ekap

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı - 105’inci Topçu Alay Kom..

Düzeltme İlanları
  • 06.06.2012
DÜZELTME İLANI

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÇORLU İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası:2012/66310
1- İdarenin
a) Adresi: SINASI KURSUN CADDESI 59860
b) Telefon ve faks numarası:2826511274 - 2826517808
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :04.06.2012 - 2115
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):Devrim Gazetesi - 01.06.2012
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
4.1.1.3.2)Kamu İhale Kurulunun 26.5.2005 tarihli, ve 2005/DK.D.107 sayılı kararı üzerine yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 26.12.2005 tarihli ve 2005/16 sayılı genelgesi uyarınca, ihaleye katılacak, gerçek kişilerin ve/veya tüzel kişiliklerin (tüzel kişiliklerde(şirketlerde), şirket hisselerinden en fazla hissenin olduğu "Şehir Plancısı" veya "Şehir ve Bölge Plancısı" veya "Kent Plancası" veya imar planı yapmaya yetkili "Mimar'ın), 07.01.2006 gün ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik" gereği en az E grubunda olduğuna dair belge.
PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÇORLU İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

ÇORLU HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI-105’İNCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI ARAZİSİNİN İMAR PLANI YAPIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/66310
1-İdarenin
a) Adresi:ŞİNASİ KURŞUN CADDESİ ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası:2826511274 - 2826517808
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Çorlu/TEKİRDAĞ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 35(OTUZBEŞ) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:MSB Çorlu İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı Şinasi Kurşun Cad. ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati:22.06.2012 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1) 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerince Aday ve İsteklilerin Mesleki Faaliyetlerini Sürdürdüğünü ve Teklif vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren, İş Kapsamındaki Mühendislik Hizmetleri İle İlgili Meslek Odasından , İlk İlan Tarihinin ya da İhale veya Son Başvuru Tarihinin içinde Bulunduğu Yılda Alınmış Tescil Belgesi,

2) Kamu İhale Kurulunun 26.5.2005 tarihli, ve 2005/DK.D.107 sayılı kararı üzerine yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 26.12.2005 tarihli ve 2005/16 sayılı genelgesi uyarınca, ihaleye katılacak, gerçek kişilerin ve/veya tüzel kişiliklerin(tüzel kişiliklerde(şirketlerde), şirket hisselerinden en fazla hissenin olduğu " Şehir Plancısı" veya " Şehir ve Bölge Plancısı" veya "Kent Plancası" veya imar planı yapmaya yetkili"Mimar'ın), 07.01.2006 gün ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik" gereği en az F grubunda olduğuna dair belge.
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

"İMAR PLANI YAPIMI"  İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Çorlu İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı Şinasi Kurşun Cad. ÇORLU/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Çorlu İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı Şinasi Kurşun Cad. ÇORLU/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.