Civata 11m12050 adet 10
5260 MAN 12.160 Debriyaj Balata adet 5
5261 MAN 12.160 Debriyaj Baskı Bilyası 81.30550.0105 adet 4
5262 MAN 12.160 Debriyaj Baskı Plakası MF395 81.30305.0223 adet 4
5263 MAN 12.160 Debriyaj Diski 395WGTZ 81.30301.0558 adet 4
5264 MAN 12.160 Debriyaj Üst Merkez 81.30715.6132 adet 4
5265 MAN 12.160 Depo Kapağı 81.12210.6027 adet 1
5266 MAN 12.160 Devir Okuyucu 81271206165 adet 1
5267 MAN 12.160 Devirdaim Contası adet 1
5268 MAN 12.160 Devirdaim Pompası adet 2
5269 MAN 12.160 Dikiz Aynası Isıtıcılı adet 1
5270 MAN 12.160 Direksiyon Filtresi adet 1
5271 MAN 12.160 Diyafram adet 1
5272 MAN 12.160 Dorse Kilidi adet 1
5273 MAN 12.160 Dörtlü Dağıtıcı Ventil adet 2
5274 MAN 12.160 Egzost Spirali adet 1
5275 MAN 12.160 Empals Verici Kıtas 2+90Mm adet 1
5276 MAN 12.160 Empals Verici Kıtas -Yenileme adet 1
5277 MAN 12.160 Filtre (Nfg) 81619100019 adet 1
5278 MAN 12.160 Filtre 81473016005 adet 1
5279 MAN 12.160 Filtre Elemanı 51125030042 adet 1
5280 MAN 12.160 Filtre Elemanı 81125030085 adet 1
5281 MAN 12.160 Fren Ara Rekor adet 1
5282 MAN 12.160 Fren Aşınma Sensörü Tamir Bakım İşçiliği adet 1
5283 MAN 12.160 Fren Ayar İşciliği adet 1
5284 MAN 12.160 Fren Balatası takım 1
5285 MAN 12.160 Fren Kampana adet 2
5286 MAN 12.160 Fren Yayı adet 1
5287 MAN 12.160 Gaz Halatı adet 2
5288 MAN 12.160 Gaz Kolu adet 1
5289 MAN 12.160 Gaz Teli adet 1
5290 MAN 12.160 Gergi Bandı 81664100236 adet 6
5291 MAN 12.160 Gres Yağı kilogram 3
5292 MAN 12.160 Hava Filtre Elemanı Tga adet 1
5293 MAN 12.160 Hava Hortumu metre 14
5294 MAN 12.160 Hava İç Filtresi adet 1
5295 MAN 12.160 Hava Valfi adet 1
5296 MAN 12.160 Haydac Filtre adet 1
5297 MAN 12.160 Helezon Rulmanı adet 1
5298 MAN 12.160 Helezon Yaprak Takımı takım 1
5299 MAN 12.160 Helezon Yatak Burç Takımı takım 1
5300 MAN 12.160 Hidrolik Boru adet 2
5301 MAN 12.160 Hidrolik Boru Kelepçesi adet 4
5302 MAN 12.160 Hidrolik Boru Rekor Yüksük Tk. takım 4
5303 MAN 12.160 Hidrolik Dönüş Filtresi adet 1
5304 MAN 12.160 Hidrolik Emiş Hortum Kelepçesi adet 4
5305 MAN 12.160 Hidrolik Emiş Hortumu metre 4
5306 MAN 12.160 Hidrolik Hortum Başlığı adet 6
5307 MAN 12.160 Hidrolik Hortum Değişimi adet 4
5308 MAN 12.160 Hidrolik Hortum Kabuk adet 6
5309 MAN 12.160 Hidrolik Pompa Değişim İşçiliği adet 1
5310 MAN 12.160 Hidrolik Rekor Nipel Dirsek adet 21
5311 MAN 12.160 Hidrolik Sistem Ana Pompa adet 6
5312 MAN 12.160 Hidrolik Süper Pul adet 10
5313 MAN 12.160 Hidrolik Tandem Pompa adet 1
5314 MAN 12.160 Hidrolik Valf Grubu adet 1
5315 MAN 12.160 Hidrolik Yağ litre 60
5316 MAN 12.160 Hidromotor adet 1
5317 MAN 12.160 İğneli Kafes 0735321528 adet 1
5318 MAN 12.160 Kablo Bağı 81974010589 adet 5
5319 MAN 12.160 Kapak 81.41860.0083 adet 1
5320 MAN 12.160 Kapı Kilidi adet 1
5321 MAN 12.160 Kapı Kilidi Ve İç Açma Teli İşçiliği adet 1
5322 MAN 12.160 Kavrama Gövdesi 1290304482 adet 2
5323 MAN 12.160 Kavrama Gövdesi 1290304508 adet 1
5324 MAN 12.160 Kavrama Gövdesi 1290304509 adet 1
5325 MAN 12.160 Kaygan Pabuç 1290306423 adet 4
5326 MAN 12.160 Kaygan Pabuç 1290306439 adet 2
5327 MAN 12.160 Keçe 07501111469 adet 1
5328 MAN 12.160 Kelebek Camı adet 1
5329 MAN 12.160 Kelebek Camı Değişim İşçiliği adet 1
5330 MAN 12.160 Klima Conta Takımı adet 1
5331 MAN 12.160 Klima Gazı adet 1
5332 MAN 12.160 Klima Hortumu adet 1
5333 MAN 12.160 Kontak Anahtarı adet 1
5334 MAN 12.160 Kontak Komple .46433.6002 adet 1
5335 MAN 12.160 Kontak Şifresi adet 1
5336 MAN 12.160 Kontak Termiği adet 2
5337 MAN 12.160 Korna adet 1
5338 MAN 12.160 Körük adet 1
5339 MAN 12.160 Krank Keçe adet 1
5340 MAN 12.160 Kurutucu Hava Filtresi adet 1
5341 MAN 12.160 Lamba 812522606105 adet 1
5342 MAN 12.160 Lastik Dış 245x70x17,5 adet 6
5343 MAN 12.160 Legris Nipel adet 3
5344 MAN 12.160 M12 -6 Dirsek adet 3
5345 MAN 12.160 Makas Bağlantısı adet 1
5346 MAN 12.160 Makas Bakım İşçiliği adet 1
5347 MAN 12.160 Makas Lastik Takozu adet 2
5348 MAN 12.160 Manifolt Contası adet 1
5349 MAN 12.160 Manifolt Contası Değişim İşçiliği adet 1
5350 MAN 12.160 Marş Motoru adet 3
5351 MAN 12.160 Marş Motoru Sök/Tak tamir İşçiliği adet 1
5352 MAN 12.160 Mazot Pompa Gaz Kol Yayı adet 1
5353 MAN 12.160 Mazot Pompa Takım Conta takım 1
5354 MAN 12.160 Müşür 81274210232 adet 1
5355 MAN 12.160 Okuyucu Müşür 81.27121.0041 adet 1
5356 MAN 12.160 Okuyuculu Enjektör 51.10100.6036 adet 1
5357 MAN 12.160 Orbit Motor adet 4
5358 MAN 12.160 Oring adet 1
5359 MAN 12.160 Ön Sol Dikey Piston Tamir Takımı adet 1
5360 MAN 12.160 Ön Sol Dikey Piston Tamir Tk.Değİşç adet 1
5361 MAN 12.160 Ön Tozluk 45x20 Man adet 1
5362 MAN 12.160 Paralel Piston Tamir Takımı adet 1
5363 MAN 12.160 Paralel Piston Tamir Takımı Değişim İşç adet 1
5364 MAN 12.160 Pim 81664100227 adet 4
5365 MAN 12.160 Piston TmTk Ve Kovan Değİşç adet 1
5366 MAN 12.160 Planet Redüktör Fren Valfi adet 2
5367 MAN 12.160 Planet Redüktör Hidromotoru adet 2
5368 MAN 12.160 Planet Redüktör Komple adet 2
5369 MAN 12.160 Planet Redüktör Pinyon Dişli adet 1
5370 MAN 12.160 Pleyt YağlaVe Fren Disk KablDeğ adet 1
5371 MAN 12.160 Polen Filtresi adet 1
5372 MAN 12.160 Polyemit Hortum metre 1
5373 MAN 12.160 Pompa Ara Conta adet 2
5374 MAN 12.160 Pompa Bağlantı Adaptör adet 1
5375 MAN 12.160 Pompa İşçiliği adet 1
5376 MAN 12.160 Pompa Splayn adet 1
5377 MAN 12.160 Role 81259020474 adet 1
5378 MAN 12.160 Rot Balans İşçiliği adet 1
5379 MAN 12.160 Rulman 0735330685 adet 1
5380 MAN 12.160 Rulman 0735358128 adet 1
5381 MAN 12.160 Sağ Çamurluk 81664100367 adet 2
5382 MAN 12.160 Sağ İç Modül Asm 24v adet 6
5383 MAN 12.160 Sekman 0730501712 adet 1
5384 MAN 12.160 Sekman 0730501713 adet 1
5385 MAN 12.160 Senkromenç 1317304150 adet 2
5386 MAN 12.160 Senkromenç Halkası 1317304114 adet 2
5387 MAN 12.160 Separ Filtre Elemanı adet 1
5388 MAN 12.160 Sepet Kaldırma Hidrolik Pompa adet 2
5389 MAN 12.160 Sepet Pvk 'lı Buton adet 1
5390 MAN 12.160 Sızdırmazlık Contası adet 1
5391 MAN 12.160 Silecek Süpürgesi adet 3
5392 MAN 12.160 Sinyal Lambası (soketli) adet 1
5393 MAN 12.160 Sinyal Lambası Ön adet 1
5394 MAN 12.160 Siren Anons Cihazı 24v adet 1
5395 MAN 12.160 Stop Lambası adet 1
5396 MAN 12.160 Su Radyatörü 81061016510 adet 3
5397 MAN 12.160 Sürgü Müfü 1317304125 adet 1
5398 MAN 12.160 Şanzıman Revizyon İşçiliği adet 1
5399 MAN 12.160 Şartel Emniyet Düğmesi adet 2
5400 MAN 12.160 Şartel Kutusu adet 1
5401 MAN 12.160 Şartel Lambası adet 1
5402 MAN 12.160 Şase Filtresi adet 1
5403 MAN 12.160 Tamir Takımı 81623056274 adet 1
5404 MAN 12.160 Tampon Yan Sinyali 81253206100 adet 1
5405 MAN 12.160 Taşıyıcı Sağ/Sol 81664200179 adet 1
5406 MAN 12.160 Teleskobik Bom Piston Tamir Takımı takım 1
5407 MAN 12.160 Teleskobik Piston Revizyonu adet 1
5408 MAN 12.160 Vites Çatalı 1290206128 adet 1
5409 MAN 12.160 Vites Kol Kapak adet 1
5410 MAN 12.160 Vites Kumanda Düğmesi adet 1
5411 MAN 12.160 Vites Seslendirici adet 1
5412 MAN 12.160 Volant 51.02301.7389 adet 2
5413 MAN 12.160 Volant Dişli 51.02310.0086 adet 2
5414 MAN 12.160 Volant Muhafaza adet 1
5415 MAN 12.160 Yağ Filtresi adet 1
5416 MAN 12.160 Yakıt Filtresi 51125030048 adet 1
5417 MAN 12.160 Yassı Conta Takımı 1290298905 adet 1
5418 MAN 12.160 Yay 0732040409 adet 3
5419 MAN 26.130 Baskı şalteri 81.25503.0244 adet 1
5420 MAN 26.130 Conta Takımı adet 1
5421 MAN 26.130 Debriyaj Balata adet 5
5422 MAN 26.130 Debriyaj Baskı adet 5
5423 MAN 26.130 Debriyaj Bilya adet 5
5424 MAN 26.130 Debriyaj Kalibrasyon İşçiliği adet 1
5425 MAN 26.130 Enjektör Bakım İşçiliği adet 1
5426 MAN 26.130 Frenleme 1296333045 adet 1
5427 MAN 26.130 Frenleme 1297304484 adet 1
5428 MAN 26.130 Frenleme 1316304168 adet 1
5429 MAN 26.130 Frenleme 1316304170 adet 1
5430 MAN 26.130 Grank Arka Keçe adet 1
5431 MAN 26.130 Halka 1310304202 adet 1
5432 MAN 26.130 Halka 1316304167 adet 1
5433 MAN 26.130 Halka 1316304169 adet 1
5434 MAN 26.130 Kavrama Gövdesi 81.324250157 adet 1
5435 MAN 26.130 Kavrama Gövdesi 81.324250158 adet 1
5436 MAN 26.130 Pompa Gövdesi 1315302121 adet 1
5437 MAN 26.130 Rulman 0750117677 adet 1
5438 MAN 26.130 Senkromenç Halkası 81.32420.0278 adet 1
5439 MAN 26.130 Sürgü müfü 81.32402.0197 adet 1
5440 MAN 26.130 Şanzıman Revizyon İşçiliği adet 1
5441 MAN 26.130 Valf Lastiği adet 1
5442 MAN 26.130 Valf Pulu adet 1
5443 MAN 26.130 Volant Komple adet 4
5444 MAN 26.130 Yatak 1316304156 adet 1
5445 MAN 26.130 Yatak 1316304159 adet 1
5446 MAN 26.281 1200x20 İç Lastik adet 1
5447 MAN 26.281 4/4000 Ağır Düz Teleskobik Piston adet 4
5448 MAN 26.281 Aks Bilyası Ön adet 1
5449 MAN 26.281 Aks Cıvata Somunu adet 1
5450 MAN 26.281 Aks Contası adet 1
5451 MAN 26.281 Aks Dişli Pulu adet 1
5452 MAN 26.281 Aks Dişlisi adet 1
5453 MAN 26.281 Aks İstavrozu adet 1
5454 MAN 26.281 Aks Pulu adet 1
5455 MAN 26.281 Aks Saplaması adet 1
5456 MAN 26.281 Aktarma Gömleği adet 1
5457 MAN 26.281 Aktarma Tamir Takımı adet 1
5458 MAN 26.281 Aktarma Tepsi adet 1
5459 MAN 26.281 Akü 12V 180 Ah adet 1
5460 MAN 26.281 Ana Yatak takım 1
5461 MAN 26.281 Ara Parça adet 1
5462 MAN 26.281 Arka Makas Bağlantısı adet 2
5463 MAN 26.281 Arka Makas Sepeti adet 1
5464 MAN 26.281 Arka Şase Bağlantı Beşiği adet 8
5465 MAN 26.281 Askı Takozu adet 1
5466 MAN 26.281 Ayar Otomatik Civatası adet 1
5467 MAN 26.281 Ayna Kolu Bağlantısı adet 1
5468 MAN 26.281 Ayna Mahruti adet 4
5469 MAN 26.281 Balans İşçiliği adet 5
5470 MAN 26.281 Banket Aynası adet 1
5471 MAN 26.281 Baskı Pulu adet 1
5472 MAN 26.281 Baskı Yayı adet 1
5473 MAN 26.281 Bijon adet 1
5474 MAN 26.281 Bijon somunu Arka adet 10
5475 MAN 26.281 Bijon Yüzük İç-Dış adet 20
5476 MAN 26.281 Boya Turuncu kilogram 1
5477 MAN 26.281 Branda adet 1
5478 MAN 26.281 Cam Açma Kolu adet 1
5479 MAN 26.281 Cam Arka adet 1
5480 MAN 26.281 Cam Krikosu adet 1
5481 MAN 26.281 Cam Lastiği Ön adet 1
5482 MAN 26.281 Cam Montaj İşçiliği adet 5
5483 MAN 26.281 Cam Ön adet 1
5484 MAN 26.281 Cam Su Hortumu metre 1
5485 MAN 26.281 Cam Su Motoru adet 1
5486 MAN 26.281 Cer Keçe Takımı adet 1
5487 MAN 26.281 Conta Takımı adet 1
5488 MAN 26.281 Çamurluk Arka (Sağ-Sol) adet 1
5489 MAN 26.281 Çamurluk Ayağı adet 1
5490 MAN 26.281 Çamurluk Kelepçesi adet 1
5491 MAN 26.281 Çamurluk Ön (Sağ-Sol) adet 1
5492 MAN 26.281 Çamurluk Takviye Müşürü adet 1
5493 MAN 26.281 Çamurluk Yan Fiberi adet 1
5494 MAN 26.281 Çatal Tamir Takımı takım 1
5495 MAN 26.281 Çatallı Flanş adet 1
5496 MAN 26.281 Çatallı Rotili adet 1
5497 MAN 26.281 Çorum Kalorifer 24V adet 1
5498 MAN 26.281 Damper İndirme Bindirme İşçiliği adet 1
5499 MAN 26.281 Damper İndirme Ventili adet 1
5500 MAN 26.281 Damper Piston İşçiliği adet 6
5501 MAN 26.281 Damper Piston Keçe Tamir Takımı takım 1
5502 MAN 26.281 Damper Pompa İşçiliği adet 8
5503 MAN 26.281 Damper Pompası adet 8
5504 MAN 26.281 Damper Şaftı adet 1
5505 MAN 26.281 Damper Şanzımanı adet 1
5506 MAN 26.281 Debriyaj Alt Merkez adet 1
5507 MAN 26.281 Debriyaj Balatası adet 8
5508 MAN 26.281 Debriyaj Baskısı adet 8
5509 MAN 26.281 Debriyaj Bilyası adet 8
5510 MAN 26.281 Debriyaj Çatalı adet 1
5511 MAN 26.281 Debriyaj Hortumu adet 1
5512 MAN 26.281 Debriyaj Üst Merkez adet 1
5513 MAN 26.281 Defransiyel Boru Dişli Pulu adet 2
5514 MAN 26.281 Defransiyel Güneş Dişli Pulu adet 2
5515 MAN 26.281 Defransiyel Keçe Yatağı adet 1
5516 MAN 26.281 Defransiyel Tamir Takımı adet 6
5517 MAN 26.281 Devirdaim adet 1
5518 MAN 26.281 Devirdaim Tamir Takımı adet 1
5519 MAN 26.281 Dış Lastik 1200x20 adet 12
5520 MAN 26.281 Dış Lastik 315x80 R22,5 adet 12
5521 MAN 26.281 Dikiz Ayna Dış adet 1
5522 MAN 26.281 Dikiz Ayna İç adet 1
5523 MAN 26.281 Dikiz Ayna Kolu adet 1
5524 MAN 26.281 Dingil Kafaları Tamir Kaynak İşçiliği adet 2
5525 MAN 26.281 Dingil Tamir Takımı takım 4
5526 MAN 26.281 Dingil Torna Rayba İşçiliği adet 1
5527 MAN 26.281 Direksiyon Bilyası adet 1
5528 MAN 26.281 Direksiyon Hortumu adet 1
5529 MAN 26.281 Direksiyon Mafsal İstavrozu adet 1
5530 MAN 26.281 Direksiyon Mili Komple adet 6
5531 MAN 26.281 Direksiyon Simidi adet 1
5532 MAN 26.281 Diyafram adet 1
5533 MAN 26.281 Don Önleyici Ventili Komple adet 6
5534 MAN 26.281 Dört Teker Fren Ayar İşçiliği adet 1
5535 MAN 26.281 Dörtlü Dağıtıcı Ventil adet 1
5536 MAN 26.281 Dörtlü Sinyal Düğmesi adet 1
5537 MAN 26.281 Döşeme İşçiliği(Koltuk) adet 5
5538 MAN 26.281 Durdurma Parçası 81.32536.0007 adet 1
5539 MAN 26.281 Egsantrik Mili adet 5
5540 MAN 26.281 Egsantrik Yatak takım 1
5541 MAN 26.281 Egzost Boğaz Borusu adet 5
5542 MAN 26.281 Egzost Boğaz Contası adet 5
5543 MAN 26.281 Egzost Borusu adet 8
5544 MAN 26.281 Egzost Çıkış Borusu adet 5
5545 MAN 26.281 Egzost Değişim İşçiliği adet 5
5546 MAN 26.281 Egzost Freni adet 1
5547 MAN 26.281 Egzost Kelepçesi adet 1
5548 MAN 26.281 Egzost Komple adet 5
5549 MAN 26.281 Egzost Manifold Boğaz Contası adet 5
5550 MAN 26.281 Egzost Manifoldu Contası adet 5
5551 MAN 26.281 Egzost Onarım İşçiliği adet 5
5552 MAN 26.281 Egzost Saplama Somunu adet 5
5553 MAN 26.281 Egzost Sprali adet 5
5554 MAN 26.281 Egzost Subabı adet 5
5555 MAN 26.281 Egzost Susturucusu adet 8
5556 MAN 26.281 Egzost Takozu adet 5
5557 MAN 26.281 Elektrik İşçiliği saat 5
5558 MAN 26.281 Emniyet Sacı adet 1
5559 MAN 26.281 Enjektör Ayar Revizyon İşçiliği adet 6
5560 MAN 26.281 Enjektör Memesi adet 6
5561 MAN 26.281 Far adet 2
5562 MAN 26.281 Far Ampulu adet 1
5563 MAN 26.281 Far Bağlantı Alt Sacı adet 1
5564 MAN 26.281 Far Çeçevesi adet 1
5565 MAN 26.281 Far Izgara Teli adet 1
5566 MAN 26.281 Far Kolu adet 1
5567 MAN 26.281 Far Örtü Sacı adet 1
5568 MAN 26.281 Far Tası adet 1
5569 MAN 26.281 Flanş adet 1
5570 MAN 26.281 Flaşör adet 1
5571 MAN 26.281 Fren Ana Merkez adet 8
5572 MAN 26.281 Fren Ana Merkez Değişim İşçiliği adet 1
5573 MAN 26.281 Fren Ana Merkez Tamir İşçiliği adet 5
5574 MAN 26.281 Fren Ara Rekor adet 1
5575 MAN 26.281 Fren Balatası Arka adet 8
5576 MAN 26.281 Fren Balatası Ön adet 8
5577 MAN 26.281 Fren Cırcırı Arka adet 8
5578 MAN 26.281 Fren Cırcırı Ön adet 8
5579 MAN 26.281 Fren Hava Hortumu adet 1
5580 MAN 26.281 Fren Kampana Torna İşçiliği adet 5
5581 MAN 26.281 Fren Kampanası adet 10
5582 MAN 26.281 Fren Körüğü(Arka) adet 10
5583 MAN 26.281 Fren Körük Dış Askı Yayı adet 1
5584 MAN 26.281 Fren Körük Onarım İşçiliği adet 5
5585 MAN 26.281 Fren Körük Tamir Takımı takım 5
5586 MAN 26.281 Fren Lastiği adet 5
5587 MAN 26.281 Fren Merkez Tamir Takımı takım 5
5588 MAN 26.281 Fren Merkezi Arka adet 8
5589 MAN 26.281 Fren Merkezi Ön adet 8
5590 MAN 26.281 Fren Merkezi Tamir Takımı Değişim İşçiliği adet 5
5591 MAN 26.281 Fren Müşürü adet 5
5592 MAN 26.281 Fren Otomatik Civatası adet 1
5593 MAN 26.281 Fren Pabuç Makarası Pimli adet 1
5594 MAN 26.281 Fren Papucu adet 8
5595 MAN 26.281 Fren Porya Keçe Değişim İşçiliği adet 5
5596 MAN 26.281 Fren Toz Lastiği adet 5
5597 MAN 26.281 Fren Ventili adet 10
5598 MAN 26.281 Fren Ventilleri Değişim İşçiliği adet 2
5599 MAN 26.281 Fren Yayı adet 1
5600 MAN 26.281 Gaz Mili adet 1
5601 MAN 26.281 Gaz Mili Burcu adet 1
5602 MAN 26.281 Gaz Teli adet 1
5603 MAN 26.281 Geri Vites Müşürü adet 1
5604 MAN 26.281 Gezi Ayı adet 1
5605 MAN 26.281 Göğüs Alt Fiberi adet 1
5606 MAN 26.281 Gömlek takım 1
5607 MAN 26.281 Gömlek Lastiği (İnce) adet 1
5608 MAN 26.281 Gömlek Lastiği (Kalın) adet 1
5609 MAN 26.281 Gurup Dişlisi adet 1
5610 MAN 26.281 Haraket Verici 81.32517.0088 adet 1
5611 MAN 26.281 Hararet Müşürü adet 1
5612 MAN 26.281 Hararet Saati adet 1
5613 MAN 26.281 Hava Bobini adet 1
5614 MAN 26.281 Hava Filtre Körüğü adet 1
5615 MAN 26.281 Hava Filtresi (Komple) adet 1
5616 MAN 26.281 Hava Jakı adet 1
5617 MAN 26.281 Hava Tahliyesi adet 1
5618 MAN 26.281 Hava Tahliyesi Değişim İşçiliği adet 1
5619 MAN 26.281 Hava Tüpü adet 1
5620 MAN 26.281 Hava Tüpü Kelepçesi adet 1
5621 MAN 26.281 Havalı Şanzıman Takviye Kumandası adet 1
5622 MAN 26.281 Havşalı Jant adet 1
5623 MAN 26.281 İç Lastik 1200x20 adet 1
5624 MAN 26.281 İmdat Hava Hortumu adet 1
5625 MAN 26.281 İmdat Konsolu adet 1
5626 MAN 26.281 İmdatlı Fren Körüğü adet 8
5627 MAN 26.281 İmdatlı Fren Körüğü Değişim İşçiliği adet 1
5628 MAN 26.281 İstavroz Dişlisi adet 1
5629 MAN 26.281 İstavroz Kutusu adet 1
5630 MAN 26.281 İstavroz Mili adet 1
5631 MAN 26.281 Jant 1200x20 Tubeless adet 1
5632 MAN 26.281 Kabin Amortisörü adet 1
5633 MAN 26.281 Kabin Hava Tabanca Ve Hortumu adet 1
5634 MAN 26.281 Kabin İçi Komple Döşeme adet 5
5635 MAN 26.281 Kabin Kilit Burcu adet 1
5636 MAN 26.281 Kabin Kilit Kapağı adet 1
5637 MAN 26.281 Kablo Başlığı adet 1
5638 MAN 26.281 Kablo Fişi adet 1
5639 MAN 26.281 Kalorifer Havalandırma Hortumu adet 1
5640 MAN 26.281 Kalorifer Hortumu adet 1
5641 MAN 26.281 Kalorifer Motoru 24v adet 1
5642 MAN 26.281 Kalorifer Musluğu adet 1
5643 MAN 26.281 Kalorifer Pervanesi adet 1
5644 MAN 26.281 Kalorifer Peteği adet 1
5645 MAN 26.281 Kalorifer Peteği Şişleme İşçiliği adet 8
5646 MAN 26.281 Kapak Açma Kolu Dış adet 1
5647 MAN 26.281 Kapak Açma Kolu İç adet 1
5648 MAN 26.281 Kapak Kılavuz Pimi adet 1
5649 MAN 26.281 Kapı Döşemesi adet 1
5650 MAN 26.281 Kapı Fitili adet 1
5651 MAN 26.281 Kapı Kilidi Sağ-Sol takım 2
5652 MAN 26.281 Kapı Menteşesi adet 1
5653 MAN 26.281 Kavrama Gövdesi 81.324.25.0073 adet 1
5654 MAN 26.281 Kavrama Gövdesi 81.324.25.0074 adet 1
5655 MAN 26.281 Kavrama Gövdesi 81.425.0083 adet 1
5656 MAN 26.281 Kayıcı Takım adet 1
5657 MAN 26.281 Kaynak İşçiliği saat 5
5658 MAN 26.281 Keçe adet 1
5659 MAN 26.281 Keçe Yatağı adet 1
5660 MAN 26.281 Kısa Rot Başı adet 1
5661 MAN 26.281 Km Müşürü adet 1
5662 MAN 26.281 Kol Yatak takım 1
5663 MAN 26.281 Koltuk Kılıfı adet 1
5664 MAN 26.281 Komple Kardan Şaft adet 10
5665 MAN 26.281 Komple Kompresör adet 6
5666 MAN 26.281 Kompresör Borusu adet 1
5667 MAN 26.281 Kompresör Conta Takımı takım 1
5668 MAN 26.281 Kompresör Değişim İşçiliği adet 1
5669 MAN 26.281 Kompresör Su Hortumu adet 1
5670 MAN 26.281 Kompresör Tamir Takımı adet 1
5671 MAN 26.281 Konjektör Kömürlü adet 1
5672 MAN 26.281 Kontak Anahtarı adet 1
5673 MAN 26.281 Korna adet 1
5674 MAN 26.281 Körük Ayar Mili (Pimli) adet 1
5675 MAN 26.281 Körük Toz Lastiği adet 1
5676 MAN 26.281 Krank adet 5
5677 MAN 26.281 Krank Keçesi adet 1
5678 MAN 26.281 Kupa Amortisörü adet 1
5679 MAN 26.281 Kupa Takozu adet 1
5680 MAN 26.281 Mafsal İztavrozu adet 1
5681 MAN 26.281 Mahruti Keçesi adet 1
5682 MAN 26.281 Makas Bağlantısı Değişim İşçiliği adet 1
5683 MAN 26.281 Makas Bakım İşçiliği adet 1
5684 MAN 26.281 Manifold Yüzey Taşlama İşçiliği adet 1
5685 MAN 26.281 Marş Bilyası takım 1
5686 MAN 26.281 Marş Burcu adet 1
5687 MAN 26.281 Marş Dişlisi adet 1
5688 MAN 26.281 Marş Kollektörü adet 1
5689 MAN 26.281 Marş Kömürü takım 1
5690 MAN 26.281 Marş Motoru Komple adet 6
5691 MAN 26.281 Marş Otomatiği adet 1
5692 MAN 26.281 Mazot Depo Kapağı adet 1
5693 MAN 26.281 Mazot Deposu adet 1
5694 MAN 26.281 Mazot El Otomatiği adet 1
5695 MAN 26.281 Mazot Filtresi adet 1
5696 MAN 26.281 Mazot Hortumu metre 1
5697 MAN 26.281 Mazot Otomatiği adet 1
5698 MAN 26.281 Mazot Pompa SökTakİşçiliği adet 1
5699 MAN 26.281 Mazot Pompa Takım Conta adet 1
5700 MAN 26.281 Mazot Şişe Süzgeci adet 1
5701 MAN 26.281 Mil Keçesi adet 1
5702 MAN 26.281 Motor Kulağı adet 1
5703 MAN 26.281 Motor Rektefiye İşçiliği adet 7
5704 MAN 26.281 Motor Su Borusu adet 1
5705 MAN 26.281 Motor Takım Conta adet 1
5706 MAN 26.281 Motor Takozu adet 1
5707 MAN 26.281 Motor Yağ Çubuğu adet 1
5708 MAN 26.281 Orta Travers adet 1
5709 MAN 26.281 Otomatik Tamir Takımı adet 1
5710 MAN 26.281 Ön Dingil Tamir Takımı takım 6
5711 MAN 26.281 Ön Dingil Torna Rayba İşçiliği adet 1
5712 MAN 26.281 Ön Far adet 1
5713 MAN 26.281 Ön Makas Bağlantısı adet 1
5714 MAN 26.281 Ön Makas Burcu Sarı adet 6
5715 MAN 26.281 Ön Makas Düz Pim adet 6
5716 MAN 26.281 Ön Makas Kelepçe Civatası adet 8
5717 MAN 26.281 Ön Makas Kulak adet 1
5718 MAN 26.281 Ön Makas Kulak -Kafa Civatası adet 5
5719 MAN 26.281 Ön Makas Küpe adet 2
5720 MAN 26.281 Ön Makas Ön Kulak adet 2
5721 MAN 26.281 Ön Makas Saplaması adet 2
5722 MAN 26.281 Ön Makas Yağlama Gresörlüğü adet 6
5723 MAN 26.281 Pabuç Pim Kızağı adet 1
5724 MAN 26.281 Pabuç Pim Lastiği adet 1
5725 MAN 26.281 Panjur Amortisörü adet 1
5726 MAN 26.281 Panjur Ön adet 1
5727 MAN 26.281 Paspas İç adet 1
5728 MAN 26.281 Patinaj Zinciri takım 1
5729 MAN 26.281 Pedal Altı Beyin Değişim İşçiliği adet 1
5730 MAN 26.281 Pervane Civalı adet 4
5731 MAN 26.281 Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
5732 MAN 26.281 Piston takım 6
5733 MAN 26.281 Piston Kol Burcu adet 1
5734 MAN 26.281 Piston Kolu adet 1
5735 MAN 26.281 Piston-Segman-Gömlek (Set) takım 8
5736 MAN 26.281 Piyano Burcu adet 1
5737 MAN 26.281 Piyano Horozu adet 1
5738 MAN 26.281 Piyano Kapağı adet 1
5739 MAN 26.281 Piyano Kapak Contası adet 1
5740 MAN 26.281 Piyano Kapak Contası Değişim İşçiliği adet 1
5741 MAN 26.281 Piyano Kütüğü adet 1
5742 MAN 26.281 Pompa Ayar Revizyon İşçiliği adet 1
5743 MAN 26.281 Porya Bilyası adet 1
5744 MAN 26.281 Porya Keçesi adet 1
5745 MAN 26.281 Pto Yavru Şanzuman (Damper Pompası) adet 4
5746 MAN 26.281 Radyatör adet 4
5747 MAN 26.281 Radyatör Davlumbazı adet 1
5748 MAN 26.281 Radyatör Hortumu adet 1
5749 MAN 26.281 Radyatör İntercol adet 4
5750 MAN 26.281 Radyatör İntercol Hortumu adet 1
5751 MAN 26.281 Radyatör Kapağı adet 1
5752 MAN 26.281 Radyatör Peteği Şişleme İşçiliği adet 5
5753 MAN 26.281 RegTakım Conta adet 1
5754 MAN 26.281 Role Ventil 22x15 adet 1
5755 MAN 26.281 Role Ventil Değişim İşçiliği adet 1
5756 MAN 26.281 Rot adet 1
5757 MAN 26.281 Rot Başı adet 1
5758 MAN 26.281 Rot Kolu adet 1
5759 MAN 26.281 Rot-Balans İşçiliği adet 5
5760 MAN 26.281 Rotor Yayı adet 1
5761 MAN 26.281 Rulman 6214 adet 1
5762 MAN 26.281 Rulman 6312 adet 1
5763 MAN 26.281 Segman takım 1
5764 MAN 26.281 Senkromenç (Sarı) adet 1
5765 MAN 26.281 Senkromenç Gövde 81.32420.0095 adet 1
5766 MAN 26.281 Senkromenç Halka 81.32420.0086 adet 1
5767 MAN 26.281 Senkromenç Halka 81.32420.0096 adet 1
5768 MAN 26.281 Senkromenç Yatağı adet 1
5769 MAN 26.281 Separ Kapak Contası adet 1
5770 MAN 26.281 Sibop Yuvası adet 1
5771 MAN 26.281 Silecek Kolu adet 1
5772 MAN 26.281 Silecek Mekanizması adet 1
5773 MAN 26.281 Silecek Motoru adet 1
5774 MAN 26.281 Silecek Süpürgesi takım 1
5775 MAN 26.281 Silecek Zaman Rolesi adet 1
5776 MAN 26.281 Silindir 81.32638.0006 adet 1
5777 MAN 26.281 Silindir Anahtarı adet 1
5778 MAN 26.281 Silindir Kapak Contası adet 1
5779 MAN 26.281 Silindir Kapak Revizyon İşçiliği adet 1
5780 MAN 26.281 Sinyal (Komple) adet 1
5781 MAN 26.281 Sinyal Ampulu adet 1
5782 MAN 26.281 Sinyal Kolu adet 1
5783 MAN 26.281 Sinyal Lambası adet 1
5784 MAN 26.281 Stop Ampulu adet 1
5785 MAN 26.281 Stop Lambası adet 1
5786 MAN 26.281 Stop Mili adet 1
5787 MAN 26.281 Su Fıskıye Deposu adet 1
5788 MAN 26.281 Su Fıskıye Motoru adet 1
5789 MAN 26.281 Susta Takım takım 1
5790 MAN 26.281 Sübap takım 1
5791 MAN 26.281 Sübap Ayar Cıvata Ve Somun adet 1
5792 MAN 26.281 Sübap Contası (Egzost) adet 1
5793 MAN 26.281 Sübap Contası (Emme) adet 1
5794 MAN 26.281 Sübap Fincanı adet 1
5795 MAN 26.281 Sübap Gaydı adet 1
5796 MAN 26.281 Sübap Kapak Contası adet 1
5797 MAN 26.281 Sübap Lastiği adet 1
5798 MAN 26.281 Sürgü Müfü adet 1
5799 MAN 26.281 Şaft Mafsal İstavrozu adet 1
5800 MAN 26.281 Şaft Askısı adet 1
5801 MAN 26.281 Şaft Balans İşçiliği adet 1
5802 MAN 26.281 Şaft Civatası Ve Somunu adet 1
5803 MAN 26.281 Şaft Dişi Kayıcı adet 1
5804 MAN 26.281 Şaft Erkek Kayıcı adet 1
5805 MAN 26.281 Şaft İstavrozu adet 1
5806 MAN 26.281 Şamandıra adet 1
5807 MAN 26.281 Şanzıman Aktarma Ventili adet 1
5808 MAN 26.281 Şanzıman Contası takım 1
5809 MAN 26.281 Şanzıman Flanş Oringi adet 1
5810 MAN 26.281 Şanzıman Frenleme adet 1
5811 MAN 26.281 Şanzıman Kumanda Kolu adet 1
5812 MAN 26.281 Şanzıman Kuyruk Kapağı adet 1
5813 MAN 26.281 Şanzıman Kuyruk Keçesi adet 1
5814 MAN 26.281 Şanzıman Reviyon İşçiliği adet 3
5815 MAN 26.281 Şanzıman Sarı Pabuç adet 1
5816 MAN 26.281 Şanzıman Ventil Saplaması adet 1
5817 MAN 26.281 Şapkalı Keçe adet 1
5818 MAN 26.281 Şarz Bilyası adet 1
5819 MAN 26.281 Şarz Dinamosu adet 6
5820 MAN 26.281 Şarz Konjektör adet 1
5821 MAN 26.281 Şarz Yastığı adet 1
5822 MAN 26.281 Şase Bağlantı Beşik Pimi adet 1
5823 MAN 26.281 Şase Civataları (Komple) takım 1
5824 MAN 26.281 Şase Düzeltme İşçiliği adet 4
5825 MAN 26.281 Şase Takozu adet 1
5826 MAN 26.281 Taban Döşeme Muşambası metre 1
5827 MAN 26.281 Tahrik Flanşı adet 1
5828 MAN 26.281 Takviye Gömleği adet 1
5829 MAN 26.281 Takviye Keçesi adet 1
5830 MAN 26.281 Tampon Lambası adet 1
5831 MAN 26.281 Tampon Ön adet 1
5832 MAN 26.281 Tekerlek Fren İşçiliği adet 5
5833 MAN 26.281 Tepsi Dişli 129633006 adet 1
5834 MAN 26.281 Termostat adet 1
5835 MAN 26.281 Tokatlama Gömleği adet 1
5836 MAN 26.281 Tokatlama Tamir Takımı takım 1
5837 MAN 26.281 Tokatlama Ventili adet 1
5838 MAN 26.281 Tornada Aks Somun Yerleri Yapımı adet 2
5839 MAN 26.281 Travers Civatası adet 1
5840 MAN 26.281 Turbo adet 10
5841 MAN 26.281 Turbo Conta Takımı adet 1
5842 MAN 26.281 Turbo S Boru adet 1
5843 MAN 26.281 Uzun Rot Başı Sağ-Sol adet 2
5844 MAN 26.281 V Kayışı adet 1
5845 MAN 26.281 Valf adet 1
5846 MAN 26.281 Vites Dişlisi 1. adet 1
5847 MAN 26.281 Vites Dişlisi 2. adet 1
5848 MAN 26.281 Vites Dişlisi 3. adet 1
5849 MAN 26.281 Vites Dişlisi 4. adet 1
5850 MAN 26.281 Vites Fişeği adet 1
5851 MAN 26.281 Vites Fişek Yayı adet 1
5852 MAN 26.281 Vites Kol Bilya Sekmanı adet 1
5853 MAN 26.281 Vites Kol Bilyası adet 1
5854 MAN 26.281 Vites Kol Denge Rotu adet 1
5855 MAN 26.281 Vites Kol Körüğü adet 1
5856 MAN 26.281 Vites Kol Masura Bilya 81.32520.6040 adet 1
5857 MAN 26.281 Vites Kol Rotili adet 1
5858 MAN 26.281 Vites Kol Rotu adet 1
5859 MAN 26.281 Vites Kol Topuzu adet 1
5860 MAN 26.281 Vites Kol Topuzu (Kablolu) adet 1
5861 MAN 26.281 Vites Kolu adet 1
5862 MAN 26.281 Vites Kumanda Mandalı adet 1
5863 MAN 26.281 Vites Kumanda Mandalı Değişim İşçiliği adet 1
5864 MAN 26.281 Vites Pimi adet 1
5865 MAN 26.281 Vites Rotu adet 1
5866 MAN 26.281 Vites Toz Lastiği adet 1
5867 MAN 26.281 Vites Toz Lastiği Değişim İşçiliği adet 1
5868 MAN 26.281 Volant Bilyası adet 1
5869 MAN 26.281 Volant Dişlisi adet 1
5870 MAN 26.281 Volant Komple adet 6
5871 MAN 26.281 Volant Muhafazası adet 1
5872 MAN 26.281 Westinghouse Tamir İşçiliği adet 5
5873 MAN 26.281 Yağ Filtresi adet 1
5874 MAN 26.281 Yağ Karteli adet 1
5875 MAN 26.281 Yağ Müşürü adet 1
5876 MAN 26.281 Yağ Pompası adet 1
5877 MAN 26.281 Yağ Tankı Vanası adet 1
5878 MAN 26.281 Yağ Tazyik Sibobu adet 1
5879 MAN 26.281 Yakıt Göstergesi adet 1
5880 MAN 26.281 Yarıklı Halka adet 1
5881 MAN 26.281 Yarıklı Halka 81.01760.0010 adet 1
5882 MAN 26.281 Yazı Arma Takımı adet 1
5883 MAN 26.281 Yedi Yollu Dağıtıcı Ventil adet 1
5884 MAN 26.281 Yedi Yollu Dağıtıcı Ventil Değişim İşç adet 1
5885 MAN 33.360 Km Müşürü 0501208792 adet 1
5886 MAN 33.360 10 No Spedol Hidrolik Yağı litre 1
5887 MAN 33.360 2 1/2 Hafif Sarı Hortum Rekoru adet 1
5888 MAN 33.360 2 1/2" Pat.Kuruva adet 1
5889 MAN 33.360 2 1/2" Patent Te adet 2
5890 MAN 33.360 2 1/2" Siyah Dirsek adet 1
5891 MAN 33.360 2 1/2" Siyah Konik Rakor adet 2
5892 MAN 33.360 2 1/2" Siyah Nipel adet 2
5893 MAN 33.360 21/2" Dişli Boru metre 1
5894 MAN 33.360 21/2" Doğalgaz borusu metre 2
5895 MAN 33.360 21/2" Küresel Su Vanası adet 2
5896 MAN 33.360 21/2" Patent Dirsek adet 2
5897 MAN 33.360 3/8 R2 Hidrolik Hortum adet 1
5898 MAN 33.360 4'lü Panjur İçi LED adet 1
5899 MAN 33.360 65NW ND16 Borulu Flanş adet 1
5900 MAN 33.360 Ağır Seri Hava Keçesi 0734307294 adet 2
5901 MAN 33.360 Ağır Seri Piston Kapağı 1315334069 adet 1
5902 MAN 33.360 Ağır Seri Ventil 0501219311 adet 1
5903 MAN 33.360 Aktarma Fişek Takımı 1240 304 278 adet 9
5904 MAN 33.360 Aktarma Frenleme 1296333045 adet 2
5905 MAN 33.360 Aktarma Göbek 1296 333 050 adet 1
5906 MAN 33.360 Akü 180Ah 12v adet 5
5907 MAN 33.360 Amortisör adet 2
5908 MAN 33.360 Amortisör İmalat adet 2
5909 MAN 33.360 Anahtar Takımı 81. 97118.0039 adet 1
5910 MAN 33.360 Arıza Test İşçiliği adet 1
5911 MAN 33.360 Arka Çamurluk 81.66410.6599 adet 1
5912 MAN 33.360 Arka Keçe 0750111341 adet 1
5913 MAN 33.360 Ayna Kapağı adet 1
5914 MAN 33.360 Ayna Tutucu Kolu Sağ-Sol adet 2
5915 MAN 33.360 Bakım Onarım İşçiliği saat 350
5916 MAN 33.360 Balata Disk Kablosu adet 1
5917 MAN 33.360 Basamak Sacı adet 1
5918 MAN 33.360 Basamak Şilt adet 1
5919 MAN 33.360 Basamak Yuvası adet 1
5920 MAN 33.360 Basınç Ayar Ventili adet 4
5921 MAN 33.360 Basınç Müşürü adet 1
5922 MAN 33.360 Bıçak Ağzı Burcu (İmalat) adet 10
5923 MAN 33.360 Bıçak Ağzı Burçlu Ayak Ve Lama (İmalat) adet 8
5924 MAN 33.360 Bıçak Ağzı Çelik Mil (İmalat) adet 4
5925 MAN 33.360 Bıçak Ağzı Dişli Saplaması (İmalat) adet 2
5926 MAN 33.360 Bıçak Ağzı Laması Düz Ve Eğimli (İmalat) adet 8
5927 MAN 33.360 Bıçak Ağzı Plaka Flanşı (İmalat) adet 2
5928 MAN 33.360 Bıçak Ağzıköşe Mil Yapımı (İmalat) adet 4
5929 MAN 33.360 Boğaz Saplamaları Çıkarılması Ve Diş Açılması adet 2
5930 MAN 33.360 Bowden Kablosu adet 1
5931 MAN 33.360 Buçuk Piston kapağı 1315312048 adet 1
5932 MAN 33.360 Cam Açma Mekanizması adet 1
5933 MAN 33.360 Cam Kaldırma Kolu 85.62640.6051 adet 1
5934 MAN 33.360 Conta Takımı 1315298001 adet 1
5935 MAN 33.360 Çamurluk Ön adet 1
5936 MAN 33.360 Çamurluk Sinyali adet 1
5937 MAN 33.360 Çan Göbeği 81.35114.0135 adet 4
5938 MAN 33.360 Çelik Dişli Ayarlı Somunlu Parça (İmalat) adet 2
5939 MAN 33.360 Damper Pompa Revizyonu adet 1
5940 MAN 33.360 Damper Şanzımanı adet 1
5941 MAN 33.360 Debriyaj Alt Merkez adet 4
5942 MAN 33.360 Debriyaj Alt Merkez Değişim İşç. adet 1
5943 MAN 33.360 Debriyaj Balatası adet 4
5944 MAN 33.360 Debriyaj Baskı Balata Değişim İşçiliği adet 4
5945 MAN 33.360 Debriyaj Baskısı adet 4
5946 MAN 33.360 Debriyaj Bilyası adet 4
5947 MAN 33.360 Debriyaj Çatal Tamir Takımı adet 1
5948 MAN 33.360 Debriyaj Gövdesi 1290201248 adet 4
5949 MAN 33.360 Defransiyel Halatı adet 2
5950 MAN 33.360 Defransiyel Mahruti Keçesi adet 1
5951 MAN 33.360 Dengeleme Pulu 81.90701.0753 adet 1
5952 MAN 33.360 Devir Okuyucu 81271206165 adet 1
5953 MAN 33.360 Dış Lastik 295/80R22,5 adet 5
5954 MAN 33.360 Dış Lastik 315x80 R22,5 adet 5
5955 MAN 33.360 Dozer Makas kilogram 1
5956 MAN 33.360 Ebs Modülü Sök/Tak Yenileme İşçiliği adet 1
5957 MAN 33.360 Egzost Spirali adet 1
5958 MAN 33.360 Eksenel Mafsal81.93420.0333 adet 1
5959 MAN 33.360 Elektrik Sistemi Hata Belleği Silme adet 1
5960 MAN 33.360 Emniyet Sekmanı 06.29029.0206 adet 1
5961 MAN 33.360 Eskol Tamir Takımı adet 1
5962 MAN 33.360 Filitre Elemanı 51125030042 adet 1
5963 MAN 33.360 Filitre Elemanı 81125030085 adet 1
5964 MAN 33.360 Fişek 1240304278 adet 9
5965 MAN 33.360 Flanşlı Kompansatör adet 1
5966 MAN 33.360 Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
5967 MAN 33.360 Fren Balatası 81508206056 takım 1
5968 MAN 33.360 Fren Cırcırı adet 6
5969 MAN 33.360 Fren Kampana adet 4
5970 MAN 33.360 Fren Pabuç Makarası adet 1
5971 MAN 33.360 Fren Ventili 81521306301 adet 6
5972 MAN 33.360 Fren Yayı adet 8
5973 MAN 33.360 Genel İşçilik adet 1
5974 MAN 33.360 Güç Kaynağı 24V adet 1
5975 MAN 33.360 Güneş Dişlisi 81.35113.0054 adet 3
5976 MAN 33.360 Güneş Dişlisi 81351130055 adet 3
5977 MAN 33.360 Gv. Ventil Blok Yenileme İşçiliği adet 1
5978 MAN 33.360 Halka 1296333023 adet 1
5979 MAN 33.360 Hava Filitre Elemanı (TGA) adet 10
5980 MAN 33.360 Hava Filtresi İç adet 10
5981 MAN 33.360 Hava Kurutucu Filitresi adet 10
5982 MAN 33.360 Hava Süspansiyon Ön 81417226053 adet 1
5983 MAN 33.360 Hidrolik Pompa adet 6
5984 MAN 33.360 Isıya Dayanıklı Vana adet 1
5985 MAN 33.360 İç Dişli Taşıyıcı Soldan Dişli 81.35114.0133 adet 1
5986 MAN 33.360 İçten Dişli adet 1
5987 MAN 33.360 İçten Dişli 81351110028 adet 4
5988 MAN 33.360 İlave Parça 81.41610.0225 (Tampon Alt) adet 1
5989 MAN 33.360 Kamalı Mil Kilidi 1312 304 040 adet 1
5990 MAN 33.360 Kampana Torna İşçiliği adet 4
5991 MAN 33.360 Kapak 81.66440.0187 adet 1
5992 MAN 33.360 Kapı Kilidi adet 1
5993 MAN 33.360 Kapı Kilidi Ve İç Açma Teli İşçiliği adet 1
5994 MAN 33.360 Kapı Menteşesi Değişim İşçiliği adet 1
5995 MAN 33.360 Kapı Menteşesi Sağ adet 1
5996 MAN 33.360 Kapı Menteşesi Sol adet 1
5997 MAN 33.360 Kapı Menteşesi Üst Sol adet 1
5998 MAN 33.360 Kar Küreme Bıçağı Hardox (İmalat İşlemi) adet 4
5999 MAN 33.360 Kavrama Gövdesi 81324250132 adet 1
6000 MAN 33.360 Kavrama Gövdesi 81324250141 adet 1
6001 MAN 33.360 Kıl Keçe 0501314060 adet 1
6002 MAN 33.360 Kızak Bilyası Upc205 adet 1
6003 MAN 33.360 Kilit Takım 1499298024 adet 1
6004 MAN 33.360 Kontak 81. 97100.6312 adet 4
6005 MAN 33.360 Korna Saydırıcı Beyin adet 1
6006 MAN 33.360 Kumanda Çatalı 1315312074 adet 1
6007 MAN 33.360 Kumanda Çubuğu 1315206076 adet 1
6008 MAN 33.360 Kumanda Kolu adet 1
6009 MAN 33.360 Küresel Rulman Yatak Birimi 81.93420.034 adet 1
6010 MAN 33.360 Makas Bakım İşçiliği adet 4
6011 MAN 33.360 Masura Rulman 0750115531 adet 2
6012 MAN 33.360 Metal Boru 81.15210.0086 adet 1
6013 MAN 33.360 Motor Yağ Boru Oring 06563334380 adet 1
6014 MAN 33.360 Okuyucu Enjektör Kütüğü 51101006036 adet 6
6015 MAN 33.360 Ön Muhafaza 1316201142 adet 1
6016 MAN 33.360 Ön Tampon LE2000 adet 1
6017 MAN 33.360 Pabuç 1316308015 adet 8
6018 MAN 33.360 Paçalık 81.61290.0196 adet 2
6019 MAN 33.360 Pim 1297304436 adet 9
6020 MAN 33.360 Piston Kafası Yapımı (İmalat) adet 2
6021 MAN 33.360 Piston Keçesi 0750 112 177 adet 1
6022 MAN 33.360 Piston Lastiği 0750112177 adet 1
6023 MAN 33.360 Planet Dişli Seti 81.35112.6023 adet 6
6024 MAN 33.360 Planet Dişli seti 81351126024 adet 1
6025 MAN 33.360 Planet Taşıyıcı 81.35114.0134 adet 1
6026 MAN 33.360 Polen Filtresi adet 1
6027 MAN 33.360 Pompa Kaplin adet 1
6028 MAN 33.360 Porya Keçe adet 1
6029 MAN 33.360 Prizdirek Keçesi 0734310387 adet 1
6030 MAN 33.360 Prizdirek Komple 1315202037 adet 1
6031 MAN 33.360 Prizdirek Ön Bilya 0750117732 adet 1
6032 MAN 33.360 Pul 0750101150 adet 2
6033 MAN 33.360 Radyal Mil Yağ Keçesi 81.96503.0530 adet 1
6034 MAN 33.360 Radyal Mil Yağ Keçesi 81.96503.600 adet 1
6035 MAN 33.360 Rondela 81.90810.0074 adet 1
6036 MAN 33.360 Rotor 1314202039 adet 1
6037 MAN 33.360 Rotor 1315303027 adet 1
6038 MAN 33.360 Rulman 0735298169 adet 1
6039 MAN 33.360 Rulman 0750115534 adet 2
6040 MAN 33.360 Rulman 0750117232 adet 1
6041 MAN 33.360 Senkromenç Frenleme 1297304484 adet 2
6042 MAN 33.360 Senkromenç Pim Yay Takımı 1297 304 436 adet 9
6043 MAN 33.360 Separ Filtre Elemanı adet 1
6044 MAN 33.360 Seri Senkromenç 1316233015 adet 1
6045 MAN 33.360 Setiscur 1315312047 adet 2
6046 MAN 33.360 Sızdırmazlık Contası adet 1
6047 MAN 33.360 Sol Kapı Menteşesi Sökme Takma İşçiliği adet 1
6048 MAN 33.360 Subap İticisi 81.32523.0219 adet 1
6049 MAN 33.360 Şanzıman Flanş Keçesi 0750 111 341 adet 1
6050 MAN 33.360 Şanzıman Kule Kumanda 8132655618 adet 1
6051 MAN 33.360 Şanzıman Revizyon İşçiliği adet 1
6052 MAN 33.360 Şanzıman Vites Kulesi Komple 8132605611 adet 5
6053 MAN 33.360 Şapkalı Keçe 0750112131 adet 2
6054 MAN 33.360 Şarz Dinamosu adet 1
6055 MAN 33.360 Şilt adet 1
6056 MAN 33.360 Takoğraf Kağıdı adet 1
6057 MAN 33.360 Takoğraf Servis Bedeli adet 1
6058 MAN 33.360 Takviye Senkromenç 1312304027 adet 2
6059 MAN 33.360 Tekerlek Fren İşçiliği adet 4
6060 MAN 33.360 Tornada Komple Şaft Yapımı adet 5
6061 MAN 33.360 Tutucu 81.35140.0013 adet 1
6062 MAN 33.360 Ventil Blogu ZU.32550.6013 adet 1
6063 MAN 33.360 Ventil Bloğu adet 6
6064 MAN 33.360 Vites Çubuğu 1315312073 adet 1
6065 MAN 33.360 Vites Frenleme 1316304168 adet 2
6066 MAN 33.360 Vites Frenleme 1316304170 adet 2
6067 MAN 33.360 Vites Halka 1316304167-1315304135 adet 1
6068 MAN 33.360 Vites Halka 1316304169 adet 1
6069 MAN 33.360 Vites Kule Ventili 0501 217 295 adet 5
6070 MAN 33.360 Vites Sarı Burç 1316 304 015 adet 6
6071 MAN 33.360 Vites Senkromenç 1297304484 adet 2
6072 MAN 33.360 Vites Senkromenç 1316304156 adet 2
6073 MAN 33.360 Vites Senkromenç 1316304158 adet 2
6074 MAN 33.360 Vites Senkromenç 1316304159-1316304145 adet 2
6075 MAN 33.360 Vites Senkromenç Halka 1310304202 adet 1
6076 MAN 33.360 Volant Bilyası adet 1
6077 MAN 33.360 Volant Komple adet 2
6078 MAN 33.360 Yağ Borusu 1312304150 adet 1
6079 MAN 33.360 Yağ Filitresi adet 1
6080 MAN 33.360 Yağ Pompa Rotoru 1315 202 039 adet 1
6081 MAN 33.360 Yağ Pompa Rotoru 1315 303 027 adet 1
6082 MAN 33.360 Yarıklı Somun 81.90620.0096 adet 1
6083 MAN 33.360 Yarıklı Somun 81.90620.0097 adet 1
6084 MAN 33.360 Yay 0732040385 adet 9
6085 MAN 33.360 Yay 0732040409 adet 9
6086 MAN 33.360 Yay 0732046386 adet 9
6087 MAN 33.360 Yedek Su Deposu adet 1
6088 MAN 33.360 Yuvarlak Conta 06.56341.4254 adet 1
6089 MAN 33.412 Arka Tavan Döşemesi adet 1
6090 MAN 33.412 Bağlantı Sacı adet 1
6091 MAN 33.412 Adaptör Plakası 81.63731.0376 adet 1
6092 MAN 33.412 Arka Sırt Boya İşçiliği adet 1
6093 MAN 33.412 Arka Sırt Sacı adet 1
6094 MAN 33.412 Bakım Onarım İşçiliği saat 1
6095 MAN 33.412 Conta Takımı 1315298001 adet 1
6096 MAN 33.412 Çamurluk Sinyali adet 1
6097 MAN 33.412 Debriyaj Balata adet 5
6098 MAN 33.412 Debriyaj Baskı adet 5
6099 MAN 33.412 Debriyaj Bilya adet 5
6100 MAN 33.412 Debriyaj Kalibrasyon İşçiliği adet 1
6101 MAN 33.412 Frenleme 1297304484 adet 1
6102 MAN 33.412 Frenleme 1316304168 adet 1
6103 MAN 33.412 Frenleme 1316304170 adet 1
6104 MAN 33.412 Grank Arka Keçe adet 1
6105 MAN 33.412 Halka 1296333023 adet 1
6106 MAN 33.412 Halka 1310304202 adet 1
6107 MAN 33.412 Halka 1316304167 adet 1
6108 MAN 33.412 Halka 1316304169 adet 1
6109 MAN 33.412 Hava Süspansiyon Değişim İşçiliği adet 1
6110 MAN 33.412 Hava Süspansiyon Ön 81.41722.6069 adet 2
6111 MAN 33.412 Helis dişli 81.32302.0059 adet 1
6112 MAN 33.412 Kavrama Gövdesi 81.32425.0132 adet 1
6113 MAN 33.412 Kavrama Gövdesi 81.32425.0141 adet 1
6114 MAN 33.412 Kavrama Gövdesi 81.32425.0157 adet 1
6115 MAN 33.412 Kavrama Gövdesi 81.32425.0158 adet 1
6116 MAN 33.412 Ön Boynuz Lamba 81.63731.0376.660 adet 2
6117 MAN 33.412 Ön Kabin Körüğü 81.417.226.069 adet 2
6118 MAN 33.412 Rulman 0750117677 adet 1
6119 MAN 33.412 Senkromenç Gövdesi 81.32420.0279 adet 1
6120 MAN 33.412 Senkromenç Halkası 81.32420.0278 adet 1
6121 MAN 33.412 Separ Kapak Contası Yuvarlak 10'luk adet 1
6122 MAN 33.412 Separ Contası Yuvarlak 10'luk adet 1
6123 MAN 33.412 Sürgü Müfü 81.32402.0197 adet 1
6124 MAN 33.412 Şanzıman Revizyon İşçiliği adet 1
6125 MAN 33.412 Üst Tavan Boya İşçiliği adet 1
6126 MAN 33.412 Üst Tavan Sacı adet 1
6127 MAN 33.412 Vites Kolu adet 1
6128 MAN 33.412 Volant Komple adet 2
6129 MAN 33.412 Yatak 1316304156 adet 1
6130 MAN 33.412 Yatak 1316304159 adet 1
6131 MAN Bakım Onarım İşçiliği saat 400
6132 MAN SL200 Askı Kol Civatası adet 2
6133 MAN SL200 Ayak Basma Butonu adet 1
6134 MAN SL200 Cam Montaj İşçiliği adet 1
6135 MAN SL200 Cer Alyan Civatası adet 10
6136 MAN SL200 Cer Keçe Takımı adet 2
6137 MAN SL200 Cer Keçe Yatağı Arka adet 2
6138 MAN SL200 Cer Tapası Büyük adet 2
6139 MAN SL200 Diyot Tablası adet 1
6140 MAN SL200 Egzost Ara Boru adet 1
6141 MAN SL200 Egzost Contası adet 1
6142 MAN SL200 Egzost Flanşı adet 1
6143 MAN SL200 Egzost Fren Kelebeği adet 1
6144 MAN SL200 Egzost Kelepçesi adet 1
6145 MAN SL200 Egzost Spirali adet 1
6146 MAN SL200 Egzost Tamir Bakım Onarım İşçiliği adet 1
6147 MAN SL200 Enjektör Bakım Bakım İşçiliği adet 1
6148 MAN SL200 Enjektör Memesi adet 1
6149 MAN SL200 Enjektör Sökme Takma İşçiliği adet 1
6150 MAN SL200 Eskol Keçe Büyük Ön adet 2
6151 MAN SL200 Eskol Keçe Keçe Ön adet 2
6152 MAN SL200 Eskol Tamir Takımı Arka takım 2
6153 MAN SL200 Eskol Tamir Takımı Ön takım 2
6154 MAN SL200 Fren Balata Yayı adet 8
6155 MAN SL200 Fren Balatası Arka takım 4
6156 MAN SL200 Fren Balatası Ön takım 4
6157 MAN SL200 Fren Hortumu adet 4
6158 MAN SL200 Fren Kampanası Ön adet 6
6159 MAN SL200 Fren Körükleri Değişim İşçiliği adet 2
6160 MAN SL200 Fren Pabucu adet 10
6161 MAN SL200 Fren Tabla Sacı adet 4
6162 MAN SL200 Fren Taşıyıcı Tabla adet 2
6163 MAN SL200 Kapı Açma Kapama Kumandası adet 1
6164 MAN SL200 Kapı Alt Kızağı adet 1
6165 MAN SL200 Kısa Rot Başı Sağ-Sol adet 1
6166 MAN SL200 Konjektör adet 1
6167 MAN SL200 Körük Ventilleri tamir Bakım İşçiliği adet 1
6168 MAN SL200 Mafsal İstavrozu adet 1
6169 MAN SL200 Mazot Filtresi adet 1
6170 MAN SL200 Mazot Pompa Takım Conta adet 1
6171 MAN SL200 Ön Aks Contası adet 2
6172 MAN SL200 Ön Cam Sağ-Sol adet 6
6173 MAN SL200 Ön Dingil Sökme Takİşçiliği adet 1
6174 MAN SL200 Ön Dingil Tamir Takımı adet 2
6175 MAN SL200 Ön Dingil Torna Rayba İşçiliği adet 1
6176 MAN SL200 Ön Teker Keçe adet 2
6177 MAN SL200 Pabuç Pimi adet 4
6178 MAN SL200 Pedal Altı Fren Beyni adet 8
6179 MAN SL200 Pedal Altı Fren Beyni Değİşçiliği adet 1
6180 MAN SL200 Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
6181 MAN SL200 Pim Kızağı adet 4
6182 MAN SL200 Polyemit Hortum metre 1
6183 MAN SL200 Rediksiyon adet 1
6184 MAN SL200 Rot Balans İşçiliği adet 1
6185 MAN SL200 Süspansiyon Körüğü Arka adet 6
6186 MAN SL200 Süspansiyon Körüğü Değişim İşçiliği adet 4
6187 MAN SL200 Süspansiyon Körüğü Ön adet 4
6188 MAN SL200 Şaft Balans İşçiliği adet 1
6189 MAN SL200 Şarz Yastık adet 1
6190 MAN SL200 Tandır Kol Burcu adet 1
6191 MAN SL200 Tandır Kol Saplaması Somunlu adet 8
6192 MAN SL200 Tekerlek Fren İşçiliği adet 4
6193 MAN SL200 Uzun Rot Başı Sağ-Sol adet 1
6194 MAN SL200 Vites Kol Tamir Takımı adet 1
6195 MAN SL200 Vites Körük Lastiği adet 1
6196 MAN SL200 Westinghouse Tamir Takımı adet 1
6197 MAN SL200 Yağ Filtresi adet 1
6198 MERC SPRİNTER 213CDİ Alt Rotil adet 1
6199 MERC SPRİNTER 213CDİ Amortisör Lastiği adet 2
6200 MERC SPRİNTER 213CDİ Anten 0018208975 adet 1
6201 MERC SPRİNTER 213CDİ Arka Amortisör adet 1
6202 MERC SPRİNTER 213CDİ Asansör Takozu adet 2
6203 MERC SPRİNTER 213CDİ Ayna Camı 0018110433 adet 1
6204 MERC SPRİNTER 213CDİ Ayna Dış 0008115530 adet 1
6205 MERC SPRİNTER 213CDİ Bakım Onarım İşçiliği saat 100
6206 MERC SPRİNTER 213CDİ Balata İkaz Fişi adet 1
6207 MERC SPRİNTER 213CDİ Bilg. Ort. Enj. Testi adet 4
6208 MERC SPRİNTER 213CDİ Buji 0011594901 adet 1
6209 MERC SPRİNTER 213CDİ Cam Temizleme Suyu adet 1
6210 MERC SPRİNTER 213CDİ Cr.Enjektör Valf Bilyası adet 4
6211 MERC SPRİNTER 213CDİ Cr.Takım Conta adet 1
6212 MERC SPRİNTER 213CDİ Cr/Cp1 Pompa Ayar Rvz (Test) adet 1
6213 MERC SPRİNTER 213CDİ Debriyaj Bilyası adet 1
6214 MERC SPRİNTER 213CDİ Debriyaj Çatalı 0002542508 adet 1
6215 MERC SPRİNTER 213CDİ Debriyaj Set(Baskı+Balata) adet 6
6216 MERC SPRİNTER 213CDİ Direksiyon Kutu Tamir Takımı adet 1
6217 MERC SPRİNTER 213CDİ Direksiyon Kutusu 9014604500 adet 1
6218 MERC SPRİNTER 213CDİ Direksiyon Kutusu Revz. İşçiliği adet 1
6219 MERC SPRİNTER 213CDİ Direksiyon Pompası 0024667601 adet 1
6220 MERC SPRİNTER 213CDİ Direksiyon Yağ Filtresi adet 1
6221 MERC SPRİNTER 213CDİ Dişli Konikli Mil Yapımı Ve Frezesi adet 10
6222 MERC SPRİNTER 213CDİ Dört Teker Fren Ayar İşçiliği adet 1
6223 MERC SPRİNTER 213CDİ Döşeme İşçiliği adet 1
6224 MERC SPRİNTER 213CDİ El Fren Balatası adet 1
6225 MERC SPRİNTER 213CDİ El Fren Halatı adet 1
6226 MERC SPRİNTER 213CDİ Elektrik işçiliği saat 1
6227 MERC SPRİNTER 213CDİ Emme Borusu Üst Parçası adet 1
6228 MERC SPRİNTER 213CDİ Enjektör adet 8
6229 MERC SPRİNTER 213CDİ Far Sağ-Sol adet 6
6230 MERC SPRİNTER 213CDİ Fren Ana Merkez Komple adet 4
6231 MERC SPRİNTER 213CDİ Fren Balatası Arka takım 2
6232 MERC SPRİNTER 213CDİ Fren Balatası Ön takım 2
6233 MERC SPRİNTER 213CDİ Fren Diski Arka adet 1
6234 MERC SPRİNTER 213CDİ Fren Diski Ön adet 1
6235 MERC SPRİNTER 213CDİ Fren Hortumu 9014280435 adet 1
6236 MERC SPRİNTER 213CDİ Gergi Kütüğü adet 1
6237 MERC SPRİNTER 213CDİ Gergi Kütüğü Makarası Değ. İşç. adet 1
6238 MERC SPRİNTER 213CDİ Gergi Makarası adet 1
6239 MERC SPRİNTER 213CDİ Hava Filtresi adet 1
6240 MERC SPRİNTER 213CDİ Isıtıcı Buji adet 1
6241 MERC SPRİNTER 213CDİ Jeneratör Sökülmesi Takılması adet 1
6242 MERC SPRİNTER 213CDİ Kapı Gergisi 9017602428 adet 1
6243 MERC SPRİNTER 213CDİ Kapı Tasıyıcı 9017600228 adet 2
6244 MERC SPRİNTER 213CDİ Kapı Tasıyıcı Bilyası 9017601047 adet 1
6245 MERC SPRİNTER 213CDİ Kapı Tasıyıcı Bilyası 9017601347 adet 1
6246 MERC SPRİNTER 213CDİ Kapı Tutamağı 9067600170 adet 1
6247 MERC SPRİNTER 213CDİ Kaput Açma Teli adet 1
6248 MERC SPRİNTER 213CDİ Karter Tapa Pulu adet 2
6249 MERC SPRİNTER 213CDİ Kelepçe 9019950110 adet 1
6250 MERC SPRİNTER 213CDİ Kızdırma Bujisi adet 1
6251 MERC SPRİNTER 213CDİ Kızdırma Rolesi adet 1
6252 MERC SPRİNTER 213CDİ Kilit 9017201035 adet 2
6253 MERC SPRİNTER 213CDİ Kilit 9017201135 adet 1
6254 MERC SPRİNTER 213CDİ Klima Filtresi adet 1
6255 MERC SPRİNTER 213CDİ Klima Gazı adet 1
6256 MERC SPRİNTER 213CDİ Klima Gazı ve Filtreleri Deği. İşç. adet 1
6257 MERC SPRİNTER 213CDİ Klima Yağı adet 1
6258 MERC SPRİNTER 213CDİ Kontak Plakası 9014600149 adet 1
6259 MERC SPRİNTER 213CDİ Korna adet 1
6260 MERC SPRİNTER 213CDİ Lastik 225/70R 15CTL adet 8
6261 MERC SPRİNTER 213CDİ Lastik yatak 9013260081 adet 2
6262 MERC SPRİNTER 213CDİ Makas Burcu Preste Çıkıp Çakması adet 2
6263 MERC SPRİNTER 213CDİ Marş Motoru adet 3
6264 MERC SPRİNTER 213CDİ Mazot Filtresi adet 1
6265 MERC SPRİNTER 213CDİ Mazot Pompa Conta Takımı adet 1
6266 MERC SPRİNTER 213CDİ Meme Bağlama Somunu adet 4
6267 MERC SPRİNTER 213CDİ Müşür (Açı Sensörü) 9015421518 adet 1
6268 MERC SPRİNTER 213CDİ Ön Amartisör adet 1
6269 MERC SPRİNTER 213CDİ Ön Cam adet 1
6270 MERC SPRİNTER 213CDİ Ön Tampon adet 1
6271 MERC SPRİNTER 213CDİ Ön Tampon Civatası takım 1
6272 MERC SPRİNTER 213CDİ Rot Balans İşçiliği adet 1
6273 MERC SPRİNTER 213CDİ Rot Başı (sağ-sol) adet 1
6274 MERC SPRİNTER 213CDİ Rot Kolu adet 1
6275 MERC SPRİNTER 213CDİ Sağ Kapı Kilidi 9017301135 adet 1
6276 MERC SPRİNTER 213CDİ Silecek Fırçası takım 1
6277 MERC SPRİNTER 213CDİ Silecek Kolu Sağ-Sol adet 1
6278 MERC SPRİNTER 213CDİ Silecek Mekanizması adet 3
6279 MERC SPRİNTER 213CDİ Silecek Motoru adet 1
6280 MERC SPRİNTER 213CDİ Sinyal Lambası 2108200421 adet 2
6281 MERC SPRİNTER 213CDİ Sinyal Silecek Kumanda Kolu adet 1
6282 MERC SPRİNTER 213CDİ Stop Lambası Sağ-Sol adet 1
6283 MERC SPRİNTER 213CDİ Sürgülü Kapı Olan 2.Kapı adet 2
6284 MERC SPRİNTER 213CDİ Sürgülü Kapı Tasıyıcı 9017600128 adet 1
6285 MERC SPRİNTER 213CDİ Şamandıra adet 1
6286 MERC SPRİNTER 213CDİ Şarz Dinamosu adet 2
6287 MERC SPRİNTER 213CDİ Tamir Takımı (Fiber) adet 4
6288 MERC SPRİNTER 213CDİ Teker Fren İşciliği adet 2
6289 MERC SPRİNTER 213CDİ Turbo adet 4
6290 MERC SPRİNTER 213CDİ Turbo Ayarlayıcı 0005450527 adet 1
6291 MERC SPRİNTER 213CDİ Turbo İnterkol Borusu adet 1
6292 MERC SPRİNTER 213CDİ V Kayışı adet 1
6293 MERC SPRİNTER 213CDİ Viraj Demiri Uç Lastiği adet 4
6294 MERC SPRİNTER 213CDİ Viraj Rot Burcu adet 1
6295 MERC SPRİNTER 213CDİ Visko Fan 0002005822 adet 2
6296 MERC SPRİNTER 213CDİ Vites Kol Mili 9012601338 adet 1
6297 MERC SPRİNTER 213CDİ Vites Kolu 0002600009 adet 1
6298 MERC SPRİNTER 213CDİ Volant adet 3
6299 MERC SPRİNTER 213CDİ Yağ Filtresi adet 1
6300 MERC SPRİNTER 315CDİ Amortisör Ön adet 1
6301 MERC SPRİNTER 315CDİ Arka Basamak 9018850202 adet 1
6302 MERC SPRİNTER 315CDİ Ayna Camı 0028114033 adet 1
6303 MERC SPRİNTER 315CDİ Ayna Camı 0028115233 adet 1
6304 MERC SPRİNTER 315CDİ Ayna Çerçevesi 0008130536 adet 1
6305 MERC SPRİNTER 315CDİ Bakım Onarım İşçiliği saat 1
6306 MERC SPRİNTER 315CDİ Bakır Pul N007603 014106 adet 2
6307 MERC SPRİNTER 315CDİ Balata Sensörü 9065401517 adet 4
6308 MERC SPRİNTER 315CDİ Basamak Arka 9015200031 adet 1
6309 MERC SPRİNTER 315CDİ Basınç Kontol Valfi adet 1
6310 MERC SPRİNTER 315CDİ Buji adet 1
6311 MERC SPRİNTER 315CDİ Conta 6112010280 adet 1
6312 MERC SPRİNTER 315CDİ Çamurluk 9018820105 adet 2
6313 MERC SPRİNTER 315CDİ Çamurluk 9018820405 adet 2
6314 MERC SPRİNTER 315CDİ Debriyaj Set(Baskı+Balata) adet 1
6315 MERC SPRİNTER 315CDİ Debriyaj Verici Silindiri adet 1
6316 MERC SPRİNTER 315CDİ Denge Kolu adet 1
6317 MERC SPRİNTER 315CDİ Dış Ayna 0008105819 adet 1
6318 MERC SPRİNTER 315CDİ Egzost Ön Boru adet 4
6319 MERC SPRİNTER 315CDİ Egzost Susturucu adet 1
6320 MERC SPRİNTER 315CDİ El Fren Balatası adet 1
6321 MERC SPRİNTER 315CDİ Enerji Zinciri 9068204169 adet 1
6322 MERC SPRİNTER 315CDİ Enine Taşıyıcı 9016120114 adet 1
6323 MERC SPRİNTER 315CDİ Enjektör 6460701487 adet 4
6324 MERC SPRİNTER 315CDİ Enjektör Civatası 0009902907 adet 4
6325 MERC SPRİNTER 315CDİ Enjektör Contası 6110170060 adet 4
6326 MERC SPRİNTER 315CDİ Enjektör Yağı 0019894251/10 adet 1
6327 MERC SPRİNTER 315CDİ Far Sağ-Sol adet 2
6328 MERC SPRİNTER 315CDİ Fren Balatası 0044206920 takım 2
6329 MERC SPRİNTER 315CDİ Fren Balatası 0044208420 takım 2
6330 MERC SPRİNTER 315CDİ Fren Diski Arka adet 4
6331 MERC SPRİNTER 315CDİ Fren Diski Ön adet 4
6332 MERC SPRİNTER 315CDİ Fren Müşürü 0015458709 adet 1
6333 MERC SPRİNTER 315CDİ Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
6334 MERC SPRİNTER 315CDİ Gergi Kasnağı adet 1
6335 MERC SPRİNTER 315CDİ Gergi Makarası adet 1
6336 MERC SPRİNTER 315CDİ Hava Filtesi adet 1
6337 MERC SPRİNTER 315CDİ İnvertör DC-12/24V adet 1
6338 MERC SPRİNTER 315CDİ Jant Kapağı 6014010325 adet 4
6339 MERC SPRİNTER 315CDİ Jant Kapağı 9034010025 adet 4
6340 MERC SPRİNTER 315CDİ Kapı Gergisi 9017600428 adet 2
6341 MERC SPRİNTER 315CDİ KapıTaşıyıcı 9017600228 adet 2
6342 MERC SPRİNTER 315CDİ Kaplama 0008111122 adet 1
6343 MERC SPRİNTER 315CDİ Karter Tapa 1119970330 adet 3
6344 MERC SPRİNTER 315CDİ Kontak Anahtarı 9069053600/0041 adet 2
6345 MERC SPRİNTER 315CDİ Korna adet 1
6346 MERC SPRİNTER 315CDİ Koruyucu Folyo 9069830585 adet 1
6347 MERC SPRİNTER 315CDİ Lamba Yuvası 0008200877 adet 2
6348 MERC SPRİNTER 315CDİ Lastik Yatak 9012421513 adet 1
6349 MERC SPRİNTER 315CDİ Motor Taşıyıcı 9012420101 adet 1
6350 MERC SPRİNTER 315CDİ Motor Taşıyıcı Takoz 2122400418 adet 1
6351 MERC SPRİNTER 315CDİ Orta Kapı Alt Makara 0007630147 adet 1
6352 MERC SPRİNTER 315CDİ Ön Tampon 9018800670 adet 1
6353 MERC SPRİNTER 315CDİ Plaka Aydınlatma 0009903492 adet 2
6354 MERC SPRİNTER 315CDİ Polen Filtresi 9068300218 adet 1
6355 MERC SPRİNTER 315CDİ Sensör 6395401517 adet 2
6356 MERC SPRİNTER 315CDİ Sensör 9065401417 adet 1
6357 MERC SPRİNTER 315CDİ Silecek Kolu Sağ-Sol adet 1
6358 MERC SPRİNTER 315CDİ Silecek Lastiği adet 1
6359 MERC SPRİNTER 315CDİ Sinyal Lambası 0018229020 adet 1
6360 MERC SPRİNTER 315CDİ Spiegel Au 0008106119 adet 1
6361 MERC SPRİNTER 315CDİ Spiegel Glas 0028114033 adet 1
6362 MERC SPRİNTER 315CDİ Stop Lambası Sağ-Sol adet 1
6363 MERC SPRİNTER 315CDİ Su Pompası 6112001101 adet 1
6364 MERC SPRİNTER 315CDİ Sürgülü Kapı Alt Rayı Yenilenmesi adet 1
6365 MERC SPRİNTER 315CDİ Şaft Askı Bilyası adet 1
6366 MERC SPRİNTER 315CDİ Şaft Askısı adet 1
6367 MERC SPRİNTER 315CDİ Şaft Dip Kafa Komple Mafsal adet 2
6368 MERC SPRİNTER 315CDİ Şaft Torna Kaynak Balans İşçiliği adet 2
6369 MERC SPRİNTER 315CDİ TS Brembelas adet 10
6370 MERC SPRİNTER 315CDİ Turbo adet 2
6371 MERC SPRİNTER 315CDİ Turbo Hortumu 9015284782 adet 1
6372 MERC SPRİNTER 315CDİ Tutucu 9068821114/9B51 adet 1
6373 MERC SPRİNTER 315CDİ V Kayışı adet 1
6374 MERC SPRİNTER 315CDİ Volant adet 2
6375 MERC SPRİNTER 315CDİ Yağ Borusu 9012500066 adet 2
6376 MERC SPRİNTER 315CDİ Yağ Filtresi adet 1
6377 MERC SPRİNTER 315CDİ Yakıt Filtresi adet 1
6378 MERC SPRİNTER 315CDİ Yatak 9063230520 adet 2
6379 MERCEDES 0 403 1.Taşıt Dingili Seviye adet 1
6380 MERCEDES 0 403 2.Taşıt Dingili Seviye adet 1
6381 MERCEDES 0 403 32Mm Somun Kapağı adet 40
6382 MERCEDES 0 403 A.Körük Lastiği 000 094 6382 adet 2
6383 MERCEDES 0 403 Abs Sensörü 0025424318 adet 1
6384 MERCEDES 0 403 Abs/Asr İçin 1.Dingil Devir adet 1
6385 MERCEDES 0 403 Abs/Asr İçin 2.Dingil Devir adet 1
6386 MERCEDES 0 403 Akış Freni , Fonksiyon Ve Kontrol adet 1
6387 MERCEDES 0 403 Akış Freninin Isı Vericisi adet 1
6388 MERCEDES 0 403 Amortisör Arka adet 2
6389 MERCEDES 0 403 Amortisör Ön adet 2
6390 MERCEDES 0 403 Ampul 11727 adet 1
6391 MERCEDES 0 403 Ampul 37/10 Wat adet 5
6392 MERCEDES 0 403 Ampul Sofit Kısa adet 2
6393 MERCEDES 0 403 Ampul Sofit Uzun adet 2
6394 MERCEDES 0 403 Arka Aydınlatma Kontrol adet 1
6395 MERCEDES 0 403 Arka Sağ Işık Ünitesi Sökülmesi adet 1
6396 MERCEDES 0 403 Arka Stoplar İçin Kablo Set adet 1
6397 MERCEDES 0 403 Arka Tekerlek Göbeği Göbek Kapağı adet 1
6398 MERCEDES 0 403 Bagaj Kilidi 0007500785 adet 1
6399 MERCEDES 0 403 Bagaj Kilidi 0007500885 adet 1
6400 MERCEDES 0 403 Bakım Onarım İşçiliği saat 20
6401 MERCEDES 0 403 Bez Bant adet 1
6402 MERCEDES 0 403 Bijon Somun Kapağı adet 40
6403 MERCEDES 0 403 Bilyalı Yatak 0009806115 adet 1
6404 MERCEDES 0 403 Bugi Kolu 6133330104 adet 2
6405 MERCEDES 0 403 Burç 9061550050 adet 1
6406 MERCEDES 0 403 Buzdolabı Gaz Filtre Sibobu adet 1
6407 MERCEDES 0 403 Buzdolabı Gaz Filtresi adet 1
6408 MERCEDES 0 403 Buzdolabı Kapak Kilidi adet 2
6409 MERCEDES 0 403 Buzdolabı Peteği adet 1
6410 MERCEDES 0 403 Buzdolabı Tamir Bakım İşçiliği adet 1
6411 MERCEDES 0 403 Cam Yıkama Suyu litre 1
6412 MERCEDES 0 403 Cıvata 0009907721 adet 10
6413 MERCEDES 0 403 Cıvata 9101050100 adet 12
6414 MERCEDES 0 403 Cıvata N308676 012017 adet 1
6415 MERCEDES 0 403 Çamurluk Ayağı Alt adet 4
6416 MERCEDES 0 403 Çekme Teli 6138900570 adet 1
6417 MERCEDES 0 403 Çelik Jant Kapağı Arka adet 2
6418 MERCEDES 0 403 Çelik Jant Kapağı Ön adet 2
6419 MERCEDES 0 403 Debriyaj Balatası adet 4
6420 MERCEDES 0 403 Debriyaj Baskı adet 4
6421 MERCEDES 0 403 Debriyaj Bilyası adet 4
6422 MERCEDES 0 403 Debriyaj Kumandasının Fonksy. adet 1
6423 MERCEDES 0 403 Devirdaim adet 1
6424 MERCEDES 0 403 Dış Aydınlatma 0028200056 adet 2
6425 MERCEDES 0 403 Dış Ayna Isıtıcısı Ve Cam Isıtıcısı adet 1
6426 MERCEDES 0 403 Dış Işıklandırma Ünitesi adet 1
6427 MERCEDES 0 403 Direksiyon Amortisörü 613 463 0232 adet 1
6428 MERCEDES 0 403 Direksiyon Filtresi adet 1
6429 MERCEDES 0 403 Direksiyon Rotu 6134630015 adet 1
6430 MERCEDES 0 403 Diyot Tablası 0011540816 adet 1
6431 MERCEDES 0 403 Druckluftschuch adet 1
6432 MERCEDES 0 403 Düşürücü 24v/12v adet 1
6433 MERCEDES 0 403 Egsoz Fren Kelebeği adet 2
6434 MERCEDES 0 403 Elektrik İşçiliği saat 20
6435 MERCEDES 0 403 Enjektör adet 6
6436 MERCEDES 0 403 Enjektör Contası 9060170860 adet 6
6437 MERCEDES 0 403 Enjektör Değişim İşçiliği adet 1
6438 MERCEDES 0 403 Far Sağ-Sol adet 2
6439 MERCEDES 0 403 Fren Balatası Arka takım 2
6440 MERCEDES 0 403 Fren Balatası Diski Arka adet 2
6441 MERCEDES 0 403 Fren Balatası Diski Ön adet 2
6442 MERCEDES 0 403 Fren Balatası Ön takım 4
6443 MERCEDES 0 403 Fren Hidrolik Yağı kutu 2
6444 MERCEDES 0 403 Fren Kampanası 6174230101 adet 2
6445 MERCEDES 0 403 Geri Vites İkaz Kornası adet 1
6446 MERCEDES 0 403 Geri Vites Lambası 0005442407 adet 1
6447 MERCEDES 0 403 Gösterge Ampulü 24V Sofit adet 1
6448 MERCEDES 0 403 Hava Filtresi adet 1
6449 MERCEDES 0 403 Hava Kurutucu Filtre adet 1
6450 MERCEDES 0 403 Havalı Korna adet 1
6451 MERCEDES 0 403 Havalı Korna Montaj İşçiliği adet 1
6452 MERCEDES 0 403 Hortum 0020946382 adet 1
6453 MERCEDES 0 403 Hortum 0020946982 adet 1
6454 MERCEDES 0 403 Hortum MN000000 005008 adet 1
6455 MERCEDES 0 403 Hostes Koltuğu Alt Kaplama adet 1
6456 MERCEDES 0 403 Hostes Koltuğu Sökme Takma İşç adet 1
6457 MERCEDES 0 403 İç Aydınlatma Lambası adet 1
6458 MERCEDES 0 403 Kablo Birleştirici adet 10
6459 MERCEDES 0 403 Kapı Düğmesi 0025452407 adet 1
6460 MERCEDES 0 403 Kartel Contası 4470140322 adet 1
6461 MERCEDES 0 403 Karter 4570143602 adet 1
6462 MERCEDES 0 403 Kasnak 0005501633 adet 1
6463 MERCEDES 0 403 Kasnak Bilyası 3206 adet 1
6464 MERCEDES 0 403 Kavrama Bobini adet 1
6465 MERCEDES 0 403 Kayış 6139930296 adet 1
6466 MERCEDES 0 403 Kayış 6139970692 adet 1
6467 MERCEDES 0 403 Kayış Gergi 0002001570 adet 1
6468 MERCEDES 0 403 Kayış Gergi Makarası 0002001070 adet 1
6469 MERCEDES 0 403 Kayış Gergi Makarası 4572002070 adet 1
6470 MERCEDES 0 403 Keçe 0139971447 adet 1
6471 MERCEDES 0 403 Keçe N000000001389 adet 2
6472 MERCEDES 0 403 Kelepçe adet 1
6473 MERCEDES 0 403 Kısa Test Yapılması adet 1
6474 MERCEDES 0 403 Klima Bakım Onarım İşçiliği adet 1
6475 MERCEDES 0 403 Klima Basınç Şalteri adet 1
6476 MERCEDES 0 403 Klima Filtresi Sünger Takım adet 2
6477 MERCEDES 0 403 Klima Gaz Filtresi adet 1
6478 MERCEDES 0 403 Klima Gazı R134A litre 8
6479 MERCEDES 0 403 Klima Gazı Sızdırmazlık Kont.Ve Gaz Dol. adet 1
6480 MERCEDES 0 403 Klima Kompresörü Ve Keçe Takımı adet 1
6481 MERCEDES 0 403 Klima Sensörü adet 1
6482 MERCEDES 0 403 Klima Takozu adet 4
6483 MERCEDES 0 403 Klima Takozu Konvekta adet 4
6484 MERCEDES 0 403 Koltuk Yan Kapak Sağ-Sol adet 10
6485 MERCEDES 0 403 Kompresör adet 5
6486 MERCEDES 0 403 Kompresör Kasnağı adet 1
6487 MERCEDES 0 403 Kompresör Tamir Takımı 0009805415 adet 1
6488 MERCEDES 0 403 Kompresör Tamir Takımı 0011301215 adet 1
6489 MERCEDES 0 403 Krank Kayışı 6139930295 adet 1
6490 MERCEDES 0 403 Krank Mili Volanı Sökülmesi adet 1
6491 MERCEDES 0 403 Kuplaj Ve Kupla Kaması Sökülmesi adet 1
6492 MERCEDES 0 403 Kuru Yağlama İşçiliği adet 1
6493 MERCEDES 0 403 Lastik 295/80R 22,5 adet 8
6494 MERCEDES 0 403 Marş Motoru adet 3
6495 MERCEDES 0 403 Mazot Filtresi adet 1
6496 MERCEDES 0 403 Mirror Polish Jant 9.00x22,5 32Mm adet 4
6497 MERCEDES 0 403 Motor Kaput Kilidi adet 1
6498 MERCEDES 0 403 Motor Muhafazası 356 680 0607 adet 1
6499 MERCEDES 0 403 Motor Start Stop Düğmesi 0001539832 adet 1
6500 MERCEDES 0 403 Oring 023976448 adet 1
6501 MERCEDES 0 403 Oring 0239976548 adet 1
6502 MERCEDES 0 403 Ön Amartisör Değişim İşçiliği adet 2
6503 MERCEDES 0 403 Ön Amortisör adet 2
6504 MERCEDES 0 403 Ön Fren Abs Sensörü 000540 3417 adet 1
6505 MERCEDES 0 403 Ön Tampon Ve Yan Kapak Fiber Tmr İşç. adet 2
6506 MERCEDES 0 403 Ön Üst Sınır Lambaları (Her İki) adet 1
6507 MERCEDES 0 403 Özel Gres adet 1
6508 MERCEDES 0 403 Pas Sökücü adet 1
6509 MERCEDES 0 403 Periyodik Bakım İşçiliği adet 1
6510 MERCEDES 0 403 Pervane Göbeği Fan 6135000122 adet 1
6511 MERCEDES 0 403 Pervane Kayışı 6139970692 adet 1
6512 MERCEDES 0 403 Piyano Kapak Contası 4570160221 adet 6
6513 MERCEDES 0 403 Radyatör Kapak 0005017215 adet 1
6514 MERCEDES 0 403 Radyo Teyp adet 1
6515 MERCEDES 0 403 Radyo Teyp Demontaj/Montaj İşçiliği adet 1
6516 MERCEDES 0 403 Retarder ; İçin Kablo Seti adet 1
6517 MERCEDES 0 403 Rot Balans İşçiliği adet 1
6518 MERCEDES 0 403 Sıcaklık Müşürü 0008210081 adet 1
6519 MERCEDES 0 403 Sigorta Çatal adet 6
6520 MERCEDES 0 403 Silecek Fırçası adet 1
6521 MERCEDES 0 403 Silecek Kolu 0018202244 adet 1
6522 MERCEDES 0 403 Silecek Kolu 0018202344 adet 1
6523 MERCEDES 0 403 Sinyal Lambası Sağ 0018205021 adet 1
6524 MERCEDES 0 403 Sinyal Lambası Sol 0018204921 adet 1
6525 MERCEDES 0 403 Sis Lambası adet 1
6526 MERCEDES 0 403 Soğuk Su Hortumu 0015013782 adet 2
6527 MERCEDES 0 403 Soket 3805402181 adet 1
6528 MERCEDES 0 403 Soket 3805402281 adet 1
6529 MERCEDES 0 403 Soket 4'Lü 0025402381 adet 1
6530 MERCEDES 0 403 Stop Lambası 6138200364 adet 1
6531 MERCEDES 0 403 Stop Lambası 6138200464 adet 1
6532 MERCEDES 0 403 Su Ayırıcı Filtre adet 1
6533 MERCEDES 0 403 Su Fıskiye Memesi adet 1
6534 MERCEDES 0 403 Subap Ayar İşçiliği adet 1
6535 MERCEDES 0 403 Süspansiyon Körüğü Arka adet 4
6536 MERCEDES 0 403 Süspansiyon Körüğü Ön adet 2
6537 MERCEDES 0 403 Şalter 0015455409 adet 1
6538 MERCEDES 0 403 Şalter 0015455509 adet 1
6539 MERCEDES 0 403 Şanzıman Devir Sensörü İçin. adet 1
6540 MERCEDES 0 403 Şanzıman Sökme Takma İşç. adet 2
6541 MERCEDES 0 403 Şanzıman Sökülmesi Ve Takılması adet 2
6542 MERCEDES 0 403 Şarz Dinamo adet 2
6543 MERCEDES 0 403 Tekerlek Arkası Çamurluk Sol adet 1
6544 MERCEDES 0 403 Tel 6138900770 adet 1
6545 MERCEDES 0 403 Temizleyici Madde adet 1
6546 MERCEDES 0 403 Transmission Na75w9 litre 1
6547 MERCEDES 0 403 Turbo adet 2
6548 MERCEDES 0 403 Tüp Gres adet 2
6549 MERCEDES 0 403 V Kolu 3563301410 adet 1
6550 MERCEDES 0 403 V Kolu 6133330104 adet 1
6551 MERCEDES 0 403 V Kolu Değişim İşçiliği adet 2
6552 MERCEDES 0 403 Ventil Susturucu 6284300270 adet 1
6553 MERCEDES 0 403 Vites Lambası Sol Sağ adet 1
6554 MERCEDES 0 403 Vites Müşürü adet 1
6555 MERCEDES 0 403 Volant Ara Flanşı adet 1
6556 MERCEDES 0 403 Volant Komple adet 1
6557 MERCEDES 0 403 Webasto Motoru adet 1
6558 MERCEDES 0 403 Webasto Yakıt Filtresi adet 1
6559 MERCEDES 0 403 Yağ Basınç Sensörü 0041532028 adet 1
6560 MERCEDES 0 403 Yağ Borusu 4570701333 adet 3
6561 MERCEDES 0 403 Yağ Borusu 4571802820 adet 1
6562 MERCEDES 0 403 Yağ Filtresi adet 1
6563 MERCEDES 0 403 Yağ Ölçme Çubuğu 4570103272 adet 1
6564 MERCEDES 0 403 Yağ Seviye Müşürü 0041534428 adet 1
6565 MERCEDES 0 403 Yakıt Depo 323Lt 6134701101 adet 1
6566 MERCEDES 0 403 Yakıt Depo 6134701501 adet 1
6567 MERCEDES 0 403 Yakıt Depo Süzgeci 3074700106 adet 1
6568 MERCEDES 0 403 Yakıt Filtresi adet 1
6569 MERCEDES 0 403 Yan Pozisyon Lambası 0005443511 adet 1
6570 MERCEDES 0 403 Yükleme Hava Soğutucusundan adet 1
6571 MERCEDES 0 403 Yükseklik Ayar Ventili 6133280130 adet 1
6572 MERCEDES 0 403 Yükseklik Ayar Ventili 6133280230 adet 1
6573 MERCEDES 0 403 Yükseklik Ayar Ventili 6133280330 adet 1
6574 MERCEDES 1317 Atego Arka Amortisör adet 1
6575 MERCEDES 1317 Atego Bakım Onarım İşçiliği saat 1
6576 MERCEDES 1317 Atego Debriyaj Alt Merkez adet 1
6577 MERCEDES 1317 Atego Debriyaj Balata adet 5
6578 MERCEDES 1317 Atego Debriyaj Baskı adet 5
6579 MERCEDES 1317 Atego Debriyaj Baskı Balata Değişim İşç. adet 1
6580 MERCEDES 1317 Atego Debriyaj Bilya adet 5
6581 MERCEDES 1317 Atego Debriyaj Üst Merkez adet 1
6582 MERCEDES 1317 Atego Devirdaim adet 1
6583 MERCEDES 1317 Atego Elektrik İşçiliği saat 1
6584 MERCEDES 1317 Atego Emiş Ağzı Hortumu adet 1
6585 MERCEDES 1317 Atego Emiş Ağzı Kovası Kauçuk Kapl. adet 1
6586 MERCEDES 1317 Atego Emiş Ağzı Tekeri Ayaklı adet 1
6587 MERCEDES 1317 Atego Emiş Ağzı Toz Lastiği adet 1
6588 MERCEDES 1317 Atego Enjektör 0060171421 adet 1
6589 MERCEDES 1317 Atego Far Sağ-Sol adet 1
6590 MERCEDES 1317 Atego Fren Balatası ön takım 1
6591 MERCEDES 1317 Atego Fren Cırcırı adet 1
6592 MERCEDES 1317 Atego Fren Kampanası adet 1
6593 MERCEDES 1317 Atego Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
6594 MERCEDES 1317 Atego Hava Filtresi adet 1
6595 MERCEDES 1317 Atego Hava Kurutucu Filtre adet 1
6596 MERCEDES 1317 Atego Kampana Torna İşçiliği adet 1
6597 MERCEDES 1317 Atego Kayış 9069970792 adet 1
6598 MERCEDES 1317 Atego Kısa Rot 6764603205 adet 1
6599 MERCEDES 1317 Atego Kompresör adet 2
6600 MERCEDES 1317 Atego Makas Bakım İşçiliği adet 1
6601 MERCEDES 1317 Atego Marş Motoru adet 2
6602 MERCEDES 1317 Atego Mazot Filtresi adet 1
6603 MERCEDES 1317 Atego Orta Fırça adet 1
6604 MERCEDES 1317 Atego Orta Fırça Hidrolik Pompası adet 1
6605 MERCEDES 1317 Atego Ön Amortisör adet 1
6606 MERCEDES 1317 Atego Ön Cam adet 2
6607 MERCEDES 1317 Atego Ön Cam Değişim İşçiliği adet 1
6608 MERCEDES 1317 Atego Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
6609 MERCEDES 1317 Atego Rot Başı adet 1
6610 MERCEDES 1317 Atego Silecek Fırçası takım 1
6611 MERCEDES 1317 Atego Silecek Kolu adet 1
6612 MERCEDES 1317 Atego Stop Lambası adet 1
6613 MERCEDES 1317 Atego Şarz Dinamosu adet 4
6614 MERCEDES 1317 Atego Teker Çatalı adet 1
6615 MERCEDES 1317 Atego Turbo adet 2
6616 MERCEDES 1317 Atego Volant adet 2
6617 MERCEDES 1317 Atego Volant Yüzey Taşlama İşçiliği adet 1
6618 MERCEDES 1317 Atego Yağ Filtresi adet 1
6619 MERCEDES 1317 Atego Yan Süpürge Galvanizli adet 1
6620 MERCEDES 1317 Atego Yan Süpürge Havalı Piston Büyük adet 5
6621 MERCEDES 1317 Atego Yan Süpürge Havalı Piston Küçük adet 5
6622 MERCEDES 1317 Atego Yan Süpürge Havalı Piston Orta adet 1
6623 MERCEDES 1317 Atego Yan Süpürge Piston Tamir Takımı adet 1
6624 MERCEDES 1317 Atego Yan Süpürge Pompası adet 1
6625 MERCEDES 1317 Atego Yük Ventili adet 5
6626 MERCEDES 1317 Hortum 6765000075 adet 1
6627 MERCEDES 1317 Kompresör Kapağı adet 1
6628 MERCEDES 1317 Kompresör Takım Conta adet 2
6629 MERCEDES 1317 Pervane Göbeği 9042000627 adet 2
6630 MERCEDES 1317 Phs20A Danagözü Rulman adet 1
6631 MERCEDES 1317 Radyatör 6765001703 adet 2
6632 MERCEDES 1517 Atego Bıçak Yayı adet 4
6633 MERCEDES 1517 Atego Fırça Sağ Taraf Set Komple adet 1
6634 MERCEDES 1517 Atego Hidrolik Pompa adet 2
6635 MERCEDES 1517 Atego Orta Fırça adet 50
6636 MERCEDES 1517 Atego Orta Fırça Set Komple adet 2
6637 MERCEDES 1517 Atego Ön Tampon Sağ 9738801770 adet 1
6638 MERCEDES 1517 Atego Rüzgarlık 973840322 adet 1
6639 MERCEDES 1517 Atego Su Ayırıcı Filtre adet 1
6640 MERCEDES 1517 Atego Su Ayırıcı Filtre Değişim İşçiliği adet 1
6641 MERCEDES 1517 Atego Su Filtresi adet 1
6642 MERCEDES 1517 Atego Tutamak 9737500193 adet 1
6643 MERCEDES 1517 Atego Tutucu 9705253539 adet 1
6644 MERCEDES 1517 Atego Üst Yapı Montaj İşçiliği adet 1
6645 MERCEDES 1517 Atego Yan Fırça Soketli adet 100
6646 MERCEDES 1517 Ayna Camı 0028114633 adet 1
6647 MERCEDES 1517 Ayna Camı 0028114733 adet 1
6648 MERCEDES 1517 Cıvata 6699900204 adet 2
6649 MERCEDES 1517 Damper Kumlama İşçiliği adet 1
6650 MERCEDES 1517 Emniyet Sekmanı m912001 024000 adet 1
6651 MERCEDES 1517 Kaplama 9738840422 adet 1
6652 MERCEDES 1517 Kavrama Balatası adet 4
6653 MERCEDES 1517 Kavrama Kasnak adet 4
6654 MERCEDES 1517 Kavrama Mil adet 1
6655 MERCEDES 1517 Kavrama Mil Sekmanı adet 2
6656 MERCEDES 1517 Kavrama Rotor adet 2
6657 MERCEDES 1517 Kavrama Rulmanı adet 2
6658 MERCEDES 1517 Kavrama Yay adet 6
6659 MERCEDES 1517 Keçe 0119970745 adet 1
6660 MERCEDES 1517 Lastik Burç 9703231785 adet 1
6661 MERCEDES 1517 Ön Viraj Lastikleri Yenileme İşçiliği adet 1
6662 MERCEDES 1517 Pto Düğmesi 0045454107 adet 1
6663 MERCEDES 1517 Şase Kumlama İşçiliği adet 1
6664 MERCEDES 1517 Taşıyıcı Yatak 9413230521 adet 1
6665 MERCEDES 1517 Üstyapı PLC programlama Ve Sistem Bak. adet 2
6666 MERCEDES 1523 Atego Arka Kampana adet 1
6667 MERCEDES 1523 Atego Arka Üst Kep adet 1
6668 MERCEDES 1523 Atego Ayna Kolu Sağ-Sol adet 1
6669 MERCEDES 1523 Atego Ayna Sağ-Sol adet 1
6670 MERCEDES 1523 Atego Ayna Tutucu Alt Kapak 0008111907 adet 1
6671 MERCEDES 1523 Atego Bakım Onarım İşçiliği saat 1
6672 MERCEDES 1523 Atego Balata İkaz Müşürü adet 1
6673 MERCEDES 1523 Atego Debriyaj Balata adet 5
6674 MERCEDES 1523 Atego Debriyaj Baskı adet 5
6675 MERCEDES 1523 Atego Debriyaj Üst Merkez adet 2
6676 MERCEDES 1523 Atego Direksiyon Pompası 0024605480 adet 1
6677 MERCEDES 1523 Atego Don Önletici Ventil 0004309715 adet 2
6678 MERCEDES 1523 Atego Dörtlü Dağıtıcı Ventil adet 3
6679 MERCEDES 1523 Atego El Fren Mekanizması 0004200184 adet 1
6680 MERCEDES 1523 Atego El Fren Ventili adet 1
6681 MERCEDES 1523 Atego Elektrik İşçiliği saat 1
6682 MERCEDES 1523 Atego Fan Sistemi Revizyonu adet 1
6683 MERCEDES 1523 Atego Far Sağ-Sol adet 2
6684 MERCEDES 1523 Atego Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
6685 MERCEDES 1523 Atego Fren Balatası Arka takım 4
6686 MERCEDES 1523 Atego Fren Balatası Cırcırı Ön adet 4
6687 MERCEDES 1523 Atego Fren Balatası Ön takım 4
6688 MERCEDES 1523 Atego Fren Körüğü Arka adet 6
6689 MERCEDES 1523 Atego Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
6690 MERCEDES 1523 Atego Halat 9588910000 adet 1
6691 MERCEDES 1523 Atego Hava Filtresi adet 1
6692 MERCEDES 1523 Atego Hava Kurutucu Filtre adet 1
6693 MERCEDES 1523 Atego Kabin Açma Halat Kol 9703100173 adet 1
6694 MERCEDES 1523 Atego Kabin Açma Teli 9703170318 adet 1
6695 MERCEDES 1523 Atego Kabin Arka Kilidi 9703100683 adet 1
6696 MERCEDES 1523 Atego Kayış Gergi Makarası adet 1
6697 MERCEDES 1523 Atego Kısa Rot Başı adet 1
6698 MERCEDES 1523 Atego Monoblok Rulmanlı adet 1
6699 MERCEDES 1523 Atego Ön Kule Şase Bağlantıları Lama Bijon Bağlanması adet 1
6700 MERCEDES 1523 Atego Ön Tampon Sağ-Sol adet 1
6701 MERCEDES 1523 Atego Pedal Altı Fren Beyni adet 3
6702 MERCEDES 1523 Atego Silecek Kolu adet 1
6703 MERCEDES 1523 Atego Silecek Lastiği adet 1
6704 MERCEDES 1523 Atego Silecek Motoru adet 1
6705 MERCEDES 1523 Atego Stop Lambası adet 1
6706 MERCEDES 1523 Atego Şalter 0065453107 adet 1
6707 MERCEDES 1523 Atego Şamandıra adet 1
6708 MERCEDES 1523 Atego Tampon Taşıma Konsol 9703101053 adet 1
6709 MERCEDES 1523 Atego Turbo adet 4
6710 MERCEDES 1523 Atego Turbo Catriç adet 1
6711 MERCEDES 1523 Atego Turbo Sökme Takma adet 1
6712 MERCEDES 1523 Atego Tutamak 9588900064 adet 1
6713 MERCEDES 1523 Atego V Kayışı adet 1
6714 MERCEDES 1523 Atego Volant adet 2
6715 MERCEDES 1523 Atego Volant Dişlisi adet 2
6716 MERCEDES 1523 Atego Yağ Filtresi adet 1
6717 MERCEDES 1523 Atego Yakıt Filtresi adet 1
6718 MERCEDES 1523 Atego Yakıt Su Ayırıcı Filtre adet 1
6719 MERCEDES 1523 Atego Yön İşaret Lambası adet 1
6720 MERCEDES 1523 Orta Fırça Avare Kasnak adet 20
6721 MERCEDES 1523 Orta Fırça Mili Tornada Kafası yapılması adet 1
6722 MERCEDES 1523 Yan Fırça Fıskıye Memesi adet 20
6723 MERCEDES 1824/3028Axor 12mm L Rekor 0039976899 adet 2
6724 MERCEDES 1824/3028Axor 1 1/2'' PIE Blof Vana adet 1
6725 MERCEDES 1824/3028Axor 1/4'' Aktuvarlı Vana adet 1
6726 MERCEDES 1824/3028Axor 12mm L Rekor Karş. 0009978134 adet 2
6727 MERCEDES 1824/3028Axor 4712175 Sekman adet 30
6728 MERCEDES 1824/3028Axor 4'Lü Flaşör Şalteri adet 3
6729 MERCEDES 1824/3028Axor 5/8 Teflon Hortum adet 1
6730 MERCEDES 1824/3028Axor Abdeckung 9738840722 adet 1
6731 MERCEDES 1824/3028Axor Abs Sensörü 0015427818 adet 1
6732 MERCEDES 1824/3028Axor Adblue 18lt 0049890420 adet 1
6733 MERCEDES 1824/3028Axor Adblue Depo Kapağı 0004701805 adet 1
6734 MERCEDES 1824/3028Axor Adblue Dozaj Cihazı 0001404139 adet 5
6735 MERCEDES 1824/3028Axor Adblue Ventili 9704700193 adet 2
6736 MERCEDES 1824/3028Axor Ağır Seri Frenleme 9472600945 adet 2
6737 MERCEDES 1824/3028Axor Ağır Seri Sensörü 0015457209 adet 1
6738 MERCEDES 1824/3028Axor Ağır Seri Ventil 0022606257 adet 1
6739 MERCEDES 1824/3028Axor Ağırseri Frenleme Tel 3892620293 adet 2
6740 MERCEDES 1824/3028Axor Aks Saplaması 9433320406 adet 1
6741 MERCEDES 1824/3028Axor Alb Ayar İşçiliği adet 1
6742 MERCEDES 1824/3028Axor Alb Çubuğu adet 1
6743 MERCEDES 1824/3028Axor Alb Çubuğu Değişim İşçiliği adet 1
6744 MERCEDES 1824/3028Axor Amortisör 0063237800 adet 2
6745 MERCEDES 1824/3028Axor Ampul (5627) 072601 024210 adet 1
6746 MERCEDES 1824/3028Axor Ampul (5627) 072601 024701 adet 1
6747 MERCEDES 1824/3028Axor Ampul R10W24v 072601024702 adet 1
6748 MERCEDES 1824/3028Axor Antifiriz 000989 0925 adet 3
6749 MERCEDES 1824/3028Axor Arıtıcı 0004700469 adet 1
6750 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Amortisör 0043269900 adet 2
6751 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Fren Teker Bakımı adet 1
6752 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Makas Alt Kep adet 2
6753 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Makas Bağlantısı M24x60 adet 2
6754 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Makas Burcu adet 2
6755 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Makas Kulağı adet 4
6756 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Makas Saplaması adet 2
6757 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Makas Üst Kep adet 2
6758 MERCEDES 1824/3028Axor Arka Sol Park Tesisatı Onarımı adet 1
6759 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Arka Kapak 0008102007 adet 1
6760 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Büyük 0008102079 adet 1
6761 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Camı 0028114633 adet 1
6762 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Camı Ys. Büyük adet 20
6763 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Camı Ys. Küçük adet 20
6764 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Değişim İşçiliği adet 1
6765 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Kablosu 0008202813 adet 1
6766 MERCEDES 1824/3028Axor Ayna Küçük 0008102479 adet 1
6767 MERCEDES 1824/3028Axor Bağlantı Klipsi 0099881878 adet 12
6768 MERCEDES 1824/3028Axor Bakım Onarım İşçiliği saat 10
6769 MERCEDES 1824/3028Axor Balata İkaz Müşürü 6775400817 adet 6
6770 MERCEDES 1824/3028Axor Balata Temizleyicisi 500Ml adet 1
6771 MERCEDES 1824/3028Axor Balata Yayı 9459930010 adet 1
6772 MERCEDES 1824/3028Axor Basamak Kapl.Sol 9446660301 adet 1
6773 MERCEDES 1824/3028Axor Basınç Değer.,Fren Ve Stop İşç adet 1
6774 MERCEDES 1824/3028Axor Bijon Saplaması adet 40
6775 MERCEDES 1824/3028Axor Bijon Somunu adet 40
6776 MERCEDES 1824/3028Axor Buchsengehaeuse 0009820126 adet 3
6777 MERCEDES 1824/3028Axor Buchsengehaeuse 0265450726 adet 1
6778 MERCEDES 1824/3028Axor Burç 0049920401 adet 2
6779 MERCEDES 1824/3028Axor Cam Düğmesi 0045455113 adet 1
6780 MERCEDES 1824/3028Axor Cam Krikosu 9737200346 adet 1
6781 MERCEDES 1824/3028Axor Cam Krikosu 9737200446 adet 1
6782 MERCEDES 1824/3028Axor Cam Suyu 1Lt adet 1
6783 MERCEDES 1824/3028Axor Cer Keçe Tamir Tak.9403501135 adet 2
6784 MERCEDES 1824/3028Axor Cıvata 6699900204 adet 2
6785 MERCEDES 1824/3028Axor Cıvata N910105 008014 adet 2
6786 MERCEDES 1824/3028Axor Cıvata N913105 010009 adet 1
6787 MERCEDES 1824/3028Axor Cıvata NA6699900204 adet 25
6788 MERCEDES 1824/3028Axor Conta 0000160521 adet 1
6789 MERCEDES 1824/3028Axor Çamurluk 9408803006 adet 1
6790 MERCEDES 1824/3028Axor Çamurluk 9408803106 adet 1
6791 MERCEDES 1824/3028Axor Çamurluk Sinyali 9418201020 adet 1
6792 MERCEDES 1824/3028Axor Çelik Kaplı Bronz Burç adet 20
6793 MERCEDES 1824/3028Axor Çelik Mil (Perno) adet 10
6794 MERCEDES 1824/3028Axor Çöp Kont.Burç Ve Flanşları Yap. adet 8
6795 MERCEDES 1824/3028Axor Çöp Konteyner Perde Komple adet 1
6796 MERCEDES 1824/3028Axor Çöp Konteyner Arka Komple adet 3
6797 MERCEDES 1824/3028Axor Çöp Konteyner Perde Takozu adet 30
6798 MERCEDES 1824/3028Axor Damp. Yan Kapak Yana Aç.Yap. adet 2
6799 MERCEDES 1824/3028Axor Damp.Arka Kapak Yana Aç.Yap adet 1
6800 MERCEDES 1824/3028Axor Damper Tamiri adet 1
6801 MERCEDES 1824/3028Axor Debriyaj Ara Merkez adet 3
6802 MERCEDES 1824/3028Axor Debriyaj Balata adet 10
6803 MERCEDES 1824/3028Axor Debriyaj Baskı adet 10
6804 MERCEDES 1824/3028Axor Debriyaj Baskı Balata Değ.İşç. adet 2
6805 MERCEDES 1824/3028Axor Debriyaj Bilya adet 10
6806 MERCEDES 1824/3028Axor Debriyaj Kumanda Fonks. İşç. adet 1
6807 MERCEDES 1824/3028Axor Debriyaj Üst Merkez adet 1
6808 MERCEDES 1824/3028Axor Depo Kapağı 0004700405 adet 1
6809 MERCEDES 1824/3028Axor Depo Kilidi 6707600205 adet 1
6810 MERCEDES 1824/3028Axor Devirdaim 9042004901 adet 2
6811 MERCEDES 1824/3028Axor Dış Aydınlatma 0028205056 adet 2
6812 MERCEDES 1824/3028Axor Dış Aydınlatma 0028205156 adet 2
6813 MERCEDES 1824/3028Axor Dış Ayna Ayarı Kontrol işç. adet 1
6814 MERCEDES 1824/3028Axor Dış Ayna Isıtıcı Ve Cam Isıt.Bak. adet 1
6815 MERCEDES 1824/3028Axor Dingil Tamir Takımı 6553300419 adet 2
6816 MERCEDES 1824/3028Axor Dingil Torna Rayba İşçiliği adet 1
6817 MERCEDES 1824/3028Axor Direks.Hidr. Kabı 0004668502 adet 1
6818 MERCEDES 1824/3028Axor Direksiyon Filtresi adet 40
6819 MERCEDES 1824/3028Axor Direksiyon Kutusu 9404603300 adet 1
6820 MERCEDES 1824/3028Axor Direksiyon Rotbaşı 0014602448 adet 2
6821 MERCEDES 1824/3028Axor Direksiyon Rotbaşı 0014608548 adet 2
6822 MERCEDES 1824/3028Axor Direksiyon Rotu 0024604605 adet 1
6823 MERCEDES 1824/3028Axor Direksiyon Sistemleri Kont.İşç. adet 1
6824 MERCEDES 1824/3028Axor Don Önleyici Ventil 0004309715 adet 2
6825 MERCEDES 1824/3028Axor Dörtlü Dağıtıcı Ventil 0034319706 adet 1
6826 MERCEDES 1824/3028Axor Dübel 001481003034 adet 2
6827 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Ara Boru 3754903819 adet 1
6828 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Borusu 3754900119 adet 1
6829 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Borusu 3754904219 adet 1
6830 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Borusu 3754920301 adet 1
6831 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Değişim İşçiliği adet 1
6832 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Fren Pistonu 0004307926 adet 1
6833 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Kelepçesi 6744920040 adet 5
6834 MERCEDES 1824/3028Axor Egzost Susturucu 9404900501 adet 2
6835 MERCEDES 1824/3028Axor Eksoz Fren Topuzu 4420915022 adet 1
6836 MERCEDES 1824/3028Axor Eksoz Freni 00014307926 adet 1
6837 MERCEDES 1824/3028Axor Elektrik İşçiliği saat 1
6838 MERCEDES 1824/3028Axor Enjektör Kütüğü 002 0108351 adet 6
6839 MERCEDES 1824/3028Axor Fan 9062050406 adet 1
6840 MERCEDES 1824/3028Axor Far 9408200361 adet 4
6841 MERCEDES 1824/3028Axor Far Alt Kaşı adet 1
6842 MERCEDES 1824/3028Axor Far Ayağı Alt 9408260113 adet 2
6843 MERCEDES 1824/3028Axor Far Ayağı Üst 9408260013 adet 2
6844 MERCEDES 1824/3028Axor Far Ayar İşçiliği adet 1
6845 MERCEDES 1824/3028Axor Far Camı 0008265110 adet 5
6846 MERCEDES 1824/3028Axor Far Camı 0008265210 adet 5
6847 MERCEDES 1824/3028Axor Far Ve Sinyal Değişim İşçiliği adet 1
6848 MERCEDES 1824/3028Axor Filtre Adblue. 0001420289 adet 1
6849 MERCEDES 1824/3028Axor Fişek 3872680974 adet 1
6850 MERCEDES 1824/3028Axor Flanş Keçesi 0239978847 adet 1
6851 MERCEDES 1824/3028Axor Flaşör Şalteri 0075453824 adet 5
6852 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
6853 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Balatası Arka 6594233610 takım 10
6854 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Balatası Ön takım 5
6855 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Borusu 3754300782 adet 1
6856 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Borusu 9404201526 adet 1
6857 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Borusu 9404203928 adet 1
6858 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Cırcırı 9454200238 adet 5
6859 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Cırcırı 9454200338 adet 5
6860 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Cırcırı Y.s Arka adet 10
6861 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Diski 9434210313 takım 2
6862 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Kampanası 6174230101 adet 2
6863 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Koruyucu Sacı 6594201644 adet 1
6864 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Koruyucu Sacı 6594201744 adet 1
6865 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Körüğü 0194209818 adet 4
6866 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Okuyucu Sensör9455421818 adet 2
6867 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Okuyucu Sensör9455421918 adet 2
6868 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Okuyucu Sensör9605421018 adet 2
6869 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Okuyucu Sensör9605421118 adet 2
6870 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Silindiri 3754300626 adet 1
6871 MERCEDES 1824/3028Axor Fren Teker Bakım İşçiliği Ön adet 2
6872 MERCEDES 1824/3028Axor Halat 9588910000 adet 1
6873 MERCEDES 1824/3028Axor Halka 9452628823-8452628423 adet 2
6874 MERCEDES 1824/3028Axor Hava Filtresi 0040942404 adet 1
6875 MERCEDES 1824/3028Axor Hava Jakı 3759970189 adet 5
6876 MERCEDES 1824/3028Axor Hava Kompresörü 9061304915 adet 2
6877 MERCEDES 1824/3028Axor Hava Kurutucu Filtre adet 1
6878 MERCEDES 1824/3028Axor Hava Kurutucusu 0004309715 adet 2
6879 MERCEDES 1824/3028Axor Hoparlör 0018205502 adet 3
6880 MERCEDES 1824/3028Axor İkaz Düdüğü 3758220230 adet 10
6881 MERCEDES 1824/3028Axor İmbusat Deposu 9705000449 adet 1
6882 MERCEDES 1824/3028Axor İmdat Müşürü 0065451114 adet 15
6883 MERCEDES 1824/3028Axor İnterkol Hortumu 0015017982 adet 1
6884 MERCEDES 1824/3028Axor İnterkol Hortumu 0015018082 adet 2
6885 MERCEDES 1824/3028Axor İnterkol Hortumu Kelepçesi adet 6
6886 MERCEDES 1824/3028Axor İnterkol Rady.Tamir Kaynağı adet 1
6887 MERCEDES 1824/3028Axor İnterkol Radyatörü 9405010401 adet 1
6888 MERCEDES 1824/3028Axor İtici 945 262 68 adet 2
6889 MERCEDES 1824/3028Axor Jant 9x22,5 3754010102 adet 4
6890 MERCEDES 1824/3028Axor Jant kapağı 9304000125/349205 adet 1
6891 MERCEDES 1824/3028Axor Kabin Aç. Halatı Kol 9703100173 adet 1
6892 MERCEDES 1824/3028Axor Kabin Açma Teli 9703170318 adet 2
6893 MERCEDES 1824/3028Axor Kabin Hortumu 9405530582 adet 1
6894 MERCEDES 1824/3028Axor Kalorifer Filtresi 9738350047 adet 1
6895 MERCEDES 1824/3028Axor Kalorifer Filtresi 9738350147 adet 1
6896 MERCEDES 1824/3028Axor Kapak 0008245649 adet 1
6897 MERCEDES 1824/3028Axor Kapak 0020940706 adet 1
6898 MERCEDES 1824/3028Axor Kapak 9433300856 adet 1
6899 MERCEDES 1824/3028Axor Kapı Butonu adet 1
6900 MERCEDES 1824/3028Axor Kapı Kolu Dış 0007601359 adet 2
6901 MERCEDES 1824/3028Axor Kapı Kolu Kilidi 9737200735 adet 1
6902 MERCEDES 1824/3028Axor Kapı Kolu Kilidi 9737200835 adet 1
6903 MERCEDES 1824/3028Axor Kaplama 9405450046 adet 1
6904 MERCEDES 1824/3028Axor Kappe 0025457083 adet 1
6905 MERCEDES 1824/3028Axor Karter 906 010 1313 adet 1
6906 MERCEDES 1824/3028Axor Karter Contası 9060140522 adet 1
6907 MERCEDES 1824/3028Axor Karter Tapa adet 1
6908 MERCEDES 1824/3028Axor Karter Tapa Yeri Tmr Kayn.İşç. adet 1
6909 MERCEDES 1824/3028Axor Kasnak 0005501633 adet 1
6910 MERCEDES 1824/3028Axor Kayış Gergi Makarası 9062005970 adet 1
6911 MERCEDES 1824/3028Axor Keçe 0219976947 adet 2
6912 MERCEDES 1824/3028Axor Keçe 0259974348 adet 1
6913 MERCEDES 1824/3028Axor Kelepçe N000000 000667 adet 1
6914 MERCEDES 1824/3028Axor Kestamit Takoz adet 30
6915 MERCEDES 1824/3028Axor Kırmızı Buton adet 10
6916 MERCEDES 1824/3028Axor Kilit Silindiri 6707600205 adet 1
6917 MERCEDES 1824/3028Axor Kol 3752600037 adet 1
6918 MERCEDES 1824/3028Axor Kol 3752600089 adet 1
6919 MERCEDES 1824/3028Axor Kol 3752600337 adet 1
6920 MERCEDES 1824/3028Axor Kol 3752600537 adet 1
6921 MERCEDES 1824/3028Axor Kol 3753260181 adet 1
6922 MERCEDES 1824/3028Axor Koltuk Kızağı 0009103690 adet 1
6923 MERCEDES 1824/3028Axor Komp. Üst Rekor 0029970271 adet 1
6924 MERCEDES 1824/3028Axor Kompr.Spral Boru 9404200548 adet 1
6925 MERCEDES 1824/3028Axor Komp. Hortumu 9061306657 adet 1
6926 MERCEDES 1824/3028Axor Komp. Hortumu 9404200548 adet 5
6927 MERCEDES 1824/3028Axor Komp. Hortumu 9419970282 adet 1
6928 MERCEDES 1824/3028Axor Komp. Kapağı 0011307915 adet 2
6929 MERCEDES 1824/3028Axor Kompresör Tamir Takımı adet 1
6930 MERCEDES 1824/3028Axor Kurutucu Filtre 0004295795 adet 1
6931 MERCEDES 1824/3028Axor Lastik 13R 22,5 adet 8
6932 MERCEDES 1824/3028Axor Lastik 275x70xR22,5 adet 8
6933 MERCEDES 1824/3028Axor Lastik Burç 9703231785 adet 2
6934 MERCEDES 1824/3028Axor Lastik Paspas MB6 7680118 adet 2
6935 MERCEDES 1824/3028Axor Lastik Paspas MB6 7680119 adet 2
6936 MERCEDES 1824/3028Axor Lastik Takoz 3753260181 adet 1
6937 MERCEDES 1824/3028Axor Lastik Yatak 0003262481 adet 6
6938 MERCEDES 1824/3028Axor Mafsal 3759960045 adet 2
6939 MERCEDES 1824/3028Axor Makaralı Rulman 0129813205 adet 1
6940 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Alt Kep Ön adet 2
6941 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Altlığı 9433234184 adet 1
6942 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Bağlantısı Ön adet 2
6943 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Braketi Sağ-Sol adet 2
6944 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Burcu Ön adet 2
6945 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Kelepçesi Ön 6583240033 adet 4
6946 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Kulağı Ön 3753250017 adet 4
6947 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Lastik Takoz 3753200444 adet 2
6948 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Pernosu Ön adet 4
6949 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Saplaması Ön adet 2
6950 MERCEDES 1824/3028Axor Makas Üst Kep Ön adet 2
6951 MERCEDES 1824/3028Axor Mandal Buton adet 10
6952 MERCEDES 1824/3028Axor Mantar Buton Kalıcı adet 10
6953 MERCEDES 1824/3028Axor Mapa 8U-2T 1Ton adet 2
6954 MERCEDES 1824/3028Axor Marş Motoru 0061516701 adet 2
6955 MERCEDES 1824/3028Axor Mazot Deposu 3754701101 adet 5
6956 MERCEDES 1824/3028Axor Mazot Filtre Kapağı 0000925208 adet 1
6957 MERCEDES 1824/3028Axor Meme 0008603247 adet 5
6958 MERCEDES 1824/3028Axor Meme 0008603347 adet 5
6959 MERCEDES 1824/3028Axor Motor Beyin Tamiri adet 1
6960 MERCEDES 1824/3028Axor Motor Muhafaza Sökme Takma adet 1
6961 MERCEDES 1824/3028Axor Motor Sökme Takma adet 2
6962 MERCEDES 1824/3028Axor Motor Takozu adet 1
6963 MERCEDES 1824/3028Axor Muhafaza 0004311018 adet 1
6964 MERCEDES 1824/3028Axor Müşür 0041537028 adet 1
6965 MERCEDES 1824/3028Axor Müşür 0061531228 adet 1
6966 MERCEDES 1824/3028Axor Nox Sensörü 0091533628 adet 3
6967 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Boynuz Ayna 9408107516 adet 1
6968 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Cam 3756710310 adet 1
6969 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Cam Değişim İşçiliği adet 1
6970 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Dingil Onarımı adet 1
6971 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Dingil Sökülmesi Ve Tak. adet 1
6972 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Fren Ventili 0044315905 adet 2
6973 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Sol Işık Ünitesi Sök/tak İşç. adet 1
6974 MERCEDES 1824/3028Axor Ön Tampon 9408805870 adet 2
6975 MERCEDES 1824/3028Axor P.T.O Şalter 0045454107 adet 1
6976 MERCEDES 1824/3028Axor Pabuç 9472650349 adet 6
6977 MERCEDES 1824/3028Axor Pabuç 9472691001 adet 6
6978 MERCEDES 1824/3028Axor Panjur Üst 9737500009 adet 1
6979 MERCEDES 1824/3028Axor Park Ampulu 072601 024250 adet 1
6980 MERCEDES 1824/3028Axor Pedal Müşürü 0015452409 adet 1
6981 MERCEDES 1824/3028Axor Pedal Sarı Burcu adet 3
6982 MERCEDES 1824/3028Axor Pentosin 0019892403110 adet 10
6983 MERCEDES 1824/3028Axor Emiş Ağzı Borusu Hardox adet 4
6984 MERCEDES 1824/3028Axor Emiş Ağzı Klepesi adet 8
6985 MERCEDES 1824/3028Axor Perçin 8x30 takım 1
6986 MERCEDES 1824/3028Axor Perno Emniyet Pulu adet 10
6987 MERCEDES 1824/3028Axor Pervane Göbeği 9062001822 adet 1
6988 MERCEDES 1824/3028Axor Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
6989 MERCEDES 1824/3028Axor Pim 16'' 95 adet 10
6990 MERCEDES 1824/3028Axor Pim 3752680374 adet 2
6991 MERCEDES 1824/3028Axor Piston Bağlantı Pernosu adet 6
6992 MERCEDES 1824/3028Axor Piston Lastiği 0249978347 adet 1
6993 MERCEDES 1824/3028Axor Plastik Boru 0009872827 adet 3
6994 MERCEDES 1824/3028Axor Plastik Perçin 0009903492 adet 1
6995 MERCEDES 1824/3028Axor Pld Motor Beyin Tamiri adet 4
6996 MERCEDES 1824/3028Axor Polen Filtresi 9408350047 adet 1
6997 MERCEDES 1824/3028Axor Prizdirek Keçesi İç 0199970547 adet 1
6998 MERCEDES 1824/3028Axor Pto Kapak Contası 9452610280 adet 1
6999 MERCEDES 1824/3028Axor Pul 9702600152 adet 2
7000 MERCEDES 1824/3028Axor Pump Modüle 0001404478 adet 1
7001 MERCEDES 1824/3028Axor Radyatör 9405000403 adet 1
7002 MERCEDES 1824/3028Axor Radyatör Davlumbaz 9405050255 adet 1
7003 MERCEDES 1824/3028Axor Radyatör Hortumu 3755010482 adet 1
7004 MERCEDES 1824/3028Axor Radyatör Hortumu 3755010582 adet 1
7005 MERCEDES 1824/3028Axor Rekor 0079975072 adet 1
7006 MERCEDES 1824/3028Axor Rımula R6 Lm 10w-40 litre 1
7007 MERCEDES 1824/3028Axor Rot Balans İşçiliği adet 1
7008 MERCEDES 1824/3028Axor Rot Başı 3752680089 adet 1
7009 MERCEDES 1824/3028Axor Rot Başı 3752680189 adet 1
7010 MERCEDES 1824/3028Axor Rüzgarlık 9448840222 adet 1
7011 MERCEDES 1824/3028Axor Sağ Basamak 3756600928 adet 1
7012 MERCEDES 1824/3028Axor Sarı Bronz Burç adet 20
7013 MERCEDES 1824/3028Axor Senkromenç 3892625434 adet 2
7014 MERCEDES 1824/3028Axor Senkromenç 9452624034 adet 2
7015 MERCEDES 1824/3028Axor Senkromenç 9452625734 adet 2
7016 MERCEDES 1824/3028Axor Senkromenç Bileziği 94526257 adet 1
7017 MERCEDES 1824/3028Axor Senkromenç Halkası 00026924 adet 1
7018 MERCEDES 1824/3028Axor Senkromenç Koniği 94526022 adet 4
7019 MERCEDES 1824/3028Axor Sızdırmazlık Lastiği metre 50
7020 MERCEDES 1824/3028Axor Sibop Ayar İşçiliği adet 1
7021 MERCEDES 1824/3028Axor Silecek Kolu 0018203744 adet 5
7022 MERCEDES 1824/3028Axor Silecek Lastiği 0018204745 takım 1
7023 MERCEDES 1824/3028Axor Silecek Lastikleri Değişim İşç. adet 1
7024 MERCEDES 1824/3028Axor Silecek Süpürgesi 0018206745 takım 5
7025 MERCEDES 1824/3028Axor Silindir 3754300626 adet 1
7026 MERCEDES 1824/3028Axor Sinyal Kolu 0085450124 adet 1
7027 MERCEDES 1824/3028Axor Sinyal Lambası 9408200321 adet 1
7028 MERCEDES 1824/3028Axor Sinyal Lambası 9418201021 adet 10
7029 MERCEDES 1824/3028Axor Sinyal Lambası 9738200421 adet 1
7030 MERCEDES 1824/3028Axor Siyah Buton adet 20
7031 MERCEDES 1824/3028Axor Siyah Conta 893 321 170 adet 1
7032 MERCEDES 1824/3028Axor Soket 0025402481 adet 1
7033 MERCEDES 1824/3028Axor Star Diagnos Arıza.Test İşç. adet 1
7034 MERCEDES 1824/3028Axor Stop Camı adet 10
7035 MERCEDES 1824/3028Axor Stop Lambası Değişim İşçiliği adet 1
7036 MERCEDES 1824/3028Axor Stop Lambası Sağ 0015406370 adet 1
7037 MERCEDES 1824/3028Axor Stop Lambası Sol 0015406270 adet 1
7038 MERCEDES 1824/3028Axor Su Ayırıcı Filtre Komple Yenil. adet 1
7039 MERCEDES 1824/3028Axor Su Seviye Müşürü 9425420217 adet 1
7040 MERCEDES 1824/3028Axor Subap Kapak Cont.0000160521 adet 1
7041 MERCEDES 1824/3028Axor Susturucu 9754900101 adet 2
7042 MERCEDES 1824/3028Axor Sürgü Üst Perno Başı Pulu adet 10
7043 MERCEDES 1824/3028Axor Şalter 0015457209 adet 1
7044 MERCEDES 1824/3028Axor Şalter 0025456907 adet 1
7045 MERCEDES 1824/3028Axor Şamandıra 0095423018 adet 1
7046 MERCEDES 1824/3028Axor Şanzıman Dağıtma Toplama adet 1
7047 MERCEDES 1824/3028Axor Şanzıman Fonksiyonu Kontrolü adet 1
7048 MERCEDES 1824/3028Axor Şanzıman Sökme Takma İşçiliğ adet 1
7049 MERCEDES 1824/3028Axor Şanzıman Yağı MB235414123 88 litre 13
7050 MERCEDES 1824/3028Axor Şarz Dinamo 0141545302 adet 1
7051 MERCEDES 1824/3028Axor Şase Düzelteme İşçiliği adet 4
7052 MERCEDES 1824/3028Axor Takoğraf Kağıdı kutu 1
7053 MERCEDES 1824/3028Axor Takv. Senk. Frenleme 9452602245 adet 4
7054 MERCEDES 1824/3028Axor Takv. Senk.Frenleme 3892620637 adet 4
7055 MERCEDES 1824/3028Axor Takv. Senk.Halka 9452622823 adet 2
7056 MERCEDES 1824/3028Axor Takviye Senkromenç 9452623634 adet 2
7057 MERCEDES 1824/3028Axor Tamir Tak. Aks Baş. 6553300519 adet 1
7058 MERCEDES 1824/3028Axor Tampon Ayağı 3756660031 adet 1
7059 MERCEDES 1824/3028Axor Tampon Orta Alt 9458801970 adet 1
7060 MERCEDES 1824/3028Axor Tampon Sağ 9408805970/7354 adet 1
7061 MERCEDES 1824/3028Axor Taşıyıcı 9738200181 adet 1
7062 MERCEDES 1824/3028Axor Taşıyıcı Yatak 9413230521 adet 1
7063 MERCEDES 1824/3028Axor Tel 3872621083 adet 4
7064 MERCEDES 1824/3028Axor Tel 3892620293 adet 2
7065 MERCEDES 1824/3028Axor Tel 3872621093 adet 4
7066 MERCEDES 1824/3028Axor Temizleyici Z890 1087 adet 1
7067 MERCEDES 1824/3028Axor Termostat 0042031675 adet 10
7068 MERCEDES 1824/3028Axor Termostat Contası 0209971148 adet 2
7069 MERCEDES 1824/3028Axor Tornada (Preste Burç Çakılması) adet 2
7070 MERCEDES 1824/3028Axor Tornada Makas Burcu Çık/Çak adet 2
7071 MERCEDES 1824/3028Axor Tritt 37566001128 adet 5
7072 MERCEDES 1824/3028Axor Tritt 37566001228 adet 5
7073 MERCEDES 1824/3028Axor Turbo 9060969399 adet 2
7074 MERCEDES 1824/3028Axor Turbo Emiş Borusu 9060900837 adet 1
7075 MERCEDES 1824/3028Axor Turbo Hava Hortum 9405280982 adet 1
7076 MERCEDES 1824/3028Axor Turbo Hava Hortum Yenileme adet 1
7077 MERCEDES 1824/3028Axor Turbo Kelepçesi 0019955565 adet 1
7078 MERCEDES 1824/3028Axor Turbo Saplaması 0019904605 adet 10
7079 MERCEDES 1824/3028Axor Turbo Somunu 0009903150 adet 10
7080 MERCEDES 1824/3028Axor Tutamak 9737500193 adet 1
7081 MERCEDES 1824/3028Axor Tutucu 3752600562 adet 1
7082 MERCEDES 1824/3028Axor Tüp Alt Müşürü 0095450524 adet 1
7083 MERCEDES 1824/3028Axor Tüp Altı Müşürü 0095450524 adet 1
7084 MERCEDES 1824/3028Axor Uzun Rot 9413300503 adet 2
7085 MERCEDES 1824/3028Axor Üst Yapı Sistem Kumanda Ve Tesisatı Revizyonu adet 1
7086 MERCEDES 1824/3028Axor V Kayışı 9069933996 adet 5
7087 MERCEDES 1824/3028Axor Ventil 044296544 adet 1
7088 MERCEDES 1824/3028Axor Viraj Demir Lastik Yenileme adet 1
7089 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Atlatma Kilidi 9452680746 adet 1
7090 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Boş Müşürü 0015457309 adet 20
7091 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Çubuğu 9702600298 adet 1
7092 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Kol Sarı Burcu Ve Raybası adet 2
7093 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Kolu 6202600040 adet 1
7094 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Kolu 6202600157 adet 5
7095 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Kolu Değişim İşçiliği adet 1
7096 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Kolu Tamir Tk. Yenileme adet 1
7097 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Körüğü 9412680097 adet 1
7098 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Kuma. Çubuk 3752601133 adet 1
7099 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Pedal Pimi Faturalı adet 2
7100 MERCEDES 1824/3028Axor Vites Topuz Kapağı 6732680157 adet 5
7101 MERCEDES 1824/3028Axor Volant adet 3
7102 MERCEDES 1824/3028Axor Volant Dişlisi 3660320105 adet 1
7103 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Basınç Müşürü 0001539932 adet 10
7104 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Filtre Contası 0199973648 adet 10
7105 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Filtre Kapağı 0001802438 adet 1
7106 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Filtresi 0001801709 adet 1
7107 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Filtresi 0001802909 adet 1
7108 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Karteri Sök.Tak. İşç. adet 1
7109 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Müşürü 0001539932 adet 1
7110 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Pomp. Dış Rotor 3892690706 adet 1
7111 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Pomp. İç Rotor 3892691406 adet 1
7112 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Pompa Gövdesi 9472691001 adet 1
7113 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Pompası 9061800601 adet 1
7114 MERCEDES 1824/3028Axor Yağ Soğt. Radyatör 9061801465 adet 1
7115 MERCEDES 1824/3028Axor Yakıt Borusu 9060702533 adet 1
7116 MERCEDES 1824/3028Axor Yakıt Filtresi 5410900151 adet 1
7117 MERCEDES 1824/3028Axor Yakıt Su Ayırıcı Filt.0004771302 adet 1
7118 MERCEDES 1824/3028Axor Yakıt Süzgeci 0004710435 adet 1
7119 MERCEDES 1824/3028Axor Yan İz lambası 0005445411 adet 20
7120 MERCEDES 1824/3028Axor Yatak 9408260013 adet 1
7121 MERCEDES 1824/3028Axor Yay 3876210 adet 4
7122 MERCEDES 1824/3028Axor Yeşil Conta 0039977649 adet 6
7123 MERCEDES 1824/3028Axor Yıldız 6738100018 adet 1
7124 MERCEDES 1824/3028Axor Yön İşaret Lambası 30x30 adet 2
7125 MERCEDES 1824/3028Axor Yük Ventili 0034312712 adet 1
7126 MERCEDES 1824/3028Axor Zb Boru 3754300264 adet 1
7127 MERCEDES 3343Axor Adblue Depo Kapağı 0004704405 adet 1
7128 MERCEDES 3343Axor Amortisör Arka adet 1
7129 MERCEDES 3343Axor Amortisör Ön adet 1
7130 MERCEDES 3343Axor Ayna Kolu Sağ-Sol adet 1
7131 MERCEDES 3343Axor Bakım Onarım İşçiliği saat 1
7132 MERCEDES 3343Axor Balata İkaz Müşürü adet 1
7133 MERCEDES 3343Axor Cam Krikosu Sağ-Sol adet 1
7134 MERCEDES 3343Axor Debriyaj Alt Merkez adet 2
7135 MERCEDES 3343Axor Debriyaj Balata adet 5
7136 MERCEDES 3343Axor Debriyaj Baskı adet 5
7137 MERCEDES 3343Axor Debriyaj Baskı Balata Değişim İşç. adet 2
7138 MERCEDES 3343Axor Debriyaj Bilya adet 5
7139 MERCEDES 3343Axor Debriyaj Üst Merkez adet 1
7140 MERCEDES 3343Axor Egzost Borusu adet 1
7141 MERCEDES 3343Axor Egzost değişim İşçiliği adet 1
7142 MERCEDES 3343Axor El Fren Ventili adet 1
7143 MERCEDES 3343Axor Elektrik İşçiliği saat 1
7144 MERCEDES 3343Axor Far Sağ-Sol adet 1
7145 MERCEDES 3343Axor Fıskıye Memesi adet 10
7146 MERCEDES 3343Axor Fren Arıza Test İşçiliği adet 1
7147 MERCEDES 3343Axor Fren Balatası 0064205220 takım 2
7148 MERCEDES 3343Axor Fren Balatası 0064205320 takım 8
7149 MERCEDES 3343Axor Fren Balatası Arka takım 6
7150 MERCEDES 3343Axor Fren Balatası Ön takım 6
7151 MERCEDES 3343Axor Fren Diski 9434210312 adet 6
7152 MERCEDES 3343Axor Fren Kampanası adet 1
7153 MERCEDES 3343Axor Fren Körüğü adet 3
7154 MERCEDES 3343Axor Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
7155 MERCEDES 3343Axor Hava Filtresi adet 1
7156 MERCEDES 3343Axor Hava Kurutucu Filtre adet 1
7157 MERCEDES 3343Axor Kayış Gergi Makarası adet 1
7158 MERCEDES 3343Axor Kısa Rot adet 1
7159 MERCEDES 3343Axor Kısa Rot Başı adet 1
7160 MERCEDES 3343Axor Klima Filtresi adet 1
7161 MERCEDES 3343Axor Korna adet 1
7162 MERCEDES 3343Axor Marş Motoru adet 3
7163 MERCEDES 3343Axor Pedal Altı Fren Beyni adet 2
7164 MERCEDES 3343Axor Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
7165 MERCEDES 3343Axor Role Ventil adet 1
7166 MERCEDES 3343Axor Star Diagnosa Bağ.VeArıza Test İşç. adet 1
7167 MERCEDES 3343Axor Stop Lambası Sağ-Sol adet 1
7168 MERCEDES 3343Axor Su Ayırıcı Filtre adet 1
7169 MERCEDES 3343Axor Şamandıra adet 1
7170 MERCEDES 3343Axor Şarz Dinamo adet 3
7171 MERCEDES 3343Axor Turbo adet 2
7172 MERCEDES 3343Axor V Kayışı adet 1
7173 MERCEDES 3343Axor Volant adet 1
7174 MERCEDES 3343Axor Yağ Filtresi adet 1
7175 MERCEDES 3343Axor Yakıt Filtresi adet 1
7176 MERCEDES E 200 Akü adet 1
7177 MERCEDES E 200 Alternatör Rulmanı 0079817325 adet 2
7178 MERCEDES E 200 Alternatör Rulmanı 0079818925 adet 2
7179 MERCEDES E 200 Araç Kuaför İşciliği adet 4
7180 MERCEDES E 200 Bakım Onarım İşçiliği saat 20
7181 MERCEDES E 200 Balans İşçiliği adet 2
7182 MERCEDES E 200 Balata İkaz Fişi adet 2
7183 MERCEDES E 200 Buji adet 2
7184 MERCEDES E 200 Cam Krikosu Tamir Revizyon İşc adet 2
7185 MERCEDES E 200 Camlara Film Çekilmesi adet 2
7186 MERCEDES E 200 Cıvata 0009901007 adet 1
7187 MERCEDES E 200 Devirdaim Pompası adet 4
7188 MERCEDES E 200 Döşeme İşçiliği(Koltuk) adet 2
7189 MERCEDES E 200 Egzost Borusu 2104909218 adet 4
7190 MERCEDES E 200 Egzost Contası adet 2
7191 MERCEDES E 200 Egzost Değişim İşçiliği adet 2
7192 MERCEDES E 200 Egzost Komple 2104909319 adet 6
7193 MERCEDES E 200 Egzost Onarım İşçiliği adet 2
7194 MERCEDES E 200 Egzost Susturucu Somunu adet 2
7195 MERCEDES E 200 Egzost Susturucusu 2104904521-1 adet 6
7196 MERCEDES E 200 Egzost Sübabı adet 2
7197 MERCEDES E 200 Egzost Takozu adet 2
7198 MERCEDES E 200 El Fren müşürü adet 1
7199 MERCEDES E 200 Elektrik İşciliği adet 4
7200 MERCEDES E 200 Fren Diski 2104231032 adet 1
7201 MERCEDES E 200 Fren Pabuç Takımı 1244200720 adet 1
7202 MERCEDES E 200 Jant Düzeltme İşçiliği adet 4
7203 MERCEDES E 200 Kapak 6110101217 adet 2
7204 MERCEDES E 200 Karter Contası adet 2
7205 MERCEDES E 200 Kısa Test İşçliği adet 1
7206 MERCEDES E 200 Klima Gazı adet 2
7207 MERCEDES E 200 Külbütör Kapak Contası adet 2
7208 MERCEDES E 200 Lastik adet 8
7209 MERCEDES E 200 Motor Kulağı adet 2
7210 MERCEDES E 200 Motor Rektifiye İşciliği adet 4
7211 MERCEDES E 200 Motor Revizyon İşciliği adet 4
7212 MERCEDES E 200 Motor Yağ Şamandırası adet 2
7213 MERCEDES E 200 Ön Fren Balatası takım 2
7214 MERCEDES E 200 Peryodik Bakım İşc adet 4
7215 MERCEDES E 200 Power Ledli Panjur İçi İkaz Lambası 2'li adet 1
7216 MERCEDES E 200 Rot İşçiliği adet 2
7217 MERCEDES E 200 Rot-Balans İşçiliği adet 2
7218 MERCEDES E 200 Siren,Çakar Anons Sist.Demo./Mont.işç. adet 1
7219 MERCEDES E 200 Sunroof Bakımı adet 2
7220 MERCEDES E 200 Şalter 2108212151 adet 1
7221 MERCEDES E 200 Şanzıman Kulağı adet 2
7222 MERCEDES E 200 Tekerlek Fren İşçiliği adet 1
7223 MERCEDES E 200 Termostat adet 2
7224 MERCEDES E 200 Üst Takım Contası adet 2
7225 MERCEDES E 200 Wireles (Kablosuz)Siren Anons Cihazı adet 4
7226 MERCEDES E 200 Yağ Filtresi adet 2
7227 MERCEDES E 200 Yağ Pompa Zinciri adet 2
7228 MERCEDES E 200 Yağ Pompası adet 6
7229 OTOKAR ABS Sensör 12E00-08807-AA adet 1
7230 OTOKAR Acil Çıkış Valfi -Swichlı adet 1
7231 OTOKAR Adblue 20lt adet 1
7232 OTOKAR Adblue Enjektör Hortumu 13C45-32254-AB adet 1
7233 OTOKAR Aks Mili Contası 13C02-05027-AA adet 1
7234 OTOKAR Amortisör Arka Sultan 13C00-03616-AD adet 2
7235 OTOKAR Antifriz litre 18
7236 OTOKAR Ara Rekor Pls. adet 2
7237 OTOKAR Arka Kapak 13C00-70014-AA adet 1
7238 OTOKAR Arka Klape Kilidi 12F00-57098-AA adet 1
7239 OTOKAR Arka Klape Kilidi 16F00-57097-AA adet 1
7240 OTOKAR Ayna Kapağı Platinyum 12E-70088AA adet 1
7241 OTOKAR Ayna Kızak Kolu Değişim İşçiliği adet 2
7242 OTOKAR Ayna Kol Mekanizma Sağ 13C00-70083-AA adet 1
7243 OTOKAR Ayna Kolu Komple Sağ 13C10-70066-AA adet 1
7244 OTOKAR Ayna Kolu Komple Sol 13C10-70054-AA adet 1
7245 OTOKAR Ayna Kolu Sol 16h12-70088AA adet 1
7246 OTOKAR Ayna Sağ 13C10-70012-AA adet 2
7247 OTOKAR Ayna Sol 13C10-70011-AA adet 1
7248 OTOKAR Bakım Onarım İşçiliği saat 20
7249 OTOKAR Balata, Fren Disk 13C35-B takım 1
7250 OTOKAR Balata, Fren Disk 16F00-B adet 2
7251 OTOKAR Bilgisayar Bağlantı İşçiliği adet 1
7252 OTOKAR Bilya 32-F00VC05001 adet 4
7253 OTOKAR Boya İşçilik saat 10
7254 OTOKAR Boynuz Ayna Seti 16F10-71510AA adet 4
7255 OTOKAR Braket Kapı Alt Geçme OTK adet 2
7256 OTOKAR Cam Sürgülü Rezistanslı 13F00-67206-AA adet 1
7257 OTOKAR Cırt Kelepçe adet 10
7258 OTOKAR Comfort Enj. Memesi Euro5 143P2155 adet 4
7259 OTOKAR CR Sızdırmazlık Pulu 32-F00VC99002 adet 4
7260 OTOKAR Debriyaj Balata 13E00-22005-AA adet 1
7261 OTOKAR Debriyaj Baskı 16C03-22006-AA adet 1
7262 OTOKAR Debriyaj Baskı Balata Değişim İşç. adet 1
7263 OTOKAR Debriyaj Bilya 13C45-22021-AA adet 1
7264 OTOKAR Debriyaj Rulman 16F00-82590-AA adet 1
7265 OTOKAR Debriyaj Servosu 13E40-22120-AA adet 1
7266 OTOKAR Debriyaj Seti 16C03-22030-AA adet 1
7267 OTOKAR Depo Kapağı 12A14-33077-AA adet 1
7268 OTOKAR Direksiyon Kutusu 13C00-07008-AA adet 1
7269 OTOKAR Direksiyon Yağı kutu 5
7270 OTOKAR Dirsek Hortum -Radyatör 16N34-38072-AB adet 1
7271 OTOKAR Dolum Ağzı Kapağı 13C00-38056-AA adet 1
7272 OTOKAR Dolum Ağzı Kapağı 13C00-38066-AA adet 1
7273 OTOKAR Dozaj Pompa Temizliği adet 1
7274 OTOKAR E.A.S.Y Bağlantı Ücreti adet 1
7275 OTOKAR Elçik-Arka Klape 13C02-57370-BA adet 1
7276 OTOKAR Elektrik İşçiliği saat 5
7277 OTOKAR Eleman Yakıt Su Ayırıcı 13C45-33116-AA adet 1
7278 OTOKAR Eleman/Adblue Hava Filtre 13C45-32218-AA adet 1
7279 OTOKAR Emn.Kartuşu-Hava Filtre 13C45-16617-AA adet 1
7280 OTOKAR Enjektör Ayar İşçiliği adet 4
7281 OTOKAR Fiber İşçilik adet 1
7282 OTOKAR Filtre ,Yağ Direksiyon 1902137 adet 1
7283 OTOKAR Filtre 2934622 adet 1
7284 OTOKAR Filtre Elemanı Su Ayırıcı 16M00-33116-AA adet 1
7285 OTOKAR Filtre -Yağ Tankı 12E00-07107-AA adet 1
7286 OTOKAR Filtre ,Yağ Direksiyon 1902137. adet 1
7287 OTOKAR Filtre-Yakıt Su Ayırıcı Euro6 FS0106500 adet 1
7288 OTOKAR Flushing İşlemi adet 1
7289 OTOKAR Fren Balatası 13C35-08274-BA takım 1
7290 OTOKAR Fren Balatası 13C35-65621-CA takım 1
7291 OTOKAR Fren Balatası Disk 13C33-F takım 1
7292 OTOKAR Fren Balatası Disk 13C35-B takım 1
7293 OTOKAR Fren Blata İkaz Müşürü adet 2
7294 OTOKAR Fren Kaliperi 13C33-05619-AA adet 4
7295 OTOKAR Fren Silindiri 3C33-05626-AA adet 1
7296 OTOKAR Fren Teker Bakım İşçiliği adet 4
7297 OTOKAR Gaz Pedalı Yay Seti 13C33-15037-AA adet 1
7298 OTOKAR Hava Filtre Elemanı 16F36-16626-AA adet 1
7299 OTOKAR Hava Kurutucu Filtre 13C01-08087-AA adet 1
7300 OTOKAR Hortum Kalorifer/Ek Isıtıcı 16H40-76652-AA adet 1
7301 OTOKAR Hortum Turbo Çıkış 13C01-16781-AA adet 1
7302 OTOKAR Hortum Turbo/İntercooler 16F00-16776-AA adet 1
7303 OTOKAR Hortum,Plastik 98489311 adet 1
7304 OTOKAR İç Aydınlatma Anahtarı 16F36-36781-AA adet 1
7305 OTOKAR İç Filtre -Yakıt 2931530 adet 1
7306 OTOKAR Jant Kapağı 13F10-70050-AA adet 1
7307 OTOKAR Kalorifer Hortumu 16F00-76658-AA adet 1
7308 OTOKAR Kapı Geçmesi 13C25-56127-AA adet 1
7309 OTOKAR Kapı Karşılığı Sonsuz OTK adet 2
7310 OTOKAR Kapı Kilidi Elçekli 13F35-55010-AA adet 1
7311 OTOKAR Kaporta İşçiliği saat 5
7312 OTOKAR Kasnak Komple 13H01-17100-AA adet 1
7313 OTOKAR Kauçuk Hortum adet 1
7314 OTOKAR Kayış 10PK1768 16H16-81116-AA adet 1
7315 OTOKAR Kelepçe İntercooler 16N03-16776-AA adet 2
7316 OTOKAR Kızak Ayna 13C10-70086AA adet 2
7317 OTOKAR Kızak Ayna 13C10-70088AA adet 2
7318 OTOKAR Kilit Tekli Anahtarlı 306379 adet 1
7319 OTOKAR Klapse -Sağ Orta 13C40-57220-AA adet 1
7320 OTOKAR Klima Bakımı adet 1
7321 OTOKAR Klima Fan Motoru adet 1
7322 OTOKAR Klima Gazı adet 1
7323 OTOKAR Klima Kondansatör Motoru 74315025 adet 2
7324 OTOKAR Klima Kontrol Ünitesi adet 1
7325 OTOKAR Kompresör Bobini adet 1
7326 OTOKAR Lamba Basamak Koridor 13C00-36015-AA adet 1
7327 OTOKAR Lamba Ön Uç Hat İşaret 13C00-36011-AA adet 1
7328 OTOKAR Lastik 235/75 R 17,5 adet 6
7329 OTOKAR Lastik 265/70R 19,5 adet 2
7330 OTOKAR Mafsal Küresel Komple (Kapı) adet 2
7331 OTOKAR Makas Altı Tablası Sağ 13C25-03561-AA adet 1
7332 OTOKAR Mekanizma Sol 16H12-70082AA adet 1
7333 OTOKAR Menteşe Hareketli Kanat 13000-57199-AB adet 2
7334 OTOKAR Motor Yağı 10W/40 litre 15
7335 OTOKAR Motor Yağı 15W/40 litre 13
7336 OTOKAR Müşür, Balata İkaz adet 6
7337 OTOKAR Okuma Lambası Anahtarı 16F14-36789-AA adet 1
7338 OTOKAR Orta Klape 13C02-57220-AD adet 4
7339 OTOKAR Ön Amartisör 13C00-03615-AC adet 1
7340 OTOKAR Ön Cam İşçiliği adet 1
7341 OTOKAR Ön Filtre -Üre Enjektörü 16M12-32302-AA adet 2
7342 OTOKAR Ön Kapı Ayar Rot Brt Kompl.13C01-56007-AA adet 1
7343 OTOKAR Ön Kapı Karşılığı -Kaplamalı adet 2
7344 OTOKAR Ön Sis Farı 13C33-35580-AA adet 1
7345 OTOKAR Parçalı Rod Kolu 16m00-05510-AC adet 1
7346 OTOKAR Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
7347 OTOKAR Plaka Lambası 13C25-36033-AA adet 2
7348 OTOKAR Polen adet 1
7349 OTOKAR Prefilter 4906272 adet 1
7350 OTOKAR Rakor adet 1
7351 OTOKAR Role 13C00-3632-BA adet 1
7352 OTOKAR Rot Balans İşçiliği adet 5
7353 OTOKAR Sabit Kanat Menteşe Sağ 13D00-57203-AD adet 1
7354 OTOKAR Sabit Kanat Menteşe Sol 13D00-57201-AD adet 1
7355 OTOKAR Saplama Lastiği 13C00-03619-AA adet 4
7356 OTOKAR Sigorta adet 3
7357 OTOKAR Silecek Kolu Komple Sağ 16F00-75019-AA adet 1
7358 OTOKAR Sinyal Lambası 13033-35528-AA adet 1
7359 OTOKAR Stabilitazör Takozu 13N00-03596-AA adet 2
7360 OTOKAR Su Ayırıcı Filtre 13C45-33116-AA adet 1
7361 OTOKAR Su Boşaltma Tapası KMP 11016-06067-AA adet 2
7362 OTOKAR Su Hortumu Radyatör Çıkış 16F36-38036-AA adet 1
7363 OTOKAR Switch Bagaj Lambası Kapaklı 13F20-36023-AA adet 1
7364 OTOKAR Şanzıman Sökme Takma İşçiliği adet 1
7365 OTOKAR Şanzıman Yağı litre 7
7366 OTOKAR Tapa -Dişli 32826600 adet 1
7367 OTOKAR Tavan Acil Çıkış Kapağı 12F00-57004-AC adet 1
7368 OTOKAR Teflon Hortum Kompresör 16C46-08838-A adet 1
7369 OTOKAR Termostat 4911830 adet 1
7370 OTOKAR Tutamak Komple 13C00-67206-AA adet 1
7371 OTOKAR V Kanallı Kayış 1183154 adet 1
7372 OTOKAR V Kanallı Kayış 6PK2185 16F36-81118-AA adet 2
7373 OTOKAR V Kayış 6PK1640 16M00-81105-AA adet 1
7374 OTOKAR V Kayışı 328974600 adet 1
7375 OTOKAR V Kayışı 6PKL1660 16H30-81105-AA adet 2
7376 OTOKAR Valf Seti CR 32-F00RJ01451 adet 4
7377 OTOKAR Viraj Çubuğu Ana Yatağı 13N00-03771-AA adet 2
7378 OTOKAR Viraj Çubuğu Yatağı 13C00-03771-AD adet 4
7379 OTOKAR Volant Bilyası 16F00-82590-AA adet 1
7380 OTOKAR Volant Yüzey Taşlama İşçiliği adet 1
7381 OTOKAR Yağ Doldurma Tapası 13C02-05096-AA adet 1
7382 OTOKAR Yağ Filtre Elemanı 13C45-16570AA adet 5
7383 OTOKAR Yağ Filtre Elemanı 2931522 adet 1
7384 OTOKAR Yağ Filtre Kartuşu 13C45-16570-AA adet 1
7385 OTOKAR Yağ Keçesi Dış- 13C02-05260-AA adet 4
7386 OTOKAR Yağ Keçesi İç- 13C02-05060-AA adet 4
7387 OTOKAR Yakıt Filtre Elemanı 13C45-33170AA adet 5
7388 OTOKAR Yakıt İç Filtresi 2931530 adet 1
7389 OTOKAR Yan Pozisyon Lambası 13F10-35540-AA adet 20
7390 OTOKAR Yaylı Kelepçe 16N03-36604-AA adet 2
7391 RENAULT 19 Alt Salıncak adet 2
7392 RENAULT 19 Amartisör Toz Körüğü adet 2
7393 RENAULT 19 Amartisör Üst Takozu adet 2
7394 RENAULT 19 Amortisör Bilyası adet 2
7395 RENAULT 19 Ana Yatak takım 2
7396 RENAULT 19 Arka Amortisör adet 2
7397 RENAULT 19 Arka Fren Balatası (Pabuçlu) takım 1
7398 RENAULT 19 Arka Fren Balatası Gergi Takımı adet 1
7399 RENAULT 19 Arka Fren Merkezi adet 2
7400 RENAULT 19 Arka Kapı Dış Kolu adet 1
7401 RENAULT 19 Bakım Onarım İşçiliği saat 50
7402 RENAULT 19 Balans İşçiliği adet 2
7403 RENAULT 19 Benzin Filtresi adet 1
7404 RENAULT 19 Benzin Hortumu metre 5
7405 RENAULT 19 Debriyaj Seti adet 4
7406 RENAULT 19 Depo Braket Kapağı adet 1
7407 RENAULT 19 Depo şamandırası adet 1
7408 RENAULT 19 Döşeme İşçiliği(Koltuk) adet 2
7409 RENAULT 19 Egzost Arka Susturucusu adet 1
7410 RENAULT 19 Egzost Borusu adet 2
7411 RENAULT 19 Egzost Değişim İşçiliği adet 2
7412 RENAULT 19 Egzost Komple adet 2
7413 RENAULT 19 Egzost Manifolt adet 3
7414 RENAULT 19 Egzost Onarım İşçiliği adet 2
7415 RENAULT 19 Egzost Susturucusu adet 3
7416 RENAULT 19 Emme-Eksoz Subap Takımı takım 2
7417 RENAULT 19 Fren Ana Merkez adet 1
7418 RENAULT 19 Fren Ayar Cırcırı Sağ-Sol adet 2
7419 RENAULT 19 Fren Balatası takım 1
7420 RENAULT 19 Fren Hortumu adet 1
7421 RENAULT 19 Fren Tespit Pimi adet 4
7422 RENAULT 19 Fren Yay Takımı adet 1
7423 RENAULT 19 Gaz Yayı adet 1
7424 RENAULT 19 Geri Vites Mil Keçesi adet 1
7425 RENAULT 19 Hararet Müşürü adet 1
7426 RENAULT 19 Hava Filtresi adet 1
7427 RENAULT 19 Hidrolik Direksiyon Kutusu adet 3
7428 RENAULT 19 Kaliper Tamir Takımı takım 1
7429 RENAULT 19 Kapı Çıta Klipsi adet 8
7430 RENAULT 19 Kapı Kilidi Sol adet 1
7431 RENAULT 19 Kapı Otomatiği adet 3
7432 RENAULT 19 Karbüratör Komple adet 1
7433 RENAULT 19 Katalitik Konvektör adet 3
7434 RENAULT 19 Kayış Kanallı 3Pk0835 adet 1
7435 RENAULT 19 Kayış Kanallı 4Pk1240 adet 1
7436 RENAULT 19 Kenar Yatak takım 2
7437 RENAULT 19 Kilit Takımı adet 1
7438 RENAULT 19 Klima Kompresörü adet 1
7439 RENAULT 19 Kol Yatak takım 2
7440 RENAULT 19 Kontak adet 1
7441 RENAULT 19 Krank Sensörü adet 1
7442 RENAULT 19 Lastik 175/70R 13Tl 82T adet 4
7443 RENAULT 19 Manifold Contası takım 1
7444 RENAULT 19 Merkezi Kilit Motoru adet 1
7445 RENAULT 19 Motor Kulağı adet 1
7446 RENAULT 19 Motor Rektifiye İşc adet 2
7447 RENAULT 19 Motor Takozu Ön adet 1
7448 RENAULT 19 Motrio Motor Yağı 10w40 adet 1
7449 RENAULT 19 Ön Aks adet 1
7450 RENAULT 19 Ön Aks Rulman Takımı adet 1
7451 RENAULT 19 Ön Amartisör adet 2
7452 RENAULT 19 Ön Amartisör Rulmanı adet 1
7453 RENAULT 19 Ön Far Sağ-Sol adet 1
7454 RENAULT 19 Ön Fren Balatası takım 1
7455 RENAULT 19 Ön Fren Diski adet 2
7456 RENAULT 19 Ön Panjur Arması adet 1
7457 RENAULT 19 Ön Panjur Plastiği adet 1
7458 RENAULT 19 Ön Rotil Üst adet 2
7459 RENAULT 19 Ön Sağ Cam Makinası adet 1
7460 RENAULT 19 Ön Sağ Çamurluk Çıtası adet 1
7461 RENAULT 19 Ön Sağ Kapı Çıtası adet 1
7462 RENAULT 19 Ön Salıncak Değişim İşçiliği adet 1
7463 RENAULT 19 Ön Takoz Değişim İşç. adet 1
7464 RENAULT 19 Ön Tampon adet 1
7465 RENAULT 19 Ön Tampon Ayağı Sağ-Sol adet 2
7466 RENAULT 19 Piston takım 2
7467 RENAULT 19 Rot Başı (Sağ-Sol) adet 2
7468 RENAULT 19 Rot İşçiliği adet 2
7469 RENAULT 19 Rot Kolu Sağ-Sol adet 2
7470 RENAULT 19 Rot-Balans İşçiliği adet 2
7471 RENAULT 19 Sağ Pul Davlumbaz adet 1
7472 RENAULT 19 Sekman takım 2
7473 RENAULT 19 Silecek Süpürge Takımı adet 1
7474 RENAULT 19 Silindir Kapak adet 1
7475 RENAULT 19 Silindir Kapak Contası adet 1
7476 RENAULT 19 Silindir Kapak Rektifiye İşciliği adet 1
7477 RENAULT 19 Silindir Kapak Revizyon İşciliği adet 1
7478 RENAULT 19 Sinyal Kolu adet 1
7479 RENAULT 19 Sinyal Lambası adet 1
7480 RENAULT 19 Sol Aks Körüğü adet 1
7481 RENAULT 19 Sol Pul Davlumbaz adet 1
7482 RENAULT 19 Stop Lambası adet 1
7483 RENAULT 19 Tekerlek Fren İşçiliği adet 1
7484 RENAULT 19 Termostat Gövdesi adet 1
7485 RENAULT 19 Tranself B 80W90 adet 1
7486 RENAULT 19 Triger Seti adet 1
7487 RENAULT 19 Viraj Demir Uç Lastiği adet 2
7488 RENAULT 19 Vites Kolu adet 1
7489 RENAULT 19 Vites Topuzu adet 1
7490 RENAULT 19 Yağ Çubuğu adet 1
7491 RENAULT 19 Yağ Filtresi adet 1
7492 RENAULT 19 Yağ Pompa Zinciri adet 2
7493 RENAULT 19 Yağ Pompası adet 2
7494 RENAULT 19 Yakıt Pompası Filtreli Bar adet 1
7495 RENAULT CLİO Agraf adet 1
7496 RENAULT CLİO Agraf Suportu adet 1
7497 RENAULT CLİO Alternatör Kayış Kiti adet 1
7498 RENAULT CLİO Amortisör adet 2
7499 RENAULT CLİO Amortisör Üst Takozu adet 1
7500 RENAULT CLİO Ana Kol Yatak Takımı takım 1
7501 RENAULT CLİO Arka Aks Rulman Takımı adet 1
7502 RENAULT CLİO Arka Kapı Yarım Boya İşçiliği adet 1
7503 RENAULT CLİO Arka Susturucu Takozu adet 1
7504 RENAULT CLİO Bakım Onarım İşçiliği saat 1
7505 RENAULT CLİO Bilg.Ort.Enjektör Testi adet 1
7506 RENAULT CLİO Cam Mekanizması Tamiratı adet 1
7507 RENAULT CLİO Cam Ön Bakalit Agrafı adet 1
7508 RENAULT CLİO Cam Temizleme Suyu adet 1
7509 RENAULT CLİO Çamurluk Boya İşçiliği adet 1
7510 RENAULT CLİO Çamurluk Sinyali Beyaz adet 1
7511 RENAULT CLİO Debriyaj Seti adet 1
7512 RENAULT CLİO Debriyaj Teli adet 1
7513 RENAULT CLİO Dış Dikiz Aynası adet 1
7514 RENAULT CLİO Dipsiz Ampul Sarı 5w adet 1
7515 RENAULT CLİO Direksiyon Mili 8200710933 adet 1
7516 RENAULT CLİO Direksiyon Pompası adet 3
7517 RENAULT CLİO Eksantrik Kayış Kiti adet 1
7518 RENAULT CLİO Elektrik İşçiliği saat 1
7519 RENAULT CLİO Emme Eksoz Sibop takım 1
7520 RENAULT CLİO Enjektör adet 4
7521 RENAULT CLİO Enjektör Ara Parça adet 4
7522 RENAULT CLİO Enjektör Memesi adet 1
7523 RENAULT CLİO Enjektör Sökme/Takma İşçiliği adet 1
7524 RENAULT CLİO Enjektör Ultrasonik Temizleme adet 1
7525 RENAULT CLİO Fan Rolesi adet 2
7526 RENAULT CLİO Fren Balatası Arka takım 1
7527 RENAULT CLİO Fren Balatası Ön takım 1
7528 RENAULT CLİO Fren Diski adet 2
7529 RENAULT CLİO Fren Pedal Müşürü adet 1
7530 RENAULT CLİO Hava Filtre Ayağı adet 1
7531 RENAULT CLİO Hava Filtresi adet 1
7532 RENAULT CLİO Hidrolik Direksiyon Değişim İşçiliği adet 2
7533 RENAULT CLİO Hidrolik Direksiyon Pompa+Rezerv. adet 2
7534 RENAULT CLİO İç Dikiz Aynası adet 1
7535 RENAULT CLİO Jant Kapağı adet 1
7536 RENAULT CLİO Kapı Boya İşçiliği adet 1
7537 RENAULT CLİO Kapı Işık Butonu adet 1
7538 RENAULT CLİO Kapı Sök/Tak Trim İşçiliği adet 1
7539 RENAULT CLİO Karter Tapa Contası adet 1
7540 RENAULT CLİO Karter Tapası Mıknatıslı adet 1
7541 RENAULT CLİO Klima Fan Rezistansı adet 1
7542 RENAULT CLİO Klima Polen Filtresi adet 1
7543 RENAULT CLİO Kumanda Suportu 701048953 adet 1
7544 RENAULT CLİO Lastik 175x65 R14 adet 4
7545 RENAULT CLİO Mazot Deposu adet 1
7546 RENAULT CLİO Mazot Filtresi adet 1
7547 RENAULT CLİO Mazot Pompası adet 3
7548 RENAULT CLİO Menteşe Takımı adet 1
7549 RENAULT CLİO Motor Conta Takımı adet 1
7550 RENAULT CLİO Motor Rektefiye İşçiliği adet 2
7551 RENAULT CLİO Motor Revizyon İşçiliği adet 2
7552 RENAULT CLİO Motor Temizlik Katkı Maddesi adet 1
7553 RENAULT CLİO Motor Üst Kapak Takozu adet 1
7554 RENAULT CLİO Motor Yağı 10w4 adet 1
7555 RENAULT CLİO Ön Amortisör Lastiği adet 1
7556 RENAULT CLİO Ön Cam adet 1
7557 RENAULT CLİO Ön Cam Değişim İşçiliği adet 1
7558 RENAULT CLİO Ön Cam Fitil Takımı adet 1
7559 RENAULT CLİO Ön Fren Balatası takım 1
7560 RENAULT CLİO Ön Kapı Fitili adet 1
7561 RENAULT CLİO Ön Salıncak Değişim İşçiliği adet 1
7562 RENAULT CLİO Ön Salıncak Sağ-Sol adet 1
7563 RENAULT CLİO Ön Teker Rulmanı adet 2
7564 RENAULT CLİO Pedal Müşürü Değişim İşçiliği adet 1
7565 RENAULT CLİO Peryodik Bakım İşçiliği adet 1
7566 RENAULT CLİO Piston Kol Burcu adet 1
7567 RENAULT CLİO Piston Sekman Takımı takım 1
7568 RENAULT CLİO Plaka Lambası adet 1
7569 RENAULT CLİO Rot Balans İşçiliği adet 1
7570 RENAULT CLİO Rot Kolları Değişim İşçiliği adet 1
7571 RENAULT CLİO Rot Kolu Sağ-Sol adet 1
7572 RENAULT CLİO Silecek Süpürge Takımı adet 1
7573 RENAULT CLİO Sinyal Ve Gösterge Ampulu adet 1
7574 RENAULT CLİO Sol Ön Kapı adet 1
7575 RENAULT CLİO Su Fıskıye Memesi adet 2
7576 RENAULT CLİO Su Pompası adet 1
7577 RENAULT CLİO Subap Gaydı adet 1
7578 RENAULT CLİO Teker Fren Bakımı adet 1
7579 RENAULT CLİO Turbo Borusu adet 1
7580 RENAULT CLİO Turbo Kompresör adet 4
7581 RENAULT CLİO Turbo Kompresör Değişim İşçiliği adet 1
7582 RENAULT CLİO Viraj Demir Uç Lastiği adet 1
7583 RENAULT CLİO Vites Kol Çanağı 7701069240 adet 1
7584 RENAULT CLİO Vites Kumanda Kolu 34930117512 adet 1
7585 RENAULT CLİO Yağ Çubuğu adet 1
7586 RENAULT CLİO Yağ Filtresi adet 1
7587 RENAULT CLİO Yakıt Deposu Sök/Tak İşçiliği adet 1
7588 RENAULT CLİO Yüksek Basınç Yakıt Pompası Sök/Tak işç. adet 1
7589 RENAULT MEGANE Agraf adet 5
7590 RENAULT MEGANE Anahtar Değişimi Öğr. Tanıtımı adet 1
7591 RENAULT MEGANE Uzaktan Kumanda Kartı 7701209132 adet 1
7592 RENAULT MEGANE Aks Ön adet 1
7593 RENAULT MEGANE Akü 60 Ah 12V adet 1
7594 RENAULT MEGANE Alternatör Kayışı adet 2
7595 RENAULT MEGANE Arka Çamurluk Filmi adet 1
7596 RENAULT MEGANE Arka Fren Balatası takım 2
7597 RENAULT MEGANE Arka Tampon Bandı adet 1
7598 RENAULT MEGANE Bakım Onarım İşçiliği saat 50
7599 RENAULT MEGANE Benzin Filtresi adet 2
7600 RENAULT MEGANE Benzin Pompası adet 2
7601 RENAULT MEGANE Benzin Pompası Değişim İşc adet 2
7602 RENAULT MEGANE Beşik Arka Parça MGN-II adet 1
7603 RENAULT MEGANE Boya İşciliği saat 35
7604 RENAULT MEGANE Buji adet 4
7605 RENAULT MEGANE Cam Suyu adet 1
7606 RENAULT MEGANE Direksiyon Rot Kolu adet 2
7607 RENAULT MEGANE Egzantrik Kayış Kiti takım 2
7608 RENAULT MEGANE Eksantrik Mil Kaptörü adet 1
7609 RENAULT MEGANE El Fren Tabancası adet 1
7610 RENAULT MEGANE Elektrik İşçiliği saat 1
7611 RENAULT MEGANE Hava Filtresi adet 2
7612 RENAULT MEGANE Kaporta İşciliği adet 2
7613 RENAULT MEGANE Karter Tapa Contası adet 2
7614 RENAULT MEGANE Manyetik Tutucu Kablo Kiti adet 1
7615 RENAULT MEGANE Monogram Megane adet 1
7616 RENAULT MEGANE Motor Kulağı adet 2
7617 RENAULT MEGANE Ön Fren Balatası takım 2
7618 RENAULT MEGANE Ön Fren Diski adet 2
7619 RENAULT MEGANE Periyodik Bakım İşçiliği adet 1
7620 RENAULT MEGANE Polen Filtresi adet 2
7621 RENAULT MEGANE Rot Balans İşçiliği adet 2
7622 RENAULT MEGANE Sağ Alt Kapı Kasası adet 1
7623 RENAULT MEGANE Sıvı Conta adet 2
7624 RENAULT MEGANE Silecek Süpürgesi adet 2
7625 RENAULT MEGANE Silindir Kapak Tapası adet 2
7626 RENAULT MEGANE Su Pompası adet 2
7627 RENAULT MEGANE Şanzıman Takozu adet 1
7628 RENAULT MEGANE Tapa 7703074610 adet 2
7629 RENAULT MEGANE Tranself TRJ 75W/80W adet 4
7630 RENAULT MEGANE Trim İşçiliği adet 1
7631 RENAULT MEGANE UHF Araç Anteni adet 1
7632 RENAULT MEGANE Viraj Çubuk Rotu adet 1
7633 RENAULT MEGANE Yağ Filtresi adet 2
7634 TOYOTA HILUX Ampul 5W/21W adet 1
7635 TOYOTA HILUX Far adet 1
7636 TOYOTA HILUX Far Ve Sinyal Değişim İşçiliği adet 1
7637 TOYOTA HILUX Fren Balatası Ön takım 1
7638 TOYOTA HILUX Gergi Rulmanı ,Tiger adet 1
7639 TOYOTA HILUX Geri Vites Müşürü adet 1
7640 TOYOTA HILUX Hava Filtresi adet 1
7641 TOYOTA HILUX Karter Tapa Contası adet 1
7642 TOYOTA HILUX Lastik 185 R14 adet 4
7643 TOYOTA HILUX Ön Fren Diski adet 1
7644 TOYOTA HILUX Ön Tampon adet 2
7645 TOYOTA HILUX Paspas adet 1
7646 TOYOTA HILUX Periyodik Bakım İşçiliği adet 1
7647 TOYOTA HILUX Rot Balans İşçiliği adet 1
7648 TOYOTA HILUX Silecek Süpürgesi takım 1
7649 TOYOTA HILUX Sinyal Camı Sağ-Sol adet 1
7650 TOYOTA HILUX Stop Lambası adet 1
7651 TOYOTA HILUX Tavan Çıtası adet 1
7652 TOYOTA HILUX Tavan Çıtası Değişim İşç adet 1
7653 TOYOTA HILUX Tekerlek Fren İşçiliği adet 1
7654 TOYOTA HILUX Triger Kayışı adet 1
7655 TOYOTA HILUX V Kayışı adet 1
7656 TOYOTA HILUX V Kayışı Hidrolik Direksiyon adet 1
7657 TOYOTA HILUX Vantilatör Kayışı adet 1
7658 TOYOTA HILUX Yağ Filitresi adet 1
7659 TOYOTA HILUX Yakıt Filtresi adet 1
7660 TOYOTA HILUX Zamanlama Kayışı Değişim İşçiliği adet 1
7661 VOGELE Bakım Onarım İşçiliği saat 600
7662 VOGELE FINISHER Aks Civatası M/12 adet 1
7663 VOGELE FINISHER Aks Civatası Pulu M/12 adet 1
7664 VOGELE FINISHER Alyen Helezon Civatası adet 1
7665 VOGELE FINISHER Ana Pompa Baskı Pimi adet 1
7666 VOGELE FINISHER Ana Pompa Conta Takımı takım 1
7667 VOGELE FINISHER Ana Pompa Dağıtım Pleyti adet 1
7668 VOGELE FINISHER Anahtar 3515041126 adet 4
7669 VOGELE FINISHER Arka Tambur Pompası adet 1
7670 VOGELE FINISHER Bant Pompa Tamir Tk. takım 1
7671 VOGELE FINISHER Bilya 33009 adet 1
7672 VOGELE FINISHER Bilya 33010 adet 1
7673 VOGELE FINISHER Bilya 9511205401 adet 4
7674 VOGELE FINISHER Buton (Su Seviye İkaz) adet 1
7675 VOGELE FINISHER Büyük Burç adet 1
7676 VOGELE FINISHER Büyük Makara adet 1
7677 VOGELE FINISHER Conta 4604112059 adet 1
7678 VOGELE FINISHER Danfoz adet 8
7679 VOGELE FINISHER Dişli 4610062184 adet 1
7680 VOGELE FINISHER Dişli 4610062217 adet 1
7681 VOGELE FINISHER Egzost Çıkış Borusu adet 1
7682 VOGELE FINISHER Egzost Manifold Civatası adet 1
7683 VOGELE FINISHER Egzost Susturucusu adet 1
7684 VOGELE FINISHER Egzost Takım Conta takım 1
7685 VOGELE FINISHER Far adet 1
7686 VOGELE FINISHER Grasörlük Aparatı 9600020053 adet 4
7687 VOGELE FINISHER Grasörlük Aparatı 9603080060 adet 4
7688 VOGELE FINISHER Helezon Kaplin Konik adet 1
7689 VOGELE FINISHER Helezon Pompa Tamir Takımı adet 1
7690 VOGELE FINISHER Helezon Yaprakları adet 1
7691 VOGELE FINISHER Helezon Yön Kepi adet 1
7692 VOGELE FINISHER Helezon Zinciri adet 1
7693 VOGELE FINISHER Hidrolik Hortum Başlık adet 1
7694 VOGELE FINISHER Hidrolik Pompa Rulmanı adet 1
7695 VOGELE FINISHER Hidrolik Rekor adet 1
7696 VOGELE FINISHER Hidrolik Yağ Filtresi adet 1
7697 VOGELE FINISHER İstikamet Teker Bilyası adet 1
7698 VOGELE FINISHER İstikamet Tekeri adet 4
7699 VOGELE FINISHER Kaplamalı Pabuç Palet adet 1
7700 VOGELE FINISHER Kayış 9,5x1175 adet 1
7701 VOGELE FINISHER Kayış 9,5x1200 adet 1
7702 VOGELE FINISHER Keçe adet 1
7703 VOGELE FINISHER Konveyör Dişli 4610062160 adet 1
7704 VOGELE FINISHER Konveyör Zincir 4610312118 adet 6
7705 VOGELE FINISHER Korna Şalteri adet 1
7706 VOGELE FINISHER Kova Sacı 4602434629 adet 8
7707 VOGELE FINISHER Kova Sacı 4602434630 adet 8
7708 VOGELE FINISHER Küçük Burç adet 1
7709 VOGELE FINISHER Küçük Makara adet 1
7710 VOGELE FINISHER Külbütör Kapak Contası adet 1
7711 VOGELE FINISHER Küresel Vana 1"1/2 adet 1
7712 VOGELE FINISHER Küresel Vana 2" adet 1
7713 VOGELE FINISHER Loctatite adet 1
7714 VOGELE FINISHER M16 Rekor adet 1
7715 VOGELE FINISHER Makara 4617022000 adet 1
7716 VOGELE FINISHER Makara Kepi adet 1
7717 VOGELE FINISHER Makara Mili adet 1
7718 VOGELE FINISHER Mal Çekme Pompası İç Grubu Komple adet 1
7719 VOGELE FINISHER Malalma Ek Bakla adet 1
7720 VOGELE FINISHER Malalma Kilidi adet 1
7721 VOGELE FINISHER Malalma Makara Bilyası adet 1
7722 VOGELE FINISHER Malalma Makarası adet 1
7723 VOGELE FINISHER Malalma Sabitleme Pimi adet 1
7724 VOGELE FINISHER Malalma Zincir Bağlantı Aparatı adet 1
7725 VOGELE FINISHER Malalma Zincir Bağlantı Pimi adet 1
7726 VOGELE FINISHER Motor Gaz Selenoid Takozu adet 1
7727 VOGELE FINISHER Motor Gaz Selenoidi adet 6
7728 VOGELE FINISHER Operatör Koltuğu adet 2
7729 VOGELE FINISHER Oransal Yön Valfi adet 4
7730 VOGELE FINISHER Oring adet 4
7731 VOGELE FINISHER Otomatik Yağlama Dişlisi adet 1
7732 VOGELE FINISHER Palet Ek Pimi adet 1
7733 VOGELE FINISHER Palet Gergi Gresörlüğü adet 1
7734 VOGELE FINISHER Palet Yür.Makara Burcu adet 1
7735 VOGELE FINISHER Palet Yür.Makara Civata-Pulu adet 1
7736 VOGELE FINISHER Palet Yür.Makara Keçeleri adet 1
7737 VOGELE FINISHER Radyal Keçe adet 4
7738 VOGELE FINISHER Rod adet 1
7739 VOGELE FINISHER Rulman Helezon adet 1
7740 VOGELE FINISHER Seal Oring adet 1
7741 VOGELE FINISHER Silindir Tamir Takımı takım 1
7742 VOGELE FINISHER Silindir Üst Kapak Contası adet 6
7743 VOGELE FINISHER Sinyal Lamba Camı adet 1
7744 VOGELE FINISHER Stop Teli adet 1
7745 VOGELE FINISHER Şaft Keçesi adet 2
7746 VOGELE FINISHER Şasi Filtresi adet 1
7747 VOGELE FINISHER Tabla Takozu adet 8
7748 VOGELE FINISHER Tabla Tamir Takımı 4617500020 adet 3
7749 VOGELE FINISHER Tabla Yerleri Büyütülüp Diş Açılması adet 2
7750 VOGELE FINISHER Takım Conta takım 1
7751 VOGELE FINISHER Takoz adet 1
7752 VOGELE FINISHER Titreşim Hidromotoru adet 5
7753 VOGELE FINISHER Titreşim Pompası adet 6
7754 VOGELE FINISHER Turbo Tamir Takımı adet 1
7755 VOGELE FINISHER Üst Kapak Conta adet 1
7756 VOGELE FINISHER Valf 9634080058 adet 4
7757 VOGELE FINISHER Vibrasyon Pompa Tamir Takımı takım 1
7758 VOGELE FINISHER Vites Teli adet 1
7759 VOGELE FINISHER Yağ Filtresi adet 1
7760 VOGELE FINISHER Yakıt Filtresi adet 1
7761 VOGELE FINISHER Yapıştırıcı 2013861 adet 1
7762 VOGELE FINISHER Yür.Palet Civata Somunu adet 1
7763 VOGELE FINISHER Yür.Palet Civatası adet 1
7764 VOGELE FINISHER Yür.Palet Pabucu adet 1
7765 VOGELE FINISHER Yürüyüş Palet Pabucu Değişim İşçiliği adet 4
7766 VOLKSWAGEN JETTA 5W30 Sentetik Yağ litre 10
7767 VOLKSWAGEN JETTA Alt Salıncak Sökme Takma İşç. adet 1
7768 VOLKSWAGEN JETTA Antifiriz 1.5 Lt G012A8GM1 adet 1
7769 VOLKSWAGEN JETTA Arıza Tespiti adet 1
7770 VOLKSWAGEN JETTA Askı Kolu adet 1
7771 VOLKSWAGEN JETTA Ateşleme Bobini adet 1
7772 VOLKSWAGEN JETTA Ateşleme Bobini Ve Bujileri Değ.işç. adet 1
7773 VOLKSWAGEN JETTA Ayna Gövdesi adet 1
7774 VOLKSWAGEN JETTA Bakım Onarım İşçiliği saat 10
7775 VOLKSWAGEN JETTA Braket 1k199231j adet 1
7776 VOLKSWAGEN JETTA Braket 1k199232j adet 1
7777 VOLKSWAGEN JETTA Buji adet 1
7778 VOLKSWAGEN JETTA Cam Suyu adet 1
7779 VOLKSWAGEN JETTA Cıvata N91048601 adet 5
7780 VOLKSWAGEN JETTA Conta 03C109287G adet 1
7781 VOLKSWAGEN JETTA Conta 03C128063B adet 2
7782 VOLKSWAGEN JETTA Conta 03C145757A adet 2
7783 VOLKSWAGEN JETTA Conta N0138133 adet 2
7784 VOLKSWAGEN JETTA Conta WHT003367 adet 1
7785 VOLKSWAGEN JETTA Conta WHT003376 adet 2
7786 VOLKSWAGEN JETTA Egzost Ara Conta 1K0253115L adet 1
7787 VOLKSWAGEN JETTA Egzost Manifolt Civataları Helecoil Yapımı adet 1
7788 VOLKSWAGEN JETTA Egzost Manifolt Contası 03C253039A adet 1
7789 VOLKSWAGEN JETTA Emme Manifolt Sökme Takma İşçiliği adet 1
7790 VOLKSWAGEN JETTA Enjektör 03C906036E adet 1
7791 VOLKSWAGEN JETTA Enjektör Sökme Takma İşçiliği adet 1
7792 VOLKSWAGEN JETTA Fren Balatası Arka takım 1
7793 VOLKSWAGEN JETTA Fren Balatası Ön takım 1
7794 VOLKSWAGEN JETTA Fren Teker Bakım İşçiliği adet 1
7795 VOLKSWAGEN JETTA Gaz Keleb. Muhafaza. Sök/Tak İşç. adet 1
7796 VOLKSWAGEN JETTA Gergi Makarası 03C145299J adet 1
7797 VOLKSWAGEN JETTA Gergi Makarası 03C145299M adet 1
7798 VOLKSWAGEN JETTA Gergi Makarası 03C145299Q adet 1
7799 VOLKSWAGEN JETTA Hava Filtresi adet 1
7800 VOLKSWAGEN JETTA Kablo Soketi 1J0973702 adet 1
7801 VOLKSWAGEN JETTA Kablo Soketi 1J0973724 adet 1
7802 VOLKSWAGEN JETTA Kablo Soketi 4D097192A adet 1
7803 VOLKSWAGEN JETTA Kam Mili Ayar Ünitesi 03C109089E adet 1
7804 VOLKSWAGEN JETTA Karbonlu Polen Filtre adet 1
7805 VOLKSWAGEN JETTA Karter Tapası adet 1
7806 VOLKSWAGEN JETTA Kesme Valfi 03C14571E adet 1
7807 VOLKSWAGEN JETTA Kontrol Valfi 03C906455A adet 1
7808 VOLKSWAGEN JETTA Lamba Sensör 03C906262P adet 1
7809 VOLKSWAGEN JETTA Lastik 205/55R 16 91H(Kar Tipi) adet 4
7810 VOLKSWAGEN JETTA Oto Kuaför İşçiliği adet 10
7811 VOLKSWAGEN JETTA Oto Motor Koruma adet 1
7812 VOLKSWAGEN JETTA Ön Fren Balata Değişimi adet 1
7813 VOLKSWAGEN JETTA Ön Fren Diski adet 2
7814 VOLKSWAGEN JETTA Protec Motor İç Temizleyici adet 1
7815 VOLKSWAGEN JETTA Radyatör Fanı 1K0959455ET adet 2
7816 VOLKSWAGEN JETTA Regülatör 03C128063B adet 1
7817 VOLKSWAGEN JETTA RotBalans İşçiliği adet 1
7818 VOLKSWAGEN JETTA Salıncak Burcu adet 1
7819 VOLKSWAGEN JETTA Salıncak Yatağı Değişim İşçiliği adet 1
7820 VOLKSWAGEN JETTA Saplama N10087802 adet 10
7821 VOLKSWAGEN JETTA Sarf Malzeme adet 1
7822 VOLKSWAGEN JETTA Sızdırmazlık Elemanı D176600A1 adet 1
7823 VOLKSWAGEN JETTA Silecek 5k195425 adet 1
7824 VOLKSWAGEN JETTA Silecek 5k195426 adet 1
7825 VOLKSWAGEN JETTA Sinyal Lambası 1K0949I01 adet 1
7826 VOLKSWAGEN JETTA Sinyal Lambası 1K0949I02 adet 1
7827 VOLKSWAGEN JETTA Somun N90894601 adet 1
7828 VOLKSWAGEN JETTA Şanzıman Yağ Filtresi adet 1
7829 VOLKSWAGEN JETTA Şanzıman Yağı litre 5
7830 VOLKSWAGEN JETTA Takmatik Patinaj Zinciri adet 1
7831 VOLKSWAGEN JETTA Turbo 03C145140A adet 1
7832 VOLKSWAGEN JETTA Turbo İle İlgili Sistem Temizliği adet 1
7833 VOLKSWAGEN JETTA Turbo Söküldü Ve Takıldı adet 1
7834 VOLKSWAGEN JETTA V Kayışı 03C145933A adet 1
7835 VOLKSWAGEN JETTA V Kayışı 03C260849A adet 1
7836 VOLKSWAGEN JETTA Viraj Demir Kap. Kolu Sök/Tak İşç. adet 1
7837 VOLKSWAGEN JETTA Yağ Borusu 03C145140A adet 1
7838 VOLKSWAGEN JETTA Yağ Çubuğu adet 1
7839 VOLKSWAGEN JETTA Yağ Filtresi adet 1
7840 VOLKSWAGEN JETTA Yağ Keçesi 0541 151 47B adet 1
7841 VOLKSWAGEN JETTA Yakıt Filtresi adet 1
7842 VOLKSWAGEN JETTA Zincir Kanalı 03C109469K adet 1
7843 VOLKSWAGEN JETTA Zincir Kanalı 03C109509P adet 1
7844 WACKER KOMPAKTÖR Bakım Onarım İşçiliği saat 20
7845 WACKER KOMPAKTÖR Buji adet 1
7846 WACKER KOMPAKTÖR Buji Kafası adet 1
7847 WACKER KOMPAKTÖR Conta adet 1
7848 WACKER KOMPAKTÖR Çalıştırma İpi (Mumlu) metre 1
7849 WACKER KOMPAKTÖR Çekme Kolu adet 1
7850 WACKER KOMPAKTÖR Eksoz adet 1
7851 WACKER KOMPAKTÖR Fıskiye Borusu adet 1
7852 WACKER KOMPAKTÖR Filtre adet 1
7853 WACKER KOMPAKTÖR Gövde adet 4
7854 WACKER KOMPAKTÖR Hava Filtresi adet 1
7855 WACKER KOMPAKTÖR İp adet 1
7856 WACKER KOMPAKTÖR Kama adet 1
7857 WACKER KOMPAKTÖR Kayış adet 1
7858 WACKER KOMPAKTÖR Komple Egzost adet 1
7859 WACKER KOMPAKTÖR Motor Akordu(Yağ Ve Hava Filtr.) adet 5
7860 WACKER KOMPAKTÖR Musluk adet 1
7861 WACKER KOMPAKTÖR Rulman adet 1
7862 WACKER KOMPAKTÖR Su Depo Kapağı adet 1
7863 WACKER KOMPAKTÖR Takoz adet 4
7864 WACKER KOMPAKTÖR Tapa adet 2
7865 WACKER KOMPAKTÖR Titreşim Takozu Oval adet 1
7866 WACKER KOMPAKTÖR V Kayışı adet 1
7867 WACKER KOMPAKTÖR Vibrasyon Tablası Montajlı adet 3
7868 WACKER KOMPAKTÖR Wp1540 Pleyt adet 4
7869 WACKER KOMPAKTÖR Yakıt Filtre Kapağı adet 1
7870 WACKER KOMPAKTÖR Yay adet 1
7871 WIRTGEN Bakım Onarım İşçiliği saat 300
7872 WİRTGEN FREZE 14x15 Dönerli Dirsek adet 1
7873 WİRTGEN FREZE 14x15 Dönerli Dirsek Rekor Takımı takım 1
7874 WİRTGEN FREZE 3/4 R9 Hidrolik Hortumu metre 1
7875 WİRTGEN FREZE 3/8 R9 Hidrolik Hortum metre 1
7876 WİRTGEN FREZE 5/16 Yanmaz Teflon Hortum Rekorlu adet 1
7877 WİRTGEN FREZE Alt Taşıyıcı Makara ve Rulman adet 1
7878 WİRTGEN FREZE Anahtar 28812 adet 1
7879 WİRTGEN FREZE Anahtar 45275 adet 1
7880 WİRTGEN FREZE Anakart adet 1
7881 WİRTGEN FREZE Asf.Mak.Yür.Hid.Motor Test İşçiliği adet 8
7882 WİRTGEN FREZE Asf.Mak.Yür.Hid.Rotor adet 8
7883 WİRTGEN FREZE Asf.Mak.Yür.Hid.Sekman adet 56
7884 WİRTGEN FREZE Asf.Mak.Yür.Hid.Tamir Takımı adet 4
7885 WİRTGEN FREZE Bant Makara 52889 adet 4
7886 WİRTGEN FREZE Bant Makarası 52889 adet 1
7887 WİRTGEN FREZE Bant Makarası 65967 adet 1
7888 WİRTGEN FREZE Bant Nihayetsiz adet 1
7889 WİRTGEN FREZE Bilya 60102Vrsu adet 1
7890 WİRTGEN FREZE Bilya 6204 adet 1
7891 WİRTGEN FREZE Branda adet 1
7892 WİRTGEN FREZE Cerler Revizyon İşçiliği adet 4
7893 WİRTGEN FREZE Cerler Sök/Tak İşçiliği adet 4
7894 WİRTGEN FREZE Conta Seti 2804100019 adet 1
7895 WİRTGEN FREZE Diode adet 1
7896 WİRTGEN FREZE Direksiyon Pompa Burc Rvz. takım 1
7897 WİRTGEN FREZE Elmas Uc adet 50
7898 WİRTGEN FREZE Enjetör Bileziği adet 6
7899 WİRTGEN FREZE Far Soketi adet 1
7900 WİRTGEN FREZE Filtre adet 5
7901 WİRTGEN FREZE Filtre 30294 adet 5
7902 WİRTGEN FREZE Flanş adet 1
7903 WİRTGEN FREZE Gaz Yayı adet 1
7904 WİRTGEN FREZE Geri Yürüyüş Kornası adet 1
7905 WİRTGEN FREZE Hava Filtresi Dış 85691 adet 1
7906 WİRTGEN FREZE Hava Filtresi HF1225 takım 5
7907 WİRTGEN FREZE Hava Filtresi İç 90980 adet 1
7908 WİRTGEN FREZE Hava Toz Göstergesi 20928 adet 1
7909 WİRTGEN FREZE Hid.Yağ Ve Filtrelerin Değişim İşçiliği adet 1
7910 WİRTGEN FREZE Hidrolik Yağ Filtresi adet 1
7911 WİRTGEN FREZE İstikamet Tekeri adet 6
7912 WİRTGEN FREZE Kapak Makarası adet 1
7913 WİRTGEN FREZE Kazıma Takozu adet 1
7914 WİRTGEN FREZE Kazıma Takozu Somun Ve Vidası adet 1
7915 WİRTGEN FREZE Keçe 20x47x10 adet 1
7916 WİRTGEN FREZE Keçe Seti 9609111001 adet 1
7917 WİRTGEN FREZE Keçe Seti 9629731001 adet 1
7918 WİRTGEN FREZE Kontak Swıtch adet 1
7919 WİRTGEN FREZE Konveyör Kayış 52890 adet 2
7920 WİRTGEN FREZE Kör Tapa Büyük adet 1
7921 WİRTGEN FREZE Kör Tapa Küçük adet 1
7922 WİRTGEN FREZE Krank Keçesi adet 1
7923 WİRTGEN FREZE Lastik Takoz 4606230013 adet 1
7924 WİRTGEN FREZE Makara 65967 adet 1
7925 WİRTGEN FREZE Marş Rolesi adet 1
7926 WİRTGEN FREZE Mazot Filtresi 33023 adet 1
7927 WİRTGEN FREZE Mazot Filtresi 40103 adet 1
7928 WİRTGEN FREZE Metal Plaka 82783 adet 1
7929 WİRTGEN FREZE Metal Plaka 82786 adet 2
7930 WİRTGEN FREZE Metal Plaka 82790 adet 4
7931 WİRTGEN FREZE Metal Plaka 82791 adet 4
7932 WİRTGEN FREZE Operatör Kabin Brandası adet 1
7933 WİRTGEN FREZE Orta Bant Sök/Tak Değişim İşçiliği adet 4
7934 WİRTGEN FREZE Palet Açma Kapama İşçiliği adet 4
7935 WİRTGEN FREZE Palet Gergi Halatı adet 1
7936 WİRTGEN FREZE Palet Makarası adet 1
7937 WİRTGEN FREZE Piston 4610722015 adet 1
7938 WİRTGEN FREZE Potansiyonometre 2457110133 adet 1
7939 WİRTGEN FREZE Potansiyonometre 2472560014 adet 1
7940 WİRTGEN FREZE Role 29023 adet 1
7941 WİRTGEN FREZE Role 79364 adet 1
7942 WİRTGEN FREZE Rotor Ve Plakanın Taşlanıp Leblenmesi adet 4
7943 WİRTGEN FREZE Rulman 9540120635 adet 1
7944 WİRTGEN FREZE Seal Kit takım 1
7945 WİRTGEN FREZE Set 3304220807 adet 1
7946 WİRTGEN FREZE Sigorta adet 1
7947 WİRTGEN FREZE Spiral Kablo adet 1
7948 WİRTGEN FREZE Su Fıskiye Memesi adet 10
7949 WİRTGEN FREZE Sulama Fıskiye Ünitesi adet 1
7950 WİRTGEN FREZE Tambur Kavrama Grubu Keçe Takımı takım 1
7951 WİRTGEN FREZE Tambur Kavrama Rulmanı adet 1
7952 WİRTGEN FREZE Tambur Kayışı adet 1
7953 WİRTGEN FREZE Teflon 4624132006 adet 1
7954 WİRTGEN FREZE Teflon 4624132020 adet 1
7955 WİRTGEN FREZE Toplayıcı Kapak Piston Kiti 55808 takım 1
7956 WİRTGEN FREZE Tracer Teli adet 2
7957 WİRTGEN FREZE Traktör Farı Büyük adet 1
7958 WİRTGEN FREZE Tutucu Civatası adet 50
7959 WİRTGEN FREZE Üst Taşıyıcı Bant Makara Kaplaması adet 1
7960 WİRTGEN FREZE Yağ Filtresi 40113 adet 1
7961 WİRTGEN FREZE Yan Kapak Açma Halatı adet 1
7962 WİRTGEN FREZE Yürüyüş Dişli Kutusu 76490 adet 4
7963 WİRTGEN FREZE Yürüyüş Zincir Kutu Dişli (İmalat) adet 1
7964 WİRTGEN FREZE Zincir Baklası adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
50000000 Onarım ve bakım hizmetleri

< GERİ DÖN