ekap

34 Üncü Hd.tug.k.lığı Üs Bölgelerine Ait Diğer Taşınmaz..

 • İhale No
  2012/51788
  İhale Adı
  34 Üncü Hd.tug.k.lığı Üs Bölgelerine Ait Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri İçin Mal ve Malzeme Alımı.
 • İhale Tarihi
  17.05.2012 14:00
  Eklenme Tarihi
  29.04.2012 00:00
 • Şehir
  Hakkari
  İhale Yeri
  34'ÜNCÜ HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE SALONU
 • Telefon
  4384112806
  İşin Yeri
  fiziksel muayenesi 34.üncü Hd.Tug.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapıldıktan sonra 1.inci Kısımdaki ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler 3.üncü Hd.Tb.K.lığı (Ortaklar/Şemdinli) na, 2nci Kısımdaki ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler 5.inci Hd.Tb.K.lığına (Aktütün/Şemdinli)na teslim edilecektir.
 • E-Posta
   
  Kurum
  34üncü Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları ve Müsteşarlık
 • Tür
  Mal
  Üst İdare
  Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları ve Müsteşarlık
 • Kapsam
  4734 Kapsamında
  En Üst İdare
  Milli Savunma Bakanlığı
 • Usül
  Açık
  İlan Şekli
  İhale İlanı
34 ÜNCÜ HD.TUG.K.LIĞI ÜS BÖLGELERİNE AİT DİĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İÇİN MAL VE MALZEME ALIMI.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 34ÜNCÜ HD.TUG.K.LIĞI

34 üncü Hd.Tug.K.lığı Üs Bölgelerine ait diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri için mal ve malzeme alımı. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/51788
1-İdarenin
a) Adresi:34' ÜNCÜ HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞI 30700 ŞEMDİNLİ HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası:4384112806 - 4384112907
c) Elektronik Posta Adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :fiziksel muayenesi 34.üncü Hd.Tug.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapıldıktan sonra 1.inci Kısımdaki ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler 3.üncü Hd.Tb.K.lığı (Ortaklar/Şemdinli) na, 2nci Kısımdaki ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler 5.inci Hd.Tb.K.lığına (Aktütün/Şemdinli)na teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Yüklenici herhangi bir tebligat beklemeden sözleşmnin imzalandığı gün (hariç) den sonra 10 (on) gün içerisinde iligili yerlere teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:34'ÜNCÜ HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati:17.05.2012 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 34'ÜNCÜ HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.