ekap

Tıbbi Alet

TIBBİ ALET
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Bozyazı Devlet Hastanesi

Tıbbi Alet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/1422
1-İdarenin
a) Adresi:ÇOPURLU MAH. SEHITLER cAD. 8 BOZYAZI MERSİN
b) Telefon ve faks numarası:3248517001 - 3248515141
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Bozyazı Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi:Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ve tek partide yapılacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Çopurlu Mah.Şehitler Cad.No:8 Bozyazı-Mersin
b) Tarihi ve saati:30.01.2012 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli firmaların; T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve teklif edilecek ürünün/ürünlerin TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekli firmaların TİTUBB kayıt belgesi ile birlikte teklif edilen ürünün/ürünlerin barkod numarasını ihale teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir. Ancak; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında kalan ürünün/ürünlerin, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası onay şartı aranmayacak olup, kapsam dışı olan ürünün/ürünlerin belgelenmesi gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekli, teklif edeceği ürüne ait katalogu, ihale teklif dosyasıyla birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenilen bu belgeyi sunması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bozyazı Devlet Hastanesi Satınalma Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çopurlu Mah.Şehitler Cad.No:8 Bozyazı-Mersin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

. İstekliler; yazılı olarak sundukları Birim Fiyat Teklif Mektupları haricinde, HÜAP'’ta yer alan KİK İhale Bildirim Yazılım Programı üzerinden teklif edecekleri kalemleri tek tek hazırlayarak CD ortamına kaydederek, hazırlanan bu CD'yi teklifleriyle birlikte ihale dosyasında sunacaklardır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Vaginal Spekülüm (Kallmorgen 95*39 mm 20 cm)(K825.01)

Adet

2,000

2

Biyopsi Küreti Berlin 27 cm(N581.02)

Adet

2,000

3

Uterin Küreti Bumm 29 cm (N540.16-N540.41)

Adet

4,000

4

Uterin Küreti Bumm 16.0 mm(N540.16)

Adet

2,000

5

Uterin Küreti Bumm 19.5 mm(N.540.23)

Adet

2,000

6

Uterin Küreti Bumm 23.5 mm(N540.31)

Adet

2,000

7

Uterin Küreti Bumm 28,5 mm(N540.41)

Adet

2,000

8

Uterin Küreti Bumm 18.0 mm (N540.20)

Adet

2,000

9

Uterin Küreti Bumm 21.5 mm(N540.27)

Adet

2,000

10

Uterin Küreti Bumm 26.0 mm (N540.36)

Adet

2,000

11

Plasenta ve Ovum Küreti Recomer 34,5 mm(N550.34)

Adet

2,000

12

Buji 1 mm (J750.01)

Adet

2,000

13

Buji 2 mm(J750.02)

Adet

2,000

14

Buji 3 mm(J750.03)

Adet

2,000

15

Buji 4 mm (J750.04)

Adet

2,000

16

Buji 5 mm (J750.05)

Adet

2,000

17

Buji 6 mm (J750.06)

Adet

2,000

18

Buji 7 mm (J750.07)

Adet

2,000

19

Buji 8 mm (J750.08)

Adet

2,000

20

Buji 9 mm (J750.09)

Adet

2,000

21

Buji 10 mm (J750.10)

Adet

2,000

22

Tenekülüm 25 cm (E251.00)

Adet

2,000

23

Historometre (J656.05)

Adet

2,000

24

Tenekülüm 25 cm (E251.00)

Adet

2,000

25

Pens (E130.00)

Adet

2,000

26

Makas (C612.02)

Adet

2,000

27

Uzun Uçlu Klemp (G634.02)

Adet

1,000

28

Punch Biopsi Aleti (R810.00)

Adet

1,000

29

Heywood-Simith 21,5 cm (E089.00)

Adet

2,000

30

Bıçak 14 cm (B101.01)

Adet

2,000

31

Makas 9,5 cm (C222.00)

Adet

2,000

32

Deaver (C320.00)

Adet

2,000

33

Braun Stadler 14,5 cm (C604.01)

Adet

2,000

34

Penset 18 Cm (D240.04)

Adet

4,000

35

Çamaşır Klempi 13,5 cm (E451.00)

Adet

5,000

36

Buldog Klempi 9,5 mm (H138.00)

Adet

1,000

37

Pens (G427.01)

Adet

2,000

38

Gray 22 cm (G660.00)

Adet

1,000

39

Sondlar-Paspalar 14,5 cm(J031.01)

Adet

1,000

40

Roux 19 cm (K327.01)

Adet

2,000

41

Adson-Baby Otomatik Ekartör(L330.02)

Adet

1,000

42

Liston Kemik Pensleri 28 cm (P376.01)

Adet

1,000

43

Trolly 1030*620*1170 mm(Y891.00)

Adet

1,000

44

Böbrek Küveti 250*140*40 (Y900.03)

Adet

2,000

45

Bistüri Sapı 4 Numara 13,5 (B040.01)

Adet

3,000

46

Bistüri Sapı 3 Numara 13,5 (B030.01)

Adet

3,000

47

Cerrahi Makas 13,5 cm (C313.02)

Adet

5,000

48

Doku Makası 14,5 cm (C421.00)

Adet

5,000

49

Penset 14,5 cm (D.240.02)

Adet

6,000

50

Dişli Penset 15 cm (D387.00)

Adet

6,000

51

Over Klempi 18 cm (E080.00)

Adet

6,000

52

Çamaşır Klembi 9 cm (E.430.00)

Adet

6,000

53

Portegü 15 cm (F219.00)

Adet

6,000

54

Koher 14 cm (G227.00)

Adet

4,000

55

Pens 14 cm (G421.01)

Adet

8,000

56

Silikon Mat 270*125 mm (Y850.00)

Adet

3,000

57

Alet Kutusu 300*140*70 (

Adet

4,000

58

Alet Konteynır 465*280*150 mm

Adet

2,000

59

Tansiyon Aleti

Adet

1,000

60

Tartı Aleti

Adet

1,000

61

Bebek Terazisi

Adet

1,000